fbpx

Изготвяне на обратно писмо ?

В последните няколко години поради лошо ЦКР на кредитополучатели, все по-често получаваме въпроси за изготвяне на обратно писмо ?

В практиката „обратното писмо“ намира приложение при симулативни сделки

Най-често се касае за сделки, при които страните се съгласяват и целят сделката да не прояви правните си последици (абсолютна симулация).

Разбира се такива сделки прикриват друго действително целено от страните съглашение (относителна симулация).

В чл. 17 от ЗЗД се уреждат въпросите относно действието на привидните сделки спрямо третите лица, това на прикритите сделки между страните и пр.

Правна същност на „обратно писмо“ 

По своята същност обратно писмо е документ, в който страните заявяват изрично какви са действителните уговорки помежду им.Изготвяне на обратно писмо ?

Както вече стана ясно , които обаче тези сделки остават скрити за трети лица

Документът обратно писмо носи подписите на страните и не е необходимо да се заверява пред нотариус.

В този случай, ако купувачът откаже да заплати разликата до пълната стойност, то за продавача не остава нищо друго освен да предяви иск.

Искът е за нищожност, недействителност, симулативност, но само частично – спрямо клаузата по договора, в която е записана продажната цена

В този случай от съда се иска да приложи в отношенията между страните правилата на другото, скрито от външния свят съглашение

В този случай  съдът ще осъди купувача да заплати остатъка до реално уговорения размер на цената.

За да се развият напълно благоприятно събитията,  то е достатъчно да се представи това обратно писмо, носещо подписа на страните

За основателността на производството не са нужни никакви други доказателства ще бъде разкрита фиктивността на договорената клауза

Най-често фиктивните договорки касаят цената и купувачът ще бъде осъден да заплати разликата, над която вече е заплатил.

При оспорване на обратно писмо ?Изготвяне на обратно писмо ?

Когато обаче такова „обратно писмо” не е било изготвено и подписано, то в този случай въпроса се усложнява.

Това е така, тъй като съгласно процесуалния закон са забранени свидетелски показания за оспорване на съдържанието на частен подписан документ

Все пак има опция в закона такива да бъдат допуснати, но само в случай, че продавачът представи друг документ

Става дума за документ от купувача и от който може да се направи  предположение, че е възможно уговорената клауза за цената по договора да не е действителна.

За такъв документ се счита според съдебната практика и „обратното писмо”

В това обратно писмо вместо изявленията на двете страни, се съдържа волеизявлението и подписа само на купувача, който изрично е декларирал, че действителната цена е друга.

В този случай след представянето на писмото пред съд, се установи, че продавачът не се е подписал върху него и липсва неговото изявление,  съдът няма да уважи иска.

Въпреки това то ще послужи като основание да се преодолее забраната и да се допуснат свидетели, с които да се докаже, че уговорката за продажна цена е фиктивна.

Въззивно обжалване на Решение

Съдебното производство не приключва с постановяване на акта, а често пъти продължава с въззивно обжалване на Решение.

Въззивното обжалване представлява способ за атакуване на порочно решение, което позволява правният спор да бъде разгледан още веднъж по същество.

В предмета на въззивното обжалване стои материалноправният спор

В практика се сочи, че Въззивното обжалване представлява продължение на дейността на първоинстанционния съд.

Това обжалване се означава като втора или т.нар. въззивна инстанция.

Въззивната инстанция продължава разглеждането на спора, въззивната дейност се наслагва върху първоинстанционната.

Какво е въззивно обжалване на решение ?Въззивно обжалване на Решение

Общото правило предвижда, че всички първоинстанционни решения подлежат на въззивно обжалване – чл. 258 ал. 1 ГПК.

Решенията на районните съдилища подлежат на обжалване пред окръжните съдилища, а решенията на окръжните съдилища като първа инстанция – пред апелативните съдилища.

Въззивната жалба може да се подаде срещу цялото решение или срещу отделни негови части.

Лицето, от името на което се подава въззивната жалба се нарича въззивник, а насрещната страна (ответника по въззивната жалба) – въззиваема страна.

На въззивно обжалване подлежат диспозитивите на решенията на първоинстанционния съд /
районен или окръжен/.

В т. 18 от Тълкувателно решение № 1/04.01.2001 ОСГК на ВКС по тълк.д. № 1/2000 г. е изяснено, че мотивите не подлежат на самостоятелно обжалване, предвид, че същите не обвързват насрещните страни със сила на пресъдено нещо и щом крайният резултат ги удовлетворява, нямат правен интерес от обжалване.

Логическото тълкуване на разпоредбите на чл. 236, ал. 1 и ал. 2 ГПК налагат извода, че мотивите не са част от съдържанието на решението, макар и да са материализирани в един и същи документ, а именно писмения акт на решението.

Предвид обстoятелството, че в мотивите се излагат съображенията на съда, обосноваващи решението, а именно, съгласно чл. 236, ал. 2 ГПК следва да се посочват исканията и възраженията на страните, преценката на доказателствата, фактическите констатации и направените правни изводи на съд, същите са обект на въззивна дейност при обжалване на решението.

Правото на въззивно обжалване възниква с обявяването на първоинстанционния съдебен акт и връчването му на съответната страна по делото.

То съществува в рамките на един двуседмичен преклузивен срок.Въззивно обжалване на Решение

Както и пред първоинстанционният съд, така и на втора съдебна инстанция въззивнаемата страна (ответникът по въззивната жалба) може, освен да подаде отговор на въззивната жалба, да подаде и насрещна такава.

В този случай страните  в производството придобиват по 2 качества в производството пред въззивния съд – на въззивник и на въззиваема страна.

Въззивният съд в състав от трима съдии разглежда жалбите в открито заседание с призоваване на страните, на което докладва жалбите и отговорите на страните

Събирането на доказателства, става по общите правила, относими за производсвото пред първоинстанционния съд.

Пред въззивната инстанция по начало не се събират отново доказателствата, събрани в първата инстанция.

Въззивният съд може да разпита отново свидетелите и вещите лица, само ако намери за необходимо да ги разпита непосредствено.

В противен случай той преценява събраните в първоинстанционното производство гласни доказателства въз основа на протоколите от съдебните заседания.

От изключителна важност е обстоятелството, че във въззивното производство страните не могат да твърдят нови обстоятелства

Странитер също така НЕ могат да сочат и представят доказателства, които са могли да посочат и представят в срок в първоинстанционното производство.

Въззивният съд може да събира и доказателства, когато законодателят е допуснал те да бъдат събрани по инициатива на съда.

До приключване на съдебното дирене обаче, във въззивното производство страните могат да:

– твърдят нови обстоятелства и да сочат и представят нови доказателства, само ако не са могли да ги узнаят, посочат и представят до подаване на жалбата съответно в срока за отговор;

– твърдят нововъзникнали след подаването на жалбата, съответно след изтичане на срока за отговора, обстоятелства, които са от значение за делото, и да посочат и представят доказателства за тях.

Извън обхвата на въззивния контрол са също така:

Неприсъствените решения (чл. 239, ал. 4 ГПК). Следва да се има предвид, че в случай на постановяване на неприсъствено решения, страната, срещу която е постановено същото има три възможности:

1. Да подаде в едномесечен срок от датата на връчване на неприсъственото решение молба за отмяната му по реда на чл. 240, ал. 1 ГПК пред въззивната инстанция.
2. Да предяви с иск същото право или да го оспори в случай, че се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които не е могла да се снабди своевременно (чл. 240, ал. 2 ГПК.

Срокът за предявяване на иска е тримесечен от деня, в който тя е узнала обстоятелството или е могла да се снабди с новото писмено доказателство, но не по-късно от погасяване на вземането. Срокът е преклузивен.

3. Молба за отмяна по реда на чл. 303 ГПК, за отмяна на влезли в сила решения по граждански и търговски дела.

За допълнителна информация за обжалване на Съдебно решение пред въззивния съд, обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или  email office@lawyer-bulgaria.bg

Обезщетение неимуществени вреди

В голяма част от делата се стига до определяне на обезщетение и размер на обезщетение за причинени неимуществени вреди.

В понятието “неимуществени вреди” се включват всички телесни и психически увреждания на пострадалия, претърпените болки и страдания

Те, заедно в своята съвкупност представляват негативни емоционални изживявания на лицето, намиращи не само негативно отражение в психиката

Вредите могат да бъдат описани и като социален дискомфорт в определен период от време.

Изключително важно е определяне на размер на обезщетението за тях.

Размер на обезщетение за неимуществени вреди

Обезщетението при неимуществени вреди има задачата да компенсира болките и страданията чрез заместване с други блага.

т.нар. блага се измерват като предмет със стойност, което задоволява човешки потребностиОбезщетение неимуществени вреди

В този случай обезщетението е съизмеримо с разходите за задоволяване на тези потребности.

Болките и страданията са последица от характера и вида на увреждането и се отличават по интензитет (острота и сила) и продължителност.

Съдебният иск за имуществени вреди е самостоятелен, различен от иска за неимуществени вреди.

Във връзка с двата иска трябва да се докажат различни факти и обстоятелства

С оглед различното съдържание на настъпилите вредите, които следва да бъдат овъзмездени

Налице са разлики в отделните основания, в зависимост от това дали са засегнати материални блага на пострадалия или неговото телесно или психическо здраве.

Давност за обезщетение от неимуществени вреди

 • Вземанията от непозволено увреждане се погасяват в петгодишен срок, който започва да тече от увреждането или от откриване на дееца, или отговарящия за вредоносното деяние.
 • Изтичането на предвидения в чл. 117 от ЗЗД петгодишен давностен срок не дерогира общото правило на чл. 45 ЗЗД;
 • Изтичането на давността нито погасява задължението, нито лишава длъжника от възможността да изпълни дължимото, а единствено би могло да осуети предприети от кредитора действия по принудително изпълнение;

Справедлив размер на обезщетение за неимуществени вреди?

Принципът на справедливост изисква в най-пълна степен да се обезщетят вредите на увреденото лице Обезщетение неимуществени вреди

Обезщетението включва всички настъпили в последствие вреди от извършването на т.нар. вредоносното действие.

Справедливостта следва да се разгледа като критерий за определяне на паричния еквивалент на моралните вреди

Този критерии включва винаги конкретни факти, относими към стойността, която засегнатите блага са имали за своя притежател.

В този смисъл справедливостта не е абстрактно понятие, а бива извеждана от преценката на обстоятелства с обективни характеристики.

Размерът на обезщетението не следва да бъде и източник на обогатяване за пострадалия.

Принципът за определяне на обезщетение по справедливост, съгласно чл. 52 ЗЗД,

Законът изисква да се определят действително претърпените вреди при спазване на обективно установените критерии.

Настъпилата вреда следва обективно, необходимо, закономерно да произтича от деянието, както и да не бъде негово случайно следствие.

Моралните вреди се определят индивидуално и паричното обезщетение за тях трябва да съответства на необходимото за преодоляването им.

Възмездяват се най-близките на пострадалия чрез обезщетението за неимуществени вреди в случай на неговата смърт, като предмет на установяване са действителните им лични отношения.

Обезщетението за неимуществени вреди обхваща всички болки страдания, които са настъпили и ще настъпят в бъдеще.

За допълнителна информация, моля обърнете се към кантората на тел. 0897 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява непозволеното увреждане?

Деликтът (на латински: delictum „простъпка, правонарушение“) е правен институт на римското право. На български се превежда като непозволено увреждане. Съществува основен правен прицип, който създава задължение за всеки да не вреди другиму. Вредата може да се причини от деяние, което по-често е действие, но може да бъде и бездействие.

Какво означава причинно-следствена връзка?

Причинната връзка(каузалитет) е изключително важен елемент от фактическия състав на деликта и е отразена най-точно с латинския израз „Conditio sine qua non“ или условие без което резултат не би настъпил. Накратко, това е изследване на връзката между деянието и настъпилата вреда. Ако такава връзка няма – нямаме деликт и съответно не се носи отговорност.

Какво означава противоправност?

деянието трябва да е неправомерно, противозаконно, да не е в резултат на законово правомощие, което брани обществен интерес. Например – ако някой причини вреда на другиго при неизбежна отбрана – за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели, тогава деянието е в защита на по висш интерес и не се явява противоправно.

За всички вреди ли се дължи обезщетение?

При непозволено увреждане се дължи обезщетение за абсолютно всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. включително и неимуществените вреди. Вземанията за обезщетение за вреди от деликт стават изискуеми от деня на увреждането, а когато деецът не е известен – от откриването му

Как се определя обезщетението ??

Обезщетението за непозволено увреждане се определя на принципа на справедливостта. Съдът следва да се съобрази с броя и тежестта на уврежданията и тяхната връзка с деянието. Поради своя особен характер неимуществените вреди не подлежат на поправяне, а могат единствено да бъдат възмездявани чрез парично обезщетяване за достигане до други блага

Давност при непозволено увреждане ?

Вземанията от непозволено увреждане се погасяват в петгодишен срок, който започва да тече от увреждането или от откриване на дееца, или отговарящия за вредоносното деяние. Изтичането на предвидения в чл. 117 от ЗЗД петгодишен давностен срок не дерогира общото правило на чл. 45 от ЗЗД, съгласно което всеки е длъжен да възстанови вредите, които виновно е причинил другиму.

Кое се погасява при давност ?

Изтичането на давността нито погасява задължението, нито лишава длъжника от възможността да изпълни дължимото, а единствено би могло да осуети предприети от кредитора действия по принудително изпълнение, насочени върху имуществената сфера на длъжника, в случай, че последният направи възражение в тази насока.

Защита при непозволеното увреждане ?

В последните няколко години голям интерес придоби въпросът за евентуалната защита при непозволено увреждане ?

Институтът на деликтната отговорност е един от основните способи за защита на правата на гражданите и юридическите лица в случаите на непозволено увреждане.

Въпросът е уреден в чл.45-54 ЗЗД, като обхваща различни фактически състави на отговорността

Тази отговорност обхваща лични действия на трети лица, както и отговорността за вреди, причинени от вещи или животни.

Съставите на деликтната отговорност са уредени в Закона за задълженията и договорите, уреждайки и въпроса за защита при непозволеното увреждане ?.

Какво представлява непозволеното увреждане ?Защита при непозволеното увреждане ?

В центъра на деликтната отговорност стои вредата. Без вреда няма отговорност.

Вредата е следствие от човешко поведение (действие или бездействие), но може да бъде причинена от вещ или животно.

Често говорим за вреда, причинена от човешко поведение, проявено чрез действие.

 • Деликтът (на латински: delictum „простъпка, правонарушение“) е правен институт на римското право. На български се превежда като непозволено увреждане.
 • Съществува основен правен прицип, който създава задължение за всеки да не вреди другиму.
 • Вредата може да се причини от деяние, което по-често е действие, но може да бъде и бездействие.
 • Основните елементи от фактическия състав на деликта са : деяние; противоправност (на деянието); вреда ; причинно-следствена връзка ; вина.
 • Отговорността в гражданското право се изразява в пораждане на задължението за отговорното лице да поправи вредите, които е причинил другиму. Тя е санкция за нарушаване на задължението да не се вреди другиму.

Тук се има предвид, че отговорността за тази вреда може да понесе само лице, което е действало съзнателно, т.е. което е било в състояние да разбира и ръководи постъпките си.

Обхват на непозволеното увреждане 

Характерно за отговорността за непозволено увреждане от лични действия е, че задължителна предпоставка за нейното осъществяване е вина на дееца

В чл.45, ал.2 ЗЗД законодателят дори е установил оборима презумпция за вина.

Формата на вина (умисъл или небрежност) не оказва влияние върху размера на дължимото обезщетениеЗащита при непозволеното увреждане ?

Как се осъществява защита при непозволено увреждане ?

 • Обезщетението за непозволено увреждане се определя на принципа на справедливостта. Съдът следва да се съобрази с броя и тежестта на уврежданията и тяхната връзка с деянието.
 • По своя особен характер неимуществените вреди не подлежат на поправяне, а могат единствено да бъдат възмездявани чрез парично обезщетяване;
  Необходима предпоставка, за да бъде уважен иск с правно основание чл. 45, ал. 1 ЗЗД, е пълното доказване от страна на ищеца на всички кумулативно (заедно) изискуеми елементи от фактическия състав на непозволеното увреждане;
 • Ако самият пострадал е допринесъл за настъпване на вредите, то обезщетението от непозволено увреждане се намалява;
 • За да може да се намали обезщетението за вреди от непозволено увреждане трябва приносът на увреденото лице да е конкретен;

Размер на обезщетението при непозволено увреждане 

При определяне размера на неимуществените вреди следва да се вземе предвид степента на увреждане на здравето и респективно болките и страданията

Често пъти увреждането касае период на възстановяване и дали то въобще е възможно в пълна степен или лицето е инвалидизирано, дали са засегнати честта и достойнството на пострадалото лице;

В конкретния случай обезщетението се определя от съда по справедливост, в зависимост от фактическата  обстановка във всеки конкретен случай.

Какво представлява непозволеното увреждане?

Деликтът (на латински: delictum „простъпка, правонарушение“) е правен институт на римското право. На български се превежда като непозволено увреждане. Съществува основен правен прицип, който създава задължение за всеки да не вреди другиму. Вредата може да се причини от деяние, което по-често е действие, но може да бъде и бездействие.

Какво означава причинно-следствена връзка?

Причинната връзка(каузалитет) е изключително важен елемент от фактическия състав на деликта и е отразена най-точно с латинския израз „Conditio sine qua non“ или условие без което резултат не би настъпил. Накратко, това е изследване на връзката между деянието и настъпилата вреда. Ако такава връзка няма – нямаме деликт и съответно не се носи отговорност.

Какво означава противоправност?

Накратко, това означава, че деянието трябва да е неправомерно, противозаконно, да не е в резултат на законово правомощие, което брани обществен интерес. Например – ако някой причини вреда на другиго при неизбежна отбрана – за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели, тогава деянието е в защита на по висш интерес и не се явява противоправно.

Носи ли се отговорност при неизбежна отбрана и крайна необходимост?

Не се ангажира гражданска отговорност за превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако деянието е случайно. Налице няма вина, а тя представлява предпоставка за гражданската отговорност при непозволено увреждане. Когато дадено лице е поставено в положение на крайна необходимост поради случайно събитие, то макар и деянието му да не е противоправно и виновно, ще дължи поправяне на щетите, причинени на трето лице на плоскостта на носене риска и на справедливостта, а не поради деликтната отговорност.

За всички вреди ли се дължи обезщетение?

При непозволено увреждане се дължи обезщетение за абсолютно всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. включително и неимуществените вреди. Вземанията за обезщетение за вреди от деликт стават изискуеми от деня на увреждането, а когато деецът не е известен – от откриването му. Законът не разграничава изискуемостта на вземанията за неимуществени вреди от имуществени, както и не определя различни начални моменти за давностните срокове според характера на вредите. Размерът на неимуществените вреди се определя от съда по справедливост.

Как се определя обезщетението при непозволено увреждане?

Обезщетението за непозволено увреждане се определя на принципа на справедливостта. Съдът следва да се съобрази с броя и тежестта на уврежданията и тяхната връзка с деянието. Поради своя особен характер неимуществените вреди не подлежат на поправяне, а могат единствено да бъдат възмездявани чрез парично обезщетяване за достигане до други блага. Необходима предпоставка, за да бъде уважен иск с правно основание чл. 45, ал. 1 ЗЗД, е пълното доказване от страна на ищеца на всички кумулативно (заедно) изискуеми елементи от фактическия състав на непозволеното увреждане, а именно обезщетението за вреди от деликт е за увреждане на неимуществени права, правнозащитими интерес или блага.

Има ли давност при деликт / непозволено увреждане?

Вземанията от непозволено увреждане се погасяват в петгодишен срок, който започва да тече от увреждането или от откриване на дееца, или отговарящия за вредоносното деяние. Изтичането на предвидения в чл. 117 от ЗЗД петгодишен давностен срок не дерогира общото правило на чл. 45 от ЗЗД, съгласно което всеки е длъжен да възстанови вредите, които виновно е причинил другиму. Изтичането на давността нито погасява задължението, нито лишава длъжника от възможността да изпълни дължимото, а единствено би могло да осуети предприети от кредитора действия по принудително изпълнение, насочени върху имуществената сфера на длъжника, в случай, че последният направи възражение в тази насока.

Кои са основните положения при обезщетяване на неимуществени вреди?

В понятието “неимуществени вреди” се включват всички телесни и психически увреждания на пострадалия, претърпените болки и страдания, които в своята съвкупност представляват негативни емоционални изживявания на лицето, намиращи не само негативно отражение в психиката, но и социален дискомфорт в определен период от време. Обезщетението при неимуществени вреди има задачата да компенсира болките и страданията чрез заместване с други блага. Благото се измерва като предмет със стойност, което задоволява човешки потребности, следователно обезщетението следва да е съизмеримо с разходите за задоволяване на тези потребности. Болките и страданията са последица от характера и вида на увреждането и се отличават по интензитет (острота и сила) и продължителност.

Как се определят справедливо неимуществени вреди?

Принципът на справедливост изисква в най-пълна степен да се обезщетят вредите на увреденото лице от вредоносното действие. Справедливостта следва да се разгледа като критерий за определяне на паричния еквивалент на моралните вреди, да включва винаги конкретни факти, относими към стойността, която засегнатите блага са имали за своя притежател. В този смисъл справедливостта не е абстрактно понятие, а бива извеждана от преценката на обстоятелства с обективни характеристики.

Кой може да търси обезщетение за неимуществени вреди?

Обезщетение за вреди може да се търси от всички, които са ги понесли: пострадали, а в случай на смърт непълнолетните им низходящи или пълнолетни, но неработоспособни низходящи, неработоспособни възходящи, които действително са били издържани от пострадалия и с неговата смърт са загубили възможността да получават тази издръжка. За обезщетение може да претендира и взетото за отглеждане, но неосиновено още дете, болни и неработоспособни братя и сестри или други близки, които също са били издържани от починалия.

Как съдът определя размера на неимуществените вреди?

Размерът на обезщетението не следва да бъде и източник на обогатяване за пострадалия. Принципът за определяне на обезщетение по справедливост, съгласно чл. 52 ЗЗД, изисква да се определят действително претърпените вреди при спазване на обективно установените критерии. Вредата следва обективно, необходимо, закономерно да произтича от деянието, както и да не бъде негово случайно следствие. Моралните вреди се определят индивидуално и паричното обезщетение за тях трябва да съответства на необходимото за преодоляването им. Възмездяват се най-близките на пострадалия чрез обезщетението за неимуществени вреди в случай на неговата смърт, като предмет на установяване са действителните им лични отношения. Обезщетението за неимуществени вреди обхваща всички болки страдания, които са настъпили и ще настъпят в бъдеще.

Как се изчисляват неимуществени вреди от публикациите в медиите?

Изказването на мнение, което съдържа негативна оценка за определена личност, която е публична или се откроява по една или друга причина в обществения живот, не поражда отговорност, и не съставлява противоправно поведение, ако не засяга достойнството на личността (т. е. ако не осъществява състав на престъплението обида). Журналистите не могат да използват правото за свободно разпространение на информация, за да клеветят или да нанасят обиди. Осъждането да се заплати обезщетение съдържа в себе си признание за незаконността на деянието, от което са причинени вредите. То само по себе си е вид морално обезщетяване, заедно с паричното.

Какво е обезщетението при смъртен случай на пострадалия?

Обезщетениe за имуществени вреди се дължи на лице, което е имало основание да получава издръжка от свой родител, ако родителят почине при непозволено увреждане. Ако увреденото лице почине преди да предяви иск за неимуществени вреди, неговите наследници също не могат самостоятелно за пръв път да предявят такива искове, защото не на тях са причинени уврежданията. Те обаче могат да предявят иск за претърпени болки и страдания от самите тях, в следствие смъртта на своя близък. Тук право на обезщетение имат “най-близките” в това число са низходящите и родителите на пострадалия. В случай на причинена смърт се вземат предвид и обстоятелствата, при които е настъпила смъртта, както и съпричиняването за настъпването на вредоносния резултат. При причиняване на смърт имат значение възрастта на увредения, общественото му положение, отношенията между пострадалия и близкия, който търси обезщетение. От значение са и редица други обстоятелства, които подлежат на обсъждане от съда и въз основа на оценката им да заключи какъв размер обезщетение по справедливост да присъди за неимуществени вреди.

Какво е връзката между трудова злополука и деликтна отговорност ?

Намалението на работоспособността за пострадали настъпва от деня на злополуката и оттук бъдещите вреди са известни, съответно изискуеми. Но ако отрицателните отражения върху работоспособността се проявят на по-къснен етап, то вземането е изискуемо от проявяване на болестта в пълен обем, което изисква констатация на медицински орган. Обезщетението за вреди от деликт може да се присъди до края на срока определен за инвалидност, а при пожизнено инвалидизиране – за всички бъдещи вреди. Когато работникът или служителят заболее поради фактът, че работодателят не е взел мерки за отстраняване на вредности в производството над допустимите норми, то заболяването се третира като непозволено увреждане. Ако налице е причиняване на трайна нетрудоспособност, обезщетение за неполучаваната разлика между трудовото възнаграждение преди непозволеното увреждане и отпуснатата след това пенсия ще се дължи докато увреденият навърши предвидената за добиване право на пенсия възраст.

Срок за обжалване на постановление

Един от най-важните въпроси в административното производство е срок за обжалване на постановление.

Разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ЗАНН изисква постановленията да бъдат издадени не по-късно от 6 месеца след издаване на съответния АУАН.

В противен случай производството следва да се прекрати.

В случай, че наказателното постановление е издадено след срока, то същото ще е незаконосъобразно и ще бъде отменено само на това основание.

Срокове за възражения и жалбиСрок за обжалване на постановление

В 3 дневен срок от съставяне и връчването на АУАН на нарушителя, последният има право да направи писмени възражения, ако не е направил такива при съставянето на акта или в допълнение към дадените вече възражения (чл. 44, ал. 1 от ЗАНН).

В същия срок нарушителят може да представи и документите, които съдържат доказателства за изключващи отговорността му или смекчаващи вината му обстоятелства

По делото се представят доказателства за които нарушителят счита, че е в негова полза при установяване на обстоятелствата по административното нарушение

Най-често се касае за доказателства, които могат да доведат до прекратяване на производството или налагане на по-ниско по размер наказание.

2. Срокът за обжалване на наказателното постановление е седемдневен и тече от връчването на акта на нарушителя, респ. пострадалия (ако същият ще обжалва постановлението по повод определеното му обезщетение);

Забележка: Срокът за възраженията и жалбите срещу електронен фиш 14 дни.

4.3. Срокът за обжалване на постановеното от Районния съд решение по жалба/протест срещу наказателно постановление е 14 дни.

Срок за обжалване на постановление тече от връчване на съобщение за изготвеното решение.

4.4. Сроковете за отстраняване на нередовности по жалби в производството пред съд са седемдневни и текат от съобщението за оставяне на жалбата без движение.

4.5. Сроковете за обжалване на разпореждания и определения на съда за прекратяване на производството (чл. 63, ал. 2 от ЗАНН), са седемдневни и текат от получаване на разпореждането или определението на съда.

Възможните решения, които съдът може да постанови в случая са следните:

1) отмяна на наказателното постановление – поради съществени нарушения на процесуалния закон или нарушения на материалния закон;

2) частична отмяна на наказателното постановление – отново по горните причини, когато същото е опорочено само отчасти;

3) отмяна на наказателното постановление и определяне на друго административно наказание, когато наложеното такова е явно несправедливо

4) отмяна изцяло, отчасти или изменение на постановлението в частта за обезщетението, ако там са налице допуснати пропуски или незаконосъобразност;

5) отхвърляне на жалбата и потвърждаване на наказателното постановление, ако същата е изцяло неоснователна.

За допълнителна информация, се обърнете към адвокат в кантората на тел. 0897 90 43 91 или Email : office@lawyer-bulgaria.bg

Написаха ми акт, но ми издадоха наказателно постановление?

Съгласно правилата на чл. 52 от ЗАНН, наказателният орган би следвало да се произнесе в (1) едномесечен срок от получаване на преписката. Пропускането на този срок води до нарушения и това може да послужи в съда за основание за отмяна на постановлението.

Какъв е срокът за обжалване на акта или на наказателното постановление?

Срокът за входиране на жалбата е 7 дневен и започва да тече от датата на връчване. Срокът за обжалване е 14 дневен и отново тече от датата на връчване. При пропускане на срока и при изтъкването на уважителни причини, може да се поиска възстановяването му по реда на АПК.

Глобиха ме, но аз нямам вина. Как да си потърся правата?

Когато Вие нямате вина за нарушението, което сте извършили, трябва да обжалвате наказателното постановление. Пред Районния съд по местоизвършване на нарушението се входира жалба и се призовават свидетели. Съдът преценява Вашата вина.

Как се съставя Акт (АУАН) на шофьор ?

Актът за установяване на нарушение, което е от административен характер се подписва от съставителя на акта и от поне един свидетел, който е очевидец на правонарушението. Съгласно чл. 40, ал.1 от ЗАНН, актът се съставя в присъствието на очевидците – свидетели, които са били там. Според разпоредбата на чл. 40, ал.3 от ЗАНН, ако не са присъствали свидетели и не е имало очевидци е възможно акта да се подпише от двама свидетели. Не е необходимо тези свидетели да бъдат длъжностни лица. Според правилата на АУАН въпреки наличието на свидетели, наказващиято орган да подпише акта със свидетели, които реално не са присъствали на нарушението. При обжалване, съдът би следвало да отмени като незаконосъобразно наказателното постановление.

Привременни мерки при родителски права

„Πpивpeмeннитe мepĸи ca нeвлизaщи в зaĸoннa cилa paзпopeждaния в бpaчния процес, издaвaни чpeз Определение за привременни мерки при родителски права.

Тези мерки цeлят дa нaпpaвят възмoжнo пpинyдитeлнoтo ocъщecтвявaнe нa cлeдвaщи oт бpaчнoтo пpaвooтнoшeниe пocлeдици

Тези мерки ĸacaят виcящи пpoизвoдcтвa, в ĸoитo пpeдcтoи дa бъдaт oпpeдeлeни пъpвoнaчaлнитe мepĸи зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa нa вceĸи oт poдитeлитe c дeтeтo.

Πocoчeнитe paзпopeдби ca cпeциaлни и нe мoгaт дa бъдaт тълĸyвaни paзшиpитeлнo

Затова следва да бъдат пocтaнoвявaни пpивpeмeнни мepĸи относно децата.

Kaзaнo пpocтo, пpивpeмeннитe мepĸи ca вpeмeнни cъдeбни peшeния.

Heзaвиcимo чe ce пocтaнoвявaт във виcящ пpoцec c oпpeдeлeниe, тe имaт eднaĸвa пpaвнa cъщнocт и eднaĸвa изпълнитeлнa cилa c ĸpaйнoтo cъдeбнo peшeниe, влязлo в cилa.

Нямa тeopeтичecĸи пpoблeм c oпpeдeлeниe зa пpивpeмeнни мepĸи пo дeлo c пpeдявeн иcĸ пo чл. 59, aл. 9 CK дa ce „cycпeндиpa“ влязлo в cилa cъдeбнo peшeниe.

Регламентация на привременни меркиПривременни мерки при родителски права

Maĸap cъдeбнитe peшeния в чacттa зa

1.Упpaжнявaнeтo нa привременни мерки при родителски права

2. Рeжимa нa лични oтнoшeния,

3. Опpeдeлянe мecтoживeeнeтo нa дeтeтo

следва дa имaт xapaĸтepa нa cпopнa cъдeбнa aдминиcтpaция и зaтoвa нe ce пoлзвaт cъc cилa нa пpecъдeнo нeщo.

Нaлицe e тpaйнa ypeдбa нa личнитe oтнoшeния мeждy poдитeлитe и дeтeтo, ĸoятo имa дeйcтвиe дoĸaтo нe бъдe ycтaнoвeнo пo cъдeбeн peд нaличиeтo нa нoвoнacтъпили cъщecтвeни oбcтoятeлcтвa, дaвaщи ocнoвaниe зa пpoмянaтa им.

Oпpeдeлeнитe мepĸи ca пpилoжими дo мoмeнтa нa пocтaнoвявaнeтo нa нoви тaĸивa c влязлo в cилa peшeниe.

He e тpyднo дa ce paзбepe, чe oпиcaнoтo cтaнoвищe cъздaвa мнoгo зaтpyднeния в зaщитaтa нa интepeca нa дeцaтa и нe oтгoвapя нa интepeca и нa poдитeлитe.

Πpoцecът пo чл. 59, aл. 9 CK e тpиинcтaнциoнeн

Целта на постановяването на привременни мерки във висящи производства по спор относно упражняване на родителски права бил да се осигури защита на интереса на детето

Това се отнася не само в случаите, в които липсва

 1. „трайна уредба на мерките за местоживеене на детето,
 2. упражняването на родителски права
 3. режим на лични контакти на родител с дете“ и когато
 4. съществувала опасност за правата на детето.

Дори да било налице влязло в сила съдебно решение, правата и законните интереси на детето можели да бъдат изложени на риск.

Постановяването на привременни мерки в тези случаи цели съобразяване с новото фактическо положение

Крайната цел на тези мерки е предотвратяване на опасността да бъдат застрашени или нарушени правата на децата

За законодателят тази опасност можела да възникне винаги и не зависела от вида на споровете, които се водели или водят между родителите.

Постановяването на привременни мерки във всички случаиПривременни мерки при родителски права

 1. Както във висящ брачен процес /чл.59 ал.9 СК/, така и във
 2. Висящо производство пред Районен съд в спор относно упражняването на родителски права и при липса на брак.

В тези случаи изрично е предвидено, че могат да се постановяват привременни мерки.

Влезлите в сила съдебни решения относно родителските права нямат сила на пресъдено нещо

Тези Съдебни решения имат само изпълнителна сила, тьй като са постановени в производство по спорна съдебна администрация.

В правната теория също се приема, че институтът на привременните мерки следва да се използва от съда разширително

Законодателят използва мерките там, където законодателят е пропуснал да предвиди възможността да се поискат привременни мерки.

В този смисъл е разрешението на обсъждания процесуалноправен проблем, постигнато с

 1. Определение № 2887/6.11.2017г по ч.гр.д.№ 2146/2017г на ВОС;
 2. Определение от 15.05.2018г по ч.гр.д.№ 136/2018г на ОС-Видин;
 3. Определение от 16.10.2018г по ч.гр.д. № 304/2018г на ОС-Видин.

Пocтaнoвявaнeтo нa peшeниe пo нeгo, oщe пoвeчe тaĸoвa, ĸoeтo дa e влязлo в cилa, мoжe дa пpoдължи c гoдини

По време на делото тpябвa фopмaлнo дa дeйcтвa ypeдбa нa въпpocитe нa poдитeлcĸитe пpaвa, ĸoятo e вepoятнo дa e пpиeтa oтдaвнa и вeчe дa нe oтгoвapя нa интepecитe нa дeцaтa и нa peaлнocттa в живoтa нa дeтeтo и poдитeлитe.

Paзминaвaнeтo мeждy фaĸтичecĸoтo и пpaвнoтo вoди дo тaм, чe дoĸaтo пpиĸлючи нa тpи инcтaнции дeлoтo пo чл. 59, aл. aл. 9 CK, oтглeждaщият родител е длъжен да води иск

От друга страна нeoтглeждaщ poдитeл, щe тpябвa дa вoди oтpицaтeлeн ycтaнoвитeлeн иcĸ пo чл. 124, aл. 1, пp. 3 ГΠK вp. чл. 439 ГΠK, чe нe дължи пapичнaтa издpъжĸa.

Тeĸcтът, oбocнoвaвaщ дoпycтимocт нa пocтaнoвявaнe нa пpивpeмeнни мepĸи в пpoизвoдcтвo пo измeнeниe нa ypeдбaтa нa poдитeлcĸитe пpaвa, e на чл. 59, aл. 9 CK.

Именно тя допуска измeнeниe нa тeзи въпpocи в брачния исков процес по чл. 323 ГПК.Привременни мерки при родителски права

Cъглacнo тaзи paзпopeдбa aĸo oбcтoятeлcтвaтa ce измeнят от съда пo мoлбa нa eдиния oт poдитeлитe, пo иcĸaнe нa ДCΠ или cлyжeбнo.

В този случай, Районния съд мoжe дa измeни пocтaнoвeнитe пo-paнo мepĸи и дa oпpeдeли нoви.

Eлeмeнтapнaтa лoгиĸa coчи, чe cлeд ĸaтo в интepec нa дeтeтo пpи ĸoнcтaтaция зa тpaйнo измeнeниe нa oбcтoятeлcтвaтa

В този случай, Районен cъд дopи пpoтив вoлятa нa двaмaтa poдитeли cлyжeбнo мoжe дa oтĸpиe пpoизвoдcтвo пo измeнeниe нa мepĸитe

Най-често се касае за Съдебно производство по ypeждaнe нa въпpocитe пo yпpaжнявaнe нa poдитeлcĸитe пpaвa.

В тoвa пpoизвoдcтвo нe мoжe дa имa пo-мaлĸo пpaвoмoщия, oтĸoлĸoтo имa cъдът в пpoизвoдcтвoтo пo пъpвoнaчaлнoтo ypeждaнe нa въпpocитe, ĸoeтo пъpвo пo peд пpoизвoдcтвo e билo oбpaзyвaнo пo мoлбa нa poдитeл.

Правната лoгиĸaтa e, чe cъдът тpябвa дa имa дopи пoвeчe пpaвoмoщия.

Застъпвaйĸи тaзи лoгиĸa и пpилaгaйĸи пo aнaлoгия зaĸoнa (чл. 127, aл. 3 CK), лecнo ce oбocнoвaвa пpилoжeниeтo нa пpивpeмeнни мepĸи.

Връщане на дете от чужбина

Отделянето на детето от родителя, който го е задържал се определя като събитие, съдържащо риск за психологично развитие при Връщане на дете от чужбина.

.Основното което трябва да се следи и случаи в конкретния казус е подаването на съответните молби и заявления за връщане

Това следва да се случи, чрез ангажирането на квалифицирана правна помощ, при защита на интересите на детето при връщането му.

Същият е случая когато се касае за оставане в Република България.Кога е налице отвличане на дете ?

Във всяка ситуация, компетентния орган на държавата, от която се иска връщането на детето преценява няколко факти.

Отвличане на дете от единия родител в чужбина

Нарастването на случаите на отвличане на дете от единия родител и извеждането му в чужбина се дължи не само на все по-големия брой бракове между български и чуждестранни граждани.

Много често родителите са български граждани, но след раздялата или развода им единият от тях отива или остава да живее в чужда държава и иска да вземе/задържи детето при себе си, макар родителските права да са предоставени на другия родител.

Не са редки случаите, когато детето е изведено в чужбина законно със съгласието на другия родител.

Обикновено такова съгласие се дава с пълномощно или декларация за съгласие за пътуване в чужбина само с единия родител, но винаги е за определен период от време. Възможно е детето да е изведено и със съдебно решение за заместващо съгласие.

Когато срокът по декларацията, пълномощното или съдебното решение не бъде спазен и детето не бъде върнато, говорим за незаконно задържане на детето.

Защитата на децата от вредните последици на незаконното им прехвърляне или задържане, след раздяла или развод, се урежда от Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

В нея са предвидени процедури, осигуряващи незабавното връщане на децата в държавата на обичайното им местопребиваване.

Всяка държава, подписала Хагската конвенция, е определила централен орган, който съдейства на родителите, станали жертва на отвличане на дете от другия родител.

За България този орган е Министерството на правосъдието.

Хагската Конвенция очертава критериите за връщане или отказ от връщане

А/ Правна оценка дали родителят е упражявали ефективно и в интерес на детето родителските права

Този въпрос се изследва в контекста на прехвърлянето или задържането на детето.

Б/ Хагската конвенция издига в ценност здравословното и психическото състояние на детето

В случай, че при връщането детето ще бъде поставено в неблагоприятна ситуация, в която съществува опасност за психическото и/или здравословното му състояние, компетентния орган ще откаже връщане.

Основният фокус на анализа на сериозния риск в тези случаи е ефектът върху детето на евентуална раздяла в случай на Решение за връщане,

Следва да се има предвид, че обичайните неудобства по връщането не обуславят наличие на риск по смисъла ня Конвенцията.

Водещ е интересът на детето и в частност нуждата то да бъде защитено

На следащо място спрямо него следва да е налице риск да бъде упражнено физическо или психическо насилие или поставено в неблагоприятна ситуация.

Съдът е длъжен да вземе предвид и да обсъди всички доказателства, които имат пряко или косвено отношение към този въпрос.

Отвличане на деца е нарастващ проблем в  ЕВРОПАМеждународно отвличане на деца

Това включва един родител, който отнема дете от друг родител и отказва да го върне в страната им на произход.

Този вид отвличане се покрива от Хагската конвенция, която позволява на семействата да потърсят правна помощ

За целта следва децата им да са били неправомерно отведени или задържани в друга държава.

Държавите-членки на Хагската конвенция са задължени да предприемат мерки, които ще помогнат за събирането на семейства

Касае се за семейства в който е налице и са преживели международно отвличане на деца.

Много държави отказват да върнат дете, след като то е било отнето незаконно

Именно това затруднява родителите да върнат децата си.

Въпреки това международното право предоставя важна рамка се използва като инструмент за родители, които искат справедливост за своите отвлечени деца.

За целта е нужно сериозна подготовка и преглед на документи относно всички условия при които детето е било изведено и задържано в чужбина.

Правилната подготовка на защитата Ви гарантира в съдебния процес успех при връщането на детето, респ. задържането му в Република България.

За допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на тел. 0897 90 43 91 или  email office@lawyer-bulgaria.bg

Каква е процедурата за връщане на отвлечено от родител дете?

Най-често родителите отвличат децата си, надявайки се да получат решение за родителските права в своя полза от съда в собствената им държава. За да се избегне това, в Конвенцията е предвидено, че съдът в държавата по обичайното местопребиваване на детето преди отвличането е компетентен да разгледа спора по отвличането. За „обичайно пребиваване“ се счита държавата и мястото, където детето е живяло продължително през последната една година.

Кога се счита, че детето е прехвърлено или задържано незаконно?

Незаконно прехвърляне или задържане на детето ще е налице: когато е извършено в нарушение на правото на упражняване на родителски права, предоставено както съвместно, така и поотделно на лице, институция или друг орган, съгласно законите на държавата, в която детето е имало обичайно местопребиваване непосредствено преди прехвърлянето или задържането му; когато по време на прехвърлянето или задържането това право е било ефективно упражнявано съвместно или поотделно или би било упражнявано по този начин, ако не е било извършено прехвърлянето или задържането.

Срок от извеждането или задържането на детето ?

Когато от датата на подаване на молбата пред съдебния или административния орган на държавата, в която се намира детето, е изтекъл период от време, по-малък от една година от датата на незаконното прехвърляне или задържане, съответният орган разпорежда незабавното връщане на детето. В този случай той почти няма право на преценка.

Може ли да бъде отхвърлено искането за връщане на детето?

Възможно е съдебният или административният орган на държавата, в която се намира детето, да отхвърли молбата. Това може да се случи, когато: се установи, че е минала повече от една година и детето се е приспособило към новата си среда; родителят, натоварен с грижата за детето, не е упражнявал ефективно родителските права по време на прехвърлянето или задържането или е дал своето съгласие, или впоследствие е приел прехвърлянето или задържането; съществува сериозна опасност връщането на детето да го изложи на заплаха от психическо или физическо увреждане или по всякакъв друг начин да го постави в неблагоприятна ситуация.

Може ли да се търсят и родителски права ?

В това производство не се разглежда по същество въпросът за упражняването на родителските права, а дали детето да бъде върнато. За това е безпредметно да се доказват по-добри условия на живот на детето, доходи на родителите и други обстоятелства, които имат значение при предоставяне упражняването на родителските права.

Може ли да се обжалва РЕШЕНИЕТО за връщане на дете ?

Решението подлежи на обжалване. Ако молбата е била разгледана от Софийския градски съд, неговото решение се обжалва пред Софийския апелативен съд. Апелативната инстанция се произнася с решение в едномесечен срок от постъпване на жалбата. По делата за отвличане на дете в чужбина има трайна съдебна практика, отчитаща всяка специфика на случая. Въпреки че в производството участва и Министерството на правосъдието, препоръчително е молителят да има свой представител по делото.

Избор на адвокат за развод

Едно от най-важните неща, с които трябва да се съобразите в дело за развод е избор на адвокат за развод, 

Най-важната Ви задача, избирайки адвокат, който да се заеме със случая ви, е тази специалист, специализирал в семейно право.

Именно това ще Ви гарантира, че сте се насочили към правилния човек.

Избирайки да прекратите взаимоотношенията с партньора си, то обикновено преминавате към бракоразводно дело.

Най-предпочитан вариант за прекратяването на брачния съюз си остава разводът по взаимно съгласие.

В този случай всичко се решава от двамата съпрузи и техните лични договорки.

Какво следва да предприемете при избор на адвокат за развод ?

Първото, което бихте могли да направитее да се допитате до приятели, познати или роднини за добър адвокат за развод

Може би е добре да се консултирате се с тях какви са особеностите и спецификите, на които трябва да обърнете внимание.Избор на адвокат за развод

Ако те са останали доволни от адвоката, чиито услуги са използвали, то навярно биха могли да го препоръчат и на вас самите.

Можете да ги разпитате предварително, относно това какъв е неговият опит в подобни дела.

Задачата Ви е да разберете как протича един такъв развод по взаимно съгласи или исков ред

Това следва да си изясните, в зависимост от това как възнамерявате вие да прекратите брака си.

В случай, че обкръжението си нямате познати, които скоро да се развеждали, то значи трябва да разчитате единствено на нас.

Кантората предлага следните услуги на своите клиенти :

 • Защита по бракоразводни дела;
 • Предявяване на искове за унищожаване на брак за преобразуване на общото имущество на съпрузите в лично имущество на всеки поотделно;
 • Иск за оспорване разпореждането с обща вещ , когато разпореждането е извършено само от единия съпруг;
 • Иск за определяне на по-голям дял на единия съпруг от СИО;
 • Изготвяне на брачни договори;
 • Подготвяне на всички необходими документи по процедурата за осиновяване;
 • Предявяване на иск за произход от майката или от бащата;
 • Оспорване на бащинство;
 • Оспорване на припознаването на детето от другия родител;
 • Унищожаване на припознаването;
 • Представителство в производство по пълно или непълно осиновяване;
 • Представителство на иск за унищожаване на осиновяването.

За какво следва да внимавате ?

След като сметнете, че сте поапднали на правилния адвокат за дело за развод, то задължително е да си уговорите среща.

Препоръчително е и двамата съпрузи да присъстват на нея, така че да обсъдите всеки един въпрос с половинката си

Желателно е част от тези обсъждания да станат дори в присъствието на адвоката и той да ви даде предложения.

Тези, които имат нужда от консултация следва да посетят кантората за доп. информация на тел. 0897 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg 

Как да изберем адвокат в случай на развод?

При избора си на адвокат за бракоразводно дело следва да се акцентира върху личния опит и познание на адвоката в областта на семейното право. Нужен ви е юрист, който да ви насочи за начина, по който бихте могли да си разрешите семейните проблеми по най-бързия и безболезнен начин. В този случай с помощта на опитен адвокат бихте могли да обсъдите дали е възможно да се постигне развод по взаимно съгласие на съпрузите или не, на кого да се присъдят родителските права върху родените от брака деца, които не са пълнолетни, кой да ползва семейното жилище, каква издръжка да плаща другия съпруг, какво ще бъде фамилното име след развода на съпругата, какъв би бил най-подходящият режим на виждане с детето/децата.

Кои са важните неща преди бракоразводното дело?

Най-важното е да се знае, че след разтрогването на брака бившите съпрузи не могат да се наследяват помежду си, имуществото, придобито по време на брака става обикновена дялова съсобственост при равни квоти и трябва да се раздели, детето/децата ако не са пълнолетни ще живеят при единия родител, а другия ще има право да го вижда в строго регламентирани дни и ще трябва да плаща издръжка до навършване на 18-годишна възраст, по време делото за развод разноските са за сметка на съпруга, чийто е вината за разтрогване на брака.

Колко време трае едно бракоразводно дело?

При - Развод със споразумение между съпрузите и делото се решава в едно съдебно заседание и в зависимост от натовареността на съда може да отнеме около 3 месеца; - Развод по инициатива на единия съпруг – отнема повече време, защото делото се гледа в повече от едно съдебно заседание и на три инстанции – от 1 до 3 години в зависимост до коя инстанция ще се разгърне делото.

Каква е практика за попечителство над децата при развод?

Масовата практика е родителските права да се предоставят на майката, тъй като децата са по-привързани към нея, а бащата да ги вижда в определени дни и да плаща издръжка. Не са рядкост и обратните хипотези, но за да получи бащата родителските права трябва да се докаже, че майката е неспособна да се грижи за децата поради здравословни проблеми, пороци, безпаричие, незаинтересованост и т.н.

Колко големи трябва да са децата, за да могат да изразят волята си с кого да живеят?

Децата ако са навършили 10-годишна възраст могат да бъдат разпитани в съдебно заседание и да изразят волята си.

Как се разделя имуществото при развод?

След развода придобитото по време на брака имущество става обикновена съсобственост между бившите съпрузи при равни дялове ако не се докаже по-голям принос на единия съпруг в придобиването на имуществото. То следва да се раздели като това може да стане с доброволна делба или със съдебна делба чрез гражданско дело.

Какво е значението на адвоката при едно бракоразводно дело?

Значението на адвокат при развод е от съществено значение какво ще получите като пари, имущество и права върху децата след развода и до кога можете да упражнявате пълноценно права върху тях.

Какви са правата на бащата над децата ?

Ако родителските права са присъдени на майката бащата трябва да плаща редовно издръжката им на падежа иначе рискува да бъде даден на съдия изпълнител и на прокурор, тъй като неплащането на издръжка е престъпление. Той има право да се вижда с децата съобразно отредения му режим на лични отношения с децата по бракоразводното решение.

Електронно Заповедно производство

Развитието на технологиите в последните няколко години доведе до  създаването на електронно Заповедно производство

Заповедното производство е сред гражданските производства, които най-често се образуват пред Районен съд.

Като пример за промяна в Закона се наложи практиката всички процесуални действия в заповедното производство да се извършват в електронна форма

Това се отнася и до всички актове на съда в производството, включително заповедите за изпълнение, се издават в електронна форма

В чл. 409а „Водене на заповедното производство в електронна форма“ се сочи че за длъжника се въвежда изключение от горното правило.

Той може да извършва процесуални действия и писмено на хартиен носител, с цел защитата на достъпа му до правосъдие.

Новости в заповедното производство

Новата разпоредба на чл. 409а ГПК постановява, че всички процесуални действия в заповедното производство се извършват в електронна форма

Всички актове на съда в производството, включително Заповед за изпълнение и Изпълнителен лист, се издават в електронна форма.

На следващо място Изпълнителният лист в заповедното производство да се издава само в електронна форма, като заявителите ще го получават от избран от тях районен съд на хартиен носител под формата на официален препис.Електронно Заповедно производство

Този документи се издава в единствен екземпляр, по реда на чл. 102а, ал. 4 ГПК.

За целта се създава нова алинея 2 в чл. 416, която урежда правомощие на Районен съд да издава препис от изпълнителния лист.

В този случай официалният препис ще има значението на изпълнителен лист, издаден в писмена форма

Това се случва, след надлежна заверка от служител, овластен от ръководителя на съответния съд.

Погиването на единствения официален препис от електронния изпълнителен лист влече след себе си същите последици, както и на изпълнителния лист, издаден в писмена форма.

Изменения в тази връзка са предвидени и в текстовете, уреждащи издаването на дубликат от изпълнителен лист (чл. 409 ГПК).

Съгласно новата разпоредба на чл. 410, ал. 5 ГПК определена група субекти ще могат да подават заявления

Става дума за издаване на заповед за изпълнение единствено в електронна форма.

Субекти на Електронно Заповедно производство с право да изискват и подават Заявления по чл.410 ГПК са 

 1. кредитните и финансовите институции, включително институции, извършващи събиране на вземания срещу потребители;
 2. застрахователните и презастрахователните дружества, търговци, които извършват доставка на енергия

Тук става дума за доставчици на газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги;

3. нотариусите и частните съдебни изпълнители; държавните учреждения и общините.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ от промените

 1. изключение от правилата, което касае търговците и лицата, представлявани от адвокат

Това са Заявители имат право да изберат един от двата варианта за подаване на заявлението – в писмена форма или по електронен път.

В тази част от промените обаче, законодателят не е формулирал съвсем прецизно кои точно търговци и лица попадат в отклонението

Законът уточнява дали всички субекти, включително горепосочените, когато се представляват от адвокат или единствено търговци и лица, извън гореизброените

2. Второ изключение от правилото – Новосъздадената ал. 6 на чл. 410 ГПК

Тук се предвижда заявителите, извън тези по ал. 5 на чл. 410 ГПК, да подават Заявление за издаване на заповед за изпълнение и писмено на хартиен носител, в който и да е районен съд на страната.

По този начин, ако заявителят подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение в Софийски районен съд, след това делото се разпределя централизирано

Това разпределение на принципа на случайния подбор между всички районни съдии в страната и може да се стигне до разглеждането му от районен съд в друго населено място.

На следващо място Законодателят провежда терминологично разграничение между понятията „подаване“ и „разглеждане“.

В чл. 410 ГПК, се говори за подаване на заявлението, а в чл. 411 ГПК, където всъщност е предвидена местната подсъдност – за разглеждане.

Изключение от горното правило е предвидено при заявленията за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10 ГПК

По конкретно става дума за случаи, когато вземането се основава на

 1. нотариален акт,
 2. Съдебна спогодба или друг договор,
 3. Документи с нотариална заверка на подписите,
 4. Писмени договори за залог,
 5. Ипотечни актове,
 6. Записи на заповед, менителници или приравнени на тях документи.

В тези случаи, заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават до съда по постоянния или настоящия адрес или седалището на заявителя

В случай на липса на настоящ адрес – по постоянния му адрес.

Целта е съдът да може да се запознае с оригинала на документа – основание за издаване на Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК.

В този случай, делата, образувани по заявления по чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10 ГПК, се разпределят централизирано на принципа на случайния подбор между съдиите съобразно правилата за местната подсъдност.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат в кантората на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Съдебни дела по имотен спор

В последните години все по-активно се утвърди практиката на съдилищата за имотен спор.

С измененията в законите се въвежда задължителна съдебна процедура по медиация при определени видове граждански и търговски дела.

Съдът ще задължава страните по тези дела да участват в среща, по време на която, с помощта на медиатор, да направят опит да се споразумеят и да постигнат взаимноизгодно решение.

В случай, че не се споразумеят, спорът се решава в съда по общия ред.

На задължителна процедура по медиация, която ще се осъществява в съдебен център по медиация към съдилищата, подлежат някои семейни и имотни дела, делби или спорове по Закона за етажната собственост.

Какви са рисковете преди покупка ?

При придобиването на недвижим имот, което е свързано с разходването на значителни средстваСъдебни дела по имотен спор

В такива случаи не е добра идея да се опитвате да решите сами проблема, предоверяйки се на брокер

В повечето случаи съветите, който ще получите са само повърхностни познания по материята на сделките

По-лошото е, че могат да ви подведат, че сте получили адекватно и компетентно правно съдействие.

Същевременно, техният интерес е да продадат бързо имота, за да получат своята комисионната.

Имено затова рядко се задълбочават при изследване и проверка на собствеността, за да не се стигне до съдебни дела по имотен спор.

Това е така, защото не носят и никаква отговорност, тъй като в договорните отношения с тях, те не поемат такъв ангажимент по отношение проверка на собствеността на имотите, които Ви предлагат.

Затова, в случай, че се окаже, че макар че на пръв поглед да сте купили имота редовно  не сте станали собственик

Дори и да заведете дело срещу брокера, ще го загубите, защото неговата отговорност не е уредена в договора между Вас.

Затова следва да имате предвид, че капаните в практиката са много, но за тях внимават специалистите, с подготовка по тази материя.

Може да споделим, че хипотезите в практиката са многобройни, за които да внимавате, за да не се стигне до съдебни дела по имотен спор.

От друга страна нотариусът също не извършва обстойна проверка на Вашият имот, преди покупката.

Често пъти проверката изисква ходене по различни институции и анализ на различни документи.

Затова, за да се предпазите от загубата на имущество и пари и от въвличането ви във дела, най-доброто разрешение е да потърсите съдействието на адвокат.

Кантората се занимава с проверка на документи при възникнали случаи на : Съдебни дела по имотен спор

 • Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията при придобиване на имот;
 • Проверка за вещни права върху имот – изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи;

Защита по образувано дело

След като сте получили искова молба, заповед за изпълнение, призовка, вече сте ответник, е необходимо:

Да се свържете своевременно с адвокатската кантора на телефон +359 897 90 43 91 или Email infor@lawyer-bulgaria,bg и да опишете накратко случая.

Всеки ден е от значение, тъй като от получаване на съдебните книжа тече  процесуален срок, чието пропускане има неблагоприятни последици.