fbpx

Обжалване на забрана за напускане

С измененията на законодателството се стига до обжалване на забарана за напускане на страната.

В Конституцията на РБ е записано, че всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели.

Обжалване на забрана за напусканеТази мярка има за цел да обезпечи участието на обвиняемия, респективно подсъдимия в наказателното производство до неговото приключване.

Тя се налага от прокурора по съответното дело. Районният прокурор може да разрешава отделни пътувания.

За наложената забрана незабавно се уведомяват компетентните структури на Министерството на вътрешните работи. Мярката може да бъде потвърдена от съд или да бъде наложена в съдебно производство след постановяване на присъда.

В този случай на подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност по Закона за българските лични документи. На същия следва да му се издават заместващи документи по ред, предвиден в закон.

Правото на напускане може да бъде ограничено само само със специален закон.Обжалване на забрана за напускане

Най-често това са специални закони за за защита на националната сигурност, Закон за  народното здраве, защита правата и свободите на други граждани.

Българска конституция, приета 1991г. допуска възможност за забрана за напускане на страната, но само при определени изключения.

В Европейските регламенти се приема, че правото на гражданите да напускат свободно пределите на страна е неотменимо, но не е абсолютно

Ограничения за него са допустими, когато това е предвидено в закон и са налице условията

Какво представлява забрана за правото на напускане ?

Съдебна забраната за напускане на пределите на страната е вид мярка за процесуална принуда. Тази мярка е възприета в действащия Наказателнопроцесуалния кодекс

Мярката напускане на страната се прилага спрямо обвиняем, привлечен към наказателно производство за тежко умишлено престъпление

Мярката напускане на страната се прилага спрямо обвиняем, обвинен за извършено престъпление с което е причинена смърт.

Мярка има за цел да обезпечи участието на обвиняемия, респективно подсъдимия в наказателното производство до неговото приключване.

Законът позволява във всеки един момент съответният подсъдим или обвиняем с наложена забрана да иска от прокурора да пътува за определен срок.

В случай,ч е Районният прокурор или Окръжна прокуратура откаже, то отказът се обжалва му пред съответния съд. Районният съд незабавно разглежда жалбата еднолично в закрито заседание.

Районният съд се произнася с определение, с което потвърждава отказа на прокурора или разрешава на обвиняемия да напусне пределите на България за определен срок.

За допълнителна информация се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или на Email office@lawyer-bulgaria.bg

#напускане, #адвокат, #мярка,#НПК, #подсъдим,#заподозрян, #обвинявем, #наказателно, #право, #Районен, #прокуратура

Защита при лишаване от наследство

В последните няколко години все по-често ни се задава въпросът за правна защита при лишаване от наследство.

Законодателят изрично е предвидил хипотези, при които някой дори със запазена по закон част да не я наследи.

Наследодателят не може преживе да „лиши“ от наследство недостойния. Неспособността за наследяване настъпва по силата на закона едновременно с извършване на някое от горните действия.

В практиката, обаче, е необходимо съответния районен съд по местоокриване на наследството да признае тази неспособност.

Едва след като с влязло в сила решение съдът установи недостойнството, настъпва ефектът на практическото лишаване от наследство.

Законът за наследството определя, че лице, което:Защита при лишаване от наследство

А/ умишлено е убил или се е опитал да убие наследодателя,

Б/ умишлено се опита да убие неговия съпруг или негово дете, както и

В/ съучастникът в тези престъпления, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемост или ако е амнистирано

следва да бъде лишено от наследство, което му се полага по право.

Недостоен да наследява е и човек, който е набедил наследодателя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание

В този случай набедяването се преследва с тъжба и такава не е била подадена.

Законът сочи също, че може да бъде лишено от наследство лице, което е склонил или възпрепятствал наследодателя чрез насилие или измама да направи, да измени или отмени завещанието

Може да бъде лишено от наследство и лице, което е унищожило, скрило или поправило негово завещание

Може да бъде лишено от наследство и физическо лице наследник, което съзнателно си е служил с неистинско завещание.

Кога се наследява имуществото на наследодателя ?

Във всички останали случаи наследодател не може да лиши от запазената им част от наследството съпруг, деца, внуци или своите родители

Защита при лишаване от наследствоТе са станали наследници, които той като наследодател не може да лиши от запазената му част от наследството.

За да може да го направи със завещание и дарение, но това лесно може да бъде преодоляно с иск и запазената част ще бъде възстановена и дадена на съответния наследник.

Какво казва законът ?

В чл.28 ЗН изрично определя, че „когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството“.

Вън от тази запазена част е разполагаемата част, с която всеки наследодател може да се разпореди и приживе – било то чрез дарение или пък чрез завещание.

Лишаване от възможност за наследяване чрез завещание

Хората считат, че ако направят завещание в полза само на едното от децата си или пък трето лице, ще лишат от наследство лице, което не искат да ги наследи.

Това най-често става с извършване на дарение/ завещание на част или на цялото наследство.

Право на запазена част имат низходящите (деца и внуци), родителите или съпругът. Размерът на запазените части също е уреден в закона.Защита при лишаване от наследство

В защита на увреденият законен наследник, законът предвижда запазени части по отношение на определени категории наследници.

Наследодателят да може да се разпорежда чрез завещание с цялото си имущество, той не може да накърнява запазената част.

1. запазената част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е:
а. при едно дете или низходящи от него – 1/2;
б. при две и повече деца или низходящи от тях – 2/3 от имуществото на наследодателя;
2. запазената част на родителите или само на преживелия от тях е 1/3.
3. запазената част на съпруга е:
а. 1/2, когато наследява сам;
б. 1/3, когато наследодателят е оставил и родители.
Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете.

Възстановяването на запазената част става по съдебен ред.

Оспорване на дарение, може да се изследва дали то не е направено единствено с цел някой наследник да бъде лишен от наследство.

Нотариално удостоверяване в чужбина

Напоследък, с отварянето на границите и пътуване, много хора се нуждаят от нотариално удостоверяване в чужбина.

Самото нотариално удостоверяване на документи се осъществява и при местен нотариус.  В този случай , като на заверката следва да е отбелязана :Нотариално удостоверяване в чужбина
1. Дата, както и уточнение дали е заверен подписа
2. Дали е удостоверено съдържанието
3. Далие удосторен и подпис и съдържание
В случай, че съответната страна, в която се прави заверката е член на Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, то след заверката на чуждия нотариуса се поставя АПОСТИЛ

Тези документи – апостил + оригинал на документа, следва да са прикрепени неразделно

Следва т.нар. легализация – документът с апостил трябва да се преведе на български език, като се постави и заверка от български консулски (дипломатически) служител в страната, от която произхожда
Заверка може да се постави и от оторизирана от МВнР Агенция за преводи. В този случай преводът ще да бъде заверен в сектор „Легализация и заверки” в МВнР.
Ако съответната страна не е член на Хагската конвенция или е член, но с нея има сключен Договор за правна помощ, предвиждащ нещо различно, то се спазва уговореното в договора.Нотариално удостоверяване в чужбина
В случай, че държавата не е член на Хагската конвенция и няма подписан двустранен договор за правна помощ, то тогава се изисква документът да е заверен от местното МВнР или друг надлежен орган
Заверката обикновено се извършва с печат, легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство на България в чуждата държава.
При липса на такова в съответната държава, то тогава щемпелът се поставя от посолството на тази държава в трета (например съседна) страна и след това подписът и заверката на това посолство се заверяват от консулската служба на българското посолство в тази трета страна.

За допълнителни въпроси, се обърнете на тел. 0897 90 43 91 или mail: office@lawyer-bulgaria.bg 

Обявяване на саморъчнo завещание

Напоследък все повече въпроси възникват относно обявяване на саморъчнo завещание.

Саморъчното завещание като едностранна сделка е един от способите за разпореждане на собственик с притежавано имущество

Добре е да се знае, че прехвърлителен ефект на тази сделка настъпва в момента на смъртта на завещателя.

Законът предписва и изисква при съставянето и съхранението на саморъчното завещание да бъде спазвана известна конфиденциалност.

Саморъчното завещание е наричано още тайно завещание.

Това е изявление единствено на свободната воля на завещателя, неопорочена от въздействия и валидна до неговата смърт.Обявяване на саморъчнo завещание

След този момент завещанието започва своето действие.

За съществуването на завещанието, както и място и начин на съхранението му следва да бъде уведомено лицето, което завещателят е посочил за наследник.

Закона за наследството задължава,

“всеки, у когото се намира едно саморъчно завещание, … веднага, след като узнае за смъртта на завещателя, да иска обявяването му от нотариуса.”.

Съгласно Закона за наследството

“….всеки заинтересован може да иска от районния съдия по мястото, където е открито наследството, да определи срок за представяне на завещанието, за да бъде то обявено от нотариуса.”

Когато саморъчното завещание е предадено за съхранение на нотариус, той извършва и самото му обявяване.

За място на откриване на наследството законът определя “последното местожителство на умрелия”

Това е мястото “….където наследодателят се е установил да живее постоянно или преимуществено.

Лицето, в полза на което е направено саморъчното завещание, може и в съвсем нередки случаи действително да не е от кръга на наследниците по закон на завещателя.

Пряко доказателство за това негово качество е самото саморъчно завещание, чието представяне и обявяване се иска.

Когато саморъчното завещание се приема за съхранение от нотариус, той съставя писмен протокол за товаОбявяване на саморъчнo завещание

Задължение на Нотариуса е да уведоми съдията по вписванията за приетото за съхранение завещание и за името на завещателя.

В Службата по вписванията по местонахождението на нотариуса, при когото е оставено за съхранение саморъчно завещание.

Как се обявява завещание ?

Обявяването на саморъчното завещание се извършва от нотариуса, при когото то е било оставено за съхранение

Обявяване може да се иска и от съдията по вписванията, ако завещанието се съхранява в архива на съответната служба по вписванията

Обявяването на саморъчното завещание се извършва от нотариуса, който е сезиран със съответно искане от заинтересованото лице.

Обявяването на саморъчното завещание е процедура, която включва съставяне на протокол за състоянието на завещанието и разпечатването на плика, в който то се намира.

За да получи заверен препис от саморъчно завещание, заинтересованото лице следва да представи на нотариус доказателства за правото на собственост на завещателя.

Обжалване глоба от ТОЛ

В последно време все по-често се задава въпроса за обжалване на глоба от ТОЛ.

Съгласно чл. 10 ал. 1 т. 2 от ЗП за преминаване по платената пътна мрежа се дължи такса за изминато разстояние – тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б ал. 3 /с обща технически допустима максимална маса над 3, 5 тона, извън тези по чл. 10а ал. 9/.

В разпоредбата na чл. 10 ал. 1 т. 2 от ЗП се посочва още, че заплащането на тол таксата дава право на едно пътно превозно средство да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък

В този случай изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло

Отделно дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси; таксата за изминато разстояние се определя в зависимост отОбжалване глоба от ТОЛ

А/техническите характеристики на пътя или пътния участък,

Б/от изминатото разстояние,

В/от категорията на пътното превозно средство,

Г/ броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък

При преминаване през камерите на тол системата всеки автомобил без платена пътна такса се заснема. Законът указва, че при движение по републиканската пътна мрежа

А/ без платена пътна такса

Б/ без електронна винетка или

В/без тол такса, както и

Г/ при грешно декларирани данни за превозното средство,

на нарушителите се дава възможност да платят компенсаторна такса. Неизпълнение на задължението за заплащане на КТ представлява административно нарушение

За това нарушение следва да бъде наложено съответното административно наказание – Наказателно постановление, което може да бъде обжалвано пред съд.

Разпоредбата на чл. 10б ал. 4 от ЗП предвижда, че размерът на дължимата за плащане тол такса се определя

1/ Въз основа на реално получени декларирани тол данни, удостоверени по реда, предвиден в наредбата по чл. 10 ал. 7 или

2/ чрез закупуването на еднократна маршрутна карта, която дава право на ползвателя на пътя да измине предварително заявено от него разстояние по определен маршрут

Съществуват две възможности за налагане на наказанияОбжалване глоба от ТОЛ

А/ чрез съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и

Б/ чрез издаване на електронен фиш (ЕФ).

При съставяне на АУАН от контролен орган актът се съставя на водача на ППС-то в негово присъствие, като му се предоставя възможност, както да се запознае с него, така и да възрази срещу него.

Нарушителят има право да представи възражения и в три дневен срок след съставянето му на указания в издадения документ адрес.

Преди съставянето на акта, контролните органи следва да уведомят нарушителя за възможността да бъде заплатена компенсаторна такса (КТ).

Компенсаторната такса представлява механизъм за освобождаване от административнонаказателна отговорност при нарушения, свързани с ползването на платената пътна мрежа.

Размерите на компенсаторните такси са определени в зависимост от категорията на ППС и неговите характеристики и са определени в Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

Тяхното задължение е в 14-дневен срок от установяването на нарушението, да заплатят същата, като по този начин собственикът или шофьорът на превозното средство, с което е извършено нарушението се освобождава от административно-наказателна отговорност.

Нарушителите се санкционират от контролния орган Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез електронен фиш, който се обработва и издава в отсъствието на водача, или на пътя в момента на установяване на нарушението от екип на НТУ.

Размер на компенсаторни такси в зависимост от типа на превозното средствоОбжалване глоба от ТОЛ

В случай, че нарушителите не заплатят компенсаторна такса им се налага акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Успоредно с издадения АУАН се налага и парична глоба от 300 лева за леки автомобили.

Със заплащането на КТ нарушителят се освобождава от административнонаказателна отговорност.

Поради това АУАН няма да бъде съставен и съответно няма да бъде наложена глоба в по-голям размер.

При извършване на проверка на пътя от контролните органи на Национално тол управление, същата може да бъде заплатена чрез карта на POS терминали, с каквито са оборудвани мобилните екипи на тол контрола.

Ако водачът откаже да заплати компенсаторна такса (КТ), контролните органи съставят акт за установяване на административно нарушение.

Финансови санкции следват и за тежкотоварните превозни средства над 3,5 т в зависимост от масата на превозното средство и броя оси в размер на 750 лв. до 3000 лв.

Системата показва датата и часа на извършване на нарушението, регистрационния номер на превозното средство

От данните може да се установи и стойността на компенсаторната такса, която собственикът може да заплати, за да не бъде санкциониран с по-голяма глоба.

След съставянето на АУАН, ако не е заплатена КТ в законоустановения срок, следва издаване на наказателно постановление, с което се налага глоба.

В 7-дневен срок от връчването му наказателното постановление може да бъде обжалвано чрез Националното тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура“ пред районния съд по местоизвършване на нарушението.

В разпоредбата на чл. 102 ал. 2 ЗДвП е въведено задължение за собственика да не допуска движението на пътно превозно средство по път, от платената пътна мрежа, само и единствено, че за пътното превозно средство не са изпълнени задълженията във връзка с установяване на размера и заплащане на такса по чл. 10 ал. 1 ЗП според  категорията на пътното превозно средство

Справката в  www.bgtoll.bg чрез бутон „Проверка на нарушения“ може да са направи по регистрационния номер на автомобила и ЕГН на собственика на превозното средство или ЕИК на фирмата. Проверка е възможна и по номера на връчения електронен фиш.

Задържане на дете в България

В последните няколко години, зачестиха случаите в които се стига до задържане на дете в България.

Най-често това се случва от един от двамата родители, чрез оттегляне на декларацията, дадена за пътуване в чужбина. В конкретните ситуации се касае най-вече за деца, чието местопребиваване и местообитание е в чужбина.

Затова голяма част от тези дела са изключително тежки с оглед допълнителните усложнения и лични отношения в семейството. Разглеждането на въпроса се налага поради зачестилите случаи, на родители, живеещи в различни държави

Често точно тогава възниква спор къде и при кого да живее детето. Става въпрос за връщане на детето в държавата по обичайно местопребиваване.  Затова следва да се изясни редът по който се взема защита в подобни случаи.

Правна защита при задържане дете в БългарияЗадържане на дете в България

Съгласно чл. 3 Хагска конвенция: прехвърлянето или задържането на дете се счита за незаконно, когато:

а) е извършено в нарушение на правото на упражняване на родителски права, предоставено както съвместно, така и поотделно на лице с обичайно местопребиваване непосредствено преди прехвърлянето или задържането му;

b) по време на прехвърлянето или задържането това право е било ефективно упражнявано съвместно или поотделно или би било упражнявано по този начин, ако не е било извършено прехвърлянето или задържането.

Компетентен по тези спорове е Софийски градски съд, независимо, че детето сега може да живее в други части на България, извън София.

Особеното по тези дела е, че не се разглеждат спорове за присъждане упражняването на родителските права.

Съдът постановява дали има неправомерно преместване или задържане на детето.

Ако това бъде установено, разпорежда незабавно  връщане в страната на неговото обичайно местопребиваване.

За да отговори на въпроса дали следва да постанови връщането на детето, съдът следва да обсъди налице ли е противозаконно прехвърляне и/или противозаконно задържане на детето по смисъла на чл. 3 от Х. конвенция

Успоредно Съдът следва да провери налице ли са предпоставките да бъде отказано връщането на детето, уредени в чл. 12, ал. 2, предл. последночл.13, чл. 20 Хагска Конвенция.

При едновременното установяване по делото на наличието на първата група предпоставки и липсата на втората група такива, съдът е длъжен да постанови незабавното връщане на детето.

Когато детето е било незаконно задържано по смисъла на чл.3 Хагска Конвенцията в България са налице следните въпроси:

1.Къде е било обичайното местопребиваване на детето непосредствено преди незаконното задържане

2.На кого е предоставено правото на упражняване на родителски права, съобразно правото на държавата по това обичайно местопребиваване

3. Дали по време на незаконното задържане, това право за упражняване на родителските права е било ефективно упражнявано от лицето, на което е предоставено 

4. Би ли било упражнявани родителските права по този начин, ако не е било извършено прехвърлянето или задържането.

По тези дела обаче решенията се постановяват с оглед интереса на детето.

В случай, че връщането на детето би го поставили  в риск от физическо или психическо увреждане. В тези случаи, съдът следва да откаже връщане на детето в държавата по обичайно местопребиваване.

Връщането в държавата на неговото обичайно местопребиваване, следва да се предприеме, независимо, че е налице неправомерно отвеждане или задържане на детето.

В случай, че детето е било незаконно прехвърлено или задържано,  от датата на подаване на молбата пред съдебния или административния орган на договарящата държава, в която се намира детето, органът разпорежда незабавното връщане.

Предпоставка за това е искането да е предявено в едногодишен срок.

Б/ Родител с накърнени права, може да иска издаването на Съдебно решение за т.нар. заместващо съгласие по чл.127а  ал. 2 СК

Целта на това производство е да се изиска издаване на Решение, с което несъгласието на родителя, да бъде предоляно и детето да пътува с другия родител в чужбина.

Родителят, на когото са възложени за упражняване родителските права, не може да вземе самостоятелно и решение заЗадържане на дете в България

А/ издаване на задграничен паспорт

Б/ пътувания на детето зад граница ( в чужбина)

В същото време детето има право на свободно придвижване, но до навършване на пълнолетие то не може да упражнява това право само, а само със съдействието на другия родител, при съгласие на първия.

Когато детето има нужда да пътува в чужбина, при разногласие между родители, Районен съд може да разреши конкретни пътувания

А/ за определен период от време и

Б/ до определени държави или неограничен брой пътувания през определен период от време, но до определени държави.

При решаване на въпроса за заместване съгласието на единия родител за пътуване в чужбина водещи и най-важни са интересите на детето.

Въпросът, свързан с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това

При разногласие на родителите е от категорията на спорна съдебна администрация, при решаването на който съдът прави преценка за целесъобразност.

Водещи и най-важни при решаване на въпроса за заместване съгласието на единия родител за пътуване в чужбина са интересите на детето.

По делото следва да е установена нужда на детето да пътува в чужбинаЗадържане на дете в България

Районе съд изследва факти, място и условията в  средата, при които то ще пребивава в чуждата държава.

Интересът на детето следва да се обсъдят и от гледна точка на въздействието на планираната промяна в неговата жизнена и социална среда

Това ще рефлектира върху неговото образование, медицинска грижа с оглед възрастта и здравословно състояние и др. интереси

В тази насока са и задължителните указания за съдa от ВКС с ТР 1/2016 от 03.07.2017г. на ОСГК по т.д.№1/2016г.

В случай, че пътуването на детето е поради промяна местоживеене на родител, при когото детето живее, съдът изследва задълбочено всички условия за живот на детето.

За допълнителни въпроси се обърнете към нас на телефон 0897  90 43 91 или email office@laweyr-bulgaria.bg 

Усвояване на балкони и лоджии

В съвременните условия и жилищно строителство все по-често на преден план излиза въпроса с усвояване на балкони и лоджии.

Законът за устройството на територията борави с три различни термина, когато регулира тези специфични пространства от нашия дом. Причината е тяхна конструктивна специфика и до колко една промяна би рефлектирала върху стабилността на сградата.

Балконите, лоджиите или терасите, наричани на технически език “отворени пространства” имат не само функционално, но и психологическо значение за обитателите.

Те вдъхват живот на фасадите и разкрасяват безличните, сиви ограждащи стени на  панелните жилища (многофамилните сгради).

На практика издатините увеличават застроената площ на апартамента или лятната къща и оформят естетичски завършек на имота.

Какво казва Закона (ЗУТ) ?Усвояване на балкони и лоджии

В разговорния език и ежедневието термините „балкон, тераса и лоджия“ са сякаш три различни думи за едно нещо.

Юридически всяка една „тераса“ се различава от „балкон“ и „лоджия“.

Съгласно т. 59 от § 5 на ДР на ЗУТ терасата е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена

За терминът „балкон“ (т. 57) е открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата,

Названието „лоджия“ (т. 58) е използваема площ, открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата.

Следователно разликата между терасата и балкона от една страна и лоджията е, че първите всъщност са издатини пред фасадата,

В този случай разликата между терасата и балкона е, че терасата задължително е разположена върху помещения, колони или върху терена, а балконът „виси“ пред сградата.

Законодателят не само разграничава отделните издатини на сградите, но и урежда детайлно нормативните разпоредби за тях.

Приложими тук са ЗУТ, Наредба №7 от 2004 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии;

Според ЗУТ „фасада“ е „външна ограждаща стена на сграда, която стъпва на терен“.

В какво се състои разликата между трите архитектурни елемента ?

  1. Балконът представлява открита използваема площ  върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата.
  2. Лоджията също е използваема площ, но открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата.
  3. Терасата е открита използваема площ, разположена върху помещения, колони или върху терена.

Процедура по усвояване 

Своеволното поединично  усвояване и остъкляване, както и саниране на открити пространства е свързано със санкции според ЗУТ.

Законът забранява на собствениците да извършват ремонтни дейности в своя самостоятелен обект или част от него, които да водят до влошаване на показатели на сградата.

Най-често се касае за дейности, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване.

Изискването към тя е да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност.

Усвояването и остъкляване на тераса е възможно само след съгласието на 51% от останалите собственици в блока.

Домоуправителят е длъжен да свика общо събрание и в случай, че се постигне необходимото мнозинство, собственикът, който решава да извърши ремонта, може да пристъпи към изпълнение, спазвайки съответната нормативна база.

Усвояване на балкони и лоджииС оглед дадените в допълнителните разпоредби на ЗУТ определения за балкон, лоджия и тераса следва да се приеме, че за усвояване на тераса се изисква разрешително за строеж.

Изисквания за усвояване на балкони и тераси

Спазването им ще ви спести санции от евентуално извършени незаконосъобразни дейности.

А/ Регламентирано е изискването балконите, лоджиите, терасите и външните стълби да имат парапети, изпълнени от здрав материал

Следва да се спази и условияето при височина от вътрешната страна не по-малка от 1.05 м за сгради с височина до 15 м и не по-малка от 1.20 м за по-високите сгради.

Б/Строителните елементи и конструкции не трябва да създават условия за нещастни случаи, от падане от необезопасени места с височина над 150 см.

В/ Наличието на отворен отваряем външен френски прозорец- хармоника, книга, двукрила, трикрила врата и пр., превръща помещението в лоджия.

Г/ Забранени са също така хоризонтално поставени ограждащи елементи при парапети, с цел поголяма безопасност на деца, оставени без родителски контрол.

Д/Балконите и еркерите се разполагат на височина най-малко 3.20 м от нивото на тротоара в случаите, когато външната линия на застрояване съвпада с уличната регулационна линия.

Е/ Законът допуска издатини по покривната плоскост, но единствено над покриви с 45-градусов наклон, където са разрешени капандури, корнизи, перголи и други архитектурни елементи с височина не повече от 70 см.

Ж/ Не следва да се възприемат като издатини слънцезащитни устройства на прозорците, балконите, лоджиите и терасите и слънчевите колектори по фасади и покриви.

Ако остъклите терасата си без разрешение за строеж, от съответната общинска администрация могат да направят проверка и да издадат заповед за спиране на строителството,

В повечето случай при вече реализирано остъкляване – заповед за премахване на незаконен строеж.

Законът предвижда, че строеж, за който се изисква разрешение, но е изграден без такова, е незаконен и като такъв подлежи на премахване.

За допълнителни въпроси се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или  Email office@lawyer-bulgaria.bg 

Какво е балкон?

Законът определя балкона като открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата. Това означава, че балконът се изгражда пред фасадата на сградата, като не е заобиколен от стени. Обиконовено от трите страни е ограден от парапети. По този начин цялата тежест на балкона се поема от сградата, а не от фасадата. Това е най-широко разпространеният начин за обособяване на открито пространство към един апартамент. Тези пространства са сравнително малки, тъй като тяхната тежест е съобразена с носимостта на конзолната конструкция.

Какво е тераса?

Терасата пък е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена. През последните години стана популярно при строителството на сградите да се оформят тераси към партерните етажи директно върху земята. А при по-горните етажи терасите се формират чрез стъпаловидното оформление на сградите. При първия вариант терасата е изцяло върху земята, в която е изградена сградата. Обикновено в архитектурните проекти към партерните етажи се обособява площ от земята, която се оформя като тераса към дадения апартамент. При втория вариант е налице изграждане на терасата върху друг обект или върху колони, чиято цел е да задържат терасата. И в двата случая под терасата има друг обект, който изцяло поема конструктивната тежест на самата тераса.

Какво е лоджия?

Лоджиите пък са вдлъбнатини в цялостната сграда, които обаче са отворени от едната си страна и са включени в общия обем на сградата. Именно конструктивните специфики на трите начина за обособяване на това пространство са причина за различното им третиране от строителните норми. Законът изисква наличието на разрешение за строеж за терасите, но не и за балконите и лоджиите. Тоест законът е предвидил балконите и лоджиите да могат да се остъкляват без необходимост от съгласуване с общинската администрация. За разлика от тях обаче, за терасите е необходимо снабдяването с разрешение за строеж.

Какви са рисковете, ако остъкля тераса без разрешение за строеж?

Ако остъклите терасата си без разрешение за строеж, от съответната общинска администрация могат да направят проверка и да издадат заповед за спиране на строителството, а при вече реализирано остъкляване – заповед за премахване на незаконен строеж. Законът предвижда, че строеж, за който се изисква разрешение, но е изграден без такова, е незаконен и като такъв подлежи на премахване.

Може ли строителя да наложи забрана за остъкляване на тераса или балкон ?

Ако сте закупили имота през последните години, проверете дали остъкляването не е в нарушение на договора с инвеститора, от който сте закупили имота. Възможно е да са предвидени ограничения за промени по сградата, които оказват влияние върху фасадата. Най-често инвеститорът предвижда тези клаузи, за да не бъде нарушена естетиката на самата сграда.

Рискове при дарение на имот

Според Закона за задълженията и договорите се предвиждат три хипотези, съгласно които дарението може да бъде отменено, като най-често това са рискове при дарение на имот.

Така може да се случи това разваляне на дарението, в случай, че надареното лице :

А/ умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или дете, или

Б/ надареното лице е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта

В/ набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години

Г/ отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.Рискове при дарение на имот

Преглед на договор за дарение 

Иск за отмяна на дарението на някое от посочените основания може да бъде предявен от дарителя в едногодишен срок от узнаването.

До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

Дарение на недвижимо имущество може да бъде отменено в случай че с него наследодателят е накърнил запазената част от наследството на своите низходящи, родители или съпруг.

Искът за възстановяване на запазена част от наследството се погасява с изтичането на 5-годишен срок. При даренията той започва да тече от момента на откриване на наследството.

В Семейния кодекс е предвидена и възможност за отмяна на даренията след развод. В тези случаи, отмяната е изрично посочена в граждански закон

Налице са ситуации в които отмяна на дарението е предварително посочена в договора за дарение или в брачния договор.

Това, разбира се, са само част от хипотезите, при които дарението на имот може да бъде отменено. Най-честата причина за отмяна е отказ от даване на издръжка.

Съгласно разпоредбата на чл. 227, ал. 1, б. „в“ ЗЗД дарението може да бъде отменено, когато дареният отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

Предпоставките, чиято кумулативна даденост съставлява основание за отмяна на дарение са

А/ Трайната нужда от издръжка на дарителя, искането, отправено от него до дарения и

Б/ отказът на последния /изричен или мълчалив/ да дава издръжка.

В случай, че такава необходимост не възникне, или не бъде поискана издръжка, задължението на дарения към дарителя си остава морално

В този случай неизпълнението му не е скрепено със санкция.

Рискове при дарение на имотРазваляне на договор за Дарение при продажба на имот

Възможно е при приключване на оспорването и до уважаване на искането за отмяна на дарението, да се окаже, че неговият предмет да е продаден на трето лице.

В този случай, ако исковата молба за отмяна е вписана преди продажбата, физическото връщане на имота, ще бъде възможно.

Ако, обаче, продажбата е станала преди вписване на исковата молба за отмяната, тогава правото на купувача върху имота няма да бъде засегнато

Конкретната ситуация не означава, че дарителят няма да получи нищо след като имотът е бил продаден и ще остане с „празни ръце“.

В този случай дареният дължи парично обезщетение за онова, с което се е обогатил, като надареният ще трябва да предаде на дарителя сумата, която е получил от продажбата.

За допълнителна информация, моля обърнете се на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Как се отменя и разваля Дарение недвижим имот ?

Дарението като безвъзмездна сделка може да бъде отменено по съдебен ред при условия, посочени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)

В кои случаи се разваля Договора за дарение ?

Съгласно Чл. 227: „Дарението може да бъде отменено, когато дареният: а) умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта; б) набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена; в) отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

В какъв срок се предявява иск за разваляне на Договор за дарение ?

Искът може да се предяви в едногодишен срок, откакто на дарителя са станали известни основанията за отменяване на дарението. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

Чии права засяга искът за отмяна на Договор за дарение ?

Отменението на дарението не засяга правата, които трети лица са придобили върху подарените имоти преди отбелязването на исковата молба, но дареният дължи на дарителя обезщетение за онова, с което се е обогатил.

Налице ли са и други изключения по този въпрос ?

Извън посочените по-горе хипотези дарението не може да бъде отменено.За да се развали дарение, освен, че дарителят трябва да има нужда от издръжка, следва да е налице още едно кумулативно условие – надареният да има възможност да предоставя такава на дарителя.

Компенсация за съдебни разноски

В съдебните дела се стига до присъждането на разноски  и възниква въпроса за компенсация за съдебни разноски.

Самият граждански процес сочи необходимост от изрично искане за съдебни разноски, което се обосновава с принципа на диспозитивното начало.

Страната, която не е предизвикала неоснователно правния спор, е претърпяла вреда, като е направила процесуални разноски по делото

С това си участие и разходи тя е намалила своето имущество.

В този случай вредата е причинена от неоснователното поведение на противната страна, поради което законът възлага на последната задължението да я поправи

Това поправяне се изразява в заплащане разноските по делото.Компенсация за съдебни разноски

Конкретно са налице елементите на непозволеното увреждане. Законът разглежда въпроса за този деликт, като обхваща всичките му елементи

А/ деяние на страната, предизвикала неоснователно правния спор,

Б/ Това деяние представляв недобросъвестно упражняване на процесуалните права – противоправно;

В/вреда, изразяваща се в направените от насрещната страна процесуални разноски и

Г/причинна връзка между вредата

Д/Недобросъвестното поведение на задълженото лице

Съдът не следва да присъжда разноски, натоварвайки другата страна, които кредиторът на вземането за обезщетение за тези разноски не е поискал.

Компенсация за съдебни разноскиЗатова съдът е длъжен да прецени този факт, тъй като искане може и да не е направено умишлено, а не поради съображения за ненатоварване на длъжника с разходи.

Кога възниква претенцията за съдебни разноски ?

В края на съдебния процес, се стига до ангажиране на отговорност за разноски. Въпреки това е налице и една пречка пред реализирането й.

Тази отговорност се реализира единствено в хода на висящ процес, като е възможно това да стане с крайния акт по същество.

Частен случай е това да стане с допълнително Съдебно определение, постановено по реда на чл. 248 ГПК.

Тъй като разноски се присъждат за водене на съдебни производства, съдът би бил органът, който ще вземе окончателно решение по всеки правен спор

Това решение касае и въпросът за направените разноски. Затова съдът е органът, който ще възлага отговорност за разноски.Компенсация за съдебни разноски

Каква е съдебната практика по въпроса ?

Съгласно мотивите на Определение № 511/19.10.2016 г. по ч.т.д. № 2006/2016 г., II ТО на ВКС не се присъждат разноски в частни производства, освен онези, които се отнасят до въпроса за прекратяване на процеса между страните.

Съдебни състави допускат присъждане на разноски в спомагателни производства, които се решават с краен акт, като се произнасят по искания за изменение на определение в частта за разноските.

По отношение на производствата за издаване на изпълнителен лист е налице и съдебно решение на ВКС

Съгласно това Съдебно решение на ВКС разноските в съдебния и изпълнителния процес и се изчисляват и събират от съдебния изпълнител.

в България действа принципът, че разноски не се присъждат извън рамките на производството, в същите са били сторени.

Разноски се присъждат с всеки акт, който слага край на производство за разрешаване на правен спор.

Тези разноски би следвало да се присъждат и с определенията, които преграждат за хода на делото. Разноски следва да се присъдият и с Определения, с които се решават въпроси по същество в други производства.

За допълнителна информация, моля обадете се на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Права в затворен комплекс

Често пъти при спор за съсобственост и общите части се стига до въпрос за изясняване на права в затворен комплекс.

В този случай, следва ясно да се установи, кой е собственикът на обектите. Етажна собственост в затворен комплекс (комплекс от затворен тип) – управлението на общите части се определя в договор.

Това е Договор между собственика на обекта и инвеститора (възложителя). Договорът се сключва при продажба на имота от инвеститора на купувача и е неразделна част от нотариалния акт.

Нотариалният акт определя какви вещни права се прехвърлят на купувача, който влиза в етажна собственост и придобива право на собственост върху обекта и идеална част от общите части на сградата, която се намира в режим на етажна собственост.

Целта на това е да се разграничат общите части на етажната собственост от индивидуалните и изключителни права. Този въпрос касае също така и какви права има инвеститорът има върху басейна, площадките и другите съоръжения, трайно прикрепени към неговата земя.

В случай, че земята и приращенията към нея са негова собственост, с тях не може да се разпорежда етажната собственост и тяхното ползване не може да бъде предмет на решения на ОС на ЕС.

Органите на управление на етажната собственост съгласно чл. 10 ЗУЕС, са общото събрание и управителен съвет (управител).

В този смисъл договорните права и задължения по чл. 2 ЗУЕС не могат да доведат до възникване на друг, непосочен в закона орган.

Какво предвижда ЗУЕС ?Права в затворен комплекс

Но в случай, че инвеститорът установи ограничения или дори забрана за тяхното ползване, етажният собственик не може да предявява негаторен иск по чл. 109 ЗС.

Това правно становище се потвърждава изцяло от установената съдебна практика по ЗУЕС.

ВКС, сочи, че, „с оглед особения характер на обекта – общи части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип

Тук ЗУЕС установява и особен режим на управление на тези общи части.

Според ВКС нуждата от оперативност при решения за управление на общите части се взимат поради факта, че жилищният комплекс от затворен тип се състои от множество самостоятелни обекти.Права в затворен комплекс

Въпреки това, този затворен комплекс притежава характеристика на жилищен комплекс като архитектурен ансанбъл.

Регламентация на общите части по ЗУЕС

Всичко това налага особена регламентация на дейностите по управление на общите части

Сключването на договор по чл. 2 ЗУЕС води до категорично ограничаване правомощията по управление

Тук става дума за общите части, включени в обема на вещното право на собственост на всеки титуляр на самостоятелен обект.

Особеното тук е, че има етажна собственост по смисъла на чл. 38, ал. 1 ЗС

За разлика от обикновената етажна собственост, етажната собственост в затворения комплекс се осъщестява не от ограни – общо събрание, управител, а се регулира в договор.

Общоприето е, че договорът установява особен режим на управление, който дерогира общите правила на ЗУЕС. Какво ще предвиди договора, законът не казва, а го предоставя на договорната свобода на страните по него.

В този смисъл Договорът между инвеститора и собствениците на обекти за управление на общите части на сгради в жилищен комплекс от затворен тип действително предвижда установяване на определени ограничения.

Договорът може да предвиди, че правилата на управлението на етажната собственост няма да се прилагат, а управлението ще се концентрира изцяло в ръцете и във властта на инвеститора

Тогава инвеститорът ще измести обичайните за етажната собственост органи на управление и ще изключи решенията, чрез които общото събрание я управлява.

Те касаят правомощията на собствениците на самостоятелни обекти, като засягат основно управлението на ЕС, които правомощия не са типични за етажната собственост.

За допълнителна информация, моля обадете се на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg