fbpx

Ответник с неизвестен адрес ?

Важно изискване по делото е ясно и точно формулиран адрес на ответника. Има случай, в който ищецът сочи ответник с неизвестен адрес ?

Законът определя като недопустимо липсата на адреса на ответника в исковата молба.

Това прави тази искова молба нередовна и ако не бъде отстранена тази нередовност ще бъде върната обратно.Ответник с неизвестен адрес ?

Смисълът да бъде посочен адрес на исковата молба е да бъде надлежно уведомен ответника за образуваното и воденото срещу него съдебно производство.

Въпреки всичко казано до тук, законът дава и отговор на въпроса : Ответник с неизвестен адрес ?

Когато исковете са насочени срещу лице с неизвестен адрес или срещу лице, което не живее в страната по постоянен адрес.

Тук, компетентен е съдът по постоянния адрес на неговия пълномощник или представител

В случай, че няма нито пълномошник, нито надлежно упълномощен представител искът се изпраща до съда по постоянния адрес на ищеца.

Ако обаче е наличен и ясен постоянният адрес на ответника, при връчване, дори и да не живее на него, същият не може да се позове и да каже, че не е бил надлежно призован.

Именно затова е важен въпроса: На кой адрес следва да бъде връчена призовката ???

Съдът следи служебно за спазване правилата на родовата подсъдност, на местната подсъдност по местонахождение на ответника или имота.

Във всички останали случаи след възражение, отправено най-късно в срока за отговор на исковата молба.Ответник с неизвестен адрес ?

В този смисъл независимо, че исковата молба е подадена пред местно некомпетентен съд съобразно правилата по закон, до предявяването на възражение от ответника, сезираният съд не може да се произнесе по въпроса за местната подсъдност.

Доколкото в случая все още на ответника книжа не са връчени и последният не е взел становище по местната подсъдност, преждевременно и извън рамките на своите правомощия се е произнесъл по въпроса за местната подсъдност на спора.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Кантората съдейства активно при изготвянето на нужните писмени документи, пълномощни или удостоверения.

 

Как се придобиват идеални части ?  

За да придобие по давност идеални части от собствеността  върху чужд имот, съсобственикът, който не е техен владелец, следва да превърне държането им във владение. Затова възниква и въпроса : Как се придобиват идеални части ?  

Това са действия които по явен и недвусмислен начин показват отричане владението на съсобствениците.Как се придобиват идеални части ?  

Това е т.нар преобръщане на владението /interversio possessionis/, при което съсобственикът съвладелец се превръща в съсобственик владелец.

Собственикът на идеална част от недвижим имот трябва да я предложи на другите съсобственици и ако откажат, той може да я продаде на трето лице.

Много случаи в практиката нарушават изискванията на чл. 33, ал. 1 ЗС при продажба на идеална част от недвижим имот.

Различни са причините за тези нарушения – нетърпими отношения между съсобствениците, съсобственик не може да бъде открит, застрояване на поземлен имот и др.

Валидността на продажбата, сключен без съгласие на съсобственик ?

Въпреки че правилата на чл. 33 ЗС са с повелителен характер.

Съгласно съдебна практика на Върховния съд, такъв договор не е нищожен на основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД.

Прякото нарушаване на чл. 33, ал. 1 ЗС е трудно осъществимо без използването на неистински документи.

Това трябва да са документи за предлагането на продаваната идеална част на другите съсобственици.

Най-честтите нарушения става с използването на декларация с невярно съдържание относно неприемане на предложение за изкупуване.

Ако се позовава на придобивна давност, той трябва да докаже при спор за собственост, че е извършил действия, с които е започнал да ги държи за себе си с намерение да ги свои.Как се придобиват идеални части ?  

Задължително е тези действия да са стигнали до всички съсобственици.

Владението на идеални части и промяната по начало трябва да се манифестира пред тях и осъществи чрез действия, отблъскващи владението им и установяващи своене на целият имот.

Във всеки отделен случай всички тези обстоятелства трябва да бъдат доказани.

Когато обаче съсобственикът е започнал да владее своята идеална част, но да държи вещта като обща, то той е държател на идеалните части на останалите съсобственици и презумпцията се счита за оборена.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас на телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !

Претенция при ПТП ?

В повечето случай целта на една консултация с адвокат по застрахователни дела е да се уреди изплащане на застрахователно обезщетение. Но повечето хора не знаят каква Претенция при ПТП, могат да предявят

Това е възможно дори и при извънсъдебно уреждане на спора. Претенция при ПТП ?

Все по-рядко са случайте на положителен отговор от застраховател при представено основно искане за изплащане на застрахователно обезщетение.

Съществен пропуск на законодателя е , че у нас все още няма единна и централизирана методология за определяне на размер за неимуществените вреди.

Основният способ е определяне по т.нар. „справедливост’ в съответствие с чл. 52 ЗЗД от съда.

Често пъти това са минимални суми с оглед размера предвиден по закон.

С различни аргументи, застрахователите успяват да склонят пострадалите, да приемат по-ниски застрахователни обезщетения.

Тук е ролята на един добър и подготвен адвокат по застрахователни дела.

Същият цели преговори и процес за изплащане на застрахователни претенции на пострадалите лица.

Добрата обсоновка и правка аргументация на съдебната претенцията пред съда към застрахователя е от съществено значение

Каква е съдебната практика при изплащане на застрахователни обезщетения ?

В процеса на водените преговори със застраховател, ако не се докаже исковата претенция за обезщетение, застрахователят не плаща.

Същият ще погледне сериозно на въпроса едва когато се заведе дело за изплащане на обезщетение срещу него и получи съдебното решение.

Опитът и практиката като адвокати по застрахователни дела и уреждане на застрахователни претенции нееднократно доказват, че дори и

До като бъде образувано и започне съдено дело с предявен граждански иск, застрахователят не склонява да плати или промени размера на предлагано обезщетение.

Едва тогава той е склонен да плати размера по съдебно решение, поемайки риска за съдебните разходи и разноски по делото.

Често застрахователите  разчитат, че множеството от случайте няма да предявят претенция срещу него за изплащане на застрахователно обезщетение.

Съществена причина, за ниски застрахователни обезщетения по настъпили ПТП-та, е факта, че пострадалият не е запознат с размерите на обезщетенията, които съдът обичайно присъжда.Претенция при ПТП ?

Най-тежко е положението с преговорите със застрахователи и уреждане на застрахователни претенции в случай на смърт. 

Пострадалите или техни близки осъзнават оценката на застрахователя едва след сключено Споразумение за изплащане на обезщетение при ПТП.

Тогава вече е твърде късно за преразглеждане и промяна в размера на обезщетенията при ПТП.

Първото, което следва да бъде взето под внимание, е значителното разширение на правната легитимация на лицата, имащи право да искат обезщетение.

Кръгът на тези лица, обективирано съобразно задължителната за съдилищата практика,обективирана в ППВС№4/1961г., ППВС №5/1969г. и ППВС№2/1984г. относно кръгът на лицата имащи право да претендират за изплащане на обезщетение.

Като добър адвокат по застрахователно право, който познава добре съдебната практика по дела за застрахователни обезщетения, можем да се ориентираме и насочим пострадалия за реалния размер на дължимото му обезщетение.

Какъв адвокат ми трябва дело срещу застраховател ?

Независимо дали става въпрос за задължителни или доброволни застраховки, е нужно да се свържете с адвокат по застрахователни дела. Тези адвокати са специализирани и подготвени в решаването на сложни казуси пред съда.

Как да заведа дело срещу застраховател ?

Желателно е след като се свръжете с адвокат по застрахователни дела да му предоставите цялата налична документация по Вашият казус. Най-важният документ за наличието на отговорност на застрахователя е ПРОТОКОЛ за ПТП, в който е посочена вината на извършителя и вписана валидна застраховака - Гражданска отговорност

Колко струва делото срещу застраховател ?

Стойността на едно застрахователно дело има конкретна стойност- що се касае до разходи за съдебна такса, адвокатски хонорар, съдебни експертизи и оценка и заключение на вещо лице. В голяма част от случаите сумите са чувствително ниски на фона на обезщетение в размер на няколко десетки хиляди при констатирана и доказана средна, тежка телесна повреда или в най-лошият случай - при смърт от ПТП.

Колко време продължава делото срещу застраховател ?

Застрахователните дела са сравнително сложни като материя и тежест, при събиране на доказателства и доказване на основната теза в исковата молба пред съда. Затова не е необичайно, ако се стигне до разглеждане на делото пред първа инстанция в рамките на няколко месеца. Целта на иска е в конкретният период на делото пред първата инстанция, съдът да се произнесе с фиксиран размер на застрахователно обезщетение при констатирана средна или тежка телесна повреда, респ. смърт при ПТП на пътя.

Условия за поставяне под запрещение

Съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1 ЗЛС непълнолетно лице, както и пълнолетно такова, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи, се поставят под пълно запрещение и стават недееспособни.

За да бъде поставено лице под ограничено запрещение, е необходимо то да бъде пълнолетно. Условия за поставяне под запрещение

Изискването на закона е, че  поради слабоумие или душевна болест лицето не може да се грижи за своите работи

В същото време неговото душевно състояние не следва да е така тежко, че да бъде поставено под пълно запрещение.

Условия за поставяне под запрещениеВидно от цитираните текстове, условията за поставяне под запрещение са две:

1) да е налице болестно състояние, засягащо интелекта, психиката и волята;

2) болестното му състояние да се е отразило върху възможността да осъзнава своите действия.

В закона са посочени изчерпателно две групи заболявания:

 1. слабоумие – това е вродено психическо заболяване, при което са възможни различни степени на умствено недоразвитие – идиотия, имбецилност, дебилност, олигофрения;
 2. душевна болест (психопатия) – това са придобити психически заболявания – шизофрения, епилепсия и др.

От този текст на Закона за лицата и семейството, следва логичният извод, че са налице два критерия за поставяне на едно лице под запрещение – медицински и юридически.

В съвременната съдебна практика медицинският критерий се обозначава като невъзможност на лицето, което е заболяло от такава болест.

Вторият критерии – юридическият се изразява в т.нар. слабоумие. което представлява невъзможност на лицето да се грижи за своите дейности.

Само и единствено душевна болест не е достатъчна за да бъде поставено лицето под запрещение като недееспособно

Нужно е в тази си невъзможността, това лице да не може да се грижи и изпълнява своите дейности.

Същевременно тази невъзможност следва да бъде постоянна. т.е. не следва да има временен характер.

С оглед на съдебната практисе не следва да се постави под запрещение лице, когато неговото болестно състояние е кратковременно.

Процедура поставяне под запрещение 

Самата съдебна процедура за поставяне под запрещение е регламентирана в  закона.

Точно и ясно отделните разпоредби на чл. 336 – 340 от Гражданския процесуален кодекс, сочат цялата съдебна процедура за поставяне под запрещение на едно лице.

Оправомощени да направят искането за поставяне на едно лице под пълно или ограничено запрещение са следните лицаУсловия за поставяне под запрещение

 1. Съпруг/съпруга,
 2. близки или роднини на лицето;
 3. Окръжен  прокурор
 4. Всяко лице, с правен интерес;

В съответствие с процедурата, лицето, чието запрещение се иска, следва да бъде разпитано лично.

Ако явяването на лицето е силно възпрепятствано или същото окаже съпротива, то се довежда принудително.

В случай, че лицето е настанено в лечебно заведение,както и когато неговото здравословно му състояние не позволява да се яви лично в съдебната зала, следва съдът  да назначи експертно лице за това

Това лице следва да се увери и получи непосредствено впечатление за неговото здравословно състояние.

За допълнителна информация можете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай

Вие ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !

Преобразуване на лично имущество

Критерият за преобразуване на лично имущество в закупения през време на брака имот е изцяло обективен. Законът изследва се характерът на вложените в придобиването средства.

Преобразуване на лично имущество 

Съгласно чл.23 от СК едно имущество или право, което е лично запазва този си характер.

Законът приема, че щом новата вещ е придобита с лично имущество т.е. с изцяло личен принос на единия съпруг, тя е лично имущество на този съпруг.

Иск по чл.23, ал.1 СК се предявява в случай, когато имуществото придобито по време на брака е получено от името на единия съпруг

Това  следва да е станало с лични средства извън семейният бюджет.

В конкретния случай, процесният имот действително е придобит само на името на съпруга твърдящ трансформацията.

За да бъде уважен този иск е необходимо придобиването на имота да е станало по време на брака, с лични средства, без другият съпруг да е учавствал  при закупуването.

Искът по чл.23 СК  е положителен установителен иск за собственост и  иск за трансформация в резултат на вложени лични средства.Преобразуване на лично имущество 

Искът по  чл.23 СК е  правна възможност предоставена на всеки един от съпрузите.

За да се приеме, че установената в чл.21,ал.3 СК презумпция за съвместен принос е оборена е необходимо да се установи пълно или частично преобразуване на лично имущество на някой от съпрузите

Това е в основата на иска относно придобиването по смисъла на чл.23,ал.1 и ал.2 СК.

Следва да се установи, че средствата са дарени на един от съпрузите.

Отделно следва да се провери че именно дарената сума е действително вложена при покупката на делбения имот

Необходимо е доказване на произхода на средствата, с които е платена цената на имота при неговото придобиване.

За допълнителна информация можете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай

Вие ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !

Оспорване лично имущество на съпруг

За оспорване на личното имущество на съпрузите, следва да бъде предявен установителен иск по смисъла на чл. 21 СК.Оспорване лично имущество на съпруг

Същият иск може да се предяви и по време на започнало съдебно производство за делба. Законът не поставя ограничение искът по чл. 21 да бъде предвен и по време на съществуващ брак между съпрузите.

Целта на този иск е да се постанови съдебно решение, с което определен имот бъде посочен за лично имущество, както и да не се дели заедно с имуществената общност.Оспорване лично имущество на съпруг

В такива съдебни производства за доказателства се допускат както документи, така и свидетелски показания за доказане на собственост.

Районният съд  е длъжен да изследва дали процесният имот, определен като лично имущество е придобит изцяло с лични средства.

Той изследва дали тези средства са имали произход от семейният бюджет

Възможно е цената за закупеният имот да е дошла от дарение от родители или близки на единият съпруг.

Доказателствата, който следва да бъдат представени са факти от значение за собствеността.

Най-често това са доказателство за дата на сключен брак, след който е било придобит  актива и др.

Съгласно закона при съпружеска имуществена общност, всички вещни и имуществени права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос на двамата съпрузи са общи.

Съвместният принос според чл.21, ал.2 СК, може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството, а според чл.21, ал.3 СК т.нар. „съвместен принос“ се предполага до доказване на противното в съда.

 Съпружеската имуществена общност възниква върху вещите и вещните права, придобити от съпрузите по време на брака в резултат на съвместен принос, независимо от това на чие име са придобити – чл.21, ал.1 СК.

Съвместният принос на съпрузите се предполага оборимо при възмездните придобивни основания – чл.21, ал.3 СК.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас на телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !

Връщане на отнето жилище

В практиката по граждански дела, чести са случаите на отнето владение на недвижим имот. Понякога собственикът не е в състояние да реагира и се стига до ситуация,  в която някой се е настатил в неговият имот, без знание и съгласието му. Връщане на отнето жилище

В съответствие с легалната регламентация на тази проблематика, Законът за собствеността посочва, че владението може да бъде защитавано от всяко нарушение.Връщане на отнето жилище

Разбира се, винаги е добре да се прави разграничение между защита на собствеността и защитата на владението. Правото на иск за защита на владението принадлежи на всеки владелец.

В този случай приложими са исковете по чл.75  ЗС и чл.76 ЗС, които се движат по т.нар. бързо производство.

ЗАЩИТА НА ВЛАДЕНИЕТО по чл. 75 ЗС

Осъдителният иск по чл. 75 от ЗС дава право на защита срещу нарушено владението върху недвижим имот или на вещно право.

Този иск може да бъде предявен дори и в случаите, когато се отнася до сервитутни права,стига нарушението да е продължило непрекъснато повече от 6 месеца.

Терминът „нарушение на владението“ посочваме, че се касае за действие, с което е отстранена частично или изцяло властта върху вещта.

Срокът за предявяване на осидителен иск по чл.75 ЗС е шестмесечен от момента на нарушението. Искът по чл. 75 ЗС се предявява пред Районен съд.

Връщане на отнето жилище

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТО ВЛАДЕНИЕ по чл. 76 ЗС 

При предявяване на осъдителен иск по чл.76 от ЗС, се извършва пред Районен съд, като с този иск се урежда правото на владелеца или държателя да иска връщането на вещта от лице, отнело я чрез насилие или по скрит начин.

При образуването на съдебното производство, Районен съд надлежно проверява фактът на владението и неготово нарушаване. В случай, че се докаже, че е налице нарушено владение, законът посочва, че са допустими всички доказателствени средства за защита по чл. 76 ЗС.

Осъдителните искове по чл.75 ЗС и чл. 76 ЗС за защита и възстановяване на нарушено владение и държане винаги са подсъдни на районен съд.

За допълнителна информация можете да се обърнете към нас за правна защита за нарушено владение и защита срещу нарушено владение моля обърнете се към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай и ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !

 

Запазена част от наследство

В ситуация на смърт на член на семейството и откриване на наследството, неминуемо възниква въпроса за т.нар. Запазена част от наследство.

Този въпрос е най-често задаваният въпрос по отношение на семейни отношения и наследствени дела.

Кантората се занимава активно с въпроси относно определяне  на тази запазена част от наследство.  запазена част от наследство

Запазена част от наследствоВ повечето случай, хората нямат представа, че разполагат с подобни възможности за претенция на запазена част от наследство.

В този смисъл Законът за наследството изрично посочва, че „Когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството.

Частта от наследството вън от запазената част е разполагаемата част на наследодателя„.

С оглед на това, всеки наследник при завещание, или на дарение може да претендира за възстановяване на неговата запазена част от наследството на починалият наследодател.

Запазена част имат само деца, внуци, съпруг, родители !

В случай, че са налице завещателни или др. разпореждания на наследодателя приживе, законът е категоричен.

Съгласно разпоредбите на Закона за Наследството всеки пълноправен наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения.

Всеки наследник може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част.

Това той може да направи след като прихване направените в негова полза завети и дарения с изключение на обичайните дарове.

Запазена част от наследствоЗа да се установи точната разполагаема част, както и размерът на запазената част на наследника, трябва да се образува една маса от всички имоти.

Това са всички имоти, принадлежали на наследодателя към момента на смъртта му.

Съобразно правилата в наследяването от цялата наследствена маса се изважда обикновената покъщнина.

Тази обикновена покъщнина остава за преките наследници, живели заедно с наследодателя и са се грижили за него.

РАЗМЕР НА ЗАПАЗЕНАТА ЧАСТ 

Съгласно закона запазената част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е:

 1. при едно дете или низходящи от него – 1/2, а
 2. при две и повече деца или низходящи от тях – 2/3 от имуществото на наследодателя.
 3. запазената част на родителите, или само на преживелия от тях, е 1/3.
 4. запазената част на съпруга е 1/2, когато наследява сам, и 1/3, когато наследодателят е оставил и родители.
 5. преживели  низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете, затоа разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3, при две деца е равна на 1/4, а при три и повече деца е равна на 1/6 от наследството.

Всички сънаследници, които приживе са спомогнали да се увеличи наследството на наследодателя, да искат при делбата да се пресметне това увеличение в тяхна полза.

Единственото условие в този случай е тези сънаследници да не са били възнаградени по друг начин от страна на починалият наследодател.

Законът въвежда понятието запазена част и разполагаем част в чл. 28 от ЗН.

Съгласно чл. 28, ал. 1 когато наследодателят остави низходящи, родители и съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което е тяхна запазена част от наследството. Т. е. братя, сестри, племенници, лели и чичовци и пр. нямат запазена част.

Частта от наследството вън от запазената част е разполагаемата част на наследодателя.

Наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част, след като прихване направените в негова полза завети и дарения с изключение на обичайните дарове

Съгласно Законът за наследството завещателните разпореждания се намаляват съразмерно, без да се прави разлика между наследници и заветници, освен ако завещателят е разпоредил друго.

В какви случаи човек има право на запазена част от наследството?

Когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството. Частта от наследството вън от запазената част е разполагаемата част на наследодателя

Обжалване актове на КАТ

Съгласно текстът на Закона административно-наказателно производство се образува след съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение. Това е т.нар. АУАН – акт за установяване на административно нарушение.

Абсолютно задължително е издаденият акт да се състави в присъствието на нарушителя и на свидетели. Неспазването на тази процедура е абсолютно основание за отмяна на същият. Обжалване актове на КАТ

Съществуват и различни хипотези на съставянето на актове в отсъствието на извършителите, но това са по-скоро изключения

ВАЖНО : Подписът на нарушителят – водач, в тази ситуация на съставен АУАН, не представлява признание за вина за установеното нарушение или за извършването му, с което да потвърждава написаното в АУАН-а.

Друго което следва да се отбележи : Неподписването на съставен АУАН не е пречка за последващп възражение и обжалване пред съд.

Писмени възражения  срещу съставен АУАН и изложеното в него се подават в 3-дневен срок от неговото съставяне.

Това не винаги е най-печелившата стратегия за бъдещо обжалване или отмяна на съставения АУАН от КАТ.  При обжалване актове на КАТ, ако прецените – оставете го без възражения !

Но, ако решите тези писмени възражения срещу съставен АУАН се подават до съответния началник на КАТ, който има правомощия да отмени или потвърди акта.

В случай на потвърден АУАН, се издава наказателно постановление. Това постановление като административен акт  следва да се обжалва пред Районен съд в 7-дневен срок от връчването му.

Обжалване актове на КАТЧрез адвокат или лично се подава жалба в Районен съд по местоизвършване на нарушението.

Ако накзателното постановление е обжалвано в срок, то Районният съд може да отмени наказанието, да го намали, да го потвърди.

ВАЖНО : Жалбата пред съда спира изпълнението на постановлението, т.е. глобата не може да бъде събирана, включително и принудително, преди да се произнесе Районният съд.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

 

Как се обжалва наказателно постановление ?

Наказателно постановление се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от служители на административен орган, каквито са КАТ – СДВР. Неподписването на АУАН не спира издаването на наказателно постановление. Съдът се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление. Решението на Районен съд, примерно гр. СОФИЯ подлежи на обжалване пред Административен съд – София град. Това обжалване се нарича Касационно обжалване пред АССГ, а самата жалба, чрез която това се прави – касационна жалба.

Ограничаване на родителски права

Когато поведението на родителя представлява опасност за детето, Районният съд по настоящия адрес на детето е компетентен да вземе съответните мерки.

Това са хипотезите, когато е налице невъзможност на родителя да полага грижи за него, като в зависимост от конкретните обстоятелства, молбата може да съдържа искане за ограничаване на родителски права.

 1. когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието
 2. поведението на родителя представлява опасност за имуществото на детето;
 3. в случаите на продължителна физическа или душевна болест на родителя
 4. по обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

Ограничаване на родителски праваЧаст от мерките, които Районен съд следва да вземе са да ограничи някои от родителските права като постави условия за упражняването им, както и да промени местоживеенето на детето.

Основанието за ограничаване на родителските права по чл. 131, ал. 1 СК са следните:

1) поведение на родителя (действие или бездействие);

2) създадена опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето;

3) причинно-следствена връзка между поведението и опасността;

4) вина на родителя и

5) случаят да не е особено тежък.

Всички тези предпоставките са кумулативни (алтернативни са юридическите факти, поставени в т. 2, откъм визирания от правната норма резултат – създаване на опасност за детето).

Производство

Производството за ограничаване и за лишаване от родителски права започва с подаване на молба от родител, прокурора или Дирекция „Социално подпомагане” пред районния съд по настоящия адрес на детето, в която се излагат обстоятелствата, налагащи предприемане на мерки за ограничаване на родителските права или за лишаване на родителя от родителски права.

В нея се правят и искания за събиране на доказателства – издаване на съдебни удостоверения, когато са необходими за снабдяване с документи, за разпит на свидетели, за експертизи и др.