fbpx

Оттегляне декларация за пътуване чужбина

Често пъти при нужда злоупотреба на упражняващия родителските права родител се стига до оттегляне декларация за пътуване чужбина.

Малолетни и непълнолетни деца, без нотариално заверено писмена декларация-съгласие за пътуване в чужбина от родител не могат да напуснат страната.Оттегляне декларация за пътуване чужбина

 При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. 127а от Семейния кодекс.

Същественото в тези дела, съдът следи за интереса на детето е да му бъде издаден международен паспорт, с което да се осигури правото му на свободно пътуване.

Подписана декларация–съгласие за пътуване на детето следва да се представи от родителя, който ще преминава границата с детето.

За да се оттегли съгласието трябва да се уведоми другия родител и да се депозира копие в сектор “БДС” при ОД на МВР.

В случай на издадена забрана за напускане на страната, следва да се образува производство по чл. 127а СК, за т.нар. „Заместващо съгласие“.

Съгласие за пътуване на дете в чужбина

Уведомяването на другия родител става чрез нотариална покана

С тази покана се информира другия родител за оттегляне на декларация за извеждане на детето в чужбина.

Със същата покана другият родител се лишава от предоставената с декларацията възможност за извеждане в чужбина

Правата, предоставени с декларация за извеждане на малолетно дете в чужбина, извършени след получаване на нотариална покана се считат за нищожни.

Издаване на обезпечителна заповед

Често се случва конкретен съдебен иск да бъде гарантиран и обезпечен чрез издаване на обезпечителна заповед.

В  съдебната практика  се налага да се вземат мерки за да се предотврати опасността ответникът да се разпореди със свои активи.

Тези действия обхващат случаите, когато длъжникът укрива цености или активи, като ги прехвърли формално на трети лица.

Кога се налага издаване на обезпечителна заповед ?Издаване на обезпечителна заповед

В случай, че имате вземане срещу длъжник, но се притеснявате, че ще осуети изпълнение на своето задължение :
• да прехвърли собствеността на жилището или автомобила си
• да повреди, унищожи или подмени вещта, чието връщане дължи
• да не предприеме действия за събиране на вземане, защото знае че дължи и има задължение.

В тези случай, законът позволява на кредитора да наложи на длъжника редица мерки, с които да гарантира своето вземане след края на делото.

Тук става дума за възбрана на недвижим имот или запор на сметки.

Как може да бъде издадена обезпечителна заповед ?

С изрична самостоятелна молба – искане, може да бъде предоставена възможност за възпрепятстване на разпореждането.

В отделните случаи законът разграничава предявяването на този иск при предявен основен и като бъдещ.

Във вторият случай, искането за издаване на заповед е преди предявяване на основния иск по делото.

Когато е налице искане за обезпечение на граждански иск, съдът се произнася по допускането му. Това се случва при наличието на следните критерии:

 • Убедителни доказателства в подкрепа на основателността на иска, и
 • Вероятност изпълнението на задължението да се окаже затруднено или невъзможно;

Ако представените доказателства не са убедителни в подкрепа на предявения иск, съдът може да поиска от ищеца да внесе гаранционен депозит за допускане на обезпечение.

Въз основа на определение за допускане на обезпечителната мярка, съдът издава обезпечителна заповед.

По молба на ищеца заповедта се привежда в изпълнение от държавния или частния съдебен изпълнител

За допълнителни въпроси и информация, можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява обезпечителната заповед ?

Обезпечителната заповед е съдебно разпореждане за блокиране на имущество или сметки на длъжника по висящ или бъдещ исков процес пред съд.

Срещу кого се издава обезпечителната заповед ?

Обезпечителната заповед се издава срещу лице, което има задължение към другиго, да предприеме действия за осуетяване възможността да изпълни задължението си.

Кой издава тази обезпечителна заповед ?

Заповедта се издава в съдебно производство с Определение на Районен съд и подлежи на изпълнение за налагане на предвидените в нея обезпечителни мерки.

Какви обезпечителни мерки са налични ?

Основните мерки и за предотвратяване на последиците от подобни злоумишлени действия са залог и ипотека. Те могат да се договорят едновременно със сключването на основната сделка. Те осигуряват надеждна защита на изправната страна и са гаранция за изпълнение на договора.

Кога се издава обезпечителна заповед ?

Съдът, когато е сезиран с искане за обезпечение на граждански иск, за да се произнесе по допускането му, следва да прецени две неща: че са налице достатъчно убедителни доказателства в подкрепа на основателността на иска, и че е налице вероятност изпълнението на задължението да се окаже затруднено или невъзможно /например поради естеството на активите на ответника или на неговото поведение/.

Иска ли се гаранция при издаване на обезпечителна заповед ?

В случай, че доказателствата не са убедителни в подкрепа на предявения иск, съдът може да поиска от ищеца да внесе гаранционен депозит за допускане и издаване на обезпечителна заповед. Размерът на гаранционният депози е най-често в размер до 10% /десет процента/ от размера на претендираното вземане по гражданския иск. Целта на депозита е да защити правата на ответника при евентуално отхвърляне на неоснователна и недоказана претенция. В този случай той ще може да претендира вредите, настъпили вследствие на незаконосъобразно допуснатото обезпечение, като предяви съответния иск.

Какво се случва, след кат се издаде обезпечителна заповед ?

След като е допуснато обезпечението и е издадена обезпечителна заповед, обезпечителният процес навлиза в „същинската“ си фаза – а именно образуване на изпълнително дело при съдебен изпълнител и налагане на допуснатия запор или възбрана. В случай че е допусната обезпечителна мярка „възбрана върху имот“, в практиката е възможно страната сама да извърши вписване на възбраната, като представи издадената от съда обезпечителна заповед в съответната служба по вписванията

 

Заместване при наследяване съребрена линия

Когато се касае за наследяване по степени, неизменно възниква въпроса за заместване при наследяване по съребрена линия.

В конкретният казус се касае за заместване на починали наследници при наследяване.

Наследяването е именно актът на преминаване на наследството в имуществото на наследника.

Наследяване при братя и сестри на наследодателя, заедно с възходящи от втора и по-горна степен се определят от закона.

Текстът на чл. 8, ал. 4, изр. 2 ЗН не допуска наследяване по право на заместване и за съребрените роднини от III до VI степен включително, а създава правила за подреждането на тези роднини в четвърти ред.

Те са наследници по съребрена линия от трети ред и наследяват само в случай, че наследодателят не е оставил наследници от първи и втори ред.Заместване при наследяване съребрена линия

Какво казва закона в този случай ?

При хипотезата на чл.8 ал.4 ЗН се предвижда случая, в който починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи
В този случай наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително.
Основен принцип в наследствното право: по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен.”

Когато няма наследници от първите три групи, т.нар наследници от IV-та и по-горна степен наследяват останали съребрени роднини до шеста степен включително.

В тази група влизат и първите братовчеди. Ако някой от тях е починал, той се замества от своите низходящи, ако има такива.

Ако низходящите на починалите първи братовчеди се явяват наследници, то същите наследяват наравно с дела на живи братовчеди от същия ред.

В този случай ще получат дял, който биха получили първите ви братовчедки, ако бяха живи.

Размерът на техният дял ще бъде разделен на техния брой.

Правото на заместване при наследяване 

Ако например са двама, всеки от тях ще получи по една втора от дела, който би получила всяка от двете ви починали братовчедки, ако са трима – по една трета и т.н.

В Закона за наследството се разглежда хипотеза за заместване на починали преди наследодателя или недостойни от техни низходящи.

В отношенията на заместващия с останалите сънаследници те могат да пЗаместване при наследяване съребрена линияредявят спрямо него искове и възражения във връзка с наследството, основаващи се на права и задължения на замествания.

В този смисъл правото на заместване по-скоро има характер на изключение от общите правила на наследяването по закон

Наследяването по право на заместване се допуска по реда на чл. 10, ал. 1 ЗН за всички низходящи на починалия преди наследодателя или недостоен негов наследник, като заместването става без ограничение на степените.

Чл.10, ал.2 ЗН допуска заместване да се извършва и по съребрена линия за починалите преди наследодателя или недостойни негови братя и сестри, които могат да бъдат заместени в наследяването само от своите деца или внуци.

Във всички останали случаи наследяването по заместване не следва да се допуска.

Разпоредба на чл. 8, ал. 4, изр. 2 ЗН не установява някакво различие между по-близкия по степен роднина и низходящия на по-близък по степен роднина, а употребява глагола „изключват“ и за двамата.

Щом като както по-близкият по степен роднина така и низходящият на такъв роднина, изключват по-далечния по степен роднина, т.е. изместват го от наследяване, с което законът не допуска конкуренция с по-далечния роднина

При липсата на изрично правило за наследяване „по коляно“ делът на низходящите наследници се определя „по глава“,

Всеки ред наследници наследява на лично основание като наследник по закон.

Следователно и по правни последици правилото на чл. 8, ал. 4, изр. 2 ЗН е различно от наследяване по право на заместване.

Законът урежда хипотези, в които редът за наследяване се различава от уреденото от Закона за наследството.

Докато чл.8, ал. 4, изр.2 ЗН говори за „изключване“, т.е. установява правила за изместване от наследяване на по-далечния роднина в полза на по-близкия или на неговите низходящи, чл. 10, ал. 2 ЗН има предвид „заместване“, т.е. привличане на по-далечния роднина низходящ.

Различният употребен глагол в двата текста показва, че се касае за напълно различни правни институти.

Права при потребителски кредит

В последните няколко години все по-често стигат до нас запитвания от клиенти относно техните права при потребителски кредит.

С развитието на икономическите отношения потребителския кредит стана масово използвам продукт от банковата система.

За да се използва правилно е добре всеки потребител да знае и е наясно с правата си при такъв кредит. Права при потребителски кредит

Всяка банка сама определя търговската си политика за отпускане на кредити и условията на тези договори.

Налице са основни изисквания на банките по отношение на изтеглен потребителски кредит.

Основни изисквания на банките

В този смисъл винаги насочваме клиентите си към няколко основни момента при въпрос за техните права при този банков продукт:

 1. Изясняване на предварителна или преддоговорна информация за условията
 2. Начин на изчисляване на годишния процент на разходите при потребителски кредит
 3. правото на отказ от сключения Договор за потребителски кредит
 4. Възможност за безлихвено предсрочно погасяване на задължения;
 5. право на достъп до процедури за разрешаване на спорове във връзка с договора

Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения

Тук се посочват всички дължими на такси за сключване на договора, изразени като годишен процент от общия размер на кредита.

Описание на условията в Договора 

Информацията за потребителския кредит се предоставя във формата на стандартен формуляр съгласно приложение № 2 от Закона за потребителския кредит.

Тази информация се предоставя безвъзмездно, на хартиен или друг траен носител, по ясен и разбираем начин.Права при потребителски кредит

Минималното им съдържание, регламентирано от закона, трябва да включва информация:

– кога банката може да променя лихвения процент;

– общите разходи по кредита (свързани с обслужването му);

– условията за предсрочно прекратяване на кредита (наказателни лихви).

Изисквания към банките 

От своя страна банката е длъжна да посочи текущия размер на лихвения процент и методология за определяне на лихвения процент.

Всяка банка сама определя лихвения процент на отделните си кредитни линии въз основа на собствената си търговска политика и нужди. 

Лихвата за забава не може да надхвърля установената от централната банка законна лихва

Законната лихва е определена с Постановление № 100 от 29.05.2012 г. на МСза определяне размера на законната лихва по просрочени задължения.

В този смисъл банката не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по договора, но има право на обезщетение, освен ако:

 • погасяването на кредита се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран;
 • при фиксиран лихвен процент – банката има право на обезщетение;
 • договорът за кредит е под формата на овърдрафт.

За допълнителна информация или правна помощ се обърнете на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

ЕСКРОУ сметка при сделка с имот

В практиката сe среща т.нар. ЕСКРОУ сметка или „специална доверителна сметка” при сделка с имот.

Терминът произлиза от френската дума Еscroe, която означава свитък или част от документ. Счита се, че започва да се използва в САЩ от 1916г.

Терминът Escrow означава договор между две страни, с който договор се предоставя държането на някаква вещ или документ на едно трето лице до сбъдване на предварително уговорени условия.

ЕСКРОУ сметка при сделка с имот

Какво представлява ЕСКРОУ сметка ?

Ескроу сметката в нашето право няма обща правна уредба.

Такава има за сметка, поддържана в България, установена във връзка с продажба, размяна или отдаване под наем на недвижимо или лично имущество.

Ескроу-сметката представлява доверителна сметка, открита в банка на името на продавач, в която е блокирана сума, която се освобождава от банката в полза на продавача.

Тази сметка се открива за изпълнение на условия – при продажба на недвижим имот.

След представяне на нотариален акт за покупко-продажба на съответния недвижим имот и удостоверение за липса на тежести върху имота.

Договорът за ескроу сметка е двустранен (двамата титуляри от една страна и банката от друга имат задължения), комутативен (насрещните престации на страните са известни предварително), възмезден, консенсуален (сметката може да бъде открита и с нулево салдо) и формален

Приложение на ЕСКРОУ сметка ?

Прибягването до ЕСКРОУ сметката по същество е въвеждане в сделката на трета страна – Банка, която се явява своеобразен арбитър между страните и следи за изпълнението на договорените между страните условия, преди да извърши плащане от името на Купувача.

За целта се подписва тристранен договор – между Продавача, Купувача и Банката.

С този договор в банка се открива специална сметка на името на Купувача или Продавача.

, блокира средствата в нея, приема да разреши ползването на блокирани суми при ясно дефинирани условия.ЕСКРОУ сметка при сделка с имот

Най-важното в този тип договор е:

 • ясни и конкретни  условия за освобождаване и разпореждане с блокираните пари;
 • конкретни срокве за изпълнение на условията;
 • определяне на последствия при неизълнение на условията и срокове;

За предоставената услуга банките взимат комисионна.

Банката заедно с адвоката следва да уредят в договора за ескроу сметка, какви ще са последствията, ако се получат неясни или противоречиви нареждания или представяне на неясни или различни от договорените документи.

Тази комисионна след изготвеният от адвокат Договор за Ескроу сметка варира при различните банки – между 0,1% до 3% от сумата и сложност на сделката.

Банката следва да уговори освобождаването си от отговорност за адекватността, точността и/или пълнотата на всеки един от документите, предоставени й от страните по договора

ВАЖНО: Задължително се използва такава сметка в случай на сериозен риск за някоя от страните по сделката с недвижим имот.

 

Връчване на призовки и съобщения

Уведомяването за образувано гражданско дело се извършва чрез връчване на призовки и съобщения

 • Когато страна замине за повече от 30 дни в чужбина, тя е длъжна да посочи съдебен адрес;
 • Съдът е длъжен да предупреди страните и свидетелите за последиците, когато връчването на призовки и съобщения не е осъществено;
 • Ако лицето, на което се връчва призовката, откаже да я приеме, с подписа на свидетел – лицето се счита за призовано.
 • Адвокат не може да откаже да получи призовка на свой клиент.
 • В случай, че е призовано лице за свидетел, но не се яви, се налага глоба;
 • Отсъствяието на лице, обвинено в наказателен процес от съдебната зала,води до промяна на мярката за неотклонение;
 • надлежно призован свидетел, който не се яви в съда, се налага парична глоба

В случай, че сте поканен за участие като страна по гражданско дело, ще бъдете призован само за първо съдебно заседание.връчване на призовки и съобщения 

Задълженително е упълномощеният от Вас адвокат по граждански дела, да следи графика на съда за датите на следващите заседания по делото, за да не пропусне съдебното заседание.

Ако сте обвиняем, заедно с призовката Ви се връчва и копие от обвинителния акт.

 Ако лицето, на което се връчва призовка откаже да я приеме се счита за призовано.

Вашият адвокат не може да откаже да получи призовка на свой клиент.

Ако е призован свидетел или вещо лице, но не се яви в съда, без причина съдът се наложи глоба.

Неявяването на обвиняем в съда може да доведе до промяна на мярката за неотклонение  (парична гаранция, задържане под стража, др.).

ВАЖНО:  Целенасоченото укриване от призовкаря или отказа да се приемат съдебните призовки и други книжа на практика води до увреждане на Вашите права.

Съществува законова възможност производството да се проведе във Ваше отсъствие;

Когато присъствието Ви в съдебната зала е наложително, спрямо Вас могат да бъдат наложени принудителни мерки.

На свидетел, който не се яви в съда, може да му бъде наложена парична глоба. Ако откаже да се яви съдът ще постанови принудително довеждане.

Как се връчват съобщения и призовки ?

Връчването на съобщенията и призовките се извършва от служител на съда,нотариуса или съдебния изпълнител, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. Когато в мястото на връчването няма съдебно учреждение, връчването може да се извърши чрез общината или кметството. Има възможност също така по искане на някоя от страните съдът да разпореди връчване на книжа чрез съдебен изпълнител.

Кой може да получи призовка за делото ?

Съобщенията се връчват лично или чрез трето лице. За лично се счита и връчването на пълномощник (все пак той действа от чуждо име), стига правомощията на пълномощника за получаване на съобщения и призовки да са установени и безспорни. Ако получателят откаже да приеме съобщението това обстоятелство се отбелязва в него и се удостоверява с подписа на връчителя. Когато съобщението се предава на трето лице (неупълномощено), то го подписва със задължението да го предаде на адресата. Именно в тези случаи адресатът следва да е наясно с правото си да възстанови срока, който започва да тече от връчването, ако докаже, че е отсъствал от адреса и не е могъл своевременно да узнае за връчването.

Има ли други начини на връчване на съобщения и призовки ?

съобщение може да се връчи валидно и чрез залепване на уведомление лицето да се яви да си получи книжата в двуседмичен срок. След промените през 2017 г. значително бе утежнена процедурата, приложима за валидно залепяне на уведомление при призоваване на ответника. Сега вече е необходимо поне един месец лицето да бъде търсено на посочения по делото адрес, като бъдат удостоверени поне три посещения на място с интервал от една седмица, като най-малко едно от тях е в неприсъствен ден.

Може ли адвокат да приеме призовката ?

Съобщенията и призовките по гражданските дела могат да се връчват и чрез адвокатите на страните, предоставящи правни услуги (в наказателния процес такава възможност има само при изрично заявяване от адвоката). Нещо повече – ако по делото има упълномощен процесуален представител и призовката бъде връчена на страната не чрез адвоката, а чрез трето лице (например съпруг), със задължение да му я предаде, то призоваването е нередовно.

В какъв срок се връчва призовката ?

когато се извършва призоваване на страна по определено дело за явяване в насрочено заседание, призоваването следва да се осъществи най-късно една седмица преди заседанието. В противен случай получателят има право да поиска отлагане на делото.

Обжалване aктове на МВР и АПИ

Голяма част от издадените актове на различни ведомства – КАТ, АПИ  съдържат нередовности. които нередовности се виждат най-вече при обжалване aктове на МВР и АПИ.

В закона е предвиден конкретен ред за отмяна и същите подлежат на обжалване по съдебен ред пред Районен съд.

Процедура по обжалване aктове на МВР и АПИ

Обжалване aктове на МВР и АПИ

Самата процедура е детайлно описана в закона и съгласно това жалба срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването.

Плащане на глобата не Ви лишава от възможност да обжалвате електронният фиш в последствие, ако сте спазили срока.

След получаването на жалбата, в 7-дневен срок от получаването й, заедно с цялата преписка на съответния Районен съд

Успоредно с цялата преписка се прилага и Съпроводителното писмо, както и доказателствата срещу обжалвания електронен фиш

Административно наказващият орган е длъжен да изложи цялата налична информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати

Държавният орган представя следните  данни на Районен съд Обжалване aктове на МВР и АПИ

 1. Актуалното Ограничение на скоростта по чл. 21 ЗДвП
 2. Посоката на движение на автомобила,
 3. Разположението на автоматизираното техническо средство,
 4. Вид и данни за извършена метрологична проверка,
 5. Характер и описание на нарушението.
За да бъде отменен ЕФ, следва да провели дали са налице разминавания между данните в снимката и информацията от електронния фиш.
В случай, че фишът е съставен на фирма, следва да се провери, кой е управлявал МПС-то към датата и часа, посочени в снимката
Важно за всички водачи, които все още не са получили свои стари ЕФ и НП, е постановяването на ТР № 1/26.02.2014 г. по тълкувателно дело № 1/2013 г. на ВАС, с което издаването на ЕФ при заснемане с мобилни устройства бе определено като незаконосъобразно.
Това доведе до промени в ЗДвП и нова Наредба № 8121з-532/ 12.05.2015 г. с която се урежда заснемане, респективно възможността да бъде издаден електронен фиш.
При всички положения, ако нарушението е заснето с мобилна видео-система до 13.03.2015г., когато е прието изменение в ЗДвП, електронните фишове са незаконосъобразни.

Важни особеностти при обжалването :

– При разлика между часа на снимката и часа, посочен в електронния фиш, всички съдилища отменят издаденият фиш;
– Когато автомобилът е собственост на фирма често се налага глоба на представляващия фирмата към момента на издаване на електронният фиш.
Редно би било да се наложи наказание на лицето, което е управлявало или на управителя към момента на извършване на нарушението
Друг сериозен пропуск е, че наказанието се налага на фирмата, вместо на физическото лице-управител и представляващ.
– При наличие на декларация, подписана от лице по чл. 188, ал. 2 ЗДвП (управител на ЮЛ или друго дружество или институция), която е без доказателствена стойност;
– При липса на доказателства за изпращане на покана за съставяне на фиша с обратна разписка – съдът отменя фиша, поради : Обжалване aктове на МВР и АПИ
– Наличие на законодателна забрана, предвид приложението на т. 65, б. „б“ от Параграф 6 на Допълнителните разпоредби на ЗДвП;
– Посочено е превишаване на разрешената скорост на движение, но не е посочено как е въведена – по закон или с пътен знак;
– Липсват доказателства, че съответното средство за измерване отговаря на Закона за измерванията и наредбата по приложението му.
– Издаденият фиш е в нарушение на преклузивните срокове по чл. 34 ЗАНН;
– Издаденият електронен фиш се анулира, ако колата е била открадната или автомобилът е със специален режим,след като се подаде възражение в седемдневен срок от получаване на фиша.

Отговорност за лекарска грешка 

В случай на възникване на усложнение след лечение, следва да се провери и потърси отговорност за лекарска грешка.

След като се стигне до проверка може да се заведе дело за лекарска грешка. Отговорност за лекарска грешка 

Делата за обезщетения след лекарски грешки продължават повече от средното.

Причина за това е, че основните доказателства по тях са медицинските експертизи.

В повечето случаи се налагат повторни и допълнителни експертизи.

Сериозен проблем е и намирането на съответните специалисти – вещи лица, лекари са съгласни да свидетелстват срещу колеги.

Към разходите по делата следва се числят-разходи за експертизи, за призоваване на свидетели и издаване на съдебни удостоверения, преписи и др.

Кантората предлага следните услуги :

 1. Правни консултации и сравнителен анализ на пострадал – правен анализ на цялостната, налична медицинска документация, правен анализ на дейности на медицински специалист.
 2. Изготвяне на правна защита и стратегия, както  избор на подход за действие с оглед постигане на максимален икономически резултат от случая.
 3. Подробен правен анализа на медицинска документация – при този вид анализ, правен специалист и медицинско лице изследва обстойно наличната документация, проучвайки казуса за неточности, професионални пропуски, лични нарушения на лекаря специалист, извършил манипулацията;
 4. Правен анализ на фактите – при този анализ на действията, които следва да предприемете;
 5. Изготвяне и подготвяне на сигнали, респ. тъжби до прокуратура и инстанции;
 6. Изготвяне на жалба до съответната медицинска служба;
 7. Процесуално представителство в съдебния процес.

Съществен акцент в подготовката на тези дела, относно „лекарски грешки“ представляват подготовката на медицински експертизи от вещи лица.

Липсата на адекватно лечение на пациент е случаи за възникване на отговорност за лекарска грешка.  Това разбира се не е равносилно на неизпълнение на задълженията на лекаря.

Когато е определяна правилна диагноза следва да бъде указано и приложено грижа и лечение, което понякога не се случва. Отговорност за лекарска грешка 

Възможно е също да има забавяне при провеждане на  операция, в резултат на което да се появят усложнения.

Нормативна база за отговорност за лекарска грешка 

Съгласно Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия се изпълняват разпоредбите на  Закона за здравето

Целта на нормативният акт е осигуряване на причинени вреди, вследствие от виновно неизпълнение на медицински специалисти.

В България липсва нормативна уредба, която да задължава лечебните заведения и медицинските специалисти да докладват нежеланите събития.

Инфектиране, ненаблюдаване на болнично състояние на пациент, отказ за информиране на пациент- пряко засягат здравословното му състояние, също са основания за отговорност за лекарска грешка.

За повече информация и нужда от правна помощ, моля свържете се с нас за да Ви помогнем на следните телефони + 359 2 858 -10-25, или на мейл info@lawyer-bulgaria.bg

Какво е лекарска грешка ?

Професионално неправилно действие или бездействие, или съвкупност от такива на лекар, извършено при оптимално създадени условия за работа, в резултат на незнание или недооценка на обстоятелствата и/или състоянието на пациента, при което са настъпили неблагоприятни последици за здравето и живота му, които са могли да бъдат предотвратени

Може ли да се търси отговорност на болница ?

Да, отговорността на лечебното заведение по чл. 49 ЗЗД е за чужди противоправни и виновни деяния. Лечебното заведение не отговаря за това, че то самото е допуснало лекарска грешка, извършило е противоправно деяние, непосредствено, физически е причинило увреждането, а затова, че е привлякло в своята дейност лекари и медицински специалисти, доверило им си е и е допуснало те да работят за него, в неговите помещения, с неговата апаратура, под негово име, за негова сметка и не на последно място, в негова полза. Отговорността на лечебното заведение има обезпечителен характер.

Колко време отнема дело за лекарска грешка ?

Делата за търсене на отговорност на медицински специалисти и лекарска грешка отнемат значително време и траят повече от обикновените съдебни дела.

На какво основание отговаря лечебното заведение ?

Исковият път за защита се реализира чрез ангажиране на гражданската отговорност на лекаря, допуснал лекарската и съответното лечебно заведение грешка по реда на ЗЗД – когато налице е изпълнението на състава на чл. 45, във вр. с чл. 49 от ЗЗД. Отговорност по чл. 49 от ЗЗД носи работодателят на лекар, допуснал лекарска грешка, с която е причинил вреди – най-често лечебно заведение

Жалба срещу медицинско лице

Често пъти се случва да се стигне до грешка при операция или пставяне на диагноза. В този случай говорим за възникване на отговорност и жалба срещу медицинско лице.

Всички граждани, в качеството им на „пациенти” имат право да се жалват при нарушаване на правата им в лечебни заведения за възникнала отговорност за лекарска грешка.Жалба срещу медицинско лице

Как се подава жалба до медицинско лице ?

Подаването на жалба срещу медицинско лице е правна възможност на пострадал по произволна манипулация или медицинска процедура.

Правото на жалба срещу лекар е регламентирана в Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Национален рамков договор.

Всеки пострадал пациент има право на жалба и сигнал до съответната съдебна инстанция и служби по здравеопазване.

Това свое право той може да упражни при нарушаване на правата му или спорове от медицинското обслужване.

При констатиране на нарушение и лекарска грешка се  съставя акт за установяване на административното нарушение

След като бъде връчен акта се издава наказателно постановление по реда на Закона за административните нарушения и наказания.Жалба срещу медицинско лице

Какво представлява лекарска грешка ?

Професионална лекарска грешка“ е неточна диагноза, грешки в части от диагнозата или лечение на пациент, както и грешка в медицински грижи или неизпълнение на медицинска манипулация.

Лекарската грешка в лечението лежи в основата на лекарската отговорност и подаване на жалба срещу медицинско лице.

Всяка една небрежност, и отклонение от стандарта може да доведе до увреждане, а пък това до нарушаване телесната цялостност.

В такива случаи възниква гражданска отговорност – деликтна отговорност за неспазване и нарушаване на правилата към пациент, както и неполагане на дължима грижа.

Основното правило е забрана да се вреди други му.

Всеки лекар или медицинско лице е задължено да обезщети причинени на пациент имуществени вреди и неимуществени вреди.

По смисъла на чл.52 ЗЗД, когато грешка при преглед, манипулация или лечение е допусната в лечебно заведение, то отговаря солидарно с лекаря на общо основание.

Елементи на лекарската грешка ?

Важен елемент от установяване на грешка при лечението на едно лице е наличието на увреждане и настъпили от това лечение вреди.

Към основните предпоставки за възникване на гражданска отговорност на медицинско лице са : 

1. Неизпълнение или неправилно лечение на пациент

Характерен пример за това са нелекуване въпреки установена диагноза, недостатъчно лечение, „оперативна грешка“, ненавременна операция, умишлено инфектиране; ненаблюдаване на болния и недоставяне на информация за пациента

2.Противоправността и липса на информирано съгласие от пациентЖалба срещу медицинско лице

Като противоправно се характеризира всяко лечение или диагноза, когато липсва съгласието на пациента.

Лекарската отговорност възниква, когато лекуваният пациент е претърпял вреди.

Лекарят трябва да изисква разширено писмено предварително съгласие – за лечение на пациента и всяка манипулация по него.

3. Възникнала вината– умисъл и небрежност.

Това представлява субективното отношение на медицинското лице, знаейки за увреждането .

Умисълът подлежи на доказване от пациента, докато небрежността се предполага.

Лекарят е длъжен да доказва, че няма вина за настъпването на увреждането на пациента.

4. Вредите– увреждането на здравето и телесната цялост, настъпила смърт или причиняване на телесна повреда  – имуществени разходи за лечение, неимуществени за претърпяни болка и страдания и др.

5. Причинно – следствена връзка между лечението, извършено от лечебно заведение или медицинско лице в кръга на неговите правомощия и възложено лечение с настъпилите вреди.

Продан на неподеляем имот след делба

Делото по съдебна делба рядко приключва с постановяването на решението по втората фаза – решение по извършване на делба, след което се стига до продан на неподеляем имот след делба.

Съгласно закона когато имотът е неподеляем и не може да бъде поставен в дял на някой от съделителите, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан.

След края на втора фаза в делбения процес се стига и до „последна“ фаза, а именно ликвидиране на съсобствеността между съделителите, чрез изнасянето на имота на публична продан.Продан на неподеляем имот след делба

Особености на продан неподеляем имот 

В делбеното производство пред съда всеки от съделителите има двойно качество на ищец относно претендирани от него права

Всеки от съделителите е и ответник – за претендирани от съделителите права в съсобствеността.

При постановяване на решението, с което съдът изнася на публична продан един неподеляем имот, всеки един от съделителите може да се снабди с изпълнителен лист

Това му дава възможност инициира самостоятелно и успоредно производство по публична продан на същия недвижим имот – т. нар. паралелни продани.

Голямо значение за придобиването на собствеността е не моментът на възлагането, а моментът на влизане в сила на постановлението за възлагане на имота.

Влизането в сила на постановлението е обусловено от възможността то да бъде обжалвано от съделителите

Провеждане на проданта по чл. 348 ГПК

Важно при извършването на публичната продан е определянето на лицата и внасяне на задатък.

Като съсобственици – съделителите са освободени от задължението да внасят задатък.

Същественото в случая е, че не на всички съделители, участващи в производството, може да се признае качеството и на взискател, и на длъжник,

Ако биха имали само качество на взискател, разпоредбата би била излишна и те биха могли да участват в проданта.Продан на неподеляем имот след делба

В случаите на производство по изнасяне на публична продан на неподеляем недвижим имот след съдебна делба съделител – взискател е този, който е образувал изпълнителния процес, всички останалите са длъжници.

Онези съделители- длъжници не са освободени от внасянето на задатък за участие в публичната продан.

Публичната продан в случая е само правно средство да се осребри общата вещ и получената сума да се разпредели между съделителите, но ликвидирането на съсобствеността следва да се извършва по действителната стойност на вещта (чл. 349, ал. 4 ГПК).

Принципът за постигане на максимално висока цена е заложен и в чл. 349, ал. 2 ГПК при възлагане на неподеляемо жилище на съделител. Каква е действителната пазарна стойност на вещта се разбира на проведения търг.

Постигнатата при тази наддавателна процедура цена се приема за реалната пазарна цена на същия

Всяко имущество струва толкова, за колкото може реално да се продаде.

За допълнителни въпроси и информация, можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail office@lawyer-bulgaria.bg