Срок за разваляне дарение

В българското право съществуват няколко особености при определяне на срок за разваляне дарение.

Всеки дарител, може при наличието на определени обстоятелства и причини да поиска да бъде развалено дарението, което е направил.

Най-общо причините за разваляне на дарението са няколко. Те зависят най-вече от конкретната ситуация, в която се намира дарителя, респ. неговите наследници.

Искът за отмяна на дарението може да се предяви в едногодишен срок, откакто на дарителя са станали известни основанията за отмяна.

До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.
Срок за разваляне дарение

Основания за разваляне дарение

 Съгласно действащото българско право (чл. 227 ЗЗД), дарението може да бъде отменено, само когато дареният:

а) умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;

б) набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена;

в) отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

Сделката може да се развали от дарителя или наследниците.

Правни основания са в две насоки, а именно

А/  При констатирана неблагодарност – неплащане на поискана от дарителя издръжка

Б/ За възстановяване на запазен дял от наследството, което е накърнено с дарението

Какво казва съдебна практика за разваляне на дарение ?

съдебна практика сочи, че дареният дължи издръжка на дарителя, само ако същият се нуждае от такава.

Отказът на дарения да даде издръжката е основание дарителят да иска отмяна на дарението, ако бъде надлежно удостоверен.

Ако дареният е в невъзможност да даде издръжка на нуждаещия се дарител, това не е основание за отмяна на дарението.

Нуждата от издръжка не трябва да има временнен характер. Ако това е така искът по чл. 227 ЗЗД ще бъде отхвърлен.

Отказът на дарения да я даде не е пречка дарителят да я иска наново.

В този случай новият отказ е основание за отмяна на дарението, независимо от това, колко време е изтекло от предходните откази.

За допълнителни въпроси и информация, можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Какъв е срокът за разваляне на дарение ?

Искът за отмяна на дарението може да се предяви в едногодишен срок, откакто на дарителя са станали известни основанията за отмяна.

Кой може да развали дарението ?

До изтичането на едногодишния срок, искът по чл.227 ЗЗД може да бъде предявен както от дарителя, така и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди изтичането на срока на поканата.

Кога може да се отмени дарението ?

Съгласно действащото българско право (чл. 227, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите), дарението може да бъде отменено, само когато дареният: а) умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта; б) набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена; в) отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

Основания за разваляне на дарението ?

Случаите, в които се допуска разваляне и отмяна на дарението са най-често два 1. В случай на констирана неблагодарност по чл. 227 ЗЗД 2. При накърняване на запазена част от наследство по чл. 30 ЗН

Как става развалянето на дарение ?

Искът за разваляне на дарение се предявява в едногодишен срок от поканата по съдебен ред с Искова молба пред Окръжен съд

Защита при международно отвличане

С оглед на зачестилите случаи на отвеждане на дете от родител в друга държава, възниква нужда от защита при международно отвличане.

Това засяга спорове между родители относно местопребиваването на деца на територията на държава членка на ЕС.
Защита при международно отвличане

Отношенията между родителите и отношението на всеки от родителите към детето се отразяват върху психическото и емоционалното развитие на детето

Именно поради това доброволното уреждане на спора е най-добрият изход не само за родителите, но и с оглед интересите на детето.

Казусът с отвличане на деца възниква най-често поради неразбирателство между родителите, единият  идва с детето в България и отказва да се върне в страната , в която са живели.

Какво е обичайно местопребиваване ?

За да е налице трансгранично отвличане на дете е нужно да се дефинира понятието обичайно местопребиваване.

Терминът „обичайно местопребиваване“ определя към кой правен орган трябва да подадете своя иск.

Обичайното местопребиваване на детето се определя от няколко критерия, които показват къде детето има най-успешна интеграция в семейната и социалната среда.

Сред основните критерии са – посещава ли детето детска градина или училище, дали то владее официалния език в страната и има ли изградени социални връзки.

Кога има нужда от защита при международно отвличане ?

Докато няма родител с родителски права, грижа за детето упражняват двамата родители или попечител, докато то навърши пълнолетие.

В случай на развод, съдът най-често възлага тези права върху единия родител.Защита при международно отвличане

В случаите , че единият родител отведе детето в чужбина, без да бъдат спазени законовите разпоредби, става въпрос за неправомерно отвеждане или задържане на детето.

Именно тук пряко приложение имат нормите на т.нар. Хагската конвенция за граждански аспекти на международно отвличане на деца от 1980.

Защита в случай на международно отвличане 

Когато е налице незаконно отвеждане или задържане на дете,  говорим за отвличане на дете против неговата воля и упражнена принуда.

Когато е налице отвлечено или задържано дете на територията на Република България, родителят с накърнени права може да иска връщане му в страната по обичайно му местопребиваване по съдебен ред.

В този случай компетентен е Софийски градски съд, независимо, че детето сега може да живее извън София.

В случай на отвличане на дете –  незаконно отвеждане и задържане, следва да се обърнете за помощ към адвокат, международното право.

За допълнителни въпроси и информация, можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Кога е възможно отвеждане на дете в друга държава ?

При наличие на разногласие между двамата родители, те могат да предявят иск пред районния съд. Той постановява решение, разрешаващо или забраняващо правото за пътуване на детето в чужбина, в зависимост от конкретната необходимост. Съдът издава заместващо съгласие за детето.

Къде е обичайното местопребиваване на дете ?

Обичайното местопребиваване на детето се определя от няколко критерия, които показват къде детето има най-успешна интеграция в семейната и социалната среда. Сред основните критерии са – посещава ли детето детска градина или училище, дали то владее официалния език в страната и има ли изградени социални връзки.

Кога е налице отвличане на дете в друга държава ?

Ако детето е отведено или задържано на територията на Република Българи, родителят с накърнени права може да иска връщане на детето в страната на обичайното му местопребиваване по съдебен ред,

Кой следва да реши спора при отвличане на дете ?

Компетентен да разгледа спора с незаконно отвличане и задържане на дете е Софийски градски съд, независимо, че детето може да живее извън София.

Кой е документът уреждащ тези въпроси ?

Това е Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане. Тя урежда процедурата за връщане на деца, които са прехвърлени незаконно или задържани незаконно. Конвенцията се прилага само за деца до 16-годишна възраст

Какво се прави при отвличане и задържане на дете ?

Най-добре би било да се обърнете за помощ към адвокат, специализиран в международното право. Той ще молба до Министерството на правосъдието, което от своя страна ще установи връзка със съответния държавен орган в страната, където с намира детето, който от своя страна трябва да сезира съдилищата, които да разгледат спора

Съдебно дело Хагска конвенция

В последните няколко години усилено се прилагат разпоредбите при съдебно дело по Хагска конвенция.

Налице са множество обстоятелства поради които единият или другият родител задържа детето при себе и в последствие се налага да се води съдебно дело по Хагска конвенция. Съдебно дело Хагска конвенция

Най-често това са случаите в които е налице международното отвличане на деца.

Основанията за приложение на този ред на връщане са ситуация, в които е налице незаконно прехвърляне или неправомерно задържане.

Нормативна уредба-международно отвличане на деца 

Основният нормативен документи, който се прилага е Хагската конвенция за международно отвличане на деца.

Българските съдилища имат богата практика заради сънародници, сключили брак с чужди граждани, а децата често се оказват прехвърлени в родината на единия.

Основен предмет по дело Хагска конвенция  е да се прецени кое е обичайното местопребиваване.

Друг важен въпрос, който съдът изследва е дали родителят, който иска връщане е упражнявал ефективно правата си

За решаването на спора между страните важен е и момента, в който е подадена молба

Съдът е задължен да изследва дали задържането на детето държава членка е незаконно и има ли предпоставки да откаже връщането.

Отказ на молба по Хагска конвенция

Съдебно дело Хагска конвенция

Ако детето е отведено или задържано на територията на Република Българи, родител може да иска връщане на детето в страната на обичайното му местопребиваване.

Затова се прилагат текстовете на Конвенцията. А когато се налага защита срещу молба се прилага разпоредбата чл.13, б.В Хагска конвенция.

Съдът е длъжен да изследва дали относно положението на детето при завръщането не са налице обстоятелства, които биха го изложили на сериозен риск за неговият живот и здраве.

Исковата молба винаги се изпраща по съдебен ред. Компетентен по спора е Софийски градски съд, независимо къде живее детето.

Задачата на сезирания съд е да установи неправомерно преместване или задържане на детето

Ако бъде установено, СГС разпорежда незабавното му връщане в страната на неговото обичайно местопребиваване преди преместването или задържането.

Решенията по дела Хагска конвенция се постановяват с оглед интереса на детето

В случай, че при връщане има риск за детето, тази заплаха е нужно да е такава, която би го поставили под заплаха от физическо или психическо увреждане

Софийски градски съд ще откаже връщане , независимо, че е налице неправомерно отвеждане или задържане на детето.

Давност при Гражданска отговорност

Съгласно чл. 223, ал. 1 с договора за застраховка “Гражданска отговорност” застрахователят следва да покрие отговорността на застрахования за неизпълнение на негово задължение. С това възниква въпрос за давност при Гражданска отговорност

Едно от съществените възражения е възражението за изтекла погасителна давност в определен срок, довело до погасяване на право за обезщетение.

Срок за погасителна давност Давност при Гражданска отговорност

Съгласно чл. 378 ТЗ искът за вреди се погасява с едногодишна давност, чийто срок започва да тече:

1. за товари – от деня, в който са предадени на получателя, а когато не са предадени – от деня, в който е трябвало да му бъдат предадени;
2. за пътници – при смърт или телесна повреда – от настъпването им или узнаването за тях, но не по-късно от три години.

Превозвачът може да направи възражение за изтекла едногодишна давност на товародателя или товарополучателя .

Такова възражение за изтекла едногодишна давност може да направи и застрахователят.

Съгласно чл. 197 КЗ правата по застрахователния договор се погасяват с тригодишна давност, считано от датата на застрахователното събитие.

При застраховки “Живот” и “Злополука” и “Гражданска отговорност” – с петгодишна давност от настъпване на събитието.Давност при Гражданска отговорност

Действително, правото на обезщетение на третото увредено лице срещу застрахователя се погасява в петгодишна давност

Тази давност е предвидена, за да се изравни с погасителната давност при непозволено увреждане – чл. 110 ЗЗД.

Основания за позоваване на давност 

Застрахователят може да откаже да заплати застрахователното обезщетение, ако липсват следните предпоставките за отговорност на застрахования

а/ Вина на превозвача

б/ Основателна причината за неизпълнението  – наличие на непреодолима сила ( наводнение – затворени граници и др.)

в/ Действие или бездействие на трети лица, довели до настъпването на увреждането.

За допълнителни въпроси относно обезщетения на лица по задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците се обърнете на телефон 0897 90 43 91 или на Email : office@lawyer-bulgaria.bg

Обжалване на електронен фиш

В практиката по административно наказателни дела често се налага обжалване на електронен фиш.

Повечето хора не знаят какво точно представлява т.нар. електронен фиш и затова често се стига до плащане на наложени глоби.Обжалване на електронен фиш

Електронен фиш ще ми бъде издаден, когато нарушението е установено и заснето от автоматизирано техническо средство или система – т.е. стационарна камера.

За целта КАТ-Пътна полиция поставя автоматизирани технически  средства, които самостоятелно и автоматично заснемат нарушения.

Кога се обжалва електронен фиш ?

Електронният фиш се обжалва при липса на реквизити относно неговото издаване.  Съгласно чл. 189 ал. 4 ЗДВП той трябва да съдържа :

 • на територията на коя структура на МВР е установено нарушението;
 • мястото, датата и точния час на извършване на нарушението;
 • регистрационният номер на моторното превозно средство;
 • собственикът, на чието име е регистрирано превозното средство;
 • описание на нарушението;
 • кои законови разпоредби са нарушени;
 • размера на наложената глоба, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане.

Липсата на някой от тези елементи, прави издаденият фиш невалиден. Това е сериозно основание за обжалване пред съд.

Срокове за обжалване на електронен фиш 

При използване на мобилни технически средства, за констатираните с тях нарушения на правилата за движение по пътищата, следва да се прилага общият ред за съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление.

Съгласно чл. 189 ал.4 ЗдвП срокът за обжалване е 14 дневен от момента на връчването.

В случай, че  е направено възражение – в 14-дневен срок от получаване на отказа за анулирането на фиша.

В случай на нужда от съвет или правна помощ, не се колебайте да се свържете с нас.

Често пъти навременен съвет, може да спести достатъчно средства и нерви около наложената Ви глоба с фиш.

Ние сме насреща при нужда от намиране на решение при съмнения за обжалване.

Телефон за връзка с нас +359 897 90 43 91 , E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява електронния фиш ?

Електронен фиш се издава при административно нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система (АТСС), за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки. Електронният фиш се съставя в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Какво следва да съдържа електронния фиш ?

В чл. 189, ал. 4, изр. 2 от Закона за движението по пътищата са регламентирани изискванията към минимално необходимото съдържание на електронния фиш, който следва да съдържа данни за: териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното заплащане на глобата.

В какъв срок се обжалва електронен фиш ?

лектронният фиш може да бъде обжалван в 14-дневен срок от получаването му (за разлика от Наказателното постановление, което се обжалва в 7-дневен срок от получаването му), а когато е направено възражение – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.

Какво се прави, ако не сте управлявали лично автомобила ?

Издаденият електронен фиш се връчва на собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – на неговия законен представител. В 14-дневен срок от получаването му собственикът, респ. законният представител има право да предостави в съответната териториална структура на МВР писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в тази декларация, се издава и изпраща нов електронен фиш за извършеното нарушение, а първоначално издаденият се анулира.

Пред кого следва да се оспори електронен фиш ?

Жалбата, както при обжалването на наказателните постановления, също се подава до директорът на съответната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението. В 7-дневен срок от получаването ѝ жалбата се изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш. Компетентен да разгледа делото е районният съд в района, където е констатирано нарушението (ако нарушението е извършено в чужбина, компетентен е Софийски районен съд)

Каква е съдебната такса за обжалване на електронен фиш ?

При обжалване на електронен фиш не се дължи държавна такса за Районен съд.

Присъждат ли се разходите за обжалване ?

Да по административно наказателното дело следва да бъдат присъдени всички направени разходи за обжалването в това число и хонорар.

Как се обжалва съдебно решение ?

С постановяването на Съдебно решение по едно гражданско или търговско дело се открива правната възможност за обжалване. Много от клиентите не са наясно и затова често задават въпроса как се обжалва съдебно решение.

В практиката е нужно да се посочи, кои решения подлежат на обжалване : Как се обжалва съдебно решение ?

Най-често това са съдебни решения на Районните и Окръжни съдилища.

В този аспект решенията на районните съдилища подлежат на обжалване пред окръжните съдилища.

Решенията на окръжните съдилища се обжалват пред апелативните съдилища.

Срокът за обжалване  на съдебното решение

Срокът за обжалване на съдебното решение е 14 дни неговия начален момент е различен:

а/ за страна, която страната е присъствала на заседанието, на което решението заедно с мотивите е било обявено, срокът тече от деня на това заседание.

б/ за страна, която не е присъствала на това заседание, срокът тече от деня на получаване на съобщението от съда.

Образуване на производство пред Въззивния съдВъззивно обжалване на решение 

С право да обжалва разполага всяка от страните по първоначлното производство – ищец и ответник.

Такова право имат  и тези страни, които са били подпомагаща или контролираща в процеса.

ВАЖНО: Основна предпоставка за обжалване пред по-горестоящия съд е  наличието на правен интерес от обжалване на всяка от страните.

Всяка страна по делото може във всеки момент да оттегли подадената възивна жалба пред по-горестоящият съд.

Правото на обжалване се упражнява чрез подаване на жалба, с нея жалбоподателят може да обжалва цялото решение или част от него.

Проверка на съдебното решение…

След като постъпи жалбата, съдът я препраща към по-горестоящият съд за да бъде извършена проверка за валидност.

Тази проверка изследва дали обжалваното решение е валидно, а в последствие допустимо.

Възивния съд изследва дали са правилно събрани доказателствата от първоинстанционния съд.Как се обжалва съдебно решение ?

Пред възивното производство се допускат само нови факти и доказателства.

Тези доказателства в подкрепа на съдебното решение могат да се представят от заинтересованата страна по делото.

Възивния съд може повторно да разпита свидетелите, подложени на разпит пред първата инстанция.

Разграничения при обжалване на съдебно решение

Съществената разлика с възивно производство, е че пред горестоящият съд при обжалване на съдебното решение не могат да бъдат предявени нови искове.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Пред кой съд се обжалва съдебното решение ?

Решенията на районните съдилища подлежат на обжалване пред окръжните съдилища. Решенията на окръжните съдилища се обжалват пред апелативните съдилища.

В какъв срок се обжалва съдебното решение ?

Срокът за обжалване 14 дни, неговия начален момент е: а/ за страна, която страната е присъствала на заседанието, на което решението заедно с мотивите е било обявено, срокът тече от деня на това заседание. б/ за страна, която не е присъствала на това заседание, срокът тече от деня на получаване на съобщението от съда.

Кой може да обжалва съдебното решение ?

С право да обжалва разполага всяка от страните по първоначлното производство, независимо дали е главна подпомагаща или контролираща. С право на обжалване разполага както ищеца така и ответника. Правото на жалба се определя от наличието или липсата на правен интерес от обжалване.

Дело за увеличаване на издръжка

Много клиенти не са наясно как настъпва увеличаване на издръжка.

Самото увеличение на присъдената издръжка не става автоматично с увеличението на минималната работна заплата.Дело за увеличаване на издръжка

След като Районен съд е присъдил определен размер на издръжката, този размер остава до последващата промяна на обстоятелствата – детето има нужди или са възникнали обстоятелства, налагащи промяна.

Тази промяна може да настъпи след съдебно дело за увеличаване на издръжка.

Самото съдебно производство започва с искова молба от лицето, което желае увеличението.

Съдът се произнася с Решение, с което решава дали са налице обстоятелства за промяна на размера на издръжката и ако се променя, определя конкретния размер на издръжката.

Решението подлежи на обжалване пред съответния Окръжен съд в двуседмичен срок.

Условия за увеличаване размер на издръжката 

Съдебното дело за увеличаване на размера е свързано с увеличените  нужди и разходи на детето. Тези нужди не са регламентирани детайлно от закона и могат да бъдат от най-различно естество:

 • Продължаване на образованието в училище изискващо заплащане на такси
 • Медицински разходи поради болест
 • Занимания свързани с развитието на детето
 • Увеличени потребности от храна и дрехи в следствие на естествения растеж

Едно от най-често срещаните основания е когато се увеличи размера на минималната работна заплата.Дело за увеличаване на издръжка

Това означава, че ако издръжката е присъдена на по-нисък размер от този след увеличението, това е основание да се уважи такъв иск.

Сериозно основание за водене на дело за увеличаване на издръжката, са повишените материални възможности на родителя дължащ такава.

Разбира се в такова дело за издръжка трябва добре да се преценят нуждите на детето спрямо възможностите на родителя.

Какъв е критерия за увеличение на издръжката ?

Основание за водене на съдебно дело за увеличаване на присъдената или договорен издръжка е фактът, че с увеличаване на размера на минималната работна заплата е увеличен и минималният и размер.

В случай, че първоначално присъденият размер е по-нисък от този, който е след увеличението, то това е достатъчно, за да се приеме, че такъв иск е основателен.

Размерът на издръжката се определя както от нуждите на детето, така и от възможностите на родителя

Воденето на дело за увеличаване на издръжка може да се наложи и в резултат на увеличени възможности на родителят, който я дължи, каквито възможности не е имал при определяне на първоначалния размер преди години.

Обикновено това са увеличени по някаква причина нужди на детето, които могат да бъдат от най-различно естество.

Приемане в учебно заведение изискващо заплащане на такси, медицински разходи, извънкласни занимания, като курсове и тренировки, увеличени потребности от храна и дрехи в следствие на естествения растеж и т.н.

За допълнителни въпроси и информация, можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail office@lawyer-bulgaria.bg

От какво зависи размерът на издръжката ?

размерът на издръжката се определя както от нуждите на детето, така и от възможностите на родителя, то воденето на дело за увеличаване на издръжка може да се наложи и в резултат на увеличени възможности на родителят, който я дължи, каквито възможности не е имал при определяне на първоначалния размер. Естествено, винаги заставам на позицията, че при подобни нараснали възможности винаги е по-добре въпросът за изменение на издръжката да се реши с добра воля посредством преговори, отколкото чрез съда.

Кога може да се води дело за увеличение на издръжка ?

дело за издръжка чрез което се търси увеличаване на размера е свързано с увеличените нужди на детето. Тези нужди не са регламентирани детайлно от закона и могат да бъдат от най-различно естество: Продължаване на образованието в училище изискващо заплащане на такси Медицински разходи поради болест Занимания свързани с развитието на детето Увеличени потребности от храна и дрехи в следствие на естествения растеж Едно от най-често срещаните основания е когато се увеличи размера на минималната работна заплата. Това означава, че ако издръжката е присъдена на по-нисък размер от този след увеличението, това е основание да се уважи такъв иск.

До кой момент може да се претендира издръжка ?

Издръжка следва да се присъди и на навършили пълнолетие деца, които учат и са записани официално във Висше учебно заведение. Съдебно дело за издръжка чрез което се търси увеличаване на размера се води и за увеличаване на нуждите на детето, при: 1. Продължаване на образованието в училище изискващо заплащане на такси 2. Медицински разходи поради болест 3. Занимания свързани с развитието на детето Увеличени потребности от храна и дрехи в следствие на естествения растеж. Ако издръжката е присъдена на по-нисък размер, това е основание да се уважи иск за увеличена издръжка.

Събиране на задължение по ЧМР

Голяма част от въпросите, свързани с извършването на транспортна услуга, касаят срок за събиране на задължение по ЧМР.Събиране на задължение по ЧМР

В съвременния търговски оборот, изключително голямо значение има въпроса за изплащането на суми и давностният срок при събиране на задължение по ЧМР.

Според чл.1 от Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на стоки с превозни средства срещу заплащане

Това се отнася в случаите, когато мястото на приемане на стоката за превоз и място за доставката е в две различни държави, от които едната е договаряща страна.

Това е така независимо от седалището и националността на страните.

Следователно, касае се за международен превоз на товари под режима на Конвенцията, която определя не само извършването на превоза на стоки и товари, но и плащането на този превоз към превозвача.

Какво казва Конвенцията ?

Съгласно чл. 32, т.3 от Конвенцията спирането и прекъсването на давността се урежда от законите на страната на сезирания съд,

В този смисъл Исковете, свързани с превози, подчинени на тази конвенция, се погасяват с изтичането на едногодишен давностен срок.

В случай на измама или на грешка, приравнена към измама според закона на сезирания съд, давността е 3(три) години. Събиране на задължение по ЧМР

Спорът е за превозно възнаграждение, поради което срокът на погасителната давност е този по чл. 32, ал. 1, б. „в“ от Конвенцията и началото му се поставя със сключването на договора.

С оглед на краткият срок в чл.32 ал.1 от Конвенция CMR едногодишен давностен срок за предявяване на иск, свързан с превоза, след който се погасява вземането

Разграничение на давностните срокове по ЧМР

Предвиденият в чл.32 ал.1 б.“а“ от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки /Конвенция CMR/ едногодишен срок на погасителната давност не намира приложение при предявен от суброгиралия се застраховател по договор за застраховане на товар срещу рисковете по превоза иск срещу превозвача или неговия застраховател.

В задължителната за съдилищата практика ВКС е възприел становището, че договорът за международен автомобилен превоз е неформален консенсуален договор и за неговото сключване е достатъчно наличието на съвпадение на насрещните волеизявления.

Съгласно чл. 9, т. 1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки /СMR/ товарителницата удостоверява до доказване на условията на договора

В този смисъл получаването на стоката от превозвача съгласно чл. 4 договорът за превоз се установява със самата товарителница.

Следователно сключването на договора за превоз се доказват с всички  доказателствени средства.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Европейска заповед за разследване

Често пъти в съвременният живот се среща издадена срещу клиент Европейска заповед за разследване.

В тези случаи, ни питат какво представлява ЕЗР и какви са нейните предимства.

Какво представлява ЕЗР ?

Европейска заповед за разследване е съдебно решение, което има за цел събирането на доказателства по наказателно-правни въпроси.

Особеното на тази мярка е нейното приложение извън държавата членка на ЕС, в която тя е била издадена.

С помощта на този документ всяка прокуратура респ. съдебен орган на държава от ЕС може да разпореди разпита на заподозряно лице или на свидетел, наблюдението на финансови транзакции

Това се отнася и за всички процесуално-следствени действия на територията на друга държава членка на ЕС.

Директивата относно европейската заповед за разследване беше приета на 3 април 2014 и намира приложение от 2017 г. във всички държави членки на ЕС с изключение на Дания и Ирландия

Как се издава Европейска заповед за разследване ?Европейска заповед за разследване

Европейска заповед за разследване се издава по образец. В приложение към директивата е поместен единен стандартен формуляр, който се попълва в държавата, в която се води разследването.

Задължителен реквизит на Заповедта е описанието на престъпното деяние, предмет на разследване.

В Заповедта следва да се опише исканите действия по разследването и доказателствата, които трябва да бъдат събрани.

Издаващият орган използват европейската заповед за разследване, ако процесуално-следственото действие е необходимо, пропорционално и се допуска в сходни национални случаи.

Заповедта не бива да се издава, когато е налице средство, посягащо на човешките права на лицето в по-малка степен, отколкото процесуално-следственото действие.

В практиката по издаване на този документ се придружава с превод на официалния или на един от официалните езици на изпълняващата държава.

Как се изпълнява ЕЗР ? Европейска заповед за разследване

Директивата относно европейската заповед за разследване определя строги крайни срокове за събирането на исканите доказателства.

За издаване на Съдебно решение относно признаването или изпълнението на ЕЗР са предвидени максимум 30 дни.

Изпълняващият орган извършва следствени действия без забавяне и не по-късно от 90 дни след постъпване на ЕЗР.

Когато в определен случай е практически невъзможно изпълняващият орган да спази посочения срок или посочената конкретна дата в ЕЗР, той уведомява незабавно компетентния орган на издаващата държава.

Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи рядко се решават в извънсъдебната фаза, затова се налага образуването на съдебно дело.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Неплащане на издръжка

Много клиенти питат как могат да получат издръжката, след като вече имат Съдебно решение за това. Въпреки спечеленото дело и полученото Съдебно решение в полза на получаващият издръжка родител, очевидно се касае за неплащане на издръжка.Неплащане на издръжка

Много често в тази ситуация бащите съвсем целенасочено се отклоняват от задължението да плащат издръжка и всячески препятстват действията по изпълнителното дело срещу тях.

В този случай законодателят е предвидил чл. 183, ал. 1 от НК, който обявява неплащането на издръжка за престъпление.

При неплащане на издръжка…. ?

Задължително условие  е да разполагате със съдебно решение, което е влязло в сила

С него следва родителят да е осъден да плаща издръжка на своето дете.

Другото необходимо условие е дължимата съгласно решението издръжка да не е платена за два или повече месеца.

След образуване на делото следва да поискате да бъдат предприети действия по събиране на вземането.

Не са редки й случаите, в които осъденият родител се укрива или по някакъв начин отказва да плаща издръжка, въпреки, че срещу него е постановено Съдебно решение.

В случай, че дължащият издръжка няма имущество или се укрива в чужбина ?

Чести са случаите, в които родителят живее и работи в чужбина и умишлено избягва плащането на издръжка.

В някой от случаите неизправният длъжник няма доходи и не притежава имущество, върху което да се насочи принудителното изпълнение.

В законодателството е предвидена възможност, присъдената издръжка на ненавършили пълнолетие деца да се покрива от държавата. Разбира се в такива случаи говорим за минимална сума, която се изплаща.

Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата, за 2020г. е в  размер на 80лв., крайно недостатъчно за дете.

Наказателно преследване за неплащане на издръжка Неплащане на издръжка

В ситуация на отказ и умишлено неплащане на издръжка за срок повече от месеца, се носи наказателна отговорност с лишаване от свобода до една година или с пробация.

Законодателят е предвидил наказание – присъдата е затвор до една година или пробация за родители, които не заплащат издръжка, на която са осъдени.

Обикновено при чисто съдебно минало родителят бива осъден на пробация.

За да стимулира плащането на дължимата издръжка законът предвижда, че ако родителят я плати преди да е постановена присъдата то той не се наказва.

Тази благоприятна за него норма обаче се прилага еднократно.

При повторно престъпление по чл. 183, ал. 1 от НК наказанието е лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и задължително обществено порицание.

Повечето клиенти, изпитват затруднения в събирането на издръжка, поради което се обръщат към нас с молба за съдействие и правна помощ.

Неплащането на издръжка е престъпление, за което задължително следва да се подаде неплатена издръжка.

Нужно е да имате влязло в сила Съдебно решение, с което родителят е осъден да плаща издръжка.

Не е задължително да е било образувано изпълнително дело пред ЧСИ. Това само би улеснило образуването и доказването на деянието по чл. 183 ал.1 НК.

В случай на нужда можем да образуваме производство за откриване на наказателна отговорност,  което би принудило едно лице да плаща издръжка, дори и да е прехвърлил имущество или живее в чужбина.

Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи рядко се решават в извънсъдебната фаза, затова се налага образуването на съдебно дело.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Колко е минималният размер на издръжката на дете ?

Считано от 01.01.2020г., минималната работна заплата за страната се определя в размер на 610 лв. Доколкото чл. 142 ал. 2 от СК предвижда, че минималният размер на издръжката е 1/4 от МРЗ, то актуалният минимален размер на издръжката, считано от 01.01.2020г. е 152,50 лв. Това е абсолютният минимум, който съдът е длъжен да присъди, без да се интересува от нищо друго по делото.

Следва ли плащане на издръжка за непълнолетно дете при развода ?

Винаги когато при развод има непълнолетни деца следва да се договори издръжка за тях. Издръжка се присъжда от Районен съд дори и за родител, който е безработен, няма имущество и не получава доходи от каквато и да е дейност. За всеки размер над минималния следва да бъдат обосновани както необходимостта от издръжка в претендирания размер, така и възможността на лицето, което дължи издръжката, да я заплаща.

Каква издръжка се присъжда за изминало време ?

Законът регламентира такава възможност, чрез която упражняващия родителските права може да претендира издръжка и за минал период от време. В практиката се е наложило схващането, такова дело да се води заедно с претенция за издръжка и за бъдеще време. претенцията за издръжка за минало време може претендира максимум до една година назад. Броенето на тези дванадесет месеца започва от датата на завеждането на исковата молба в регистратурата на съда. Всички претенции, които обхващат период над една година са погасени по давност и съдът ще отхвърли тази претенция с последиците от това. Ето защо разбирателството между родителите е от съществено значение що се касае до възможността за регулирането на отношенията касаещи издръжката.