Entries by lawyer

,

Покупка на ателие

Покупка на ателие В последните години рязко се увеличи предлагането на  жилища, определени като „ателие“. Причините за това са много, а чисто практически съществуват известни различия между класическият „апартамент“ и обособеното жилище, наричано „ателие“ За нуждите на класификацията, в нормативната база липсва легал определение за жилище  тип „Апартамент“ поради което следва да се тълкува разширително […]

,

Отговорност общината непочистен сняг

Отговорност общината непочистен сняг В последните дни на годината, често се случва, след като се заледят улиците и тротоарите, да се стигне до тежки инциденти, в това число и счупени крайници. Често пъти хората питат и задава въпроса : КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ТОВА ??? За нас въпросът е : Носи ли отговорност общинската администрация, […]

,

Частна жалба

Частна жалба В работата на съдилищата се стига до издаването на отделни актове за администриране на съдебният процес. Това са Определенията и съдебните Разпореждания. Възможно е някой от страните да не е съгласна с постановеното от съда съдебно Определение или Разпореждане, особено що се касае за прекратяването на съдебното производство пред Районен или Окръжен съд. […]

,

Срок вписване на промени ООД

Срок вписване на промени ООД Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за търговския регистър (ЗТР) всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства или да представи актове в търговския регистър трябва да извърши това в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен […]

,

Прехвърляне идеални части недвижим имот

Прехвърляне идеални части недвижим имот В съвременното общество при възстановяването на собствеността,  се случва наследствени имоти да попаднат в съсобственост на няколко физически лица. С това настъпва т.нар. съсобственост, т.е. всеки разполага със своята прилежаща като всеки от тях притежава идеална част от съответния имот, т.н. съсобственост.Прехвърляне идеални части недвижим имот Законът указва, че всеки […]

,

Разноски по съдебно дело

Разноски по съдебно дело Съгласно разпоредбата на чл.71 от действащия Граждански процесуален кодекс „по водене на делото се събират държавни такси върху цената на иска и разноски за производството. Когато искът е неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда.“ Когато предмет на делото е право на собственост или други вещни права върху имот, […]

,

Погасяване иск за запазена част

Погасяване иск за запазена част Претенциите и искове за запазена част по смисъла на чл. 30 ал.2 ЗН на наследниците, обхващат само и единствено безвъзмездни сделки на разпореждане с имущестовото на наследодателя. В случай, че наследодателя се разпоредил с чиста сделка на покупко – продажба на свой собствен имот приживе, наследниците по закон не могат […]

,

Пълномощно за недвижим имот

Пълномощно за недвижим имот Напоследък често се налага да се изготви писмено пълномощно за разпореждане с недвижим имот, в случаите когато собственикът на даден недвижим имот иска да го продаде или желае да се разпореди с него като го прехвърли срещу гледане и издръжка или пък учреди ограничено вещно право на ползване на трето лице, […]

Обезщетение средна телесна повреда

Обезщетение средна телесна повреда Причиняването на телесни повреди представлява престъпление, според българското законодателство. Поради тази причина определението за лека, средна и тежка телесна повреда,се дължи и обезщетение за средна телесна повреда. Според него „Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата […]

,

рекламация давностен срок чмр

Рекламация давностен срок чмр Конвенцията за международни автомобилни превози на стоки, позната като Конвенция CMR, е в сила от 19 май 1956 година. Конвенцията се прилага за всички договори за автомобилни превози на стоки, когато мястото на приемане на стоките и крайната дестинация на превоза се намират в две различни държави, поне едната от които […]