Entries by lawyer

,

Отмяна съдебно решение развод

Отмяна съдебно решение развод Отмяната на влязло в сила съдебно решение е възможна само при наличие на основанията, изрично изброени в чл. 303 от Гражданския процесуален кодекс. Едното от тях е лишаването на една от страните/ ищец или ответник/ от участие в процеса/чл. 303, ал.1 т.5 от ГПК/. Три са признатите от закона причини за […]

,

Разпореждане детски влог

Разпореждане детски влог Съгласно закона и нормативната уредба разпореждането със суми и теглене на средства от спестовен влог, направе в полза на малолетно или непълнолетно дете, както и на физическо лице, поставено под запрещение със съдебно решение, се допуска само и единствено с изрично Разрешение, обективирано в Съдебно решение на компетентният Райония съд по настоящ […]

,

Предварителен договор право на строеж

Предварителен договор право на строеж В практиката все по-често се налага сключването на Предварителен Договор за учредяване (преотстъпване) на ограничено вещно право на строеж в полза на едно лице от друго лице- собственик(ци) на терен, земя – дворно място с цел изграждане на обект. Общото правило, че собственикът на земята е собственик и на всички […]

,

Регресно вземане от застраховател

Регресно вземане от застраховател При сключване на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, Застрахователят  се задължава да покрие риска и  отговорността на водача на МПС за вредите, причинени третите лица. Когато Застрахователят плати дължимото обезщетение за неимуществени вреди във връзка с причинено ПТП не може да изиска обратно това обезщетение от виновния водач. Въпреки това в […]

,

Наследяване от завещание чужбина

Наследяване от завещание чужбина Откриване на наследство с международен елемент винаги е пораждало правни проблеми, свързани с международен елемент, който се нуждаят от изрядна правна регламентация. Поради множеството емигранти в чужбина, в практиката възникват все повече въпроси относно наследяване, от завещание в чужбина.  В отделните държави -членки са налице съществените различия в международно частно наследствено […]

,

Обезщетение застраховка КАСКО

Обезщетение застраховка КАСКО Често са случаите, в който завеждането на претенции на основание сключен договор за имуществена застраховка „Каско“ се извършва по реда и в сроковете, предвидени в застрахователния договор. (чл. 106, ал. 1 от КЗ). При завеждане на претенцията следва да представите на застрахователя пълни и точни данни за Вашата банкова сметка, по която […]

,

Оспорване констативен нотариален акт

Оспорване констативен нотариален акт Честа практика при недвижимите имоти – земеделски земи и изоставени имоти е снабдяването с констативен нотариален акт по реда на чл. 587, ал 2 ГПК Процедурата се провежда при т.нар. обстоятелствената проверка, при която Нотариусът следва да установи със сигурност и доказателства владението, неговия намерение и владение, както и вид на […]

,

Смяна управител на фирма

Смяна управител на фирма Изборът на управител в едно търговско дружество важен момент в избора на фигура за управлението му Всяко едно търговско дружество е необходимо да има избран и назначен управител В процеса на дейност на дружеството, той взима ежедневните решения за бъдещата дейността и развитие на фирмата. Именно поради това изборът му е […]

Прекратяване на ДЗЗД

Прекратяване на ДЗЗД За да се прекрати съществуването на едно ДЗЗД трябва да са спазени както общите изисквания на Търговския закон, така и вписаните в договора за създаване на ДЗЗД условия. Самата процедура по прекратяване на вече съществуващо ДЗЗД започва с подписване на споразумение между съдружниците в дружеството. В споразумението следва да се определи дата […]

,

Срок за оспорване на дарение

Срок за оспорване на дарение В последните няколко години,много актуален стана въпроса с дарение на недвижим имот. Като сделка по прехвърляне на собственост, дарението е безвъзмездна сделка (договор), при която едно лице (дарител) безвъзмездно прехвърля свое имущество на друго лице (дарен). В съвременната регламентация, правна уредба се намира чл.225 и сл. ЗЗД.  Отделно законът посочва […]