Entries by lawyer

Отговорност непререгистрирани ЕТ

Отговорност непререгистрирани ЕТ Напоследък с оглед изтичането на съответните срокове, касателно еднилични търговци и кооперации, все по актуален става въпроса за отговорността на непререгистрираните дружества. Особено важен е въпроса за пререгистрацията, прекратяването и заличаването на едноличните търговци, клоновете на чуждестранните търговци, търговските дружества и кооперациите, които не са поискали пререгистрация и вписване в търговския регистър […]

Наследяване роднини по сватовство

Законът за наследството е точен и изчерпателен за факта на кръга на наследниците и колената, по които се наследява в България. Общото правило е, че наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на наследодателя. Оттам нататък следват много действия по изясняване за това кои ще са наследниците, кой как точно ще получи, […]

Прехвърляне дружествени дялове

Прехвърляне дружествени дялове В края на 2017 г. беше въведено ограничение предприятие, в което има наети работници или служители, да може да се прехвърли едва след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите. В тази категория влизат  също и задълженията към работниците и служителите, трудовите правоотношения […]

Промяна на имена съдебен ред

Промяна имена съдебен ред С промяната на някой закони и влизане в сила на Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) се стигна до реалната възможност хората да могат да променят своито име или фамилни имена, като отпадне някое от тях или допишат такова, което име не съществува в сегашните им документи за самоличност или […]

Клон на чуждестранен търговец

Клон на чуждестранен търговец Съгласно българското законодателство чуждестранен търговец може да открива клон или дъщерно търговско дружество в Република България. За разлика от дъщерното дружество, което се създава като всяко друго търговско дружество /ООД, АД и т.н./, особеностите на клона са, че той не е самостоятелен правен субект и че може да се прекратява без […]

Наказание „ПРОБАЦИЯ“

Наказание „ПРОБАЦИЯ“ В съвременното ежедневие не са редки случаите, които завършват с едно или друго наказание в съда – било заради хулигански прояви, било заради сбиване и действия по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В този смисъл, районните съдилища и в частност отделните наказателни състави налагат различни наказания между които и […]

Жалба оспорване транзакция

Жалба оспорване транзакция С нарастване на онлайн търговията се увеличава и незаконното придобиване на данни и пари, наблюдават от банковия сектор. Рисковете са все повече, а често самият потребител неосъзнато предоставя важна информация. Сред традиционните измами по електронен път са например имейлите от непознати лица, които цитират печалба от лотарията. Не са редки случаите на […]

Изготвяне договор за поръчка

Изготвяне Договор за поръчка Кантората подготвя видове договори, нужни на страните в търговският оборот. Голяма част от тези договори са разновидност на т.нар. „Договоор за поръчка“. Особено приложима е помощта при изготвянето на Договори за поръчка с чуждестранни партньори и експортни дружества.Договорът за поръчка е един от основните договори на гражданското право. От съществено значение […]

Признаване чуждестранни решения

Признаване чуждестранни решения Признаване на чуждестранни съдебни и арбитражни решения на територията на Република България С приемането на Кодекса на международното частно право се отмени реда за признаване на чуждестранни съдебни решения по реда на глава 32 от Гражданския процесуален кодекс (отм.) само от Софийски градски съд. За допускане на изпълнението на съдебно решение, постановено […]

Правно обслужване дружества

Правно обслужване дружества Правната кантора предлага цялостно правно обслужване на юридически лица – търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и общини. Продуктите ни в тази област позволяват вашето дружество, сдружение, фондация, община да има на разположение постоянна юридическа помощ от квалифицирани юристи. С цел постигане високи резултати, ние се запознаваме детайлно със спецификите на […]