fbpx

Общи условия за работа

1. Сключване на договор за правна помощ с адвокат по търговски и граждански дела

а/ Самото изпращане на запитване до адвокат от правна кантора „Д. Владимиров и Партньори“ не води до възникване на договорно правоотношение между кантората и нейните адвокати. Те разглеждат внимателно всяко запитването на клиента. С изпращане на запитването, адвокатската кантора само е поканена да предложи своите услуги. Тя трябва да намери практическо решение на проблема и да определи свой хонорар за отговор на поставения въпрос.

в/ Договорът за правна консултация се счита за сключен, когато клиентът, изпратил  запитването потвърди чрез писмо или е-mail, че е съгласен с предложения хонорар. Той трябва да заплати предложеното му адвокатско възнаграждение към кантората. От този момент клиентът вече спокойно може да изисква отговор на своя въпрос и решение на своя казус. Адвокатската кантора се задължава да изпълни поръчката на своя клиент и предостави консултацията, поискана му писмено.

2. Поверителност

а/ Кантората, чрез своите адвокати, е длъжна да пази в тайна всяка поверена ѝ конфиденциална информация относно делата на клиента, която му е станала известна във връзка с поръчката.

в/ При изпращане до адвокат по търговски и граждански дела на некриптирано запитване, адвокатът може да отговори по същия начин.Общи условия адвокат

3. Правила за работа и отговорност

а/ Адвокатът по търговски и граждански дела може да обработи запитването само в такъв обем както му е представено фактическото положение. Грешки в консултацията не пораждат отговорност за адвоката, ако те почиват на невярно или лъжливо описание на фактите в запитването. Това не важи, ако грешната консултация се основава на умисъл или груба небрежност на адвоката.

в/ Отговорността на адвоката за всяко запитване е ограничена до определена сума. Тя е уговорена предварително между страните, за която сума те сключват Договор за правна помощ. Условията и размера на хонорара се определят от кантората, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

с/ Кантората и нейните адвокати могат на законово основание да откажат исканата от тях правна консултация, ако по този случай вече кантората представлява ответнатастрана.

д/ Кантората предлага правни услуги и юридически съвети в различни градове в страната. Тя действа като адвокат по търговски и граждански дела в следните градове – Айтос, Асеновград, Балчик, Банкя, Банско, Берковица, Благоевград, Ботевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Вършец, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Добрич, Дупница, Елена, Исперих, Каварна, Казанлък, Калофер, Карлово, Карнобат, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лозенград, Лом, Мадан, Монтана, Несебър, Никопол, Нова Загора, Оряхово и др.

4. Срок на действие на предложението

Кантората е длъжна да даде поисканата писмена консултация в срок до три работни дни, считано от деня следващ сключването на договора.  Адвокатът е длъжен да даде поисканото писмено становище  за съдебно дело в срок до три дни от получаване на материалите по делото. То трябва да е в рdf формат, изпратено по е-mail или като незаверени копия, приложени в писмо.

5. Правни разходи и хонорари за адвокат по граждански дела 

1. Хонорарът за писмена онлайн консултация с адвокат зависи от правната и фактическа сложност на поставения въпрос. Варира съобразно НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

2. Възнаграждението  за проучване и даване мнение по гражданско дело се определя като процент от цената на иска. Тя задължително се посочва в исковата молба, но не по-малко от изискванията на НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. Възнаграждението за проучване и даване мнение по административно дело, минимум се определя съобразно същата наредба.

Хонорарът се определя конкретно за всеки отделен случай. От значение са обстоятелствата по казуса и действията, които трябва да се предприемат с оглед защитата правата/интересите на клиентите.

При фактическа и правна сложност на делото адвокатът може да определи хонорар над определения минимум след преценка на фактите и доказателствата, които следва да се съберат в хода на делото (напр. разпит на свидетели, становище по социален доклад, изслушване на вещи лица, събиране на писмени доказателства).

Следва да се знае, че независимо от вида на едно дело, когато то продължи повече от 2 съдебни заседания, се дължи допълнително възнаграждение на адвоката за явяване на трето и всяко следващо съдебно заседание до приключване на делото в съответната съдебна инстанция.

Освен адвокатско възнаграждение, следва да се заплатят и държавни такси, събирани от съдилищата. 

3. Всички дължими суми, касаещи адвокатски хонорар се заплащат предварително при сключване на договора за правна помощ. Договорът за правна помощ може да се сключи и при устна договорка между страните, като с възлагането на задачата на кантората, Клиентът се задължава за изплащане на цялата сума, договорена между страните.

4. Възнаграждението  за проучване и даване мнение по административно наказателно дело е съобразно НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

5. За изпратено от Вас запитване до адвокат по граждански дела не дължите заплащане, до момента в който не приемете предложеният Ви от кантората хонорар, който я обвързва да започне работа по Вашият случай.

Защита на личните данни и задълженията на адвоката за защита на личните данни

Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, когато е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR).

Съгласно становище на КЗЛД, по правило не е необходимо отделно съгласие от лицата, в това число подписването на всякакви форми на декларации, за обработване на личните им данни от администратори в хода на тяхната обичайна професионална дейност – каквито са  адвокатите. Кантората е регистрирана в КЗЛД под Нр.430 794

За допълнителни разяснения и информация във връзка с възлагане на поръчка и сключването на Договор за правна помощ моля обърнете се към нас на тел. +359 897 90 43 91.

11,790+

Успешни Дела

15+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

970.500$

Клиентски Обещетения