fbpx

Жалба срещу електронен фиш

С оглед последните промени в Закона за движение по пътищата, получаваме запитвания за изготвяне жалба срещу електронен фиш.

Фишове се издават за нарушения, които са установени в момента на извършването им.

Административните нарушения, които се извършват на пътя, се санкционират съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

За тях се издават различни административни актове – в зависимост от наказанието, което се налага с тях, както и начина, по който нарушението е установено.

В случай че бъде извършена проверка от органите на реда и бъде установено административно нарушение, на водача на МПС се издава фиш или акт за установяване на административно нарушение.

Най-често става дума за наказания, за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки.

Затова при наказанията санкционирани с електронен фиш наказанието може да бъде само глоба.Жалба срещу електронен фиш

Същност на електронния фиш 

В ЗАНН и в ЗДвП е дадена ясна дефиниция на понятието „електронен фиш”.

Според нормативната уредба електронният фиш представлява
електронно изявление, което се генерира автоматично и на основание постъпили и обработени данни във връзка с нарушения на пътя,
установени чрез автоматизирани технически средства.

Тези средства са уреди за контрол, които функционират самостоятелно, установявайки и автоматично заснемайки нарушения както в присъствието, така и в отсъствието на контролен орган.

Те могат да бъдат следните видове :
• Стационарни – прикрепени към земята;
• Мобилни – прикрепени към МПС или временно позиционирани на участък от пътя, засичащи нарушения в присъствието на контролен орган.

Образец на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи и  трябва да съдържа:

1.самоличност на служителя, наложил глобата;

2. самоличност на нарушителя;

3. мястото и времето на нарушението;

4. моторното превозно средство, с което е извършено нарушението;

5. нарушените разпоредби,

6. размера на глобата и срок за плащане

Издаденият електронен фиш се подписва от служител, наложил глобата.

Когато бъде установено нарушение на пътя с автоматизирано техническо средство, без присъствието на нарушител и на контролен орган, тогава
се издава електронен фиш.

Тук ще засегнем въпросът за правата и задълженията на водачите, които са санкционирани за извършено от тях нарушение чрез издаване именно на електронен фиш.

Връчване на електронен фишЖалба срещу електронен фиш

Лицата, на които се връчва електронен фиш, са:

а/ собственик на МПС-то,

Б/ представляващия дружество – собственик на МПС-то

В този случай фишът задължително се връчва на представляващия го управител на дружеството.

Връчването се осъществява или чрез препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез длъжностно лице

За собственика на МПС-то възниква задължение да заплати електронния фиш в 14-дневен срок от връчването му, като в тази ситуация
се заплащат само 70% от глобата.

В случай че при проверка на пътя се установи, че водач вече е уведомен и получил надлежно електронен фиш, без да е заплатил наложената
глоба в срок, неговото свидетелството за управление на МПС (СУМПС) подлежи на отнемане.

Отделно след изменение в Закона за движение по пътищата управляваното от него пътното превозно средство следва да бъде спряно от движение до заплащане на глобата.

С оглед на измененията в ЗДвП се съставя протокол

Оспорване на електронен фиш 

След връчване на електронния фиш лицето има право да оспори издаването му

Законът предоставя на уличения извършител няколко възможности :Жалба срещу електронен фиш

1. Подаване на Декларация

Лицето, на чието име е издаден електронен фиш, има право в 14-дневен срок да подаде Декларация до съответната териториална структура на
МВР, че нарушението не е извършено от него, а от друго лице.

2. Подаване на писмено възражение пред КАТ – към ОД на МВР

В 7-дневен срок от връчването на електронния фиш лицето или законният представител, на който е връчен, може да направи възражение до
директора на съответната структура на МВР

3. Обжалване по съдебен ред

Компетентен да разглежда жалбата е Районният съд в района, където е установено нарушението.

Електронният фиш се обжалва в 14-дневен срок

Жалбата се се изпраща чрез Директор на съответната структура на МВР

За допълнителна информация или ЖАЛБА, МОЛЯ свържете се с нас на телефон 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Кога се издава електронен фиш?

Електронният фиш се издава за превишена скорост, когато нарушението е установено и заснето със стационарна или мобилна камера. Самата процедура е по-улеснена от тази по издаване на Наказателно постановление по ЗАНН, а реквизитите на електронния фиш са посочени в чл. 189 ал.4 от ЗДвП. Електронният фиш се издава, когато е установено превишаване на максимално допустимите скорости посочени ЗДвП или въведени със допълнителен пътен знак.

Какво е особеното при издаване на ЕФ ?

Електронен фиш се издава само когато наказанието не предвижда лишаване от право да се управлява МПС и/или отнемане на контролни точки. Когато наказанието предвижда отнемане на свидетелство за управление на МПС и/или отнемане на контролни точки, процедурата трябва да премине по обикновенния ред – с издаване не Акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който се издава и Наказателно постановление.

В какъв срок трябва да се издаде електронният фиш?

За да отговорим на този въпрос, трябва да приложим разпоредбите на чл. 34 ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), съгласно които админитративнонаказатлено производство не се образува, ако е изтекла повече от една година от извършване на нарушението.

Срок за обжалване на електронен фиш ?

Законодателят е предвидил 14-дневен срок за обжалване на електронния фиш, който тече от момента на получаването му. (електронният фиш се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка, а в практиката много често се връчва и лично, когато ви проверят на пътя или когато посетите КАТ). Жалбата се подава до Районния съд, действащ на територията, където е извършено нарушението.

Колко е давността на издаден електронен фиш ?

На практика, възможно е електронният фиш да е издаден в срок, но да не ви бъде връчен през продължителен период от време. В ЗАНН и в ЗДвП липса специална регламентация за преследвателската давност, която представлява период от време, с изтичането на който се преклудира възможността административно-наказателното преследване да продължи и да се наложи съответно наказание. Съгласно чл. 11 от ЗАНН за обстоятелствата изключващи отговорността се прилага Наказателният кодекс. В чл. 80 ал. 1 т. 5 от НК е предвидено, че този срок е три години.

От кога тече давност за обжалване на ЕФ ?

Срокът за обжалване тече от датата на извършване на нарушението и се прекъсва, ако се предприемат действия по преследване, например издаване на електронен фиш, опит последният да бъде връчен. Ако такива действия не бъдат предприети в 3 годишния срок от извършване на деянието, то административно-наказателното производство следва да бъде прекратено, а електронният фиш следва да бъде отменен от съда. В производството по издаване на електронен фиш по аналогия намира приложение и така наречената абсолютна давност по чл.81, ал.3 от НК.

Застрахователно обещетение при смърт

Промените в Закона и мерките на КАТ не дават резултати и се стига до съдебен спор за застрахователно обещетение при смърт.

Именно затова съветваме клиентите, че изплащане на застрахователни обезщетения при смърт при ПТП са изключително деликатна материя.

За съжаление България е с изключително голям брой жертви от катастрофи на глава от населението. Причините за това са много.

В настоящата кратка статия ще се спрем на конкретен аспект от тези трагични събития, а именно правото на обезщетение при смърт при птп.

Какво представлява тази ситуация ?

Смъртта при ПТП (пътно-транспортно произшествие) е трагичен инцидент, който може да има разрушителни последици за семейството и близките на починалия.

В тези тъжни моменти, обезщетението, което близките на жертвата имат право да получат, може да бъде от голямо значение за тях

Целта на закона е да се справят със финансовите трудности, които възникват след смъртта на близък човек.Застрахователно обещетение при смърт

Разбира се, от най-съществено значение е определяне на размера на обезщетението.

Именно поради това ще се фокусираме пряко върху начините за определяне на размер на обезщетението при смърт на пътя.

Как се определя застрахователно обезщетение при смърт ?

Размерът на обезщетението при смърт при ПТП, често наричано в разговорната реч кръвнина при ПТП, може да варира в много широки граници

Налице са стойности посочени в закона, които зависят от различни фактори – възраст на жертвата,  дължимост на издръжка на трети лица и др.

Съгласно българското законодателство то се определя в условията на чл.52 ЗЗД ,,по справедливост’’.

Как се определя обезщетението

Определянето на размер на обезщетение при смърт при ПТП се основава на различни критерии, които имат за цел да установят справедливото застрахователно обезщетение за семейството на починалия.

Някои от факторите, които могат да бъдат взети предвид при определяне на обезщетението, а именно:

 • Възрастта и здравословното състояние на починалия;
 • Бъдещите доходи, които той би могъл да осигури на семейството;
 • Зависимостта на близките от починалия и тяхното финансово положение;
 • Начинът, по който се е случило ПТП-то
 • Индивидуалната емоционална връзка на всеки от близките с починалия

Съдебната практика служи за ориентир, като обезщетенията, които се присъждат са най-различни за всеки близък на загиналия.

В изключителни случаи са присъждани и значително по-високи обезщетения.

Разбира се, всичко това зависи от индивидуалния казус и опитът  и работата на ангажирания от Вас адвокат ПТП по делото.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или изпратете Email office@lawyer-bulgaria.bg 

Кой има право на обезщетение

Смъртта при ПТП засяга близките на починалия, които имат законно право да претендират за обезщетение от застрахователя на виновния водач. В общия случай, това са съпругът или съпругата на жертвата, деца, родителите или други близки роднини. В някои случаи и по изключение, близки приятели или други лица, които са имали финансова зависимост от починалия, също могат да имат право на обезщетение, ако успеят да докажат дълбока трайна емоционална връзка със загиналия.

Какъв е редът за претендиране на обезщетение от застрахователя

За да претендират за обезщетение, близките на починалия трябва да се обърнат с претенция по доброволен ред към застрахователя на виновния водач. Добре е претенцията да е изготвена от специализиран адвокат по казуси, свързани с ПТП. Застрахователят трябва да разгледа искането и ще определи размера на обезщетението според съответните критерии и фактите на случая или мотивирано да откаже плащане. Срокът за вземане на решение е 3 месеца от датата на входиране на претенцията.

Какво се случва, ако има недоволно от обезщетението ?

Ако близките не са доволни от размера на предложеното обезщетение или ако застрахователят откаже плащане, те имат право да започнат съдебен процес за получаване на обезщетение. Това може да бъде по-продължителен процес, но в някои случаи може да доведе до по-справедливо и адекватно обезщетение за пострадалите.

Как се определя обезщетението

Определянето на размер на обезщетение при смърт при ПТП се основава на различни критерии, които имат за цел да установят справедливото застрахователно обезщетение за семейството на починалия. Някои от факторите, които могат да бъдат взети предвид при определяне на обезщетението, а именно: Възрастта и здравословното състояние на починалия; Бъдещите доходи, които той би могъл да осигури на семейството; Зависимостта на близките от починалия и тяхното финансово положение; Начинът, по който се е случило ПТП-то Индивидуалната емоционална връзка на всеки от близките с починалия

Кои близки имат право на кръвнина при ПТП?

Кръгът от лицата, които имат право да получат обезщетение при смърт при ПТП от застрахователя включва неговите деца, родители и съпруг/а. В случай, че починалият не е бил в брак, кръвнина при ПТП може да претендира лицето, с което е живял на съпружески начала (фактическо съжителство) ако има такова. През 2016г. с Тълкувателно решение на ВКС този кръг беше разширен, като бяха добавени по изключение всички други лица, създали трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и за които могат да се докажат болки и страдания индивидуално за всеки случай.

Какъв е размерът на обезщетение при смърт при ПТП?

Съгласно българското законодателство обезщетенията за неимуществени вреди се определят ,,по справедливост’’. Няма приета методика, на базата на която дадено събитие да бъде оценено в паричен еквивалент. Човешкото здраве и живот нямат цена и единствения ориентир за размера на застрахователно обезщетение при смърт при ПТП е съдебната практика, която е доста богата.

Необходим ли е адвокат на близките?

При ПТП със смъртен случай близките на починалия имат нужда от адвокат при ПТП, който специализира както в сферата на застрахователното право, така и в наказателното право (транспортни престъпления). От съществено значение е ангажирането на специалист и от гледна точка на това виновния да получи справедливо наказание и от гледна точка на получаването на максимално застрахователно обезщетение при смърт при ПТП.

Прехвърляне имот чрез дарение

Много често към нас се обръщат за консултация наследници или роднини за прехвърляне имот чрез дарение.

Дарението на имот е един от доста често срещаните начини за прехвърляне на имот от един собственик на друг.

Прехвърлянето на собствеността чрез дарение на недвижим имот може да доведе до много нежелани последици.

Ситуацията може допълнително да се усложни и когато хората, знаейки че вероятността дарението да бъде отменено е много голяма, започват да сключват поредица от допълнителни сделки с цел да го предотвратят.

В повечето случаи проблемите се задълбочава.

Именно поради това, когато вземете решение, че желаете да прехвърлите собствеността върху недвижим имот трябва да сте наясно с възможните настоящи и бъдещи усложнения, които могат да възникнат.

Има различни способи за прехвърляне на собствеността и дарение на недвижим имот е само един от тях.

Силно препоръчително е да ползвате услугите на доверен адвокат, който ще е в състояние да отговори на вашите въпроси, да извърши нужните проверки на имота и да подготви необходимите документи, които законът изисква за прехвърлянето.

Проверките са от голямо значение, за да не се окаже, че прехвърляния имот е обременен с тежести. Тежестите следват имота, а не остават за собственика.

Какво представлява дарението ?

Най-важното, което всеки следва да знае е, че дарението е договор.

С този Договор пред Нотариус, лице „дарител“ прехвърля веднага и безвъзмездно вещ, пари, вземане или имот на друго лице.

Важно е да се отбележи, че договорът за дарение се сключва между живи лица и действието му настъпва веднага

За разлика от завещанието, същото поражда своето действие едва след откриването му.

Страните по договора при дарениеПрехвърляне имот чрез дарение

Страните по нотариалния акт за дарение на недвижим имот се наричат дарител и дарен.

Дарителят е необходимо да бъде собственик на дарявания недвижим имот и да е дееспособен.

Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие лица са нищожни.

Това не се отнася за сделките на встъпилия в брак непълнолетен, за които важи само ограничението по Семейният кодекс.

Дареният може да бъде физическо или юридическо лице, или държавата.

Но ако дареният не е дееспособно физическо лице, той трябва да бъде представляван надлежно.

Рискове при дарение на имот

Както всеки вид правна сделка, така и дарението на недвижим имот има своите специфики и крие рискове, с които често хората се запознават едва след като вече е станало късно.

Често пъти веднъж направено дарение на недвижим имот е подходящ инструмент за прехвърляне на собствеността

Разбира се но в други случаи може да се окаже, че то може да доведе до нежелани правни последици и загуба на собствеността от дарения.

Съгласно ЗЗД предвиждат три хипотези, съгласно които дарението може да бъде отменено.Прехвърляне имот чрез дарение

Според Закона за задълженията и договорите се предвиждат три хипотези, съгласно които дарението може да бъде отменено.

В случай, че надареният:

А/ умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или дете,

Б/е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта

В/ набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена, и

Г/отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

Искът за отмяна на дарението на някое от посочените основания може да бъде предявен от дарителя в едногодишен срок от узнаването.

До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

Дарение на недвижимо имущество може да бъде отменено в случай че с него наследодателят е накърнил запазената част от наследството на своите низходящи, родители или съпруг.

В Семейния кодекс е предвидена и възможност за отмяна на даренията след развод

Отмяна на дарението се предвижда в случаи, посочени в закона, ако такава отмяната е предварително посочена в договора за дарение.

ОТМЯНА НА ДАРЕНИЕТО

Иск за отмяна на дарението на някое от основанията може да бъде предявен от дарителя в едногодишен срок от узнаването.

До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

Дарение на недвижимо имущество може да бъде отменено в случай че с него наследодателят е накърнил запазената част от наследството на своите низходящи, родители или съпруг.

Искът за възстановяване на запазена част от наследството по чл. 30 ЗН се погасява с изтичането на 5-годишен срок.

При даренията той започва да тече от момента на откриване на наследството.

Напълно възможно е наследниците никога да не упражнят правото си да оспорят дарението, за да уважат волята на наследодателя си.

С оглед сигурност, че действително такива са намеренията им, преди изтичане на давностния срок от 5 години

Именно поради това е препоръчително да направят отказ от наследство и се консултирате с адвокат по имуществени дела.

Всеки конкретен случай изисква индивидуален подход и задълбочено запознаване с правните последици, което може да получите от консултация с адвокат.

За допълнителна информация, се свържете с адвокат на тел. 0897 90 43 91 или Email : office@lawyer-bulgaria.bg 

Какво е дарение на недвижим имот?

Когато говорим за прехвърляне на имот чрез дарение, става дума за всякакъв вид недвижими имущества. В тези случаи преотстъпването се осъществява напълно безвъзмездно, като сделката може да се развали само по взаимно съгласие или въз основа на основания, вписани в Закона за задълженията и договорите. В най-честите случаи от практиката процедурата се прилага между роднини – деца и родители, съпрузи, братя и сестри, макар в практиката да съществуват и други обстоятелства. Чрез дарението на недвижим имот на дете или друг ваш близък, вие му гарантирате, че недвижимото имущество става безвъзмездно негова лична собственост – без значение дали той/тя е встъпил в брак, или не. Това уточнение е от значение, тъй като принципът при дарение на недвижим имот се различава от придобиването на жилище чрез покупко-продажба. Така например ако имотът е закупен по време на брака, то той е общ за двамата съпрузи, за разлика от дареният имот, който принадлежи само на надарения.

Къде се извършва дарение на недвижим имот?

Процедурата по даряването на имота е необходимо да се извърши пред нотариус в областта, в която се намира недвижимото имущество, предвидено за дарение. В случай че се налагат заличавания, вписвания, отбелязвания и нанасяне на друг вид изменения в документацията, то е необходимо да се обърнете към съответната служба по вписванията, след разпореждане на съответния съдия по вписванията. Това също следва да бъде осъществено в района на имота. В случай че става въпрос за няколко имота, разположени в различни райони, нотариалният акт на всеки от тях следва да бъде вписан във всяка една районна служба по вписванията.

Необходими документи при дарение на имот

Нотариален акт Дарението на недвижимо имущество се реализира под формата на нотариален акт, като в нотариалното производство е необходимо да участват и двете страни – дарител и дарен. Пълномощно (ако е необходимо) Законовите разпоредби позволяват при нужда дарението да бъде извършено и от упълномощено на дарителя лице. За целта в пълномощното трябва да бъдат посочени всички данни, свързани с имота, предмет на прехвърлянето. Най-общо описанието на недвижимото имущества е необходимо да включва граници, размер, съседи – с други думи – всичко онова, което е вписано в нотариалния акт. Удостоверение за наследници В случай че става дума за дарение на наследствен имот, то трябва да бъде приложено удостоверение за наследници. Ако недвижимото имущество пък е в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), то имайте предвид, че е нужно да бъде представен препис от документа за сключване на граждански брак. В такъв случай дарението трябва да бъде направено и от двамата съпрузи. Удостоверение за данъчна оценка на имота от териториалната данъчна дирекция За прехвърлянето на имот чрез дарение ще ви бъде изискано представянето на удостоверение за данъчна оценка на имота от общината по местонахождение на имота, както и декларация, че дарителят няма задължения за данъци, осигуровки и мита, които подлежат на принудително вземане.

Какъв е срокът за оспорване и разваляне на дарение ?

Срокът за оспорване и разваляне на дарение е една година от деня на покана за това.

Промяна режим на имуществени отношения

Все по-често към нас се обръщат клиенти с въпрос за промяна режим на имуществени отношения.

Темата е отдавна дискутирана относно режима на имуществените отношения между съпрузи при брак, развод и конфликти.

Едва ли може да има спор, че разводът по взаимно съгласие е много по-бърз от алтернативното исково производство, в което се изследват причините и вината за разтрогването на брака.

Друга причина, която е водеща за страните, са разходите по прекратяване на брака са значително по-ниски при развода по взаимно съгласие.

Изчисляването на разходите обаче често е доста неясно, отколкото изглежда, а разделянето на имуществото може да доведе до разноски.

Какво казва закона ???

Съгласно чл. 18, ал.2 Семейния кодекс, законовият режим на общност между съпрузите се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим

Касае се за режим на имуществените си отношения.

Този режим се прилага и когато встъпващите в брак са непълнолетни или ограничено запретени.

Това е най-масовият режим на имуществени отношения между съпрузите, който от своя страна налага уреждане на имуществените последици от прекратяване на брака.

Законът допуска (чл. 18, ал. 3 СК) режимът да бъде променен по време на брака (преди развода).

Целта на промяната би била преминаване в някой от другите режими – на разделност или договорен режим, с които да се прекрати бездяловата съсобственост върху общото имущество.

Процедурата се извършва въз основа на нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения съгласно чл. 40, ал. 2 Наредба за Единната система за гражданска регистрация

Уреждане на отношения чрез брачен договорПромяна режим на имуществени отношения

Съгласно чл. 27, ал. 3, предл. второ от СК съпружеската имуществена общност може да се прекрати по време на брака, ако съпрузите сключат брачен договор.

Съгласно чл. 38, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 СК брачният договор може да съдържа правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака

Брачният договор може да съдържа и правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище.

На практика подобен договор може да има елементи на

1.Покупко-продажба,

2.Дарение, на договор за издръжка и гледане и всички други познати сделки

доколкото не противоречат на разпоредбите на СК и общите законови положения за недействителност на договорите.

Ако с брачния договор съпрузите уговорят деленото имущество да се прехвърли чрез дарение от единия на другия съпруг, то разноските биха били дори по-ниски от класическия договор за дарение.

В брачния договор също така може да се постигне споразумение относно правнорелевантни факти

С това се констатира, че определено имущество е придобито със средства само на единия съпруг, макар това да се е случило по време на брака.

В този случай таксите биха били същите, като за материален интерес

В случая би се приел размерът на данъчната оценка за целия имот, а не само половината, тъй като подобен договор няма действие по отношение на дялове.Промяна режим на имуществени отношения

Също така, при уреждане на имуществените отношения с брачен договор, по силата на който се извършва дарение или се констатира пълна собственост на единия съпруг върху недвижим имот, не се дължи и начислява местен данък за придобиване на имущества.

Определяне на стойността на дела по данъчна или по пазарна оценка

Практически най-спорният въпрос обаче може би е как следва да се установява стойността на дяловете и имуществото.

Въпросът е дали при недвижими имоти това е тяхната данъчна оценка, или пазарна стойност.

Тук говорим за стойност, определена чрез назначаване на нарочна съдебна експертиза. При моторните превозни средства – застрахователна стойност или отново пазарна стойност.

Законът (ГПК) определя размера на цената на иска по искове за собственост и други вещни права върху имот – данъчната оценка

Производството при разводите по взаимно съгласие и утвърждаване на споразуменията обаче не са искови, а едностранни охранителни.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се към нас на тел. 089 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg 

Незаконно прехвърляне на дете

Много често клиенти задават въпроса как да се защитят при незаконно прехвърляне на дете.

Въпросът е доста сериозен и най-често се касае за cpeдcтвaтa зa зaщитa в xипoтeза, в ĸoятo дeтeтo e пpeмecтeнo в друго нaceлeнo мяcтo в Бългapия

Разбира се това се случва бeз cъглacиeтo нa другия poдитeл

За съжаление дори и в днешно време примерите за това са мнoгoбpoйни и eжeднeвни.

Съгласно чл. 22а, ал. 1 от ЗЗДт молбата за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения по Хагската конвенция се разглежда от Софийския градски съд.

След образуване на делото, въпросът се разглежда в открито заседание, в което участват:

Незаконно прехвърляне на дете

Незаконно прехвърляне на дете

1. Министерството на правосъдието или лицето, направило искането;

2. Заинтересованите лица;

3. Градски прокурор.

 С тази разпоредба законодателят е предвидил компетентност на Софийския градски съд в случаите, когато се иска връщане на дете по ХК.

По тази Конвенция договарящите държави са приели, че съдебният или административният орган на договарящата държава, в която се намира детето, следва да разпореди неговото незабавно връщане, когато то е незаконно прехвърлено или задържано на нейна територия

Това е записано в чл. 12, ал. 1 от ХК. В чл. 16 от ХК, където е посочено, че съдебните органи на договарящата държава, в която детето е било прехвърлено или задържано, не разглеждат по същество правото на упражняване на родителските права

Изключение от това правило е ситуацията, в която се установи, че детето не следва да бъде върнато по силата на тази конвенция или че не е подадена молба в разумен срок след получаване на съобщението.

Следователно, ХК е възложила компетентност за разглеждане на молбата за връщане на дете при неговото незаконно отвличане от държавата по обичайното му местопребиваване на съответния съдебен или административен орган на договарящата държава, в която се намира детето

В случай, че там е било прехвърлено или задържано, а не на съдебен или административен орган на договарящата държава, от която то е било отвлечено.

Основни линии на Хагска конвенция

Компетентността на съдебните или административните органи на договарящата държава, където е отвлечено детето, да разгледат молбата за неговото връщане

Именно тук е учредена и с оглед принудителното изпълнение на съдебния или административния акт, с който е разпоредено връщането на детето.

Принудително изпълнение на задължението на родителя, незаконно прехвърлил или задържал детето, да върне детето се осъществява по ред, предвиден в законодателството на държавата, който съд или административен орган е разпоредил връщане.Незаконно прехвърляне на дете

 В ХК не е предвидено връщането на детето, постановено в договарящата държава, в която то е било отвлечено, да се реализира принудително на територията на държавата по обичайното му местопребиваване.

С оглед на изложените съображения учредената в чл. 22а, ал. 1 от ЗЗДт компетентност на Софийския градски съд ще важи само в случаите, когато детето е незаконно прехвърлено или задържано в Република България.

Софийският градски съд е този съдебен орган по смисъла на ХК, който следва да разпореди връщането на дете, незаконно отвлечено от държавата по обичайното му местопребиваване (която държава е страна по ХК) в Република България.

Именно в този случай Софийският градски съд ще може да изпълни задълженията си по чл. 15, ал. 1 и ал. 6 от ЗЗДт – да изслуша детето, ако то е навършило 10-годишна възраст,

Задължение на съда е да изиска становище/социален доклад от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето

Касае се за адреса, на който детето пребивава (§ 1, т. 15 от ДР на ЗЗДт)

В случай, че се установи, че детето се противопоставя на връщането и е достигнало възраст и степен на зрялост, при които е уместно да се вземе под внимание и неговото мнение – да откаже да разпореди връщането му (чл. 13, ал. 2 от ХК).

Кога е налице незаконно прехвърляне на дете ?

Съгласно чл. 22а, ал. 1 от ЗЗДт молбата за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения по Хагската конвенция з

Делото се разглежда от Софийския градски съд в открито заседание, в което участват:

1. Министерството на правосъдието или лицето, направило искането;

2. Заинтересовано лице  -родител на детето

 3. Градски прокурор.

 С тази разпоредба законодателят е предвидил компетентност на Софийския градски съд в случаите, когато се иска връщане на дете по ХК.

По тази Конвенция договарящите държави са приели, че съдебният или административният орган на договарящата държава, в която се намира детето, следва да разпореди неговото незабавно връщане

Предпоставки за връщането на детето са

 1. Когато то е незаконно прехвърлено  -чл.12 ХК
 2. Когато е задържано незаконно на територията на приемащата държава – чл. 12, ал. 1 ХК.

В чл. 16 от ХК е посочено, че след получаване на съобщението за незаконно прехвърляне или задържане на детето по смисъла на чл.3 ХК, съдебните или административните органи на договарящата държава, в която детето е било прехвърлено или в която е било задържано

Не разглеждат по същество правото на упражняване на родителските права, освен ако се установи, че детето не следва да бъде върнато по силата на тази конвенция или че не е подадена молба в разумен срок след получаване на съобщението.

Следователно, ХК е възложила компетентност за разглеждане на молбата за връщане на дете при неговото незаконно отвличане от държавата по обичайното му местопребиваване на съответния съдебен или административен орган на договарящата държава, в която се намира детето

Компетентността на съдебните или административните органи на договарящата държава, където е отвлечено детето, да разгледат молбата за неговото връщане е учредена и с оглед принудителното изпълнение на съдебния или административния акт

Касае се за съдебен акт, с който е разпоредено връщането на детето.

Принудителното изпълнение на задължението на родителя, незаконно прехвърлил или задържал детето, да върне последното ще се осъществи по реда и със способите, предвидени в законодателството на държавата, чийто съдебен или административен орган е разпоредил връщането.

Незаконно прехвърляне на дете

Свидетели сме на примери, в които poдитeл тaйнo и бeз cъглacиeтo нa дpyгия взeмa дете и ce вpъщa дa живee пpи poдитeлитe cи

Най-често това се случва в друг град или в пpoвинциятa.

Към настоящия момент, съдилищaтa, чe пoнacтoящeм нe взeмaт мepĸи пpoтив пoдoбнo пoвeдeниe нa вътpeдъpжaвнo oтвличaнe нa дeтe

В голям брой от случаите, съдилищата, oпpeдeлят пoдcъднocт нa бъдeщия cпop зa poдитeлcĸи пpaвa пo чл. 127, aл. 2 CK.

Става дума за определяне на местопребиваване на детето, определено пo фaĸтичecĸoтo мecтoпpeбивaвaнe нa дeтeтo.

Именно тoвa пpинyждaвa poдитeля, oт ĸoгoтo дeтeтo e oтвлeчeнo, дa вoди дeлoтo зa poдитeлcĸи пpaвa пpeд cъдa в пpoвинциятa.

Каква е съдебната практика ?

Cъглacнo чл. 59, aл. 2 CK, ĸъм ĸoятo пpeпpaщa и чл. 127, aл. 2 CK, Aĸo нe ce пocтигнe cпopaзyмeниe пo aл. 1 127 СК

В този случай, Районният cъд cлyжeбнo пocтaнoвявa пpи ĸoгo oт poдитeлитe дa живeят дeцaтa

Проверката е насочена най-вече в посока

 1. Нa ĸoгo oт тяx ce пpeдocтaвя yпpaжнявaнeтo нa poдитeлcĸитe пpaвa,
 2. Как се oпpeдeлят мepĸитe oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa тeзи пpaвa,
 3. какъв е peжимa нa личнитe oтнoшeния мeждy дeцaтa и poдитeлитe и издpъжĸaтa нa дeцaтa.

Нашият съвет в при отвличане в друго населено място 

Poдитeлят, ĸoйтo ce oпacявa, чe бeз нeгoвo cъглacиe дeтeтo щe бъдe пpeмecтeнo в дpyгo нaceлeнo мяcтo, мoжe дa пpeдяви Иск пред Районния съд.

Подготвяме  Искова мoлбa зa ypeждaнe въпpocитe нa poдитeлcĸитe пpaвa пpeд cъдa пo нacтoящoтo oбичaйнo мecтoпpeбивaвaнe и дa иcĸa пocтaнoвявaнe нa мяpĸaтa пo чл. 59, aл. 2, пp. 3 CK.

Hapyшaвaнeтo нa тaзи мяpĸa oт дpyгия poдитeл нe мoжe дa oбocнoвe пoдcъднocт нa cпopa, тъй ĸaтo e нeпpaвoмepнo дeйcтвиe.

Аргументи по делото са, че oбичaйнoтo мecтoпpeбивaвaнe нa дeтeтo cлeдвa нe caмo oт фaĸтичecĸoтo мy нaличиe в дpyгo нaceлeнo мяcтo, a и oт тoвa дaли дeтeтo e зaпиcaнo нaпp. в дeтcĸa гpaдинa или yчилищe тaм, дaли тaм тo имa личeн лeĸap.

Най-вече съдът следи за адаптацията и интеграцията на детето в заобикалящата го среда.

Toвa ca вce пpaвни дeйcтвия, ĸoитo дpyгият poдитeл нe мoжe дa извъpши пpaвoмepнo пpи пocтaнoвeнa мяpĸa пo чл. 59, aл. 2, пp. 3 CK

За него обаче съществува зaбpaнaта  дa пpoмeня oбичaйнoтo мecтoпpeбивaвaнe нa дeтeтo в дpyгo нaceлeнo мяcтo бeз cъглacиeтo нa дpyгия poдитeл.

Какво се случва на практика при прехвърляне на дете ??Незаконно прехвърляне на дете

B cлyчaй нa paзвoд cъдът пocтaнoвявa нa ĸoгo oт двaмaтa cъпpyзи ce пpeдocтaвя упражняването на poдитeлcĸи права въpxy дeцaтa.

Успоредно с това Районният съд oпpeдeля мepĸитe, ĸoитo нaмepи зa yмecтни, oтнocнo yпpaжнeниeтo нa poдитeлcĸaтa влacт и личнитe oтнoшeния мeждy дeцaтa и poдитeлитe.

Cъдът мoжe дa пocтaнoви дeцaтa дa живeят и y няĸoe тpeтo лицe или в cъoтвeтнo зaвeдeниe.

Πpeди дa ce пpoизнece cъдът изcлyшвa poдитeлитe, a aĸo e yмecтнo и дeцaтa и близĸи нa ceмeйcтвoтo.

Πpи paзpeшaвaнeтo нa тeзи въпpocи cъдът имa пpeдвид изĸлючитeлнo интepeca нa дeцaтa, бeз oглeд нa тoвa пo чия винa e пocтaнoвeн paзвoдa.

В този случай, нe e дocтaтъчнo cъдът пpocтo дa пpeдocтaви нa eдиния poдитeл yпpaжнявaнeтo нa poдитeлcĸитe пpaвa

Така или иначе тoзи poдитeл вeчe eднoличнo ще взeмa вcичĸи вaжни peшeния в живoтa нa дeцата.

Затова Районният съд следва дa пocтaви oгpaничeния зa тoзи poдитeл, ĸoитo ca в интepec нa дeтeтo: дa зaбpaни нa poдитeля дa пътyвa в чyжбинa бeз cъглacиeтo нa дpyгия poдитeл.

Cpeд актуалните мepĸи в този случай в последните няколко години са

Отделният poдитeл дa нe избиpa или пpoмeня сам дeтcĸaтa гpaдинa или yчилищeтo нa дeтeтo бeз cъглacиeтo нa дpyгия poдитeл;

ĸoгaтo дeтeтo e бoлнo и имa cпop oтнocнo нaй-пpaвилния мeтoд нa лeчeниeтo и тepaпиятa мy

Да бъде определен poдитeл, който да посочи мeтoд нa лeчeниe и тepaпия или caмo пo cъглacиe нa двaмaтa poдитeли.

C oглeд пpeдмeтa нa мяpĸaта пo чл. 59, aл. 2, пp. 3 CK, следва да бъде въведено

Изрична зaбpaнa нa poдитeля, ĸoмyтo ca пpeдocтaвeни зa yпpaжнявaнe poдитeлcĸитe пpaвa, дa пpoмeня oбичaйнoтo мecтoпpeбивaвaнe нa дeтeтo в дpyгo нaceлeнo мяcтo бeз cъглacиeтo нa нeoтглeждaщия poдитeл.

В този случай, съдът мoжe дa пocтaнoви тaĸaвa мяpĸa (и ĸaтo пpивpeмeннa мяpĸa, и ĸaтo oĸoнчaтeлнo peшeниe нa cпopa)

Кoгaтo тoвa e в интepec нa дeтeтo и aĸo имa дaнни или вepoятнocт oтглeждaщият poдитeл дa пpoмeни oбичaйнoтo мecтoпpeбивaвaнe нa дeтeтo в дpyгo нaceлeнo мяcтo бeз cъглacиeтo нa нeoтглeждaщия poдитeл, следва да се въведат и санкции за това като привременни мерки от Районен съд.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg

Кога е налице незаконно отвличане на дете ?

Това са случаите, в които едно дете е преместено от едно населено място в България в друго без съгласието на родителя. Единият родител , без съгласието на другия взема ди се връща да живее в друго населено място.

Какво казва закона ?

Cъглacнo чл. 59, aл. 2 CK, ĸъм ĸoятo пpeпpaщa и чл. 127, aл. 2 CK, Aĸo нe ce пocтигнe cпopaзyмeниe пo чл. 127 aл. 1 СК, cъдът cлyжeбнo пocтaнoвявa пpи ĸoгo oт poдитeлитe дa живeят дeцaтa, нa ĸoгo oт тяx ce пpeдocтaвя yпpaжнявaнeтo нa poдитeлcĸитe пpaвa, oпpeдeля мepĸитe oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa тeзи пpaвa, ĸaĸтo и peжимa нa личнитe oтнoшeния мeждy дeцaтa и poдитeлитe и издpъжĸaтa нa дeцaтa.

Защо се стига до отвличане на дете ?

B cлyчaй нa paзвoд cъдът пocтaнoвявa нa ĸoгo oт двaмaтa cъпpyзи ce пpeдocтaвя poдитeлcĸaтa влacт въpxy дeцaтa и oпpeдeля мepĸитe, ĸoитo нaмepи зa yмecтни, oтнocнo yпpaжнeниeтo нa poдитeлcĸaтa влacт и личнитe oтнoшeния мeждy дeцaтa и poдитeлитe. Cъдът мoжe дa пocтaнoви дeцaтa дa живeят и y няĸoe тpeтo лицe или в cъoтвeтнo зaвeдeниe. Πpeди дa ce пpoизнece cъдът изcлyшвa poдитeлитe, a aĸo e yмecтнo и дeцaтa и близĸи нa ceмeйcтвoтo. Πpи paзpeшaвaнeтo нa тeзи въпpocи cъдът имa пpeдвид изĸлючитeлнo интepeca нa дeцaтa, бeз oглeд нa тoвa пo чия винa e пocтaнoвeн paзвoдa.

какви мерки могат да бъдат въведени за защита ?

мoдepнитe мepĸи в пo-нoвo вpeмe ca: poдитeлят дa нe избиpa или пpoмeня дeтcĸaтa гpaдинa или yчилищeтo нa дeтeтo бeз cъглacиeтo нa дpyгия poдитeл; ĸoгaтo дeтeтo e бoлнo и имa cпop oтнocнo нaй-пpaвилния и мoдepeн мeтoд нa лeчeниeтo и тepaпиятa мy (ayтизъм, пcиxичнo зaбoлявaнe, тeлeceн нeдъг), ĸoй poдитeл дa oпpeдeля мeтoдa нa лeчeниe и тepaпия или тe дa ce oпpeдeлят caмo пo cъглacиe нa двaмaтa poдитeли.

Каква е защитата за другия родител ?

Mяpĸaтa пo чл. 59, aл. 2, пp. 3 CK, cъдъpжaщa зaбpaнa зa poдитeля, ĸoмyтo ca пpeдocтaвeни зa yпpaжнявaнe poдитeлcĸитe пpaвa, дa пpoмeня oбичaйнoтo мecтoпpeбивaвaнe нa дeтeтo в дpyгo нaceлeнo мяcтo бeз cъглacиeтo нa нeoтглeждaщия poдитeл, oбaчe нямa пpяĸa изпълнитeлнa cилa. Bъз ocнoвa нa тaĸaвa мяpĸa нeoтглeждaщият poдитeл нaпp. нямa ĸaĸ дa cпoлyчи дa взeмe пpинyдитeлнo дeтeтo oт нaceлeнoтo мяcтo, в ĸoeтo e „oтвлeчeнo“, и дa гo въpнe в пpeдишнoтo нaceлeнo мяcтo.

Какви са последствията от неспазване на мерките ?

Heизпълнeниeтo нa мяpĸa пo чл. 59, aл. 2, пp. 3 CK oбaчe чecтo coчи нa ниcъĸ poдитeлcĸи ĸaпaцитeт, oтчyждaвaщo пoвeдeниe и пp. и e ocнoвaниe зa пpepaзглeждaнe нa ocтaнaлитe мepĸи пo чл. 59, aл. 2 CK.

Изготвяне на данъчна оценка

Определяне на минимална ценова ставка за всеки имот става чрез т.нар. издаване на данъчна оценка.

В този смисъл данъчната оценка служи, за да подпомогне събирането на данъци. Всеки собственик на недвижим имот дължи данък определен от данъчната оценка на държавата.

След плащане на задължения за недвижима собственост се издава Удостоверение за данъчна оценка. С него вече всеки собственик спокойно може да осъществи продажбата на своя имот.

Молба за издаване на данъчна оценка?Изготвяне на данъчна оценка

Няколко са групите лица, които могат да поискат издаването на този документ :

 1.  Собственик на недвижимия имот.
 2. Упълномощено лице да представлява собственика. чрез  справка и учредена представителната власт на лицето;
 3.  Лице, което има качеството на приобретател на държавен или общински имот по силата на съответна заповед.
 4.  Лице, определено за наследник, легитимиращо се с документ за самоличност и удостоверение за наследници.
 5.  Лице, което има роля на заветник на имота.

За всички тези случаи е необходимо всяко лице да се легитимира с документ за самоличност и документи.

От значение е да имате предвид, че молбата за данъчна оценка би могла да бъде внесена и от трето лице, което не спада към вече споменатите

Задължително условие е удостоверението да бъде получено от някое от изброените лица, след като то самото бъде легитимирано по установения ред.

Срок за изготвяне на данъчна оценка

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 ЗМДТ, срокът за който се издава удостоверението за данъчна оценка е в рамките на две седмици

Началният момент за този срок е считан от момента на подаване на молбата.

Важно е да се отбележи, че удостоверенията, които са издадени до 30 юни на текущата година, са валидни до тази дата.

Удостоверенията издадени след тази дата важат до края на текущата година.

Изготвяне на данъчна оценкаИзключение от правилото…

В случай че данъчните задължения за недвижимия имот са платени за годината, валидността на Удостоверението за данъчна оценка е до края на текущата годината

Това което следва да направите при издаване е следното :

Направете проверка, за да установите дали в действителност имотът е регистриран на името на последния собственик.

Практиката сочи, че това е от съществено значение, тъй като много често при закупуване на жилище новият притежател забравя да го декларира.

В случай, че сте в подобна ситуация, е необходимо да попълните и подадете декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

В случай на повече от един собственик е необходимо да проверите дали личните данни – имена и ЕГН, на всеки един от тях фигурира.

Ако се установи, че някой от тях липсва, трябва да бъде подадена нова декларация по чл. 14 от ЗМДТ.

Характерен пример за това е, че в нотариални актове за имоти, придобити по време на брак и без обявен режим на разделност, да е вписано името само на единия съпруг, в данъчната оценка следва да съдържа имената на двамата съпрузи.

В много от случаи обаче съпрузите не са запознати с тези подробности, но трябва да имате предвид, че тези обстоятелства са от особена важност, тъй като правят Удостоверението за данъчна оценка невалидно.

Как се издава този документ за данъчна оценка на имот?

Много собственици на имоти, на които им предстои продажба, срещат големи трудности в процеса на оценяване на имота, тъй като не знаят как се прави данъчна оценка на имот. Сред пропуските, които допускат в декларирането, са настъпили промени в данните, пропуск на някои от задължителните елементи, както и технически грешки, които служителите понякога допускат при попълване на информацията. Когато това се случи, собственикът на имота губи време и нерви, за да ходи по инстанции многократно, докато всички неизправности не бъдат отстранени. А ако удостоверението за данъчна оценка на имот е необходимо незабавно и възникнат подобни проблеми с издаването му, ситуацията става още по-неприятна. За да спести всички тези тревоги, продавачът на недвижим имот трябва предварително да се осведоми за всички детайли относно издаването на удостоверение за данъчна оценка на имот

Защо се налага издаването на документ за данъчна оценка на имот?

Целта на издаването на този документ е събирането на данък, който дължите към държавната хазна. Когато платите всички задължения, свързани с имота ви, получавате удостоверение, с което можете да продадете вашия недвижим имот.

Кой орган издава удостоверение за данъчна оценка на имот?

То се издава от данъчната служба в общината, към която е причислен имотът ви. Необходимо е да посетите подразделението „Местни данъци и такси“, за да заплатите този данък.

Какви документи да носите, за да ви бъде издаден такъв документ?

Когато отидете в данъчната служба, трябва да носите със себе си оригинал и копие на нотариален акт. Оригиналът се показва само за справка, а копието ще бъде приложено към молбата за данъчната оценка. Ако имотът е придобит по наследство, трябва да предоставите удостоверение за наследници, за да можете да удостоверите този факт. От службата ще ви предоставят формуляр по образец, който да попълните. Ако желаете да го попълните предварително, можете да потърсите образеца онлайн и да отидете на място с попълнена молба.

Кой може да подаде молба за данъчна оценка?

Всяко лице би могло да подаде молба за извършването на данъчна оценка на имот. Това може да е както собственикът на недвижимия имот, така и упълномощено от него лице, наследник, заветник на имота или купувач. При подаване на заявление от собственик, ще бъде направена проверка дали лицето има задължения по закона на деклариране в информационната система. Ако подателят на заявлението е упълномощено лице, се извършва проверка, доказваща представителната му власт. Ако заявлението се подаде от наследник, той трябва да се легитимира с удостоверение за наследници, както и с документ за самоличност, след което в системата се проверява декларацията, подадена от завещателя.

Колко време трае валидността на документа?

Ако удостоверението ви е издадено през първата половина на годината, то е валидно до 30-ти юни. Ако документът е издаден след тази дата, валидността му трае до края на годината. Ако обаче сте платили всички данъчни задължения за имота до края на годината, то и документът ще е валиден за цялата година, без значение на коя дата е издаден.

Тъжба за лека телесна повреда

Често пъти клиентите идват с увредане от лек инцидент или спречкване по междусъседски, когато се налага изготвяне на тъжба.

Целта на настоящата статия е да опише в детайли, стъпките при подаване тъжба за лека телесна повреда.

Затова тук ще дадем отговор на въпроса какво се прави при лека телесна повреда.

Какво представлява лека телесна повреда ?

За разлика от тежките престъпления, при които се стига до сериозни последствия и вреди, в ежедневието често идват пострадали с лека телесна повреда.

Какво се прави при лека телесна повреда?

Леката телесна повреда пък се изразява или в причиняване на болка. Тъжба за лека телесна повреда

Най-често се касае за краткотрайно преживяване на неприятно усещане, произтичащо от физическо въздействие върху пострадалия

Тук говорим за страдание без разстройство на здравето – което съдебната практика определя като продължаваща болка.

Затова законодателят е предвидил ефективно наказание лишаване от свобода до две години или с пробация

В случая предпоставка за това наказание е разстройство на здравето.

Разбира се, наказанието за причиняване на лека телесна повреда, може да бъде заменено с лишаване от свобода до шест месеца или пробация

Законът предвижда и имуществена санкция за извършителя като глоба в размер до до 300(триста) лева.

Правни действия при ЛТП

При леката телесна повреда пострадалият се конституира като частен тъжител по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс.

Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от извършване на деянието спрямо пострадалия.

Веднага след подаване на тъжба, частният тъжител има право да се запознае с делото и направи извлечения

С помощта на адвокат законът дава право на пострадалия да представи и доказателства, както и да участва в съдебното производство, като направи искания и възражения

След постановяване на съдебния акт, пострадалия може да обжалва тези актове пред горестоящия съд

Това се допуска само в случаите, когато Съдебното решение на наказателния състав, накърняват правата и и интереса на пострадалия.

Действия на пострадалия при тъжба 

Пострадалия може да иска съдействие от МВР за събиране на сведения.

Законът (НПК) дава възможност частният тъжител да се установи в съдебното производство и като граждански ищец.

Именно тук следва да отбележим, че различните съдилища обаче присъждат различни обезщетения дори при близки и сходни случаи.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат в кантората на тел. 0897 90 43 91 или email: office@lawyer-bulgaria.bg

Прехвърляне на недвижим имот

В последните няколко месеца, с оглед цените на имотите, все по-актуални стават въпросите за начините на прехвърляне на недвижим имот.

Прехвърлянето или продажбата на имот е изключително актуална тема

В повечето случаи процесът остава неясен за голяма част от хората, които са взели решението за смяна на собствеността.

Традиционно до тази стъпка се достига, когато родителите преценят да прехвърлят недвижимото си имущество на своите деца или друг роднина

По този начин се придобива имот, а често пъти прехвърлителя запазва правото си на собственост над него

Най-често опциите зависят от избраната от двете страни сделка – дали е дарение, продажба със запазване правото на ползване.

Прехвърляне на собствеността Прехвърляне на недвижим имот

Един от най-разпространените варианти за смяна на собствеността на недвижимо имущество е прехвърляне на имота чрез дарение

В този случай отличителна черта на сделката е, че данъците и таксите са най-ниски.

Когато жилището бъде прехвърлено чрез покупко-продажба, разходите са значително по-високи, отколкото при прехвърляне чрез дарение.

Предимството при този подход е по-голямата сигурност на купувача, която придобива имота.

Много от клиентите избират за извършат покупко-продажбата фиктивно.  Това крие значителни рискове, в случая, когато липсва реално плащане.

Следващият вариант за прехвърляне на имот е срещу писмен Нотариален Договор за гледане и издръжка

В зависимост от това в полза на колко лица е може да се определи неговия срок.

Разбира се най-лесният вариант остава този за прехвърлянето на жилище чрез завещание.

Нашият съвет……..в този случай 

Всички тези начини за прехвърляне на собствеността на недвижимо имущество имат своите предимства

Всяка сделка за прехвърляне на собственост отговаря на различни нужди на страните

Какво представлява ДАРЕНИЕ на недвижим имот ?

Когато става въпрос за прехвърляне на имот чрез дарение, това включва всякакъв вид недвижимо имущество.

В този случай преотстъпването на жилището се осъществява напълно безвъзмездно от страна на дарителя към дарения, като сделката е лишена от материален характер.

Най-масовата сделка за прехвърляне на жилище между роднини е дарението.

Характерна особеност тук е факта, че имотът е прехвъря безвъзмездно на дарения

Независимо дали встъпват в брак, жилището принадлежи само и единствено на дарения.

За разлика от покупката на имот по време на брак, при прехвърляне имотът става собственост на двамата съпрузи, освен ако нямат сключен брачен договор в режим на разделност.

Всички сделки по прехвърляне на собствеността на недвижим имот се извършват пред нотариус.Прехвърляне на недвижим имот

Тук компетентен е Нотариусът в района, където се намира имотът.

Процесът е съпътстван от документация, която трябва да бъде предварително подготвена и представена, за да се извърши прехвърлянето.

За да бъде осъществена сделката за прехвърляне следва да бъдат платени всички дължими данъци и такси

Затова при покупко-продажбата и замяната, така и при дарението, таксите като местен данък, нотариална такса и такса вписване и са значително по-ниски.

Нотариалната такса се заплаща на нотариуса, удостоверяващ прехвърлянето на имота

Когато се извършва сделка на Дарение, таксите за прехвърляне се изчисляват по определена скала

Най-често се плаща такса като процент от материалния интерес на сделката съгласно ЗННД.

В този случай местният данък се определя въз основа наредба на съответната Община, но при ДАРЕНИЕ данъкът е 0 %.

За допълнителна информация при сделки с имоти се обърнете нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Кога се отнема шофьорска книжка ?

С последните промени в закона, бе изяснено при кой нарушения се отнема шофьорската книжка.

Не е абсолютно задължение за съда да наказва шофьорите, извършили транспортно престъпление, с отнемане на шофьорска книжка.

Промените се наложиха с Тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС), постановено и влязло в сила от 17.04.2023, което е изцяло задължително за изпълнение от всички съдилища.

На практика при заплаха от отнемане на шофьорската книжка, това  означава, че извършителите на транспортни престъпления ще могат да запазват шофьорските си книжки, но ако са налице смекчаващи обстоятелства.

Най-честите случаи при които ще се налага наказание „Отнемане на шофьорска книжка“ са Управление на МПС след употреба на алкохол, наркотици, упойващи вещества и др.

За какво се отнема шофьорска книжка Кога се отнема шофьорска книжка ?

Шофьорската книжка може да бъде отнета по съдебен или административен ред, както и с разпореждане на прокурор по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Мярката по НПК се налага, когато шофьорът е привлечен като обвиняем за причинена смърт или телесна повреда при ПТП

Тази мярка се налага спрямо водач на МПС, когато се съпротивлява срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред.

Кога се прилагат смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства ?

Според българското законодателство смекчаващите и отегчаващи обстоятелства са обстоятелства извън състава на престъплението

Те обуславят налагането на по-леко или съответно по-тежко наказание.

Смекчаващите и отегчаващи обстоятелства са свързани с личността на дееца, но така и със самото престъпление.

Такива могат да бъдат липсата или наличие на предходни нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП)

Най-често се касае за извършването на престъплението, както и данните за личността на обвиняемия.

В закона няма изискване за конкретен брой смекчаващи обстоятелства. Смекчаващо обстоятелство може да бъде и само едно, стига неговият характер да е такъв, че да е в основата на извършването на деянието.

Нови правила при отнемане на шофьорска книжка

Целта на готвените промени е по-лесното налагане на санкции на нарушителите на правилата за движение.

Целта на новите правила е намаляване на възможностите наказанията да се избегнат заради изтичане на давност.

Въвежда се по-висока глоба при отказ на водач да му бъде направен тест за алкохол и наркотици

За това нарушение се предвижда наказание : „Лишаване от право да управлява превозно средство 3 години и глоба до 3000 лева“

Шофьорска книжка ще бъде отнемана и в случай не неплатена застраховка „Гражданска отговорност“.

Съставеният фиш следва да се обжалва в 14-дневен срок от неговото връчване. Това обжалване се случва пред Районния съд, в района на който е извършено нарушението.

При неправилно паркиране фишът ще може да се издаде и в отсъствие на нарушителя.  След промените шофьорите няма да са длъжни да носят контролния талон.

Фишовете, освен, че ще се съставят на място, може да се изпращат на нарушителите с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез служители и длъжностни лица.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или Email: office@lawyer-bulgaria.bg 

Имуществени отношения с брачен партньор

Режимът на имуществени отношения с брачен партньор продължава да е преимуществено в рамките на т.нар. съпружеска имуществена общност.

В правната сфера вече бяха въведените и други два режима –  на разделност и на брачния договор

Докато при разделността и договора нещата изглеждат повече от ясни то при т.нар. СИО нещата не са особено изяснени.

Особеното в този случай следва да се разгледа от гледна точка на това кой какво и колко получава след развод, то при СИО изобщо не е така.

Брачните договори и приложимият законов режим се регистрират в централен електронен регистър към Агенцията по вписванията.

Регистрацията се извършва служебно въз основа на уведомление от общината или кметството, в чийто регистър по гражданско състояние се съхранява актът за сключен граждански брак. Уведомлението се изпраща незабавно до териториалното звено на Агенцията по вписванията по седалището на съответния окръжен съд, в района на който се намира общината.

Промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния договор се отбелязват в акта за сключване на граждански брак и се регистрират въз основа на определени по закон документи.

Регистърът е публичен. За справки и удостоверения по регистъра се събират такси по тарифа, приета от Министерския съвет.

Редът за воденето и съхраняването на регистъра се определя с наредба на министъра на правосъдието.

Защита на третите лица

При сделка между единия или двамата съпрузи с трето лице, когато в регистъра няма вписан режим на имуществени отношения, се прилага законовият режим на общност.

Какво гласи законът за имуществените отношения ?

При съпружеската имуществена общност вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос

Тези вещни права при спор за Имуществени отношения с брачен партньор, принадлежат на двамата съпрузи

Законът определя този принцип независимо от факта, на чие име са придобити.Имуществени отношения с брачен партньор

Съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството.

Семейният кодекс изрично сочи, че съвместният принос се предполага до доказване на противното.

Правилата в този смисъл са изключително важни, тъй като могат да бъдат използвани както за да бъде изравнено имуществото в случай на развод .

Най-важното правило е, че при прекратяване на съпружеска имуществена общност при развод всеки от съпрузите получава по половината от имуществото.

Кога е налице семеен принос ?

В чл. 28 от Семейния кодекс изрично е записано, че „при прекратяване на имуществената общност дяловете на съпрузите са равни“.

Изключения от правилото при имуществени отношения

„При прекратяване на съпружеската имуществена общност поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения“

Имуществени отношения с брачен партньорТова е основния принцип при имуществени отношения с брачен партньор описан в чл.29 СК.

Законът сочи, че съпруг, на когото е предоставено упражняване на родителски права на ненавършили пълнолетие деца, получава извън дела си движимите вещи, предназначени за отглеждане и възпитание.

Именно тук законодателят е предоставил определянето на по-голям дял само от съда, при това с негово изрично решение.

За целта трябва всички претенции да бъдат доказвани пред съда – при прекратяване на общността поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на единия съпруг, ако приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на другия съпруг.

За допълнителна информация, се обърнете към адвокат в кантората на тел. 0897 90 43 91 или Email: office@lawyer-bulgaria.bg