fbpx

Правила при сделки с имоти и коли

След приетите промени в ДОПК, в сила от 03.05.2024г., влязоха нови правила при сделки с имоти и коли..

Измененията в закона предвиждат отпадането на декларациите за липса на непогасени публични задължения

С тези декларации, продавачите бяха длъжни да се снабдят и да ги представят при прехвърляне на недвижими имоти и МПС-та.

Проверката за такива задължения вече ще се извършва от нотариуса по електронен път или, в ограничен брой случаи, от съдията по вписване.

Какво представляват правилата за сделки с имоти и коли

Според тези промени нотариуси и съдии по вписване носят солидарна отговорност за задълженията, дължими от граждани при неспазване на изискванията на закона.

Замяната на представянето на декларации на гражданите ще повиши чувствително събираемостта на приходите в бюджета

Нотариусите ще имат отдалечен достъп до информационните системи на НАП. Правила при сделки с имоти и коли

По него получават информация през приложни програмни интерфейси, допълват от камарата.

Изграденият електронен обмен на информация е иновативно решение за електронна административна процедура

Тази процедура повишава ролята и отговорността на нотариуса при сделки с недвижими имоти и моторни превозни средства.

Новите правила поставят сделките под въпрос. „Ако нотариусът установи, че има такива задължения – те трябва да бъдат погасени веднага

Ако нотариус изповяда сделка на човек със задължения към държавата – ще бъде лично отговорен.

Специалистите съветват справките за задължения да се извършват по-рано от деня на сделката, като това е възможно чрез сайта на НАП.

Съветваме клиентите и ще помагаме те да извършат електронни справки или да вадят удостоверения по член 87 ДОПК за няколко дни преди сделката.

За съдействие по въпроса, обърнете се към кантората за помощ на тел. 0897 90 43 91 или office@lawyer-bulgaria.bg

Регистрация БУЛСТАТ за чужденци

Често пъти се оказва, че за сделка и прехвърляне на недвижим имот се налага Регистрация БУЛСТАТ за чужденци.

Съгласно чл. 3, ал. 10 от Закона за регистър БУЛСТАТ, всички чуждестранни граждани трябва да се регистрират чрез БУЛСТАТ код, ако са придобили имот в България.

Същото се отнася и за тези, които са наследили имот в България.

Не малко са случаите, в които родител почива и наследници са децата, които не са български граждани.

Когато се упълномощава човек за вадене на документи за покупко-продажба на имот, в пълномощното изрично трябва да е упоменато правото за вадене на БУЛСТАТ код.

Процедура по регистрация за чужденци

Съгласно чл. 3, ал. 10 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ) всяко физическо лице, което не притежава ЕГН или ЛНЧ, но притежава недвижимо имущество в страната, трябва да се впише в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписвания

Съгласно Чл. 7, ал. 2, се вписват: код по БУЛСТАТ, дата на раждане, лични имена, основание за вписване, адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес.

Всяко чуждестранно физическо лице подава отделно заявление и може да има, съгласно чл.13 ЗРБ, само една регистрация, независимо от различните основания за вписване.

Службата по вписвания поддържа досие за всяко вписано лице, а съгласно чл. 18, ал. 3 ЗРБ лицата могат, само ако пожелаят, да поискат издаването на карта за идентификация.

Регистрацията се прекратява служебно при смърт на лицето, но регистър БУЛСТАТ съхранява архив в срок от 10 години, след което информацията се прехвърля в държавния архив.

Защо е необходима регистрация в БУЛСТАТ?

Презумпцията на законодателя да се изисква регистрация по БУЛСТАТ е, че чужденците, които не са постоянно пребиваващи

Същевременно те не могат да бъдат идентифицирани по друг начин.

Българският БУЛСТАТ Регистър не е свързан с идентификационните номера от други страни на Европейския съюз, което прави тази регистрация задължителна за чужденците в България.

Документи са необходими за регистрация?

Документи, които са необходими за сделка за закупуване на недвижим имот в България – лична карта и международен паспорт, ако имат такъв.

Съгласно чл. 12, ал. 2 ЗРБ задължението възниква в 7-дневен срок от закупуването на имота.

Лицата трябва да подадат заявление по образец, като представят копие от паспорта и копие от документа за собственост в Агенцията по вписвания. Всяка промяна в тези обстоятелства също се отразява в 7-дневен срок с ново заявление.

Условия за регистрация

1. Подготовка на документи

2. Вписване в Агенцията по Вписванията в срок

Издаването на код удостоверява с идентификационна карта, която обикновено става готова в рамките на един месец след датата на регистрация.

Уведомяване на общината

За всеки чужд гражданин се прилага и чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), съгласно който собственикът уведомява общината

Това уведомяване касае придобиване на недвижим имот в писмен вид в рамките на 2 месеца и подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

По закон, чужденците са длъжни да декларират пред данъчната администрация, че притежават недвижими имоти в страната, но това не винаги се случва. Ако регистрацията не е извършена в срок, законът предвижда глоба в размер до 700 лева за физически лица.

Какво представлява дребно хулиганство ?

Напоследък често се налага да се занимаем с действия на лица за това какво представлява дребно хулиганство.

Дребното хулиганство, чиято уредба е поместена в Указ № 904/ 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство

Към настоящия момент, въпреки, че няма престъпен характер, то представлява административно нарушение.

Разбира се, следва да отбележим и особености на този вид деяние в обществените отношения.

Указ № 904/ 28.12.1963г. за борба с дребното хулиганство не се прилага: 

1. за извършени прояви на спортно хулиганство при провеждането на спортно мероприятие; 

2. при нанесена телесна повреда на служител на Министерството на вътрешните работи при или по повод изпълнение на служебните му задължения.

За констатирана проява на дребно хулиганство органите на МВР, кмет, зам. кмет, съставят акт, в който описват подробно случая

В случай, че нарушителят откаже или не е в състояние да подпише акта, това се отбелязва в същия акт.

В него се вписват и възраженията на нарушителя, ако той направи такива.

Въз основа на съставения акт и на събраните сведения за личността на нарушителя началникът на съответното структурно звено на МВР /оправомощено лице/, не по-късно от 24 часа, когато се налага събиране на допълнителни сведения предприема следните действия :

а) внася преписката за решаване от районния съдия, като лицето може да бъде задържано до 24 часа, когато не може да бъде представено веднага на съдията; 

б) изпраща преписката за разглеждане от съответната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Това са случаите, когато нарушителят е непълнолетен и с оглед на характера на деянието и на личността му може да бъде поправен с мерки за обществено въздействие; 

в) прекратява преписката, когато не са налице условията за налагане на административно наказание или на мярка за обществено въздействие. 

За внасянето на преписката в районния съд и за задържането на нарушителя се уведомява съответният прокурор.

Какво гласи съдебната практика ?

С оглед на устойчивата практика на Европейския съд по правата на човека, в мотивите на решение № 3/ 2011 г. на КС на РБ е прието, че деянието дребно хулиганство представлява наказателно обвинение по смисъла на КЗПЧОС.

Съгласно Тълкувателно решение № 3/ 2015 г. на ОСНК на ВКС, производството по УБДХ по същността си съставлява наказателно производство

Това производство се развива почл. 4, пар. 1 от Протокол № 7 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Дребно хулиганство, по смисъла на УБДХ еКакво представлява дребно хулиганство ?

  • непристойна проява,
  • изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място
  • пред повече хора,
  • в оскърбително отношение и държане към гражданите,
  • отношение към органите на властта или на обществеността или
  • в скарване, сбиване или други подобни действия,
  • с които се нарушава общественият ред и спокойствие

С оглед своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 НК

За дееца, съгласно Наказателния кодекс, който извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, се наказва за хулиганство.

Още в реш. № 432/ 1972 г., ВС, е посочена основната диференциация между дребното хулиганство и нормата на чл. 325, ал. 1 НК

Основно изиксване в този случай е не само непристойно поведение, буйство, скарване и сбиване или други непристойни прояви, но и реално засягане на обществените отношения

Най-често се касае за грубо нарушение на обществения ред, явно неуважение към обществото.

Разграничение между дребно и престъпно хулиганство

Разграничението между дребното и престъпното хулиганство е важно за правилното прилагане на закона.

Дребното хулиганство обикновено включва действия, които са по-малко агресивни и не водят до значителни вреди за обществото

От друга страна престъпното хулиганство се отличава с по-сериозни последици и грубо нарушение на обществения ред.

Престъпното хулиганство по чл. 325 Наказателния кодекс

Това деяние изисква доказване на намерение за извършване на действия, които явно показват неуважение към обществото

Тук следва да се докаже, че извършените действия грубо нарушават обществения ред.

Това включва не само физически, но и психологически агресивни действия, които могат да доведат до сериозни смущения и дестабилизация на обществения ред.

Преглед на фактическия състав на ДХКакво представлява дребно хулиганство ?

Исторически, борбата с дребното хулиганство в България започва с издаването на Указ № 904/ 28.12.1963г.,

УБДХ цели да регулира и контролира проявите на непристойно поведение, които не достигат нивото на престъпление, но все пак нарушават обществените норми и ред.

През годините, практиката на съдилищата и различни правни актове са доразвивали и уточнявали критериите за разграничение между дребното и престъпното хулиганство

Съдебната практика сочи случай, в които съдилищата налагат справедливо и пропорционално наказание за различните видове нарушения.

С какво можем да сме полезни  ? 

В заключение, дребното хулиганство представлява административно нарушение

Това нарушение , което обаче, в контекста на Европейската конвенция за правата на човека, може да бъде разглеждано като наказателно обвинение.

Разграничението между дребното и престъпното хулиганство е от съществено значение за правилното прилагане на закона и осигуряване на справедливост.

Развитие на уредбата на дребното хулиганство показва постоянните усилия на правната система в България да регулира тези прояви по начин, който защитава обществения ред и правата на гражданите.

Какво представлява дребното хулиганство според Указ № 904/ 28.12.1963 г.?

Дребното хулиганство е административно нарушение, което не представлява престъпление. Това включва непристойни прояви като употреба на ругатни, псувни и други неприлични изрази на публично място, скарване, сбиване и други подобни действия.

Как се разглежда дребното хулиганство от Конституционния съд на Република България?

В мотивите на решение № 3/ 2011 г. на Конституционния съд е прието, че дребното хулиганство представлява наказателно обвинение по смисъла на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Какви са административните наказания за дребно хулиганство?

За лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, се налагат следните наказания: задържане до 15 денонощия в структурно звено на Министерството на вътрешните работи или глоба от 100 до 500 лв.

Кога не се прилага Указът за борба с дребното хулиганство?

Указът не се прилага за прояви на спортно хулиганство по време на спортни мероприятия и при нанесена телесна повреда на служител на Министерството на вътрешните работи при изпълнение на служебните му задължения.

Как се съставя акт за дребно хулиганство?

Органите на Министерството на вътрешните работи, кметовете или заместник-кметовете съставят акт, описващ подробно случая и данните на нарушителя и свидетелите. Ако нарушителят откаже да подпише акта, това се отбелязва в същия акт.

Какво се случва след съставянето на акта за дребно хулиганство?

Въз основа на акта и събраните сведения, началникът на съответното структурно звено на МВР може да внесе преписката за решаване от районния съдия, да изпрати преписката за разглеждане от комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните или да прекрати преписката.

Какви права има нарушителят по време на съдебното заседание?

Нарушителят има право на адвокатска защита и може да присъства на заседанието, където могат да бъдат призовани или доведени свидетели.

Какви са възможните решения на районния съдия по преписката за дребно хулиганство?

Районният съдия може да наложи административно наказание, да прекрати преписката и да я изпрати на съответната комисия или да оправдае лицето. Ако се установят признаци на престъпление, материалите се изпращат на съответния прокурор.

Какво е положението на административно наказание в бюрата за съдимост?

Наложеното административно наказание не се счита за осъждане и не се вписва в бюрата за съдимост.

Какво е неизбежната отбрана и как се прилага при деяние по УБДХ?

Неизбежната отбрана е деяние, извършено за защита от непосредствено противоправно нападение, което не се счита за общественоопасно. Превишаването на пределите на неизбежната отбрана не води до наказание, ако е вследствие на уплаха или смущение.

Съставяне и връчване на АУАН

Често пъти клиенти ни търсят най-вече след процеса по съставяне и връчване на АУАН.

При констатиране на нарушение по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) от оправомощените полицейски служители, на водача се съставя (АУАН).

С това се поставя начало на административно-наказателното производство, което има за цел да установи и санкционира нарушението.

Права на нарушителя при съставяне на акта

При съставянето на акт за административно нарушение, нарушителят има следните права:Съставяне и връчване на АУАН
– **Запознаване със съдържанието**:

Нарушителят има право да се запознае със съдържанието на акта преди да го подпише, за да бъде наясно с описаните нарушения и доказателства.

**Отбелязване на възражения**:

Нарушителят може да отбележи своите възражения още при съставянето на акта. Тези възражения се вписват в акта и могат да бъдат взети предвид при по-нататъшното разглеждане.

Отказ да подпише АУАН*:

Нарушителят има право да откаже да подпише акта. Това не спира административно-наказателното производство, но в акта се отбелязва, че лицето е отказало да го подпише.

Получаване на екземпляр:

Нарушителят има право да получи екземпляр от акта. Ако обаче откаже да подпише, не получава веднага екземпляр от акта.

Права след връчване на актаСъставяне и връчване на АУАН

След връчване на акта, нарушителят има следните права:
– **Представяне на възражения**:

В срок от три дни от връчването на акта, нарушителят може да представи писмени възражения пред административно-наказващия орган.

Тези възражения трябва да бъдат подкрепени с доказателства.

Връчване на Наказателно постановление**:

Нарушителят има право да получи екземпляр от наказателното постановление, което трябва да бъде издадено в срок не по-късно от шест месеца след съставянето на акта.

Действия при отказ за подписване на акта

При отказ на водача да подпише АУАН:
– На същия не се предоставя екземпляр от акта на място.
– В последствие, на водача може да бъде предоставено заверено копие от съставения АУАН, след подаване на писмена молба и заплащане на такса съгласно Тарифа № 4 на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Тази процедура е създадена с цел да осигури справедливост и прозрачност в административно-наказателното производство, както и да гарантира правата на всички участници в процеса.

За допълнителна информация се свържете с нас на тел. 0897 90 43 91 или  email:  office@lawyer-bulgaria.bg

Какво е АУАН?

АУАН е акт за установяване на административно нарушение, съставен при констатиране на нарушение по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) от оправомощени полицейски служители.

Какво се случва след съставяне на АУАН?

След съставяне на АУАН започва административно-наказателното производство, което има за цел да установи и санкционира нарушението.

Какви са правата ми при съставяне на АУАН?

Вие имате право да се запознаете със съдържанието на акта, да отбележите възраженията си, да откажете да подпишете акта и да получите екземпляр от акта.

Какво става ако откажа да подпиша АУАН?

Ако откажете да подпишете АУАН, това не спира административно-наказателното производство. В акта се отбелязва, че сте отказали да го подпишете и няма да получите екземпляр на място.

Какви права имам след връчване на АУАН?

Имате право в срок от три дни да представите писмени възражения, подкрепени с доказателства, пред административно-наказващия орган. Също така, имате право да получите екземпляр от наказателното постановление, издадено до шест месеца след съставянето на акта.

Как да подам възражения срещу АУАН?

Можете да подадете писмени възражения пред административно-наказващия орган в срок от три дни от връчването на акта. Тези възражения трябва да бъдат подкрепени с доказателства.

Какво да правя ако не получа екземпляр от акта?

Ако сте отказали да подпишете акта и не сте получили екземпляр на място, можете да подадете писмена молба за заверено копие от съставения АУАН. Трябва да заплатите такса съгласно Тарифа № 4 на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Колко време отнема издаването на наказателно постановление?

Наказателното постановление трябва да бъде издадено в срок не по-късно от шест месеца след съставянето на акта.

Какво включва съдържанието на АУАН?

АУАН съдържа описание на нарушението, доказателства за него и информация за правата на нарушителя.

Мога ли да получа екземпляр от наказателното постановление?

Да, имате право да получите екземпляр от наказателното постановление, което трябва да бъде издадено в срок до шест месеца след съставянето на АУАН.

Декларация за извеждане в чужбина

Клиенти ни питат след приема на страната ни в Шенгенското пространство, дали е нужно да представят Декларация за извеждане в чужбина.

Въпреки приема на България в Шенгенското пространство, на сухопътните ни граници, все още се изисква да бъде представена Декларация за извеждане в чужбина.

Често пъти при нужда от злоупотреба на упражняващия родителските права родител се стига до издаване на декларация за пътуване в чужбина.

Малолетни и непълнолетни деца се нуждаят от нотариално заверена писмена декларация, само когато минават сухопътна граница.

Тя представлява заверено съгласие за пътуване в чужбина от родител за напускане на страната.

Оттегляне на декларация за чужбина

В практиката, често се стига до издаване на декларация за пътуване на дете в чужбина.

В случай, че страна на родител не е било дадено съгласие за издаване на задграничен паспорт, то съгласието по съдебен ред следва да бъде заместено със съдебно решение по чл. 127а СК.

Същественото в тези дела е, че съдът следи за интереса на детето и осигурява издаването на международен паспорт, което гарантира правото му на свободно пътуване.Декларация за извеждане в чужбина

Съгласно чл. 33, ал. 1 ЗБЛД, издаването на паспорт е необходима предпоставка за упражняване на правото на детето да пътува извън страната.

Издаването на задграничен паспорт без съмнение следва да е в интерес на детето и да е съобразено с неговите нужди, поради което искането следва да бъде уважено.

Подписаната декларация – съгласие за пътуване на детето, следва да се представи от родителя, който ще преминава границата с детето.

Съдът дава разрешение за конкретни пътувания

Това най-често се отнася за определен период от време и до определени държави, когато това е в интерес на детето,

Съдът може да разреши неограничен брой пътувания през определен период от време

Съдът дава така нар. „заместващо съгласие за пътуване“  в определена държава или в държави, чийто кръг е определяем.

В този смисъл е и задължителната практика, изразена в Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 03.07.2017 г. на ОСГК на ВКС.

В случай на издадена забрана за напускане на страната, следва да се образува производство по чл. 127а СК, за т.нар. „Заместващо съгласие“.

Процедурата за издаване на декларация за пътуване в чужбина включва няколко основни стъпки.

Родителите следва да се обърнат към нотариус, където ще се завери писменото съгласие за пътуване.

В случай на отказ от единия родител, следва да се подаде молба до районния съд

Съдът ще разгледа обстоятелствата и ще вземе решение в интерес на детето.

Съдебното решение може да съдържа условия и ограничения за пътуванията, като например определени дати, държави или периоди.

Родителите трябва да бъдат подготвени да представят доказателства за необходимостта и безопасността на пътуването

Те са длъжни дапредставят и план за връщане на детето в България.

След получаване на съдебното решение, родителят трябва да се обърне към службата за издаване на паспорти, където ще бъде издаден задграничен паспорт за детето.

Целият процес може да отнеме време, затова е важно родителите да започнат подготовката навреме и да бъдат информирани за всички необходими документи и процедури.

Важно е също така родителите да комуникират и да работят съвместно в интерес на детето

Целта е да се избегнат ненужни конфликти и забавяния в процеса на издаване на необходимите документи за пътуване.

Изменение на привременни мерки

Много често родители ни питат за предприемане на съответните действия за изменение на привременни мерки.

Родителски права и задължения обикновено се упражняват от двамата родители заедно.

В случай на развод или раздяла, съвместното упражняване на родителските права става практически невъзможно.

При възникнал спор, законът изисква съдът да предостави упражняването на родителските права на единия родител.

При определяне на мерките за упражняване на родителските права, приоритетен е интересът на детето.

Интересът на детето налага родителските права да се възлагат на родителя, който може да осигури адекватни грижи и добро възпитание, изграждайки детето като самостоятелен индивид.

Важно е също така да се поддържат пълноценни отношения с другия родител.

Задължения на Родителя при Развод или Раздяла

При развод или раздяла, задълженията на родителя, на когото не се предоставят родителските права, се запазват.

Този родител има право и задължения по време на определения режим на лични контакти.

Лишаването от възможност за срещи може да стане само при ясно установяване, че родителят не изпълнява своите задължения в интерес на детето.

Промяна на Обстоятелствата и Изменение на Мерките

Съгласно чл. 59, ал. 9 от Семейния кодекс, при промяна в обстоятелствата, съдът може да измени установените мерки за упражняване на родителски права, местоживеене и режим на лични отношения с детето.

Основателността на изменението на мерките се предпоставя от промяната на обстоятелствата, при които първоначално са определени.

Промяната на обстоятелствата може да се изразява в:
– Влошаване на условията при родителя, на когото е предоставено детето.
– Подобряване на условията на живот при другия родител.
– Невъзможност на родителя, при когото е детето, да упражнява родителските права поради заболяване, лишаване от свобода или напускане на страната.
– Загубване на родителски авторитет или невъзможност да се справи с лоши прояви на детето.
– Повторно встъпване в брак на единия от родителите.

Влияние за изменение на Привремнните мерки

Промените, които могат да повлияят на мерките и тяхната ефективност, включват:
– Невъзможност за изпълнение на решението поради поведение на детето.
– Нерационален режим, оказал се неблагоприятен за детето.
– Болест на детето и невъзможност за прилагане на мерките.

Спазване на Мерките и нововъзникнали Обстоятелства

Съществуват и специфични обстоятелства, свързани с нововъзникналите права и задължения на родителите, като:
– Отчуждаване на детето по вина на отглеждащия родител.
– Пречки за осъществяване на личните отношения с другия родител.
– Невръщане на детето след лични контакти.
– Нарушаване на режима на детето в учебни заведения.
– Отвличане на детето.

Съзнателното задържане на детето след влизане в сила на съдебното решение не е основание за нови мерки в полза на виновния родител.

Всяка промяна трябва да бъде анализирана дали влияе на положението на детето и ефикасността на по-рано взетите мерки, съгласно съдебния акт.

Всички тези обстоятелства засягат положението на детето и е важно новите обстоятелства да се анализират внимателно за тяхното влияние върху детето и ефективността на предишните мерки.

Задължение при извършен превоз

Много често клиенти се обръщат към нас с въпрос за събиране на Задължение за извършен превоз.

При сключването на Договор за превоз на товари и спедиционен договор често възникват ситуации по събиране на навло за извършен превоз.

В този вид Договори се касае за извършен превоз на товари между две различни държави, от които поне една е страна по ЧМР Конвенция

Това е Конвенция за международен автомобилен превоз на стоки.

Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки регламентира международния автомобилен превоз с леки и товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета.

Най-важният документ е ЧМР товарителница

Тя  служи като доказателство за доставката на товара в крайната дестинация.

Конвенцията се прилага за всички договори за автомобилен превоз на стоки срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоките и крайната им дестинация се намират в две различни държави

Конвенцията определя, че поне едната от които е член на договора, независимо от седалището и националността.

Конвенцията ЧМР се прилага освен при международни сухопътни превози, също и в случаи, в които автомобилите се превозват по море, железопътен транспорт или по въздух и стоките не се разтоварват от превозното средство.

В тези ситуации конвенцията важи за целия период на превоза.

Договор за превоз на товарЗадължение за извършен превоз

Страни по него са превозвачът и товародателят.

Товародателят предоставя стоката, а товарополучателят извършва превоза се издава и фактура.

Най-често това задължение за извършен превоз възниква за товарополучателят. 

С договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място товар.

Най-често в практиката, доказателство за сключването на такъв договор е изпращането на заявка за превоз на товар от изпращача на стоката – товародателя.

Но такава заявка може да изпрати и спедитор, който професионално се занимава с намирането на товари и осъществяване на превоз на стоки.

При сключване на договор за превоз се издава товарителница за товара, заедно с фактура за навло за извършен превоз.

При сключване на Договора за превоз и фактура за навло следва да бъдат изяснени какви задължения има превозвачът, включително:

1.Сигурност и безопасност:

Превозвачът трябва да гарантира, че товарът ще бъде превозен безопасно до крайната дестинация без увреждане или загуба.

2. Срокове на доставка:

Товарът трябва да бъде доставен в уговорените срокове. Забавянето може да доведе до санкции или отказ от плащане.

3. Отчетност и документиране:

Издаването на всички необходими документи, като ЧМР товарителница и фактури, които служат като доказателство за извършения превоз.

4. Комуникация:

Превозвачът трябва да поддържа редовна комуникация с товародателя или спедитора относно статуса на превоза и евентуални проблеми, които могат да възникнат по време на транспортирането.

5. **Отговорност при щети:**

Превозвачът носи отговорност за евентуални щети по товара, освен ако не докаже, че щетите са настъпили по причини, които не е могъл да предотврати.

Изпълнението на тези задължения е критично за успешното приключване на превоза и навременното събиране на навлото.

За информация за задължение за извършен превоз, обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Проверка при сделка с недвижими имоти

Често пъти в търсене на най-изгодната оферта, клиентите пропускат задължителната проверка при сделка с недвижими имоти.

В повечето случаи покупката на едно жилище е свързана с Проверка при сделка с недвижими имоти и разходи.

Необходимо ли е обаче да се консултираме с адвокат, когато купуваме жилище?

Нашето мнение е – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Ангажирайте адвокат от самото начало 

След като харесват имот в интернет, клиентите се свързват се с брокер на продавача и отиват на оглед.

Но малцина от тях си дават сметка, че на практика, продавачът е този, който е наел брокера и той ще защитава именно неговите интереси.

Възниква въпросът: „Дали този брокер ще договори най-добрите за Вас условия и най-вече цена и дали ще Ви информира, ако имотът има някакъв проблем?”.

Истината е, че целта му е да сключи сделката възможно най-бързо и да получи своята комисиона.проверка при сделка с недвижими имоти.

Поради това, напълно грешно е мисленето на доста от купувачите, че брокерът на продавача ще защитава и техните интереси.

За яснота, следва да посочим, че на практика това е невъзможно

Това е така, тъй като интересите на продавач и купувач са коренно различни и винаги по-облагодетелствана е едната страна.

Точно заради това е препоръчително да се консултирате с адвокат, при проверка при сделка с недвижими имоти.

Той най-ефективно ще Ви съдейства при сключването на сделката и максимално да Ви предпази от евентуални проблеми.

Ролята на адвоката

На практика много често брокерите предлагат „пълно правно обслужване” във връзка със закупуването на жилище без да имат необходимата компетентност за това.

Те представят за подпис предварителни договори за закупуване на недвижим имот (без да е ясно от кого са изготвени), а освен това твърдят, че са проверили имота за „тежести”.

Какво казва обикновено брокерът: „Няма какво да Ви притеснява, имотът е чист, не е ипотекиран”

След като Ви представя удостоверение за вещни тежести, но всъщност това изобщо не е достатъчно.

Причината за тази мнителност е липсата на яснота по въпроса за закупуване на имот и правото на собственост на продавача.

Брокерът обаче не само не се интересува и няма подробно да изследва собствеността на продавача, но в повечето случаи той няма компетентността да го направи, защото той не е юрист.

Всъщност и брокерът, и адвокатът са специалисти, но всеки в своята област и няма как единият да замести другия.

Брокерът е търговец и той се занимава с търговската част на процеса – осъществяване на среща между продавача и купувача и успешно водене на преговорите, а адвокатът е този, който се занимава с юридическата част от сделката.

Нотариусът при проверка при сделка с недвижими имотипроверка при сделка с недвижими имоти.

Повечето хора при покупката на имот изобщо не се замислят за консултацията с адвокат, тъй като смятат, че брокерът, банката и най-вече нотариусът са тези, които ще осигурят осъществяването на сделката и ще защитят техните права и законни интереси.

Това обаче не е точно така защото нито брокерът, нито нотариусът изследват подробно собствеността на имота, а проблемите, които могат да възникнат са най-различни.

Съществен пример за такъв е ситуацията, в която продавачът не е действителен собственик на имота.

И въпреки че имотът няма никакви тежести, за което основно брокерът проверява, за Вас ще възникне един сериозен проблем, свързан с много разходи и главоболия.

Поради това повече от препоръчително е, след като сте взели решение за купуване на жилище, да се свържете с компетентен адвокат

Той ще Ви окаже пълно правно съдействие за сключване на сделката.

Всяка сделка има редица проверки, които следва да бъдат извършени.

Снабдяването единствено с „удостоверение за тежести” от съответната служба по вписванията не е достатъчно.

Важно е да имате предвид, че нотариусът, а още по-малко брокерът имат задължението да проверяват собствеността на имота подробно.

Нотариусът проверява само от „външна страна” документите, с които продавачът се легитимира като собственик – напр. нотариален акт, но нищо по-задълбочено.

Понякога обаче тези документи са фалшифицирани.

Въпреки че на пръв поглед изглеждат истински, всъщност не са – от което за Вас могат да възникнат редица проблеми.

Митове и реалности

Често срещана заблуда е, че щом една сделка е минала през нотариус, съответно щом разполагате с нотариален акт, то вече сте станали собственик и никой не може да Ви оспори правата.

Следва да Ви информираме, че това всъщност не е така. Възможно е, дори да имате нотариален акт, да не сте станали собственик на имота.

Адвокатът е този, който най-добре може да Ви съдейства, както във връзка с подробното и компетентно проучване на собствеността на имота

Негова задача е да Ви подпомогне при оформяне на всички документи във връзка с прехвърлянето на собствеността

Тук става дума за Предварителни договори, споразумения, анекси, пълномощни, нотариален акт и други.

Важно е да знаете, че предварителният договор създава редица задължения за Вас като купувач

Именно поради това не бива с лека ръка да подписвате „бланковия предварителен договор”, който брокерът Ви предоставя

За целта е нужно преди това да сте се консултирали с адвокат.

Наблюдения при проверка при сделка с недвижими имоти 

Повечето хора не се обръщат към адвокат тъй като или не са запознати с проблемите, които биха могли да възникнат при една некачествена проверка на имота, или с мисълта да спестят разхода за хонорар на адвокат.

Истината е, че спокойствието, което може да си осигурите след консултация с адвокат, заслужава определен разход.

Предвид зачестилите имотни измами в последно време и предвид инвестицията, която правите при покупката на жилище, повече от препоръчително е да се свържете с адвокат

С негова помощ ще може да проследите собствеността на въпросния имот и да Ви съдейства за изготвянето на всички необходими документи

Целта е Вашият интерес да бъде максимално защитен.

Това от своя страна може да Ви спести безброй проблеми и разходи занапред

За допълнителна информация, можете да се свържете с нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Необходимо ли е да се консултираме с адвокат при покупка на жилище?

Да, препоръчително е да се консултирате с адвокат, за да се защитят максимално Вашите интереси и да се избегнат евентуални проблеми.

Каква е ролята на брокера при покупка на жилище?

Брокерът е нает от продавача и защитава неговите интереси. Той организира огледи и води преговори, но не може да замести адвоката по юридическите въпроси.

Защо брокерът не може да защитава интересите на купувача?

Интересите на продавача и купувача са коренно различни, което прави невъзможно брокерът да защитава и двете страни ефективно.

Какви са рисковете при липса на консултация с адвокат?

Рисковете включват непълна проверка на собствеността на имота, евентуални фалшифицирани документи и множество потенциални правни и финансови проблеми.

Може ли брокерът да извърши правна проверка на имота?

Не, брокерите обикновено нямат необходимата юридическа компетентност за задълбочена правна проверка на имота.

Какво проверява нотариусът при сделка за покупка на имот?

Нотариусът проверява само документите, представени от продавача, но не извършва задълбочена проверка на собствеността.

Какви документи изготвя адвокатът при покупка на жилище?

Адвокатът изготвя предварителни договори, споразумения, анекси, пълномощни, нотариален акт и други необходими документи, като например - Декларации, които се изискват от Нотариуса по сделката.

Може ли нотариален акт да гарантира, че купувачът е станал собственик на имота?

Не винаги. Възможно е документи да са фалшифицирани, което може да доведе до правни проблеми, дори при наличието на нотариален акт.

Защо е важно да не подписваме предварителен договор без консултация с адвокат?

Предварителният договор създава редица задължения за купувача и е важно той да бъде проверен и одобрен от адвокат преди подписване.

Какви са ползите от консултация с адвокат при покупка на имот?

Консултацията с адвокат осигурява спокойствие, пълна проверка на собствеността, изготвяне на коректни документи и защита на Вашите интереси, което може да предотврати бъдещи проблеми и разходи.

Кражба на суми от карта

Последните години статистиката сочи рекорди случаи на кражба на суми от карта.

Кражбата на пари от банкова карта е сериозен проблем, който засяга много хора.

Измамниците използват различни методи, за да получат достъп до вашите лични данни и средства.

Един от най-често срещаните методи е фишинг, при който измамниците изпращат фалшиви имейли или съобщения, представяйки се за легитимни институции.

В тези съобщения се изисква да предоставите вашата лична информация или да въведете данните на картата си на фалшив уебсайт.

Друг метод е скимирането, при което специално устройство копира данните от магнитната лента на картата ви

Най-често това се случва, когато я използвате на банкомат или терминал за плащане.Кражба на суми от карта

Измамниците могат също така да инсталират зловреден софтуер на вашия компютър или смартфон, за да получат достъп до вашите финансови данни.

За да се предпазите от кражба на пари от карта, е важно да бъдете внимателни и предпазливи.

Никога не споделяйте личната си информация или данни за картата си по имейл или телефон.

Проверявайте редовно банковите си извлечения за неразрешени транзакции и веднага докладвайте за всяка подозрителна активност.

Използвайте силни пароли за онлайн банкиране и ги сменяйте редовно.

Винаги проверявайте банкоматите за подозрителни устройства преди да използвате картата си.

Активирайте SMS известия за всяка транзакция с вашата карта, за да можете веднага да реагирате при кражба.

Използването на карти с чип и ПИН код.

Това е значително по-сигурно от тези с магнитна лента.

Не използвайте обществени Wi-Fi мрежи за онлайн банкиране или покупки.

Инсталирайте надеждни антивирусни програми и актуализирайте редовно вашите устройства.

Спазването на тези препоръки може да ви помогне да се защитите от кражба на пари от карта и да запазите финансовата си сигурност.

В случай че станете жертва на кражба на пари от карта, е важно да действате бързо.

Свържете се незабавно с вашата банка, за да блокирате картата и да предотвратите допълнителни загуби.Кражба на суми от карта

След това подайте сигнал в полицията и се обърнете към адвокатска кантора Д. Владимиров.

Какво може да направите, след кражбата ? 

За да защитите правата си и да получите професионална правна помощ, може да се обърнете към адвокатска кантора „Д. Владимиров“.

Техните експерти имат богат опит в решаването на подобни случаи и ще ви помогнат да възстановите откраднатите средства.

Адвокатска кантора „Д. Владимиров“ предлага консултации и съдействие за възстановяване на загубите

Кантората предлага правно обслужване и съдействие при превенция на бъдещи измами.

Не подценявайте риска от кражба на пари от карта и вземете всички необходими мерки за защита.

Бъдете информирани и внимателни, за да запазите финансовата си сигурност.

В случай на нужда, не се колебайте да се обърнете към професионалистите от адвокатска кантора „Д. Владимиров“, които ще ви осигурят компетентна правна помощ и подкрепа.

Какви са най-честите методи, използвани от измамниците за кражба на пари от банкова карта?

Най-честите методи включват фишинг, скимиране и инсталиране на зловреден софтуер на компютъра или смартфона.

Как да различиме фалшиви имейли или съобщения, представящи се за легитимни институции?

Винаги трябва да проверяваме URL адресите на уебсайтовете и да се убедим, че са официални.

ак да предпазим данните на нашата банкова карта от скимиране?

Винаги трябва да проверяваме банкоматите и терминалите за плащане за подозрителни устройства, преди да използваме картата си.

Какви са предимствата на използването на карти с чип и ПИН код пред тези с магнитна лента?

: Картите с чип и ПИН код са по-сигурни, тъй като предлагат по-надеждна защита на данните.

Какво да направим в случай на кражба на пари от нашата банкова карта?

Незабавно трябва да се свържем с банката си, за да блокираме картата и да предотвратим допълнителни загуби.

Какви са основните съвети за предотвратяване на кражба на пари от банкова карта?

Трябва да използваме силни пароли, да активираме SMS известия и да избягваме използването на обществени Wi-Fi мрежи за банкиране или покупки.

Грешки при прехвърляне на имот

Повечето клиенти се интересуват от масово допускани грешки при прехвърляне на имот.

В този ред на мисли, следва да отбележим едни от най-масово подценяваните ситуации при покупка на недвижим имот.

В настоящата статия ще Ви опишен най-честите ситуации, до които се стига при сделки с недвижими имоти.

1. Недостатъчна проверка на имота:

Една от най-честите грешки при прехвърляне на имот е недостатъчната проверка за тежести и задължения върху имота.

Винаги се уверете, че имотът е свободен от ипотеки и възбрани преди да пристъпите към сделката.

Адвокатска кантора „Д. Владимиров“ препоръчва да се направи пълна проверка на имота в Имотния регистър, за да се избегнат бъдещи проблеми.

2. Липса или непълни документи:Грешки при прехвърляне на имот

Липсата на необходимите документи може да забави или дори да провали сделката.

Уверете се, че разполагате с всички нужни документи, включително удостоверение за данъчна оценка и актуална скица на имота.

Адвокатите от кантора „Д. Владимиров“ съветват да проверите всички документи предварително

Нашата препоръка е да се консултирате с адвокат недвижими имоти, за да сте сигурни, че всичко е наред.

3. Неправилно изчисляване на разходите:

При прехвърляне на имот се дължат различни такси и данъци.

Неправилното изчисляване на тези разходи може да доведе до финансови затруднения.

Консултирайте се със адвокат по недвижими имот, за да сте наясно с всички разходи по сделката.

Кантора „Д. Владимиров“ препоръчва да се направи предварителна оценка на всички разходи, за да се избегнат неприятни изненади.

4. Пренебрегване на правните консултации:

Правните аспекти на прехвърлянето на имот са сложни и често неразбираеми за хора без юридическо образование.

Винаги е добра идея да се консултирате с адвокат, който да ви напътства през целия процес.Грешки при прехвърляне на имот

Кантора „Д. Владимиров“ предлага професионални консултации и правна помощ, за да сте сигурни, че всичко е направено правилно и законно.

Прехвърлянето на недвижим имот е сложен процес, който изисква внимание към детайлите и добра подготовка.

Важно е да се информирате предварително за всички стъпки и изисквания, за да избегнете неприятни изненади и да осигурите успешното завършване на сделката.

Независимо дали продавате, купувате, дарявате или наследявате имот, правната консултация и добрата подготовка са ключови за гладкото и успешно прехвърляне на собствеността.

Адвокатска кантора „Д. Владимиров“ е на ваше разположение за професионални съвети и правна помощ във всяка стъпка от процеса.

За консултации се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или email : office@lawyer-bulgaria.bg

Какви документи са необходими за прехвърляне на недвижим имот?

За прехвърляне на недвижим имот са необходими нотариален акт, документ за собственост, удостоверение за данъчна оценка, актуална скица на имота и документ за платена държавна такса.

Какви такси и данъци се дължат при прехвърляне на имот?

При прехвърляне на имот се дължат местен данък за прехвърляне на имот, такса за вписване на сделката в Имотния регистър и такса за нотариус. Обикновено тези разходи се поемат от купувача, освен ако не е уговорено друго.

Какво представлява нотариалната заверка и защо е необходима?

Нотариалната заверка е процес, при който нотариусът проверява документите и самоличността на страните, след което изготвя нотариалния акт за прехвърляне на собствеността. Това е задължителна стъпка за валидност на сделката.

Какви такси и данъци се дължат при прехвърляне на имот?

При прехвърляне на имот се дължат местен данък за прехвърляне на имот, такса за вписване на сделката в Имотния регистър и други административни такси. Тези разходи обикновено се покриват от купувача.

Как се вписва нотариалният акт в Имотния регистър?

След подписване на нотариалния акт, той трябва да бъде вписан в Имотния регистър. Това официализира новата собственост върху имота и завършва процеса на прехвърляне.

Какви са различните видове прехвърляне на имот?

Основните видове прехвърляне включват продажба, дарение, замяна и наследяване. Всеки от тези методи има свои специфики и изисквания.

Какви са рисковете при недостатъчна проверка на имота?

Какво се случва, ако липсват някои необходими документи?

Липсата на необходими документи може да забави или дори да провали сделката. Важно е да се консултирате със специалист и да осигурите всички нужни документи предварително.