fbpx

Правни Услуги

Правни услуги за Юридически лица

 1. Правни съвети и становища по съдебни дела в чужбина
 2. Искове по търговски дела пред Районен съд и Окръжен съд
 3. Абонаментно правно обслужване на търговски дружества

Правни услуги за инвестиционни намерения в различни сектори на икономиката. Събиране на вземания в чужбина и преговори с чуждестранни партньори за изплащане на забавени, просрочени задължения.

Защо да изберете Нашата Кантора?

 1. Онлайн консултации 8/5
 2. Осигуряваме представителство и съдебна защита
 3. Успешно разрешаваме граждански и търговско правни спорове

Като опитни юристи, можем професионално да ви представяме по време на преговори, като предоставяме и услугата – съставяне на договори на български, английски, немски или руски език.

Граждански и застрахователни дела

Кантората се занимава активно с процесуално представителство по граждански и застрахователни дела. Ежедневно следим съдебната практика и съдебни решения на ВКС по редица дела от значение за развитието на делата. След издаването на съдебното решение сме ангажирани за неговата превод и легализация, в случай, че това е необходимо……

Кратко описание на услугите

Ние подготвяме цялата нужна документация за образуване на съдебно производство и обезпечаване на делото с нужните доказателства пред Районен или Окръжен съд. В хода на подготовката консултираме всеки клиент относно :

Пред кой съд следва да бъде образувано делото с оглед подсъдността на иска

Каква е процедурата за надлежно обезпечаване на иска, ако се налага

Какви Съдебни и държавни такси са дължими съобразно Тарифа на Съдилищата

Допълнителна информация относно предявеното вземане – лихви, обезпечение, блокиране сметки на длъжника и издаване на Обезпечителна заповед за сметки….

Кантората предлага правни и юридически услуги, процесуално представителство по Ваш казус и правен въпрос – в това число изготвяне на искови молби, жалби, възражения, писмени отговори на искови молби, насрещни искови молби, привличане на трето лице помагач и предявяване на обратен иск срещу него, обезпечаване на иск чрез налагане на запор върху движимо и възбрана върху недвижимо имущество, правна помощ по време на съдебни заседания пред всички инстанции на съда) и обособените отделни производства в гражданския процес регламентирани в ГПК. Принципно, следва да знаете, че правната рамка на въпроса е уредена в няколко нормативни акта :

Кратко описание

Ние подготвяме цялата нужна документация за съдебни дела по Европейски Регламенти, по надлежното признаване и допускане за изпълнение на чуждестранни съдебни и арбитражни решения на териториията на Република България и български съдебни решения в чужбина. Кантората осъществява правни консултации по следните нормативни актове :

Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност

Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

Признаване и допускане на изпълнението на съдебните решения, постановени в чужди държави, които не са част от ЕС следва да е по различна процедура и ред, а именно реда, определен в КМЧП.

В част Четвърта, глава 12, членове от 117 до 124 на КМЧП е разписана процедурата по признаване и допускане изпълнението на чуждестранни решения и други актове (на държави извън ЕС) в България.

Съгласно част четвърта на КМЧП условията въведени в чл. 117 КМЧП за признаване и допускане на изпълнението са следните:

– Решенията и актовете на чуждестранните съдилища и други органи се признават и изпълнението им се допуска, когато:

-чуждестранният съд или орган е бил компетентен според разпоредбите на българското право, но не и ако единственото основание за чуждата компетентност по имуществени спорове е било гражданството на ищеца или неговата регистрация в държавата на съда;

-на ответника е бил връчен препис от исковата молба, страните са били редовно призовани и не са били нарушени основни принципи на българското право, свързани с тяхната защита;

Запазете си консултация на тел: +359 897 90 43 91 или чрез e-mail: info@lawyer-bulgaria.bg

Признаване и допускане изпълнението на чуждестранни решения и други актове

След присъединяването на Република България към ЕС по отношение на признаването и допускането на изпълнението на решения и други актове, постановени в други държави-членки на ЕС е приложимо правото на ЕС и създадените и инкорпорирани в ГПК норми. Т.е. налице е и яснота и сравнително улеснен ред за допускането на изпълнението на решения и други актове, постановени в други държави-членки на ЕС.

Правно Обслужване на Фирми

Правно обслужване на фирми обхваща цялостната търговска дейност на дружествата в търговския оборот – изготвяне на всички необходими документи и подготовка на писмени договори свързани с търговска дейност.

Кратко описание

Кантората поддържа дългосрочни отношения на правно обслужване с търговски контрагенти, експортно ориентирани дружества при водене на двустранни преговори с търговски партньори и банки.  Кантората предлага:

Конфеденциалност

Лоялни професионалисти

Индивидуален подход

Безупречна комуникация

Една част от широката гама правни услуги:

 • Участие в преговори, медиация
 • Предоставяне на правни консултации по търговски сделки
 • Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия
 • Правни консултации по сключени и бъдещи банкови сделки

Запазете си консултация на тел: +359 897 90 43 91 или чрез e-mail: info@lawyer-bulgaria.bg

Кратко описание

Нотариалната покана е успешен вариант за изискване на доброволно изпълнение на дадено задължение или пък за доброволно плащане.

Изготвяне Нотариална Покана

Връчване Нотариална Покана

Правна регламентация Нотариалната Покана

Нотариалната покана следва да се изготви при представяне на точно определени реквизити, като съдържа основни елементи на посланието до отсрещната страна. Самият Нотариус няма отношение към съдържанието на нотариалната покана.

Изготвяне Нотариална Покана

В съвременният начин на живот и забързаните отношения не винаги е възможно лично да успеете да се срещнете и поговорите с партньор или длъжник, който е пропуснал едно или друго свое задължение.

Арбитражни Дела

Правна помощ и съдействие при издаване, обжалване и изпълнение на административни актове. Обжалване на индивидуални административни актове пред административен орган или административен съд.

Кратко описание

Какво е нужно да знаете:

Неявяване на някоя от страните не е пречка за разглеждане на делото

Отмяна на арбитражно решение от страна на ВКС е доста рядък случай

Арбитражният процес е мощен инструмент

Нашите юристи, като опитни адвокати по търговски арбитраж и арбитражни дела съдействаме при :

 • Правна подготовка и преглед на арбитражни клаузи от опитен адвокат
 • Избор на арбитражен съд и съответните арбитри от него
 • Правни услуги по действащи и активни арбитражни дела.

Кратко описание

Съдебният процес по търговски дела има за цел да обезпечи и възстанови отношенията породени от търговски спор между договорни партньори при сключена търговска сделка. До съдебната зала в един търговски спор се стига, когато всички други пътища за решаване на търговски спор са изчерпани.

За да започнем съдебен процес, трябва да бъде гласувано пълно доверие на специалист по търговски дела, който ще защитава тези права, тъй като търговските казуси са сложни и продължителни, а разноските сериозни.

Едно съдебно решение може да бъде обжалвано, ако са налични достатъчно факти и обстоятелства, същото това съдебно решение да бъде признато за нищожно или недопустимо първоинстанционно решение. Законът очертава рамките при обжалване на първоинстанционно решение , което е нищожно.

 • Обжалване пред окръжни и апелативни съдилища
 • Пълното въззивно обжалване с възможност на страните да попълват делото с нови факти и доказателства

Производство по търговски дела

Кантората се занимава активно със следните дейности при възникването на търговски спор:

 • Предявяване на търговски искове срещу некоректни длъжници;
 • Изменение на искова молба срещу длъжник;
 • Процесуално представителство в съдебни заседания пред Районен, Окръжен, Апелативен съд и Върховен касационен съд;
 • Обжалване на постановени Съдебни решения пред Окръжен и Апелативен съд, ВКС;
 • Консултации и изготвяне на различни видове Договор за продажба, услуги, наем, заем;
 • Съдействие при различни видове търговски процедури;
 • Изготвяне на правни анализи и различни видове споразумения, проучване на правните рискове;

Обжалване Съдебни Решения

Кантората предлага адвокати по данъчни и финансови дела, които имат голям опит в обжалването на данъчно ревизионни актове и в подготовката на писмени правни становища пред НАП. Ние предлагаме качествена правна помощ при данъчни ревизии и проверки, възстановяване на данък добавена стойност и др.

Кратко описание

В повечето случай жалбите пред съответните съдилища се констатира два съществени пропуска в приложението на процедурата по даване на указания на заявителите.

Неспазване на установения срок за оповестяване на указанията

Постановяване на два отказа от страна на длъжностните лица

Съдът може да потвърди отказа или да го отмени. При отмяна на отказа съдът постановява съдебно решение, с което дава задължителни указания на Агенцията по Вписванията, Търговски регистър да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване.

Запазете си консултация:

Кратко описание

Случаи на нелоялна конкуренция

Умишлено увреждане доброто име на конкурентен търговец или имитация на предлаганите стоки

Непозволено изпълнението на сключени договори с конкуренти

Разгласяване на търговски тайни в противоречие с добросъвестните търговски практики и други

Какви правни услуги предлагаме

 • Легални консултации при установяването на картелни споразумения и фиксирани цени
 • Представителство пред КЗК и ВАС
 • Негласно сключени неравноправни договорни условия, наличие на вертикални търговски споразумения и други

Нелоялна Конкуренция

Кантората разполага с добри и опитни адвокати по нелоялна конкуренция и нерегламентирани търговски практики. Водим съдебни дела по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Повечето случаи изискват сериозни правни техники и познания в областта на конкурентното законодателство.

Регистрация на Фирми и Търговски Дружества

Кантората активно работи по фирмена регистрация на търговски дружества. Предлагаме бърза регистрация на фирми, регистрация на консорциуми, регистрация на фондации и юридически лица с нестопанска цел.

Кратко описание

Кантората регистрира дружества или откриване на фирми:

ДЗЗД

ЮЛНЦ

ЕТ, ЕООД, ООД, АД

Правна помощ при ликвидация и заличаване на ООД, ЕООД, ЕТ и други.

Нашите адвокати фирмени дела и регистрация на фирми се занимават и с тяхното последващо правно и съдебно обслужване:

 • Подаване на Годишни финансови отчети
 • Подаване на декларации за промяна на адрес, седалище
 • Цялата процедура по прехвърляне на собственост на фирма или търговско дружество

Кратко описание

Макар и да не е нов правен субект, същото това представителство  подлежи на задължителна процедура по писмена регистрация в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията.

Процедура по регистрация на търговско представителство

Правни особености при извършването на стопанска дейност

Необходими изисквания

Сделките с местни лица, ако са за нуждите на търговското представителство, се сключват според чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за насърчаване на инвестициите. Прилага се по реда за извършване на сделки между местни лица). Търговското представителство трябва да се впише в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Tърговско Представителство

Всяко чуждестранно лице, извършвайки търговска дейност на територията на Република България, в съответствие с изискванията на собственото си, националното законодателство, може да открие търговско представителство.

Ние сме конфеденциални и лоялни професионалисти с индивидуален подход и комуникация

Ако искате да бъдете представени от най-добрата правна фирма за вашия случай, не се колебайте и ни пишете: info@lawyer-bulgaria.bg

Правни услуги за Физически лица

 1. Правни консултации и процесуална защита по граждански дела
 2. Защита  по изпълнителни дела пред ЧСИ
 3. Искови молби, образуване на дела,жалби в полицията и прокуратурата

Покупка, продажба или строеж на недвижим имот – Предварителен договор, Пълномощни, декларации, справка данъци и други.

Защо да изберете Нашата Кантора?

 1. Онлайн консултации 8/5
 2. Осигуряваме представителство и съдебна защита
 3. Успешно разрешаваме граждански и търговско правни спорове

Като опитни юристи, можем професионално да ви представяме по време на преговори, като предоставяме и услугата – съставяне на договори на български, английски, немски или руски език.

Наследствени Дела

Кантората разполага с добри и опитни адвокати по наследствени дела. Активно водим съдебни дела по делба на наследствени недвижими имоти, възстановяване собствеността върху земеделски земи. Разполагаме с адвокати по имотни дела и делба на полски и горски недвижими имоти.

Кратко описание

Правните текстове и разпоредбите за делба на наследство важат съответно и за делба на съсобствен имот. Тук е важно да отбележим, че исковете за делба не се погасява по давност. Видовете делбата като процедура може да се развие в две насоки –  доброволна и съдебна.

 • Доброволната делба е по същество представлява Договор между съсобственици (сънаследници), с който се споразумяват относно тяхното вътрешно прекратяването на съсобствеността.
 • Съдебната делба е специална съдебна процедура, развиваща се пред съответният Районен съд, приключва в две фази със съдебно решение. Самото делбено производство протича в две фази – с произнасяне по въпросите между кои лица се извършва делбата, кои имоти следва да се включат в делбената маса и каква е частта на всеки от участниците.

Адвокат наследствени дела:

 • Правни съвети при действия на приемане и последващ отказ от наследство и наследствени права
 • Подготовка на писмени документи и изготвяне, обявяване, откриване на завещания

За повече подробности и допълнителна информация натиснете бутона: прочетете повече.

Кратко описание

Разводът по исков ред е насочен към прекратяване на съществуващ граждански брак поради дълбокото му и непоправимо разстройство, въз основа на настъпили след сключването му обстоятелства.Това производството се инициира само от един от съпрузите, тъй като не е налице взаимно съгласие между съпрузите за развода и за еднакво уреждане на последиците от него.
Предпоставките за развод поради разстройство на брака са две:

1. Желание на единия от съпрузите за прекратяване на брака.

2.Липса на взаимно съгласие за прекратяване на брака.

При нас ще получите:

 • Правни съвети и консултации при развод по взаимно съгласие и по общия исков ред
 • Процесуално представителство при развод по взаимно съгласие или по вина на единия съпруг
 • Правни консултации и правно съдействие от бракоразводен адвокат при спор за родителски права
 • Правно съдействие при извеждане на дете с правата на единия родител извън границите на Република България. Съдействие и правна помощ при издръжка на деца, съпруг, низходящи, съвети при липса на издръжка и др.
 • Правни съвети относно делба на наследствено имущество – съдебна и доброволна делба, процесуална помощ в отделните фази на делбата;

Бракоразводни Дела

Кантората разполага с добър и опитен адвокат по бракоразводни дела. Ние успешно водим съдебни спорове по брачни дела, подготвяме документи и водим искове за издръжка, признаване на бащинство и други. Разполагаме с добри юристи по съдебни дела за оспорване на дял при разпределение на семейно имущество.

Граждански Дела

Нашата адвокатска кантора разполага с добри и опитни адвокати по съдебни дела и процесуално представителство. Осигуряваме правна защита пред различни съдилища и арбитраж в страната, по граждански дела, правни спорове при осиновяване, дела за издръжка и наем, разваляне на сключени договори пред различни инстанции и съдебни дела.

Кратко описание

Нашата адвокатска помощ и защита по граждански дела е най-сигурният начин да получите добър резултат. Доверете се на адвокат граждански дела, имаме богат професионален опит в тази сфера.

Правната кантора обслужва множество чуждестранни клиенти при техните гражданско правни спорове и съдейства при сключването на съдебни и извънсъдебни писмени споразумения.

При възникнали казуси не се колебайте да поискате онлайн консултация.

Нашата кантора предлага:

 • Обжалване на наказателни и административни постановления и наложени глоби.
 • Процесуално представителство пред застрахователни дружества във връзка с регресни вземания и изплащане и получаване на застрахователна премия.
 • Правни съвети и консултации при изготвяне на двустранни договори, нотариални актове.
 • Подготовка на документи по дела за делба на съсобствен имот – доброволна и съдебна и други.

Ние сме ваш надежден партньор. Възползвайки се от нашите правни услуги, вие си осигурявате спокойствие. Доверете ни се!

Ако искате да бъдете представени от най-добрата правна фирма за вашия случай, не се колебайте и ни пишете: info@lawyer-bulgaria.bg

Адвокат по търговски и граждански дела

Възползвайте се от правните услуги на Международна адвокатска кантора „Д. Владимиров и Партньори“ при обжалване на актове и постановления. Нашите адвокати по граждански и търговски дела ще Ви помогнат при обжалване на актове и постановления във всяка една ситуация и ще намерят решение за всеки Ваш проблем или трудности.

Кантората предлага широк спектър от ПРАВНИ УСЛУГИ, в областта на търговското, гражданското и дружественото право. Голяма час от адвокатите на адвокатска кантора „Д. Владимиров и Партньори“ предоставят правни услуги в няколко основни направления:

 • Правни консултации и процесуална защита по граждански дела и събиране на просрочени задължения  при съдебни спорове пред Районен съд и Окръжен съд;
 • Консултации и съдебни дела по събиране на задължения и искове по търговски дела пред Районен съд и Окръжен съд, надлежна адвокатска помощ при търговски спорове пред съдилищата;
 • Правни съвети и становища по съдебни дела в чужбина;
 • Правна помощ по имуществени съдебни спорове, адвокатска защита и процесуално представителство по изпълнителни дела пред ЧСИ (частни съдебни изпълнители);

Адвокатската кантора предлагаме абонаментно правно обслужване на търговски дружества, както и съдебно, процесуално представителство пред всички български държавни и неправителствени организации, граждански съдилища и международни институции. В хода на ежедневната ни дейност, се налга да работим с множество физически лица, собственици на недвижим имоти и фирми, както чуждестранни юридически лица – търговски дружества със сериозен оборот и интереси в различни сектори на икономиката и експорта в чужбина.

Адвокатите по търговски дела на „Д. Владимиров и Партньори“ предлагат правни услуги на чуждестранни клиенти с инвестиционни намерения в различни сектори на икономиката.

Нашият екип от адвокати по търговски и граждански дела включва професионалисти, които владеят отлично английски, немски и руски език.

Това ни позволява да общуваме с нашите чуждестранни клиенти на родния им език и да им осигурим по-ефективна помощ.Кантората обслужва търговски дружества и експортно ориентирани фирми при износа и търговския оборот с чуждестранни клиенти и контрагенти. Събиране на вземания в чужбина и преговори с чуждестранни партньори за изплащане на забавени, просрочени задължения.

Основен акцент в работата на адвокатите по търговски и граждански дела и адвокати по международни търговски спорове на кантора „Д. Владимиров и Партньори“ е връзките и интересите на български експортно ориентирани дружества в чужбина и международни инвеститори и дружества в България. С натрупания в годините опит на нашите адвокати по търговски делаадвокати по застрахователни делаадвокати по несъстоятелност и ликвидация на търговски дружества, целим да бъдем полезни на български и чуждестранни търговски дружества при събирането на задължения в чужбина и откриване на нов бизнес в България през всички етапи на неговото развитие и разрастване.

Правни услуги

Адвокати по граждански дела, съдебни дела и регистрация на търговски дружества

Винаги можете да разчитате на нас, като адвокати по граждански дела, обезщетения и адвокати по фирмени дела и имотни сделки за следното :

 • Правни услуги по изготвяне на различни гражданско правни документи (удостоверения, пълномощни, нотариални актове, покани);
 • Правна помощ за различни граждански договори за регистрация на организации с нестопанска цел, граждански дружества, кооперации;
 • Подготовка на писмени документи и становища за ликвидация / несъстоятелност на търговски дружества с публични задължения и вземания на трети лица, частни кредитори срещу тях;
 • Правни услуги, съдействие и подготовка на пълномощни, предварителни договори, нотариални покани, нотариални актове, приемо – предавателни протоколи, разписки, декларации, запис на заповед,др.;
 • Правно съдействие и подготовка на различни видове договори за отдаване под наем на терени или други видове недвижими имоти;
 • Правни услуги, свързани с подготовката на цялата необходимата документация при учредяването на етажната собственост и нейното управление;
 • Съдействие и подготовка на трудови договори, различни видове длъжностни характеристики, защита срещу заповеди за уволнения;
 • Правно съдействие при изготвяне на споразумения за изплащане на обезщетения по застрахователни дела;
 • Съдействие и подготовка на завещание – саморъчно, нотариално; Оспорване и защита при претенции срещу завещание;
 • Правни услуги, свързани с подготовката на предварителни договори, пълномощни, разписки и договори за прехвърляне на моторно превозно средство /МПС/;
 • Съдействие и подготовка на различни предварителни договори, пълномощни, писмени разписки и документи за сделки с вещни и ограничени вещни права, за които не се изисква нотариална заверка;

Като част от адвокатските услуги, които предлагаме влиза и изготвянето на всякакви жалби, искови молби, споразумения… :

 • Правно съдействие и подготовка на жалби в полицията и прокуратурата в случай на нарушени права и интереси;
 • Правни услуги и съдействие при подготовка на искови молби и образуване на дела срещу ответни страни за защита и претенция за суми, в това число и писмени становища и отговори на искови молби пред съд и други държавни органи;
 • Правно съдействие и подготовка за сключване на извънсъдебн
  и споразумения;
 • Правни услуги свързани с подготовката на писмени договори при извършване търговска дейност на дружества в различни икономически сектори;
 • Правно съдействие и подготовка на писмени Договори за продажба на стоки или услуги; Договор за наем; Договор за заем; Договор за лизинг; Договор за прехвърляне на търговско предприятие; Договор за цесия; Договор за дистрибуция; Комисионен договор, Договор за посредничество, Договор за проектиране и др;
 • Правни услуги и съдействие при подготовка на договори за управление и договори с прокуристи, търговски посредници и упълномощени лица;
 • Правно съдействие и подготовка на документи във връзка с дейността на търговски дружества – протоколи, заповеди, учредителни договори, решения, покани и други;
 • Правни услуги и съдействие свързани с подготовката на документи във връзка с регистрация на фирми, промени по фирмено досие, преобразуване и прекратяване на търговци и търговски дружества;

Предлагаме още:

 • Правно съдействие и подготовка на писмени претенции до застраховател, предявяване на застрахователни претенции и регреси срещу застрахователи и трети лица;
 • Правни услуги и съдействие свързани с подготовката на писмени възражения срещу откази за изплащане на застрахователни обезщетения;
 • Правно съдействие и подготовка на писмено искане за доплащане на застрахователно обезщетение;
 • Адвокатска помощ при подготовка на документация във връзка с лицензионни, разрешителни и регистрационни режими;
 • Легални съвети при подготовка на специализирани договори, свързани с доставка и внедряване на медицинското и техническо обслужване;
 • Правно съдействие и подготовка на писмена документация за акредитация, удължаване на лечебни здравни заведения.

Като добър и опитен адвокат по граждански дела в България сме на Ваше разположение за всякакви юридически консултации в областта на гражданскотом търговското, застрахователното и наследственото право, уреждане на сложни правни  казуси по имотни и банкови дела. В случай на нужда, можем да поемем Вашето надеждно процесуално представителство пред съдебните инстанции в Република България.

Адвокат по търговски дела и производство по несъстоятелност на дружества

Повечето чужденци идват в България с инвестиционни и търговски намерения. Те винаги търсят адвокати по търговски дела и правни спорове, говорещи чужди езици, специализирани в тази сфера.Тяхната най-важна цел е да открият надеждни партньори, които познават отлично българското търговско законодателство и са готови да представляват техните интереси в страната. Като адвокати по търговски дела и международни търговски спорове, екипът на Международна правна кантора „ Д. Владимиров и Партньори“ Ви предлага цялостно правно обслужване в сферата на дружествените дела и правни спорове по търговки дела, а именно :

 • Правни услуги и съдействие при регистрация  на търговски дружества и ЕТ, тяхното преобразуване или прекратяване;
 • Консултации при съставяне на договори на български, английски, немски и руски език;
 • Правни консултации и съдействие по проблеми с търговски сделки и водене на търговски спорове пред съдилища в страната и чужбина;
 • Правни консултации по банкови обезпечения, гаранции, ипотеки и залози;
 • Правни услуги и подготовка на документи за участие в устни преговори, подготовка на документи по търговески дела и арбитражни спорове.

Адвокат имотни дела и сделки с недвижими имоти

Правни услугиВсеки опитен адвокат по имотни дела и сделки с недвижими имоти в България, ще Ви каже, че интересът на чужденците към инвестиция в недвижими имоти в България нарасна значително през последните няколко години. Нашите опитни юристи са готови да отговорят на нуждите на всички заинтересовани клиенти. Кантората предлага правни услуги в сферата на недвижимите имоти и строителството, които Ви гарантират изрядна във всяко едно отношение сделка.

Като адвокати по имотни дела и адвокати по сделки с недвижими имоти в България, бихме могли да Ви съдействаме изцяло при следните дейности и подготовка на документи за:

 • Покупка, продажба или строеж на недвижим имот – Предварителен договор, Пълномощни, декларации, справка данъци и др.;
 • Подготовка на тържна документация за участие в инвестиционни проекти;
 • Съгласуване на общ устройствен план и промяна предназначението на земеделски земи;
 • Адвокат по съдебна и доброволна делба на недвижими имоти;
 • Издаване на Разрешително за строеж или Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт Образец №16);
 • Прехвърляне на недвижим имот, като апортна вноска в търговско предприятие.

Нашата основна задача е да проучим статута и състоянието на избрания от вас имот, да се информираме за правото на собственост.

При уреждане на изпълнителни производства, граждански и търговско правни спорове, ние ви осигуряваме представителство и съдебна защита. 

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения