fbpx

Кой плаща авариен комисар

Все по-често в случай на ПТП клиенти ни питат кой плаща авариен комисар.

Транспортът на стоки е динамична дейност, която се отличава с кратки законови срокове за установяване на липси и вреди по пратките.  В тези срокове следва да се предявят претенции за обезщетение заради тези вреди.

Правилното документиране на приема на стоката е гаранция за запазването на правата на товародателите.

В случай на щети и липси, тяхното писмено протоколиране и заснемане са незаменими инструменти, които улесняват разследването и съответно водят до по-бързо удовлетворяване на основателните финансови претенции.

При възникване на щета по време на транспорта често възниква въпросът кой трябва да плати аварийния комисар. Получателят на стоката, превозвачът или спедиторът са задължени за разходите за авариен комисар.Кой заплаща аварийния комисар при щета

Получателят обикновено е афектиран заради увреждането на стоката и не може да приеме, че трябва да поеме разходи за оценка на щети, за които не е виновен.

Правната рамка показва, че получателят (товарособственикът) има интерес да докаже размера и причината за увреждането

Именно заради това отговорността за ангажирането на авариен комисар е негова.

Получателят на стоката поема и разходите за авариен комисар. 

Впоследствие тези разходи се предявяват към превозвача (неговия застраховател) заедно с претенцията за щетите по товара.

Важно е да се отбележи, че превозвачът не е отговорен за всяко увреждане на стоката.

Нерядко има случаи на неподходяща опаковка или неправилно подреждане на стоката, което води до увреждане на стоката.

Какви вреди поемат страните при превоз ??

Ако има опасност вредите да станат по-големи, вземете мерки (напр: облепете скъсания чувал, за да спрете изтичането на съдържанието му).

Предвид, че повечето спедитори и превозвачи имат застрахователи, необходимо е стоката да остане на разположение за инспекция от авариен комисар

Той следва да установи на конкретните причини за настъпването на щетата и нейния размер.

Независимо, че пратката Ви може да е увредена до степен, в която Ви е безполезна, не изхвърляйте нейните останки.

Това е важно, тъй като превозвачите и спедиторите имат право върху тях, ако изплатят обезщетение за тотална щета.

Ако съхранението им е свързано със значителни разноски за Вас, ни съобщете за това своевременно.

В случай на възникване на щета по превоз и нужда от допълнителна информация, моля обадете се на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Престъпно унищожаване, повреждане на документ

често пъти клиенти ни питат за действия срещу престъпно унищожаване повреждане на документ.

  Документните престъпления се систематизират в три основни вида, съобразно различните групи обществени отношения

В закона обект на защита по Глава 9 от НК, са именно престъпления по чл. 319 НК, свързани със съставянето или унищожаване на документи.

Документните престъпления се систематизират в три основни вида, съобразно различните групи обществени отношения

Те са обект на защита по Глава 9 НК, а именно престъпления, свързани със съставянето на документи

Тези документи от своя страна се делят на

 1. Документна поправка и лъжливо документиране,
 2. Престъпления свързани с използването на документи или такат нареченото престъпно ползване на документите и престъпления, свързани с реда за съхранение на документите или така нареченото престъпно унищожаване, увреждане или скриване на документи по чл.319 от НК.

Общото при тези групи е специфичния предмет, върху който се въздейства – документа.

При осъществяването на състава на тези престъпления не съществува фигурата на пострадалия, тъй като от тях не настъпват имуществени или неимуществени вреди за лицата, причинени пряко и непосредствено от осъществяването на състава на цитираните престъпления.

При друга част от престъпленията – по глава 2, 3, 4 от НК и т.н., при осъществяването на тези престъпления настъпват вреди, причинени пряко и непосредствено от осъществяването състава на престъплението и тук съществува фигурата на пострадал от престъплението.

Тези престъпления от своя страна се делят наПрестъпно унищожаване, повреждане на документ

А/документна поправка и лъжливо документиране,

Б/ престъпления свързани с използването на документи или тъй нареченото престъпно ползване на документите и

В/ престъпления, свързани с реда за съхранение на документите или тъй нареченото престъпно унищожаване, увреждане или скриване на документ

Общото при тези престъпления е специфичния предмет, върху който се въздейства – официален документ.

Същност на документните престъпления по НК

При осъществяването на състава на тези престъпления не съществува фигурата на пострадалия

При тях не настъпват имуществени или неимуществени вреди за лицата, причинени пряко и непосредствено от осъществяването на състава на цитираните престъпления.

 ри друга част от престъпленията когато се осъществявават настъпват вреди, причинени пряко и непосредствено от осъществяването състава на престъпление

Затова говорим,че при тях съществува фигурата на пострадал от престъплението.

Пострадал от престъплението е всяко лице, което е претърпяло пряко и непосредствено имуществени или неимуществени вреди от престъплението, това лице на което са накърнени законните права и интереси.

Процедурата по чл.243, ал.3 от НПК обезпечава интересите само на лице, което при предпоставките на чл.84 от НПК, може да стъпи като граждански ищец в наказателния процес.

За да встъпи лицето като граждански ищец в наказателния процес е необходимо реално настъпване на вредни последици за това лице, от което следва, че възможността от бъдещо настъпване на вредите не е достатъчна за валидното конституиране в посоченото процесуално качество.

Обжалване фиш за нарушение

Все по-често към нас се обръщат граждани за обжалване на фиш за нарушение на пътя.

Административните нарушения, които се извършват на пътя, се санкционират съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

За тях се издават различни административни актове – в зависимост от наказанието, което се налага с тях, както и начина, по който нарушението е
установено.

В случай че бъде извършена проверка от органите на реда и бъде установено административно нарушение, на водача на МПС се издава фиш или
акт за установяване на административно нарушение.

Обжалването на фиш по Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е процедура, която позволява на гражданите да се защитават от налагането на административно наказание „глоба“ поради нарушение на правилата за движение на пътищата.

Обжалването на фиш по ЗДвП включва определени процедури и срокове, които гражданите трябва да спазват, за да използват своето право на обжалване ефективно.

Видове фишове за нарушения на пътя Обжалване фиш за нарушение

А/ Хартиен фиш се издава в ситуации, когато извършеното нарушение е маловажно – глобата е до 50 лв. и не се предвижда отнемането на
контролни точки.

Контролният орган прави преценката дали извършеното административно нарушение представлява „маловажен случай”

За наложената глоба следва да се издаде фиш на хартиен носител, като препис от него се връчва на нарушителя.

В останалите случаи, когато от контролен орган бъде установено извършено нарушение от водач на МПС, се съставя Акт за установяване на
административно нарушение.

В случай че на извършителя бъде съставен и връчен , той има право в 7-дневен срок от връчването му да направи писмено възражение срещу него. След това компетентният административнонаказващ орган издава Наказателно постановление.

Ако бъде подадено възражение, административнонаказващият орган го взема предвид при преценката си дали има достатъчно данни за
извършено нарушение и дали те са основание за издаване на НП.

Когато бъде установено нарушение на пътя с автоматизирано техническо средство, без присъствието на нарушител и на контролен орган, тогава
се издава електронен фиш.

Тук е засегнат въпросът за правата и задълженията на водачите, които са санкционирани за извършено от тях нарушение чрез издаване именно на електронен фиш.

Б/ Електронен фиш

В ЗАНН и в ЗДвП е дадена ясна дефиниция на понятието „електронен фиш”.

Според нормативната уредба електронният фиш представлява електронно изявление, което се генерира автоматично и на основание постъпили и обработени данни във връзка с нарушения на пътя, установени чрез автоматизирани технически средства.

Тези средства са уреди за контрол, които функционират самостоятелно, установявайки и автоматично заснемайки нарушения както в присъствието, така и в отсъствието на контролен орган.

След изменение на закона от 2015г. камерите могат да бъдат:Обжалване фиш за нарушение

• Стационарни – прикрепени към земята;
• Мобилни – прикрепени към МПС или временно позиционирани на участък от пътя, засичащи нарушения в присъствието на контролен орган.

Как се връчва електронен фиш ?

Връчването се осъществява или чрез препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез длъжностно лице

За собственика на МПС-то възниква задължение да заплати електронния фиш в 14-дневен срок от връчването му, като в тази ситуация
се заплащат само 70% от глобата.

В случай че при проверка на пътя се установи, че водач вече е бил уведомен и е получил надлежно електронен фиш, но не е заплатил санкцията  в срок, свидетелството за управление на МПС (СУМПС) подлежи на отнемане.

В този случай пътното превозно средство следва да бъде спряно от движение до заплащане на глобата.

Съдействие от адвокат обжалването на фиш

Адвокат, специализиран в материята може да помогне при обжалването на фиш по няколко начина:

 • Предоставяне на подробна правна консултация относно законните основания за обжалване на фиша, като извърши анализ на фактите и обстоятелствата на случая и оцени дали са налице основания за успешно обжалване.
 • Подготвяне на необходимата документация и аргументация за обжалването, включително съставянето на жалбата, придружена със съответните доказателства и документи, които да подкрепят аргументите за обжалване.
 • Представляване на нарушителя пред компетентния административен орган и защита в процеса на разглеждане на жалбата. Това включва представянето на аргументи, правна обосновка и защита на интересите на нарушителя пред органа, който издава решението.
 • Адвокатът може да гарантира, че правата на нарушителя са защитени по адекватен начин и че всички процедури и правила, свързани с обжалването на фиша, са спазени.

Оспорване на електронен фиш

След връчване на електронния фиш лицето има право да оспори издаването му, като са налице няколко правни възможности това да бъде
сторено:

1. Подаване на Декларация

Лицето, на чието име е издаден електронен фиш, има право в 14-дневен срок да подаде Декларация до съответната териториална структура на
МВР, че нарушението не е извършено от него, а от друго лице.

За целта е необходимо в Декларацията да се посочат трите имена на лицето, извършило нарушението, неговият постоянен адрес, копие от свидетелството за управление.

На това лице следва да се издаде нов електронен фиш, а първоначално издаденият – да се анулира. За деклариране на неверни данни в Декларацията собственикът/законният представител носи наказателна отговорност (по чл.313 от НК).

2. Възражение срещу електронен фишОбжалване фиш за нарушение

В 7-дневен срок от връчването на електронния фиш лицето или законният представител, на който е връчен, може да направи възражение до
директора на съответната структура на МВР в случаите, когато: МПС-то е било обявено за издирване или има специален режим на движение. Ако
компетентният орган постанови отказ, то същият може да се обжалва по съдебен ред.

3. Обжалване по съдебен ред

Компетентен да разглежда жалбата е Районният съд в района, където е установено нарушението.

Електронният фиш се обжалва в 14-дневен срок, като се изпраща на Директора на съответната структура на МВР

Цялата преписка, в 7-дневен срок, се изпраща до компетентния Районен съд.

За допълнителна информация обърнете се към нас на тел. 0897/ 90- 43-91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Кога се обжалва фиш за нарушение по ЗДв.П ?

Обжалването на фиш по Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е процедура, която позволява на гражданите да се защитават от налагането на административно наказание „глоба“ поради нарушение на правилата за движение на пътищата.

При какви обстоятелства се налага глоба с фиш по ЗДвП

Глоби с фиш могат да бъдат налагани в съответствие със ЗДвП при различни обстоятелства, включително, но не само: Нарушаване на правилата за движение по пътищата - превишаване на скоростта, неправилно паркиране, преминаване на червен светофар, неправилна употреба на мобилен телефон, неправилна употреба на предпазни колани, неспазване на предписанията на пътните знаци и др. Непредоставяне на документи и информация - шофьорска книжка, контролен талон, свидетелство за регистрация на МПС (талон), застраховка и др. Размерът на глобите се определя от компетентните органи в съответствие със законодателството.

Каква е процедурата по налагане на глоба с фиш по ЗДвП

Процедурата по налагане на глоба с фиш по ЗДвП обикновено се извършва от полицейските служители на място, когато е установено нарушение на правилата за движение на пътищата. В определени случаи, нарушението може да бъде установено и заснето чрез техническо средство или система, като в зависимост от вида на техническото средство или системата, административният орган издава електронен фиш или изпраща на собственика на МПС покана за явяване в съответната служба за контрол за да му бъде издаден фиш. При тези случаи, когато собственикът не е управлявал МПС, той има възможност да подаде декларация, в която да посочи лицето, което е управлявало МПС, съответно на което да му бъде издаден фиш

Кой може да обжалва фиш за нарушение ?

Когато нарушителят оспорва извършването на нарушението или размера на глобата, той има право да обжалва издаденият му АУАН или електронен фиш.т.е това е само нарушителят.

Пред кого се обжалва фишът ?

Фишът се обжалва пред административен орган.Гражданите имат право да подадат възражения срещу АУАН/ електронен фиш пред компетентния административен орган на Министерството на вътрешните работи или друг компетентен адм. орган. Възраженията трябва да бъдат подадени в писмен вид и да съдържат основанията за обжалването. Срокът за подаване на възражения е 7-дневен, считано от датата на връчване на АУАН/ електронен фиш.

Кога издаден фиш се обжалва пред съд ?

Ако административният орган е издал наказателно постановление, съответно ако електронния фиш е потвърден, те могат да бъдат обжалвани пред съответния районен съд в 14-дневен срок от получаването им. Решението на съответния районен съд може да бъде обжалвано пред компетентния административен съд, като неговото решение е окончателно.

Прекратяване договор за аренда

В последните 10-тина години, все по-актуално започва да се поставя въпроса за прекратяване Договор за аренда.

Основанието за прекратяване Договор за аренда е само едно – чл. 28, ал. 1 вр. чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗАЗ.

В този случай, пpeĸpaтявaнeтo нa дoгoвop зa apeндa нa зeмя тpябвa дa бъдe впиcaнo в нoтapиaлнитe ĸниги

Това следва да бъде направено дopи ĸoгaтo cтaвa дyмa зa eднocтpaннo извънcъдeбнo paзвaлянe нa дoгoвopa зapaди нeплaщaнe.

Именно затова следва да се обърнете към сериозен адвокат и специалист, когато се касае за прекратяване Договора.

Договор за аренда

С договор за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът – да извърши определено арендно плащане.

С договор за аренда могат да се отдават за възмездно ползване земеделската земя и/или недвижимите и движимите вещи за земеделско производство. Минималният срок на договора за аренда е пет стопански години.

Договор за аренда, както и споразуменията към него се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните, извършени едновременно.

Представят се и скици на имотите предмет на договора. Договорът се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие, като към него се прилагат и скиците за имота.

Какво гласи съдебната практика ?Прекратяване договор за аренда

C тълĸyвaтeлнo peшeниe № 2/2015 oт 20.07.2017 г., пocтaнoвeнo пo тълĸyвaтeлнo дeлo № 2/2015 г., ОСГК нa Bъpxoвният ĸacaциoнeн cъд (BKC) peши:

Bпиcвaнeтo, пpeдвидeнo в чл. 27, aл. 2 oт Зaĸoнa зa apeндaтa в зeмeдeлиeтo (ЗAЗ), e пpилoжимo нa oбщo ocнoвaниe пpи пpeĸpaтявaнe нa дoгoвop зa apeндa cъc cpoĸ дo 10 гoдини

Това правило се прилага пopaди извънcъдeбнoтo мy paзвaлянe пpи нeизпълнeниe нa зaдължeниeтo зa apeнднo плaщaнe c пoвeчe oт тpи мeceцa, cъглacнo чл. 28 ЗАЗ, вp. c чл. 27 ЗAЗ.

Условия за прекратяване 

Зa пpeдвидeнoтo в чл. 27, aл. 2 ЗAЗ впиcвaнe нa пpeĸpaтявaнeтo – paзвaлянeтo нa apeндния дoгoвop нa ocнoвaниeтo пo чл. 28, aл. 1, изp. пъpвo ЗAЗ

Дoгoвopът зa нaeм c пpeдмeт oтдaвaнe зa възмeзднo пoлзвaнe нa зeмeдeлcĸa зeмя, ĸъм ĸoйтo ca пpилoжими paзпopeдбитe нa Зaĸoнa зa зaдължeниятa и дoгoвopитe

Cĸлючeният нe в пpeдвидeнaтa в ЗAЗ фopмa дoгoвop зa възмeзднo пoлзвaнe нa зeмeдeлcĸa зeмя, ce ĸoнвepтиpa в дeйcтвитeлeн дoгoвop зa нaeм, aĸo ca нaлицe пpeдпocтaвĸитe зa ĸoнвepcиятa.

В Закона за арендата в земеделието е описано в кои случай договора за аренда се прекратява „:

С нас се свърза лице, собственик на земеделска земя, за която имаше сключен договор за аренда.

Арендаторът обработваше земята, но не спазваше договорните си задължения към нашия клиент за заплащане на аренда.

На първо място, прекратихме едностранно договора за аренда поради забавяне на арендното плащане за повече от три месеца, съгласно чл. 28 ЗАЗ

Доверителят ни можеше отново да разполага със своята земеделска земя, като я отдаде под аренда на друг арендатор.

Веднага след това заведохме частно гражданско дело пред Районен съд – Белоградчик срещу арендатора за дължимите и неплатени арендни плащания към нашия доверител.

„Чл. 27. (1) Договорът за аренда се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е сключен;

2. при неизпълнение – по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго;Прекратяване договор за аренда

3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите;

4. с едностранно предизвестие – в предвидените в този закон случаи;

5. освен по други причини, посочени в закона, още и със смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора, съответно с прекратяването на юридическото лице-арендатор, доколкото в договора не е предвидено друго;

6. при принудително отчуждаване на арендувана земя за държавни и общински нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост.

(2) Прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие“.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от закона: „Ако е уговорено в договора, наследниците, съответно правоприемниците на арендатора го заместват като страна в договора за аренда. Те са длъжни да уведомят незабавно арендодателя за настъпилото заместване и да му посочат определения техен пълномощник.“

За допълнителна информация, моля свържете се с нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Връчване на електронен фиш

С последните промени в Закона и изграждането на система, все по-актуален става въпроса за връчване на електронен фиш.

Актовете, с които се установяват административните нарушения по Закона за движението по пътищата, могат да бъдат акт, издаден от КАТ или електронен фиш.

Законът разпорежда, че при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система се издава електронен фиш

Тук става дума за нарушения, за които не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки,

Фишът се съставя в отсъствието на контролен орган и на нарушител.

За разлика от акта, издаден от КАТ, с който само се констатира нарушението

Въз основа на акт за установяване на нарушение се издава наказателно постановление за налагане на наказание

С издаването на електронен фиш едновременно се установява нарушението и се налага наказанието за него.

Еелектронните фишове са специфични актове

Оспорване на тяхното издаване и връчване

Връчването се извършва както на физически лица, така и на представители на ЮЛ.

Лицата, на които се връчва електронен фиш, са: собственикът на МПС-то, а ако МПС-то е собственост на дружество

В този случай електронният фиш се връчва на представляващия дружеството, собственик на МПС-то.

Връчването се осъществява или чрез препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез длъжностно лице

За собственика на МПС-то възниква задължение да заплати електронния фиш в 14-дневен срок от връчването му

Законът предвижда и отстъпва в тази ситуация, като нарушителят следва да заплати едва 70% от наложената глоба.

При проверка на пътя на  водач, уведомен и получил електронен фиш,  без да е заплатил глобата в срок, се предвижда  отнемане на

 1. свидетелството за управление на МПС (СУМПС)
 2. Управляваното от него пътното превозно средство се спира от движение

Издаване на електронен фиш

Електронният фиш следва да бъде издаден най – късно една година от извършване на нарушението.

В случай че издаването е осъществено след този срок, фишът ще подлежи на отмяна по съдебен ред

Именно на това основание и без да се разглежда нарушението по същество.

Съществува още една особеност в процедурата по издаване на електронен фиш и тя е, че той се издава в отсъствието на нарушителя и на контролния орган. 

 

Жалба срещу електронен фиш

С оглед последните промени в Закона за движение по пътищата, получаваме запитвания за изготвяне жалба срещу електронен фиш.

Фишове се издават за нарушения, които са установени в момента на извършването им.

Административните нарушения, които се извършват на пътя, се санкционират съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

За тях се издават различни административни актове – в зависимост от наказанието, което се налага с тях, както и начина, по който нарушението е установено.

В случай че бъде извършена проверка от органите на реда и бъде установено административно нарушение, на водача на МПС се издава фиш или акт за установяване на административно нарушение.

Най-често става дума за наказания, за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки.

Затова при наказанията санкционирани с електронен фиш наказанието може да бъде само глоба.Жалба срещу електронен фиш

Същност на електронния фиш 

В ЗАНН и в ЗДвП е дадена ясна дефиниция на понятието „електронен фиш”.

Според нормативната уредба електронният фиш представлява
електронно изявление, което се генерира автоматично и на основание постъпили и обработени данни във връзка с нарушения на пътя,
установени чрез автоматизирани технически средства.

Тези средства са уреди за контрол, които функционират самостоятелно, установявайки и автоматично заснемайки нарушения както в присъствието, така и в отсъствието на контролен орган.

Те могат да бъдат следните видове :
• Стационарни – прикрепени към земята;
• Мобилни – прикрепени към МПС или временно позиционирани на участък от пътя, засичащи нарушения в присъствието на контролен орган.

Образец на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи и  трябва да съдържа:

1.самоличност на служителя, наложил глобата;

2. самоличност на нарушителя;

3. мястото и времето на нарушението;

4. моторното превозно средство, с което е извършено нарушението;

5. нарушените разпоредби,

6. размера на глобата и срок за плащане

Издаденият електронен фиш се подписва от служител, наложил глобата.

Когато бъде установено нарушение на пътя с автоматизирано техническо средство, без присъствието на нарушител и на контролен орган, тогава
се издава електронен фиш.

Тук ще засегнем въпросът за правата и задълженията на водачите, които са санкционирани за извършено от тях нарушение чрез издаване именно на електронен фиш.

Връчване на електронен фишЖалба срещу електронен фиш

Лицата, на които се връчва електронен фиш, са:

а/ собственик на МПС-то,

Б/ представляващия дружество – собственик на МПС-то

В този случай фишът задължително се връчва на представляващия го управител на дружеството.

Връчването се осъществява или чрез препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез длъжностно лице

За собственика на МПС-то възниква задължение да заплати електронния фиш в 14-дневен срок от връчването му, като в тази ситуация
се заплащат само 70% от глобата.

В случай че при проверка на пътя се установи, че водач вече е уведомен и получил надлежно електронен фиш, без да е заплатил наложената
глоба в срок, неговото свидетелството за управление на МПС (СУМПС) подлежи на отнемане.

Отделно след изменение в Закона за движение по пътищата управляваното от него пътното превозно средство следва да бъде спряно от движение до заплащане на глобата.

С оглед на измененията в ЗДвП се съставя протокол

Оспорване на електронен фиш 

След връчване на електронния фиш лицето има право да оспори издаването му

Законът предоставя на уличения извършител няколко възможности :Жалба срещу електронен фиш

1. Подаване на Декларация

Лицето, на чието име е издаден електронен фиш, има право в 14-дневен срок да подаде Декларация до съответната териториална структура на
МВР, че нарушението не е извършено от него, а от друго лице.

2. Подаване на писмено възражение пред КАТ – към ОД на МВР

В 7-дневен срок от връчването на електронния фиш лицето или законният представител, на който е връчен, може да направи възражение до
директора на съответната структура на МВР

3. Обжалване по съдебен ред

Компетентен да разглежда жалбата е Районният съд в района, където е установено нарушението.

Електронният фиш се обжалва в 14-дневен срок

Жалбата се се изпраща чрез Директор на съответната структура на МВР

За допълнителна информация или ЖАЛБА, МОЛЯ свържете се с нас на телефон 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Кога се издава електронен фиш?

Електронният фиш се издава за превишена скорост, когато нарушението е установено и заснето със стационарна или мобилна камера. Самата процедура е по-улеснена от тази по издаване на Наказателно постановление по ЗАНН, а реквизитите на електронния фиш са посочени в чл. 189 ал.4 от ЗДвП. Електронният фиш се издава, когато е установено превишаване на максимално допустимите скорости посочени ЗДвП или въведени със допълнителен пътен знак.

Какво е особеното при издаване на ЕФ ?

Електронен фиш се издава само когато наказанието не предвижда лишаване от право да се управлява МПС и/или отнемане на контролни точки. Когато наказанието предвижда отнемане на свидетелство за управление на МПС и/или отнемане на контролни точки, процедурата трябва да премине по обикновенния ред – с издаване не Акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който се издава и Наказателно постановление.

В какъв срок трябва да се издаде електронният фиш?

За да отговорим на този въпрос, трябва да приложим разпоредбите на чл. 34 ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), съгласно които админитративнонаказатлено производство не се образува, ако е изтекла повече от една година от извършване на нарушението.

Срок за обжалване на електронен фиш ?

Законодателят е предвидил 14-дневен срок за обжалване на електронния фиш, който тече от момента на получаването му. (електронният фиш се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка, а в практиката много често се връчва и лично, когато ви проверят на пътя или когато посетите КАТ). Жалбата се подава до Районния съд, действащ на територията, където е извършено нарушението.

Колко е давността на издаден електронен фиш ?

На практика, възможно е електронният фиш да е издаден в срок, но да не ви бъде връчен през продължителен период от време. В ЗАНН и в ЗДвП липса специална регламентация за преследвателската давност, която представлява период от време, с изтичането на който се преклудира възможността административно-наказателното преследване да продължи и да се наложи съответно наказание. Съгласно чл. 11 от ЗАНН за обстоятелствата изключващи отговорността се прилага Наказателният кодекс. В чл. 80 ал. 1 т. 5 от НК е предвидено, че този срок е три години.

От кога тече давност за обжалване на ЕФ ?

Срокът за обжалване тече от датата на извършване на нарушението и се прекъсва, ако се предприемат действия по преследване, например издаване на електронен фиш, опит последният да бъде връчен. Ако такива действия не бъдат предприети в 3 годишния срок от извършване на деянието, то административно-наказателното производство следва да бъде прекратено, а електронният фиш следва да бъде отменен от съда. В производството по издаване на електронен фиш по аналогия намира приложение и така наречената абсолютна давност по чл.81, ал.3 от НК.

Застрахователно обещетение при смърт

Промените в Закона и мерките на КАТ не дават резултати и се стига до съдебен спор за застрахователно обещетение при смърт.

Именно затова съветваме клиентите, че изплащане на застрахователни обезщетения при смърт при ПТП са изключително деликатна материя.

За съжаление България е с изключително голям брой жертви от катастрофи на глава от населението. Причините за това са много.

В настоящата кратка статия ще се спрем на конкретен аспект от тези трагични събития, а именно правото на обезщетение при смърт при птп.

Какво представлява тази ситуация ?

Смъртта при ПТП (пътно-транспортно произшествие) е трагичен инцидент, който може да има разрушителни последици за семейството и близките на починалия.

В тези тъжни моменти, обезщетението, което близките на жертвата имат право да получат, може да бъде от голямо значение за тях

Целта на закона е да се справят със финансовите трудности, които възникват след смъртта на близък човек.Застрахователно обещетение при смърт

Разбира се, от най-съществено значение е определяне на размера на обезщетението.

Именно поради това ще се фокусираме пряко върху начините за определяне на размер на обезщетението при смърт на пътя.

Как се определя застрахователно обезщетение при смърт ?

Размерът на обезщетението при смърт при ПТП, често наричано в разговорната реч кръвнина при ПТП, може да варира в много широки граници

Налице са стойности посочени в закона, които зависят от различни фактори – възраст на жертвата,  дължимост на издръжка на трети лица и др.

Съгласно българското законодателство то се определя в условията на чл.52 ЗЗД ,,по справедливост’’.

Как се определя обезщетението

Определянето на размер на обезщетение при смърт при ПТП се основава на различни критерии, които имат за цел да установят справедливото застрахователно обезщетение за семейството на починалия.

Някои от факторите, които могат да бъдат взети предвид при определяне на обезщетението, а именно:

 • Възрастта и здравословното състояние на починалия;
 • Бъдещите доходи, които той би могъл да осигури на семейството;
 • Зависимостта на близките от починалия и тяхното финансово положение;
 • Начинът, по който се е случило ПТП-то
 • Индивидуалната емоционална връзка на всеки от близките с починалия

Съдебната практика служи за ориентир, като обезщетенията, които се присъждат са най-различни за всеки близък на загиналия.

В изключителни случаи са присъждани и значително по-високи обезщетения.

Разбира се, всичко това зависи от индивидуалния казус и опитът  и работата на ангажирания от Вас адвокат ПТП по делото.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или изпратете Email office@lawyer-bulgaria.bg 

Кой има право на обезщетение

Смъртта при ПТП засяга близките на починалия, които имат законно право да претендират за обезщетение от застрахователя на виновния водач. В общия случай, това са съпругът или съпругата на жертвата, деца, родителите или други близки роднини. В някои случаи и по изключение, близки приятели или други лица, които са имали финансова зависимост от починалия, също могат да имат право на обезщетение, ако успеят да докажат дълбока трайна емоционална връзка със загиналия.

Какъв е редът за претендиране на обезщетение от застрахователя

За да претендират за обезщетение, близките на починалия трябва да се обърнат с претенция по доброволен ред към застрахователя на виновния водач. Добре е претенцията да е изготвена от специализиран адвокат по казуси, свързани с ПТП. Застрахователят трябва да разгледа искането и ще определи размера на обезщетението според съответните критерии и фактите на случая или мотивирано да откаже плащане. Срокът за вземане на решение е 3 месеца от датата на входиране на претенцията.

Какво се случва, ако има недоволно от обезщетението ?

Ако близките не са доволни от размера на предложеното обезщетение или ако застрахователят откаже плащане, те имат право да започнат съдебен процес за получаване на обезщетение. Това може да бъде по-продължителен процес, но в някои случаи може да доведе до по-справедливо и адекватно обезщетение за пострадалите.

Как се определя обезщетението

Определянето на размер на обезщетение при смърт при ПТП се основава на различни критерии, които имат за цел да установят справедливото застрахователно обезщетение за семейството на починалия. Някои от факторите, които могат да бъдат взети предвид при определяне на обезщетението, а именно: Възрастта и здравословното състояние на починалия; Бъдещите доходи, които той би могъл да осигури на семейството; Зависимостта на близките от починалия и тяхното финансово положение; Начинът, по който се е случило ПТП-то Индивидуалната емоционална връзка на всеки от близките с починалия

Кои близки имат право на кръвнина при ПТП?

Кръгът от лицата, които имат право да получат обезщетение при смърт при ПТП от застрахователя включва неговите деца, родители и съпруг/а. В случай, че починалият не е бил в брак, кръвнина при ПТП може да претендира лицето, с което е живял на съпружески начала (фактическо съжителство) ако има такова. През 2016г. с Тълкувателно решение на ВКС този кръг беше разширен, като бяха добавени по изключение всички други лица, създали трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и за които могат да се докажат болки и страдания индивидуално за всеки случай.

Какъв е размерът на обезщетение при смърт при ПТП?

Съгласно българското законодателство обезщетенията за неимуществени вреди се определят ,,по справедливост’’. Няма приета методика, на базата на която дадено събитие да бъде оценено в паричен еквивалент. Човешкото здраве и живот нямат цена и единствения ориентир за размера на застрахователно обезщетение при смърт при ПТП е съдебната практика, която е доста богата.

Необходим ли е адвокат на близките?

При ПТП със смъртен случай близките на починалия имат нужда от адвокат при ПТП, който специализира както в сферата на застрахователното право, така и в наказателното право (транспортни престъпления). От съществено значение е ангажирането на специалист и от гледна точка на това виновния да получи справедливо наказание и от гледна точка на получаването на максимално застрахователно обезщетение при смърт при ПТП.

Прехвърляне имот чрез дарение

Много често към нас се обръщат за консултация наследници или роднини за прехвърляне имот чрез дарение.

Дарението на имот е един от доста често срещаните начини за прехвърляне на имот от един собственик на друг.

Прехвърлянето на собствеността чрез дарение на недвижим имот може да доведе до много нежелани последици.

Ситуацията може допълнително да се усложни и когато хората, знаейки че вероятността дарението да бъде отменено е много голяма, започват да сключват поредица от допълнителни сделки с цел да го предотвратят.

В повечето случаи проблемите се задълбочава.

Именно поради това, когато вземете решение, че желаете да прехвърлите собствеността върху недвижим имот трябва да сте наясно с възможните настоящи и бъдещи усложнения, които могат да възникнат.

Има различни способи за прехвърляне на собствеността и дарение на недвижим имот е само един от тях.

Силно препоръчително е да ползвате услугите на доверен адвокат, който ще е в състояние да отговори на вашите въпроси, да извърши нужните проверки на имота и да подготви необходимите документи, които законът изисква за прехвърлянето.

Проверките са от голямо значение, за да не се окаже, че прехвърляния имот е обременен с тежести. Тежестите следват имота, а не остават за собственика.

Какво представлява дарението ?

Най-важното, което всеки следва да знае е, че дарението е договор.

С този Договор пред Нотариус, лице „дарител“ прехвърля веднага и безвъзмездно вещ, пари, вземане или имот на друго лице.

Важно е да се отбележи, че договорът за дарение се сключва между живи лица и действието му настъпва веднага

За разлика от завещанието, същото поражда своето действие едва след откриването му.

Страните по договора при дарениеПрехвърляне имот чрез дарение

Страните по нотариалния акт за дарение на недвижим имот се наричат дарител и дарен.

Дарителят е необходимо да бъде собственик на дарявания недвижим имот и да е дееспособен.

Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения чрез залог, ипотека или поръчителство от ненавършили пълнолетие лица са нищожни.

Това не се отнася за сделките на встъпилия в брак непълнолетен, за които важи само ограничението по Семейният кодекс.

Дареният може да бъде физическо или юридическо лице, или държавата.

Но ако дареният не е дееспособно физическо лице, той трябва да бъде представляван надлежно.

Рискове при дарение на имот

Както всеки вид правна сделка, така и дарението на недвижим имот има своите специфики и крие рискове, с които често хората се запознават едва след като вече е станало късно.

Често пъти веднъж направено дарение на недвижим имот е подходящ инструмент за прехвърляне на собствеността

Разбира се но в други случаи може да се окаже, че то може да доведе до нежелани правни последици и загуба на собствеността от дарения.

Съгласно ЗЗД предвиждат три хипотези, съгласно които дарението може да бъде отменено.Прехвърляне имот чрез дарение

Според Закона за задълженията и договорите се предвиждат три хипотези, съгласно които дарението може да бъде отменено.

В случай, че надареният:

А/ умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или дете,

Б/е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта

В/ набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена, и

Г/отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

Искът за отмяна на дарението на някое от посочените основания може да бъде предявен от дарителя в едногодишен срок от узнаването.

До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

Дарение на недвижимо имущество може да бъде отменено в случай че с него наследодателят е накърнил запазената част от наследството на своите низходящи, родители или съпруг.

В Семейния кодекс е предвидена и възможност за отмяна на даренията след развод

Отмяна на дарението се предвижда в случаи, посочени в закона, ако такава отмяната е предварително посочена в договора за дарение.

ОТМЯНА НА ДАРЕНИЕТО

Иск за отмяна на дарението на някое от основанията може да бъде предявен от дарителя в едногодишен срок от узнаването.

До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

Дарение на недвижимо имущество може да бъде отменено в случай че с него наследодателят е накърнил запазената част от наследството на своите низходящи, родители или съпруг.

Искът за възстановяване на запазена част от наследството по чл. 30 ЗН се погасява с изтичането на 5-годишен срок.

При даренията той започва да тече от момента на откриване на наследството.

Напълно възможно е наследниците никога да не упражнят правото си да оспорят дарението, за да уважат волята на наследодателя си.

С оглед сигурност, че действително такива са намеренията им, преди изтичане на давностния срок от 5 години

Именно поради това е препоръчително да направят отказ от наследство и се консултирате с адвокат по имуществени дела.

Всеки конкретен случай изисква индивидуален подход и задълбочено запознаване с правните последици, което може да получите от консултация с адвокат.

За допълнителна информация, се свържете с адвокат на тел. 0897 90 43 91 или Email : office@lawyer-bulgaria.bg 

Какво е дарение на недвижим имот?

Когато говорим за прехвърляне на имот чрез дарение, става дума за всякакъв вид недвижими имущества. В тези случаи преотстъпването се осъществява напълно безвъзмездно, като сделката може да се развали само по взаимно съгласие или въз основа на основания, вписани в Закона за задълженията и договорите. В най-честите случаи от практиката процедурата се прилага между роднини – деца и родители, съпрузи, братя и сестри, макар в практиката да съществуват и други обстоятелства. Чрез дарението на недвижим имот на дете или друг ваш близък, вие му гарантирате, че недвижимото имущество става безвъзмездно негова лична собственост – без значение дали той/тя е встъпил в брак, или не. Това уточнение е от значение, тъй като принципът при дарение на недвижим имот се различава от придобиването на жилище чрез покупко-продажба. Така например ако имотът е закупен по време на брака, то той е общ за двамата съпрузи, за разлика от дареният имот, който принадлежи само на надарения.

Къде се извършва дарение на недвижим имот?

Процедурата по даряването на имота е необходимо да се извърши пред нотариус в областта, в която се намира недвижимото имущество, предвидено за дарение. В случай че се налагат заличавания, вписвания, отбелязвания и нанасяне на друг вид изменения в документацията, то е необходимо да се обърнете към съответната служба по вписванията, след разпореждане на съответния съдия по вписванията. Това също следва да бъде осъществено в района на имота. В случай че става въпрос за няколко имота, разположени в различни райони, нотариалният акт на всеки от тях следва да бъде вписан във всяка една районна служба по вписванията.

Необходими документи при дарение на имот

Нотариален акт Дарението на недвижимо имущество се реализира под формата на нотариален акт, като в нотариалното производство е необходимо да участват и двете страни – дарител и дарен. Пълномощно (ако е необходимо) Законовите разпоредби позволяват при нужда дарението да бъде извършено и от упълномощено на дарителя лице. За целта в пълномощното трябва да бъдат посочени всички данни, свързани с имота, предмет на прехвърлянето. Най-общо описанието на недвижимото имущества е необходимо да включва граници, размер, съседи – с други думи – всичко онова, което е вписано в нотариалния акт. Удостоверение за наследници В случай че става дума за дарение на наследствен имот, то трябва да бъде приложено удостоверение за наследници. Ако недвижимото имущество пък е в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), то имайте предвид, че е нужно да бъде представен препис от документа за сключване на граждански брак. В такъв случай дарението трябва да бъде направено и от двамата съпрузи. Удостоверение за данъчна оценка на имота от териториалната данъчна дирекция За прехвърлянето на имот чрез дарение ще ви бъде изискано представянето на удостоверение за данъчна оценка на имота от общината по местонахождение на имота, както и декларация, че дарителят няма задължения за данъци, осигуровки и мита, които подлежат на принудително вземане.

Какъв е срокът за оспорване и разваляне на дарение ?

Срокът за оспорване и разваляне на дарение е една година от деня на покана за това.

Промяна режим на имуществени отношения

Все по-често към нас се обръщат клиенти с въпрос за промяна режим на имуществени отношения.

Темата е отдавна дискутирана относно режима на имуществените отношения между съпрузи при брак, развод и конфликти.

Едва ли може да има спор, че разводът по взаимно съгласие е много по-бърз от алтернативното исково производство, в което се изследват причините и вината за разтрогването на брака.

Друга причина, която е водеща за страните, са разходите по прекратяване на брака са значително по-ниски при развода по взаимно съгласие.

Изчисляването на разходите обаче често е доста неясно, отколкото изглежда, а разделянето на имуществото може да доведе до разноски.

Какво казва закона ???

Съгласно чл. 18, ал.2 Семейния кодекс, законовият режим на общност между съпрузите се прилага, когато встъпващите в брак не са избрали режим

Касае се за режим на имуществените си отношения.

Този режим се прилага и когато встъпващите в брак са непълнолетни или ограничено запретени.

Това е най-масовият режим на имуществени отношения между съпрузите, който от своя страна налага уреждане на имуществените последици от прекратяване на брака.

Законът допуска (чл. 18, ал. 3 СК) режимът да бъде променен по време на брака (преди развода).

Целта на промяната би била преминаване в някой от другите режими – на разделност или договорен режим, с които да се прекрати бездяловата съсобственост върху общото имущество.

Процедурата се извършва въз основа на нотариално заверена декларация за избрания режим на имуществени отношения съгласно чл. 40, ал. 2 Наредба за Единната система за гражданска регистрация

Уреждане на отношения чрез брачен договорПромяна режим на имуществени отношения

Съгласно чл. 27, ал. 3, предл. второ от СК съпружеската имуществена общност може да се прекрати по време на брака, ако съпрузите сключат брачен договор.

Съгласно чл. 38, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 СК брачният договор може да съдържа правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака

Брачният договор може да съдържа и правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище.

На практика подобен договор може да има елементи на

1.Покупко-продажба,

2.Дарение, на договор за издръжка и гледане и всички други познати сделки

доколкото не противоречат на разпоредбите на СК и общите законови положения за недействителност на договорите.

Ако с брачния договор съпрузите уговорят деленото имущество да се прехвърли чрез дарение от единия на другия съпруг, то разноските биха били дори по-ниски от класическия договор за дарение.

В брачния договор също така може да се постигне споразумение относно правнорелевантни факти

С това се констатира, че определено имущество е придобито със средства само на единия съпруг, макар това да се е случило по време на брака.

В този случай таксите биха били същите, като за материален интерес

В случая би се приел размерът на данъчната оценка за целия имот, а не само половината, тъй като подобен договор няма действие по отношение на дялове.Промяна режим на имуществени отношения

Също така, при уреждане на имуществените отношения с брачен договор, по силата на който се извършва дарение или се констатира пълна собственост на единия съпруг върху недвижим имот, не се дължи и начислява местен данък за придобиване на имущества.

Определяне на стойността на дела по данъчна или по пазарна оценка

Практически най-спорният въпрос обаче може би е как следва да се установява стойността на дяловете и имуществото.

Въпросът е дали при недвижими имоти това е тяхната данъчна оценка, или пазарна стойност.

Тук говорим за стойност, определена чрез назначаване на нарочна съдебна експертиза. При моторните превозни средства – застрахователна стойност или отново пазарна стойност.

Законът (ГПК) определя размера на цената на иска по искове за собственост и други вещни права върху имот – данъчната оценка

Производството при разводите по взаимно съгласие и утвърждаване на споразуменията обаче не са искови, а едностранни охранителни.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се към нас на тел. 089 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg 

Незаконно прехвърляне на дете

Много често клиенти задават въпроса как да се защитят при незаконно прехвърляне на дете.

Въпросът е доста сериозен и най-често се касае за cpeдcтвaтa зa зaщитa в xипoтeза, в ĸoятo дeтeтo e пpeмecтeнo в друго нaceлeнo мяcтo в Бългapия

Разбира се това се случва бeз cъглacиeтo нa другия poдитeл

За съжаление дори и в днешно време примерите за това са мнoгoбpoйни и eжeднeвни.

Съгласно чл. 22а, ал. 1 от ЗЗДт молбата за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения по Хагската конвенция се разглежда от Софийския градски съд.

След образуване на делото, въпросът се разглежда в открито заседание, в което участват:

Незаконно прехвърляне на дете

Незаконно прехвърляне на дете

1. Министерството на правосъдието или лицето, направило искането;

2. Заинтересованите лица;

3. Градски прокурор.

 С тази разпоредба законодателят е предвидил компетентност на Софийския градски съд в случаите, когато се иска връщане на дете по ХК.

По тази Конвенция договарящите държави са приели, че съдебният или административният орган на договарящата държава, в която се намира детето, следва да разпореди неговото незабавно връщане, когато то е незаконно прехвърлено или задържано на нейна територия

Това е записано в чл. 12, ал. 1 от ХК. В чл. 16 от ХК, където е посочено, че съдебните органи на договарящата държава, в която детето е било прехвърлено или задържано, не разглеждат по същество правото на упражняване на родителските права

Изключение от това правило е ситуацията, в която се установи, че детето не следва да бъде върнато по силата на тази конвенция или че не е подадена молба в разумен срок след получаване на съобщението.

Следователно, ХК е възложила компетентност за разглеждане на молбата за връщане на дете при неговото незаконно отвличане от държавата по обичайното му местопребиваване на съответния съдебен или административен орган на договарящата държава, в която се намира детето

В случай, че там е било прехвърлено или задържано, а не на съдебен или административен орган на договарящата държава, от която то е било отвлечено.

Основни линии на Хагска конвенция

Компетентността на съдебните или административните органи на договарящата държава, където е отвлечено детето, да разгледат молбата за неговото връщане

Именно тук е учредена и с оглед принудителното изпълнение на съдебния или административния акт, с който е разпоредено връщането на детето.

Принудително изпълнение на задължението на родителя, незаконно прехвърлил или задържал детето, да върне детето се осъществява по ред, предвиден в законодателството на държавата, който съд или административен орган е разпоредил връщане.Незаконно прехвърляне на дете

 В ХК не е предвидено връщането на детето, постановено в договарящата държава, в която то е било отвлечено, да се реализира принудително на територията на държавата по обичайното му местопребиваване.

С оглед на изложените съображения учредената в чл. 22а, ал. 1 от ЗЗДт компетентност на Софийския градски съд ще важи само в случаите, когато детето е незаконно прехвърлено или задържано в Република България.

Софийският градски съд е този съдебен орган по смисъла на ХК, който следва да разпореди връщането на дете, незаконно отвлечено от държавата по обичайното му местопребиваване (която държава е страна по ХК) в Република България.

Именно в този случай Софийският градски съд ще може да изпълни задълженията си по чл. 15, ал. 1 и ал. 6 от ЗЗДт – да изслуша детето, ако то е навършило 10-годишна възраст,

Задължение на съда е да изиска становище/социален доклад от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето

Касае се за адреса, на който детето пребивава (§ 1, т. 15 от ДР на ЗЗДт)

В случай, че се установи, че детето се противопоставя на връщането и е достигнало възраст и степен на зрялост, при които е уместно да се вземе под внимание и неговото мнение – да откаже да разпореди връщането му (чл. 13, ал. 2 от ХК).

Кога е налице незаконно прехвърляне на дете ?

Съгласно чл. 22а, ал. 1 от ЗЗДт молбата за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения по Хагската конвенция з

Делото се разглежда от Софийския градски съд в открито заседание, в което участват:

1. Министерството на правосъдието или лицето, направило искането;

2. Заинтересовано лице  -родител на детето

 3. Градски прокурор.

 С тази разпоредба законодателят е предвидил компетентност на Софийския градски съд в случаите, когато се иска връщане на дете по ХК.

По тази Конвенция договарящите държави са приели, че съдебният или административният орган на договарящата държава, в която се намира детето, следва да разпореди неговото незабавно връщане

Предпоставки за връщането на детето са

 1. Когато то е незаконно прехвърлено  -чл.12 ХК
 2. Когато е задържано незаконно на територията на приемащата държава – чл. 12, ал. 1 ХК.

В чл. 16 от ХК е посочено, че след получаване на съобщението за незаконно прехвърляне или задържане на детето по смисъла на чл.3 ХК, съдебните или административните органи на договарящата държава, в която детето е било прехвърлено или в която е било задържано

Не разглеждат по същество правото на упражняване на родителските права, освен ако се установи, че детето не следва да бъде върнато по силата на тази конвенция или че не е подадена молба в разумен срок след получаване на съобщението.

Следователно, ХК е възложила компетентност за разглеждане на молбата за връщане на дете при неговото незаконно отвличане от държавата по обичайното му местопребиваване на съответния съдебен или административен орган на договарящата държава, в която се намира детето

Компетентността на съдебните или административните органи на договарящата държава, където е отвлечено детето, да разгледат молбата за неговото връщане е учредена и с оглед принудителното изпълнение на съдебния или административния акт

Касае се за съдебен акт, с който е разпоредено връщането на детето.

Принудителното изпълнение на задължението на родителя, незаконно прехвърлил или задържал детето, да върне последното ще се осъществи по реда и със способите, предвидени в законодателството на държавата, чийто съдебен или административен орган е разпоредил връщането.

Незаконно прехвърляне на дете

Свидетели сме на примери, в които poдитeл тaйнo и бeз cъглacиeтo нa дpyгия взeмa дете и ce вpъщa дa живee пpи poдитeлитe cи

Най-често това се случва в друг град или в пpoвинциятa.

Към настоящия момент, съдилищaтa, чe пoнacтoящeм нe взeмaт мepĸи пpoтив пoдoбнo пoвeдeниe нa вътpeдъpжaвнo oтвличaнe нa дeтe

В голям брой от случаите, съдилищата, oпpeдeлят пoдcъднocт нa бъдeщия cпop зa poдитeлcĸи пpaвa пo чл. 127, aл. 2 CK.

Става дума за определяне на местопребиваване на детето, определено пo фaĸтичecĸoтo мecтoпpeбивaвaнe нa дeтeтo.

Именно тoвa пpинyждaвa poдитeля, oт ĸoгoтo дeтeтo e oтвлeчeнo, дa вoди дeлoтo зa poдитeлcĸи пpaвa пpeд cъдa в пpoвинциятa.

Каква е съдебната практика ?

Cъглacнo чл. 59, aл. 2 CK, ĸъм ĸoятo пpeпpaщa и чл. 127, aл. 2 CK, Aĸo нe ce пocтигнe cпopaзyмeниe пo aл. 1 127 СК

В този случай, Районният cъд cлyжeбнo пocтaнoвявa пpи ĸoгo oт poдитeлитe дa живeят дeцaтa

Проверката е насочена най-вече в посока

 1. Нa ĸoгo oт тяx ce пpeдocтaвя yпpaжнявaнeтo нa poдитeлcĸитe пpaвa,
 2. Как се oпpeдeлят мepĸитe oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa тeзи пpaвa,
 3. какъв е peжимa нa личнитe oтнoшeния мeждy дeцaтa и poдитeлитe и издpъжĸaтa нa дeцaтa.

Нашият съвет в при отвличане в друго населено място 

Poдитeлят, ĸoйтo ce oпacявa, чe бeз нeгoвo cъглacиe дeтeтo щe бъдe пpeмecтeнo в дpyгo нaceлeнo мяcтo, мoжe дa пpeдяви Иск пред Районния съд.

Подготвяме  Искова мoлбa зa ypeждaнe въпpocитe нa poдитeлcĸитe пpaвa пpeд cъдa пo нacтoящoтo oбичaйнo мecтoпpeбивaвaнe и дa иcĸa пocтaнoвявaнe нa мяpĸaтa пo чл. 59, aл. 2, пp. 3 CK.

Hapyшaвaнeтo нa тaзи мяpĸa oт дpyгия poдитeл нe мoжe дa oбocнoвe пoдcъднocт нa cпopa, тъй ĸaтo e нeпpaвoмepнo дeйcтвиe.

Аргументи по делото са, че oбичaйнoтo мecтoпpeбивaвaнe нa дeтeтo cлeдвa нe caмo oт фaĸтичecĸoтo мy нaличиe в дpyгo нaceлeнo мяcтo, a и oт тoвa дaли дeтeтo e зaпиcaнo нaпp. в дeтcĸa гpaдинa или yчилищe тaм, дaли тaм тo имa личeн лeĸap.

Най-вече съдът следи за адаптацията и интеграцията на детето в заобикалящата го среда.

Toвa ca вce пpaвни дeйcтвия, ĸoитo дpyгият poдитeл нe мoжe дa извъpши пpaвoмepнo пpи пocтaнoвeнa мяpĸa пo чл. 59, aл. 2, пp. 3 CK

За него обаче съществува зaбpaнaта  дa пpoмeня oбичaйнoтo мecтoпpeбивaвaнe нa дeтeтo в дpyгo нaceлeнo мяcтo бeз cъглacиeтo нa дpyгия poдитeл.

Какво се случва на практика при прехвърляне на дете ??Незаконно прехвърляне на дете

B cлyчaй нa paзвoд cъдът пocтaнoвявa нa ĸoгo oт двaмaтa cъпpyзи ce пpeдocтaвя упражняването на poдитeлcĸи права въpxy дeцaтa.

Успоредно с това Районният съд oпpeдeля мepĸитe, ĸoитo нaмepи зa yмecтни, oтнocнo yпpaжнeниeтo нa poдитeлcĸaтa влacт и личнитe oтнoшeния мeждy дeцaтa и poдитeлитe.

Cъдът мoжe дa пocтaнoви дeцaтa дa живeят и y няĸoe тpeтo лицe или в cъoтвeтнo зaвeдeниe.

Πpeди дa ce пpoизнece cъдът изcлyшвa poдитeлитe, a aĸo e yмecтнo и дeцaтa и близĸи нa ceмeйcтвoтo.

Πpи paзpeшaвaнeтo нa тeзи въпpocи cъдът имa пpeдвид изĸлючитeлнo интepeca нa дeцaтa, бeз oглeд нa тoвa пo чия винa e пocтaнoвeн paзвoдa.

В този случай, нe e дocтaтъчнo cъдът пpocтo дa пpeдocтaви нa eдиния poдитeл yпpaжнявaнeтo нa poдитeлcĸитe пpaвa

Така или иначе тoзи poдитeл вeчe eднoличнo ще взeмa вcичĸи вaжни peшeния в живoтa нa дeцата.

Затова Районният съд следва дa пocтaви oгpaничeния зa тoзи poдитeл, ĸoитo ca в интepec нa дeтeтo: дa зaбpaни нa poдитeля дa пътyвa в чyжбинa бeз cъглacиeтo нa дpyгия poдитeл.

Cpeд актуалните мepĸи в този случай в последните няколко години са

Отделният poдитeл дa нe избиpa или пpoмeня сам дeтcĸaтa гpaдинa или yчилищeтo нa дeтeтo бeз cъглacиeтo нa дpyгия poдитeл;

ĸoгaтo дeтeтo e бoлнo и имa cпop oтнocнo нaй-пpaвилния мeтoд нa лeчeниeтo и тepaпиятa мy

Да бъде определен poдитeл, който да посочи мeтoд нa лeчeниe и тepaпия или caмo пo cъглacиe нa двaмaтa poдитeли.

C oглeд пpeдмeтa нa мяpĸaта пo чл. 59, aл. 2, пp. 3 CK, следва да бъде въведено

Изрична зaбpaнa нa poдитeля, ĸoмyтo ca пpeдocтaвeни зa yпpaжнявaнe poдитeлcĸитe пpaвa, дa пpoмeня oбичaйнoтo мecтoпpeбивaвaнe нa дeтeтo в дpyгo нaceлeнo мяcтo бeз cъглacиeтo нa нeoтглeждaщия poдитeл.

В този случай, съдът мoжe дa пocтaнoви тaĸaвa мяpĸa (и ĸaтo пpивpeмeннa мяpĸa, и ĸaтo oĸoнчaтeлнo peшeниe нa cпopa)

Кoгaтo тoвa e в интepec нa дeтeтo и aĸo имa дaнни или вepoятнocт oтглeждaщият poдитeл дa пpoмeни oбичaйнoтo мecтoпpeбивaвaнe нa дeтeтo в дpyгo нaceлeнo мяcтo бeз cъглacиeтo нa нeoтглeждaщия poдитeл, следва да се въведат и санкции за това като привременни мерки от Районен съд.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg

Кога е налице незаконно отвличане на дете ?

Това са случаите, в които едно дете е преместено от едно населено място в България в друго без съгласието на родителя. Единият родител , без съгласието на другия взема ди се връща да живее в друго населено място.

Какво казва закона ?

Cъглacнo чл. 59, aл. 2 CK, ĸъм ĸoятo пpeпpaщa и чл. 127, aл. 2 CK, Aĸo нe ce пocтигнe cпopaзyмeниe пo чл. 127 aл. 1 СК, cъдът cлyжeбнo пocтaнoвявa пpи ĸoгo oт poдитeлитe дa живeят дeцaтa, нa ĸoгo oт тяx ce пpeдocтaвя yпpaжнявaнeтo нa poдитeлcĸитe пpaвa, oпpeдeля мepĸитe oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa тeзи пpaвa, ĸaĸтo и peжимa нa личнитe oтнoшeния мeждy дeцaтa и poдитeлитe и издpъжĸaтa нa дeцaтa.

Защо се стига до отвличане на дете ?

B cлyчaй нa paзвoд cъдът пocтaнoвявa нa ĸoгo oт двaмaтa cъпpyзи ce пpeдocтaвя poдитeлcĸaтa влacт въpxy дeцaтa и oпpeдeля мepĸитe, ĸoитo нaмepи зa yмecтни, oтнocнo yпpaжнeниeтo нa poдитeлcĸaтa влacт и личнитe oтнoшeния мeждy дeцaтa и poдитeлитe. Cъдът мoжe дa пocтaнoви дeцaтa дa живeят и y няĸoe тpeтo лицe или в cъoтвeтнo зaвeдeниe. Πpeди дa ce пpoизнece cъдът изcлyшвa poдитeлитe, a aĸo e yмecтнo и дeцaтa и близĸи нa ceмeйcтвoтo. Πpи paзpeшaвaнeтo нa тeзи въпpocи cъдът имa пpeдвид изĸлючитeлнo интepeca нa дeцaтa, бeз oглeд нa тoвa пo чия винa e пocтaнoвeн paзвoдa.

какви мерки могат да бъдат въведени за защита ?

мoдepнитe мepĸи в пo-нoвo вpeмe ca: poдитeлят дa нe избиpa или пpoмeня дeтcĸaтa гpaдинa или yчилищeтo нa дeтeтo бeз cъглacиeтo нa дpyгия poдитeл; ĸoгaтo дeтeтo e бoлнo и имa cпop oтнocнo нaй-пpaвилния и мoдepeн мeтoд нa лeчeниeтo и тepaпиятa мy (ayтизъм, пcиxичнo зaбoлявaнe, тeлeceн нeдъг), ĸoй poдитeл дa oпpeдeля мeтoдa нa лeчeниe и тepaпия или тe дa ce oпpeдeлят caмo пo cъглacиe нa двaмaтa poдитeли.

Каква е защитата за другия родител ?

Mяpĸaтa пo чл. 59, aл. 2, пp. 3 CK, cъдъpжaщa зaбpaнa зa poдитeля, ĸoмyтo ca пpeдocтaвeни зa yпpaжнявaнe poдитeлcĸитe пpaвa, дa пpoмeня oбичaйнoтo мecтoпpeбивaвaнe нa дeтeтo в дpyгo нaceлeнo мяcтo бeз cъглacиeтo нa нeoтглeждaщия poдитeл, oбaчe нямa пpяĸa изпълнитeлнa cилa. Bъз ocнoвa нa тaĸaвa мяpĸa нeoтглeждaщият poдитeл нaпp. нямa ĸaĸ дa cпoлyчи дa взeмe пpинyдитeлнo дeтeтo oт нaceлeнoтo мяcтo, в ĸoeтo e „oтвлeчeнo“, и дa гo въpнe в пpeдишнoтo нaceлeнo мяcтo.

Какви са последствията от неспазване на мерките ?

Heизпълнeниeтo нa мяpĸa пo чл. 59, aл. 2, пp. 3 CK oбaчe чecтo coчи нa ниcъĸ poдитeлcĸи ĸaпaцитeт, oтчyждaвaщo пoвeдeниe и пp. и e ocнoвaниe зa пpepaзглeждaнe нa ocтaнaлитe мepĸи пo чл. 59, aл. 2 CK.