Претенция по застрахователни дела ?

В сферата на застрахователното право пострадалите могат да тръсят компенсация от настъпили пътни инциденти. Голяма част от пострадалите или техните близки и роднини не са наясно относно легалната претенция по застрахователни дела ?

С оглед на множеството необосновани откази на застрахователите, в настоящият момент е особено актуален въпроса за изплащане на претенция по застрахователните дела ?

Правна рамка за претенция по застрахователни дела ?Претенция по застрахователни дела ?

Голяма част от делата са свързани с обезщетение за всички потърпевши, при претенция по застрахователни дела.

Най-важният нормативен акт е „Кодекс за застраховането”.

В него се уреждат редът за изплащане на обезщетения и претенции по застрахователни дела.

Съществена част от претенциите по застрахователни дела са свързани с исковете по  т.нар. задължителни застраховки.

Към тях спадат най-масовите застраховки като например Гражданска отговорност на автомобилистите и Автокаско.

Застраховки при иск по застрахователни дела ?

Застраховка Гражданска отговорност – урежда отговорността на гражданите и юридически лица.

Тази отговорност възниква във връзка с отговоността за причинени имуществени и неимуществени вреди

Неимуществените вреди са физическите болки и страдания на постадалите в пътно-транспортни произшествия

Това са вреди на претърпяли ПТП лица, като същите съгласно чл.52 от Закона за задълженията и договорите се определят от съда по справедливост.

Други задължителни застраховки са „ЗЛОПОЛУКА” на пътниците, Трудова злополука”. и др. Претенция по застрахователни дела ?

Тези застраховки представляват отговорност на застрахователя при причинени от застрахования щети на трети лица

Отговорността по тези застраховки възникват при управление на МПС.

Изключения от задължителните застраховки

С оглед на задължителния характер на застраховките „Гражданска отговорност“ Злополука на пътниците и „Трудова Злополука“ е реално,в  пълно нарушение на закона,  да не е била сключена такава.

Именно в такива случаи е създадена възможност за обезщетение от страна на „Гаранционен фонд“

Това е специален фонд, който изплаща обезщетения на лица по задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт, въпреки тяхната липса.

За допълнителна информация се обърнете на телефон 0897 90 43 91 или на Email : office@lawyer-bulgaria.bg 

Как да намеря адвокат по застрахователни дела ?

Изборът на подготвен и опитен адвокат по застрахователни дела е сложен процес. Важното е да се насочите към специалист с опит и познания за дела при ПТП на пътя, който е наясно с размера на обезщетенията по застрахователни дела.

За какво да внимавам при нужда от адвокат по застрахователни дела ?

Голяма част от адвокатите по ПТП, търсят да ангажират клиенти с уговорката за сериозен процент от полученото застрахователно обезщетение. Сериозният адвокат по застрахователни дела ще Ви изслуша и фиксира конкретен размер на Вашият казус.

Как да предявя претенция за неимуществени вреди ?

Когато са налице неимуществени вреди от ПТП, в което сте потърпевши, адвокатите специалисти в сферата на застрахователните казуси биха могли най-добре да Ви запознаят с правата Ви. Важното е да спазите всички срокове и предявите претенции пред Застрахователя навреме.

Какво да правя при отказ за изплащане на обезщетение ?

Ако получите отказ за изплащане на обезщетение или застрахователят Ви изплати сума, която смятате за занижена спрямо усповията по застраховката отново най-подходящо е да се свържете с адвокат по застрахователни дела. Кантората предлага професионални, в които можете да разкажете по-подробно за касуса си и да получите информация от експерт в сферата.

Колко продължава делото срещу застрахователя ?

Трудно е да се даде точен отговор на въпроса, но в рамките на календарна година, би трябвало да завърши процеса пред първа инстанция по застрахователното дело. В същият срок се очаква да приключи и досъдебното производство, ако се води дело срещу извършителя на ПТП-то от страна прокуратурата.

Дело за нарушение владение

В практиката се срещат ситуации в които се наблюдава нарушаване владението  на недвижим имот. Затова е важно да се очертае ясно въпроса относно възможностите за дело за нарушено владение. 

Съгласно правната регламентация, владението може да бъде защитавано от всяко нарушение.

Следва да се прави разграничение между защита на собствеността и защитата на владението. Правото на иск за защита на владението принадлежи на всеки владелец. Дело за нарушение владение 

Защитата на нарушено владение е уредена в закона – ГПК като особено исково производство. Тази защита попада в главата на т.нар. „Особени искови производства“.

Подсъдност при дело за нарушено владение Дело за нарушение владение

С отделянето й като самостоятелен раздел в закона се очертава специално внимание на защита на правото на владение на недвижим имот.

Всяко дело за нарушено владение  е подсъдно на Районен съд.

Тази подсъдност е налице дори и в случаите на висока стойността на предявеният иск.

Ако с исковете са защитава нарушено владение на недвижим имот, този иск е подсъден пред онзи районен съд, в чийто район се намира недвижимият имот.

Следваща характерна особеност на всяко дело за нарушено владение е бързина.

Районният съд проверява само факта на владението и цели да установи нарушението. Дело за нарушено владение 

Видове искове по дело за нарушено владение 

Законът разглежда различни хипотези относно владението. Основният иск по всяко дело за нарушено владение е искът по чл. 75 ЗС.

С иск по чл. 75 ЗС се защитава владението на недвижим имот.

Същественото, в случая,е че искът по чл. 75 ЗС  не защитава всяко владение, а само продължителното владение, доказано и манифестирано пред всички лица, имащи претенции към собствеността.

Законът сочи, че искът по чл. 75 ЗС се прилага относно владение, продължило повече от 6 месеца. Т. е. от обхвата на действие на този иск е изключено владение по-кратко от този срок.дело за нарушено владение

Това означава,че в съдебен процес следва да се се представят достоверните данни за продължителността на владението за по-голям срок от 6 месеца.

Вторият важен иск в този смисъл е – осъдителен иск по чл. 76 ЗС.

По същество обхватът на вторият иск е значително по-широк.  С него се защитава се владението както на движими, така и на недвижими вещи.

Искът е по-широк и по съдържание. С него се защитава не само отнето владение, но и отнето държане.

В този смисъл държателят може да ползва за възстановяване на фактическата си власт както облигационните искове, така и в дело за нарушено владение при предявен иск по чл. 76 ЗС.

За допълнителна информация се обърнете на телефон 0897 90 43 91 или на mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки Ваш въпрос, ще бъде разгледан с оглед на конкретната специфика или образуваният съдебен процес по владелчески искове.

Какво представлява защитата на владението ?

Владелческата защита е уредена в материалното право – ГПК като особено исково производство. Самият факт, че защитата попада в главата за особените производства означава, че законодателят отделя специално внимание на посесорната защита.

Кой съд е подсъден при спор за владение ?

Всички искове за защита винаги са подсъдни на Районен съд, независимо от стойността на иска. Ако с исковете са защитава нарушено владение на недвижим имот, този иск е подсъден пред онзи районен съд, в чийто район се намира недвижимият имот.

Какво се случва по дела за защита на владение ?

съдът проверява само факта на владението и факта на нарушението. Ако лицето-владелец междувременно е предявило иск за собственост, то не може да предяви и владелчески иск за защита, докато е висящ процесът за собствеността.

Кой иск се предявява за владение на недвижим имот ?

С исковете по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС се допуска защита на правото на владението на недвижим имот. Тези искове следва да бъдат предявени пред Районен съд по местонахождението на имота.

Какво представляват исковете за владение ?

След като се предяви иск по чл. 75 ЗС, Районен съд приема, че с иска се защитава не само владението на правото на собственост, но и владение на вещно право върху недвижим имот, като изрично се споменава владението на сервитут.

Какво защитават исковете за владение ?

С иска по чл. 75 се защитава владението срещу всяко нарушение. Искът по чл. 76 ЗС се цели възстановяването на отнето владение. Обхватът на иска по чл. 76 ЗС е по-широк от този предходния иск. Защитава се владението както на движими, така и на недвижими вещи.

Жалба за самоуправство

Често в отношенията между отделните собственици и съсобственици на недвижими имоти възникват спорове. Затова се налага да се изготви и входира т.нар. жалба за самоуправство.

Законодателят е предвидил строги санкции при самоуправство.Жалба за самоуправство

В самостоятелен състав в Наказателния кодекс съществува специален текст за това престъпление.

Това е отразено в разпоредбата на чл.323 на НК.

Въпреки че конкретната дума не се използва, законът касае конкретно деянието самоуправството.

За извършено деяние самоуправство се предвижда и лишаване от свобода до пет години и глоба до 1000 (хиляда) лева. Жалба за самоуправство

Защо се налага да се изготви жалба за самоуправство ? 

Целта на закона е ясна. Въпросът е да се знае, че всеки ще бъде преследван по НК, и то по общия ред, ако осъществи това деяние.

В хипотезата на самоуправство може да се стигне по много начини. В някой от тях се стига при правни спорове за имоти

До самоупраство се стига при преустройство или наемане на апартамент, гараж, магазин или друг вид собственост

Какво представлява деянието самоуправство ?

Съгласно съдебната практика деяние по чл.323, ал.1 от НК изисква да е налице предварително оспорено имуществено право.

Това следва да бъде извършено от лице което НЕ притежава права върху процесният обект.

За допълване на квалификацията самоуправство е необходимо да е налице и умисъл на извършителя.

НК изисква преди започване на самоуправните действия да е съществувал правен спор между страните.Жалба за самоуправство

Като легитимирани страни по това деяние са само извършител или пострадал от престъпление по 323 НК.

Като деяние, самоуправство се определя при възникнал правен спор – за вещно, облигационно или друго имуществено право

Спорът е налице тогава, когато насрещната страна изрази несъгласие за наличието на твърдяно право или начин на осъществяване.

Как се изготвя жалба за самоуправство ?

Съдебната процедурата започва и се движва изцяло по правилата на Наказателния кодекс и по Наказателно-процесуалния кодекс

Процедурата по защита срещу самоуправство започва с изготвянето на мотивирана жалба или сигнал до прокуратурата,

След като вече е бил входиран и т.нар. заявителски материал пред полицията.

Съгласно закона „полицейските органи предупреждават устно или писмено лицето, за което има достатъчно данни и се предполага, че ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред“.

Това става с протокол, с който лицето се предупреждава за отговорността, която се предвижда при извършване на съответното престъпление или нарушение на обществения ред.

За допълнителна информация се обърнете на телефон 0897 90 43 91 или на mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки Ваш въпрос, ще бъде разгледан с оглед на конкретната специфика.

Как се образува дело за самоуправство?

Жалба за самоуправство се подава до Прокуратурата. След като бъдат събрани и разгледани всички доказателства и материали по преписката се образува т.нар. досъдебно производство, което в последствие прераства в съдебна фаза пред Наказателен състав.

Какво се случва след подадена жалба за самоуправство ?

При извършване на престъпление, прокуратурата, образува наказателно производство, което протича в две фази - досъдебна и съдебна.

Кога се стига до досъдебно производство след жалба за самоуправство ?

Досъдебното производство, може да протече в две форми - предварително производство, при което разследването се води от следовател, и полицейско производство, при което разследващ орган е дознател – служител на МВР. Ръководството и контрола по отношение на всяко досъдебно производство, се извършва от съответната прокуратура. Досъдебната фаза, приключва с изготвяне на обвинителен акт от органите на прокуратурата.

Как да образувам съдебно дело за самоуправство ?

Съдебното производство, се образува от съда, след като прокурорът предяви обвинителен акт. Прокурорът и обвиняемият, могат поотделно да представят доказателства, преди първото съдебно заседание. Съдът, събира и проверява всички представени доказателства. Следват съдебните прения и се дава последна дума на подсъдимия. Съдът, решава дали подсъдимият е виновен и постановява присъдата. Тя, подлежи на обжалване или протест от страна на прокурора пред второинстанционния съд - в 15-дневен срок.

 

Подаване заявление в Търговски регистър

Настъпването на промени и промяната на обстоятелства на една фирма, неминуемо водят до вписване по партидата на дружеството. Това се извършва, чрез подаване заявление в Търговски регистър. 

Търговският регистър представлява е електронна база данни, съдържаща множество вписани актовете за следните категории :

 1. търговците и търговски дружества
 2. клоновете на чуждестранни търговци,
 3. юридическите лица с нестопанска цел
 4. клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел.

Всички документи и заявления, които касаят вписване на промени в Търговският регистър са образци, които се попълват с оглед отразяването на тези промени. 
Подаване заявление в Търговски регистър

Какво промени се вписват в дружеството ?

Много са случайте, в които се налага вписване на промени и обстятелства по партидата на дружеството.

Най-често чрез подаване заявление се цели смяна на управител на дружеството или адрес.

Промяната на седалище и адрес на управление се извършва с входирането на Заявление А4 в указан нов адрес на дружеството.

Вписване и заличаване могат да се заявяват от титуляр на дружеството или негов законен представител, който е упълномощен за подаване заявление в Търговски регистър.

Обичайната практика в подобен род случаи е подаване заявление в Търговски регистър за промяна на обстоятелства от адвокат с изрично пълномощно или пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Как може да се подаде заявлението за вписване на промени ?

Заявленията на хартиен носител се подават в териториалните звена на Агенцията по вписванията, които са по седалищата на окръжните съдилища.

При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя.

Заявления могат да се подават по електронен път на електронният адрес на Търговският регистър към Агенцията по Вписванията.Подаване заявление в Търговски регистър

Успоредно с изготвените писмени документи, към отделните Заявления за вписване се представят и изискуемите по закон декларации от подаващите лица.

Целта на тези декларации е да удостовери и задължи подаващите лица да декларират истинността на данните, представени със заявлението за вписване на обстоятелства.

Кога се дават указания ?

Възможно е, ако информацията в Заявлението и представените данни в системата на Търговският регистър се разминават да се стигне до даване на указания.

Тези указания са с цел отстраняване на нередовности в Заявлението.

Всяко едно заявление получава по електронен път уникален входящ номер.

Съществено изискване към всички документи е, че същите следва да се представят в оригинал, заверен от заявителя препис или нотариално заверен препис.

Физическите лица, независимо от различните основания за вписване, могат да имат само една регистрация.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Колко време отнема едно вписване в Търговския регистър?

Вписването на едно заявление отнема различно време, в зависимост от това за какво е предназначено. Отделните заявления влизат в различни потоци и се управляват в зависимост от натовареността на служителите в Търговският регистър. Принципно - в рамките на ден-два следва да получите отговор на Вашето Заявление.

Възможно ли е да се получи забавяне при обработка на Заявление ?

В определени периоди от годината Тъговският регистър се претоварва. Необмислени законодателни промени също биха могли да повлияят негативно върху работата му, вследствие на което да се получи забавяне. В тези моменти, длъжностните лица по регистрацията не успяват да обработят всички заявления достатъчно бързо. Това се случва рядко, но когато се случи, наваксването на заявленията може да отнеме месеци.

Как се следи движение на подадено заявление ?

В случай, че става въпрос за вече регистрирана фирма, всички заявления (вкл. и все още необработените), са достъпни от партидата на фирмата. Когато се следи движението на заявление за регистрация на нова фирма, гореописаният метод за търсене няма да действа, тъй като фирмата все още няма създадена партида. В този случай, можете да ползвте търсачката на Документи без партида

Какво представлява Търговския регистър?

Търговският регистър представлява е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. Регистърът е една електронен указател, в която се съдържат данните и историята на всички фирми и юридически лица с нестопанска цел, както и документите, въз основа на които са регистрирани тези лица, а също и документите, въз основа на които са нанесени промени по партидите им.

Може ли заявлението да се разгледа по-бързо ?

Системата на Търговския регистър не позволява едно заявление да бъде разгледано преди останалите заявления, които са получили входящ номер преди това. По този начин, дори и директорът на Агенция по вписвания не разполага с техническа възможност да придвижи едно заявление преди всички останали. Това е едно голямо предимство на електронната система на търговския регистър.

Адвокатска помощ наказателни дела

Работата по наказателни дела е свързана пряко с процесуално представителство пред Районна прокуратура и Районен съд. Повечето лица твърде късно осъзнават нуждата от адвокатска помощ наказателни дела.

Когато се нуждаете от процесуална подкрепа и защита по наказателни дела, е нужно да изберете  адвокат наказателни дела.

Адвокатска помощ наказателни дела

Желателно е избраният адвокат да е тясно специализиран по казуси с конретната тематика.

От голямо значение е да се спрете на специалист, който разполага с опит в защитата на лица- заподозрени и извършители на деяния, наказуеми по Наказателният кодекс.

В този смисъл е от съществено значение да Ви бъде разяснено, какви са Вашите права и какво следва да бъде предприето, при установяване на

 1. Мярката на процесуална принуда – дали е подписка, задържане под стража или парична гаранция
 2. Квалификацията на обвинението и документите по т.нар. досъдебно производство, започнало след приключилата проверка на дознанието
 3. Доказателства, с които разполагат при формулиране на обвинението и улики, водещи до формирането основателно предположение за извършено деяние.

Съдебни процедури за адвокатска помощ наказателни дела

В случай, че бъде назначен служебен защитник или си ангажирате адвокат по наказателни дела, можете да разчитате на него за следните действия:

 • Предявяване на събраните доказателства в досъдебното производство;
 • при привличането Ви като обвиняем, с повдигане на обвинение в наказателен процес;
 • при разпита в качеството на обвиняем в съдебна фаза
 • при вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“;
 • във всяко открито съдебно заседание от съдебна фаза в наказателният процес пред съда
 • при извършване на процесуални действия, за които се изисква да учавствате.

Независимо дали сте избрали служебен защитник или си наемете адвокат по наказателни дела, дължите възнаграждение за участие и явяване по делото пред съда.

В този смисъл е редно да се обмисли внимателно дали е добре да се ангажира служебен защитник.Адвокат наказателни дела

Правилният вариант е да предпочетете опитен адвокат по наказателни дела, който ще защитава реално Вашият интерес пред съда.

Представителство пред Районна прокуратура 

Въпросът,  дали следва да се явят с или без адвокат на досъдебното производство зависи от самия обвиняем

Понякога е задължително в условията, предвидени в НПК, за което им се указва още в призовката за съдебното заседание.

Основният момент в събирането на доказателства се ръководи от прокуратурата. По-конкретно това е районен прокурор.

В случаите когато се налага да бъде повдигнато обвинение, при предявяване материали е наложително участието на адвокат.

Особено това важи в случаите, когато се стига до привличане на обвиняем, с описание на правната квалификация на деянието.

След получаване на призовка за наказателно дело ?

Всяка призовка по наказателни дела следва да съдържа задължително информация за: 1. Районният или Окръжен съд, където сте призован. 2. Наименование на органа по досъдебното производство, който я изпраща; 3. Номера и годината на образуване на дело; 4. Имена и адреса, на който съм призоваван; 5. Качеството, в което съм призован; 6. Мястото, датата и часа на съдебното заседание или следственото действие, на което трябва да се явя; 7. Правни последиците от неявяването. Ако съм призован като обвиняем в призовката трябва да се посочи, че имам право да се явя със защитник. Защитник може да ми бъде адвокат по наказателни дела.

Какво представлява извършено престъпление ?

Определението за престъпление е дадено в Наказателния кодекс, според който престъпление е това общественоопасно деяние – действие или бездействие, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. Всички престъпления са уредени в Наказателния кодекс. При сезиране на прокуратурата от Вас не се очаква да давате квалификация на престъплението, за което се отнася Вашата жалба или сигнал. Достатъчно е да се посочат ясно и точно фактите, които сте възприели и смятате, че съставляват престъпление.

Трябва ли ми адвокат по наказателни дела ?

Конституцията на Република България предвижда, че всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси, както и че в държавните учреждения гражданинът може да се явява и със защитник. Това означава, че упълномощаването на адвокат при посещение в прокуратурата по Ваша инициатива, е Ваше право, но не и задължение. В Наказателно-процесуалния кодекс са уредени хипотези, в които защитата на обвиняемия е задължителна, като за осигуряването на защита в тези случаи органът на наказателното производство следи служебно.

Съдебни такси по делото ?

В съдебната зала, влизат само съдебни дела и искове за които е била предварително платена съответната такса. Повечето хора не знаят какви са обичайните Съдебни такси по делото ?

българското законодателство е категорично, че съдебно дело не може да тръгне, без да е платена съответната, предвидена по закон, държавна такса. Самата  от действащия Граждански процесуален кодекс. Съдебни такси по делото ?Съдебни такси по делото ?

Внасянето на държавната такса пък е условие за придвижване на исковата молба и за даване ход на делото.

Затова е желателно съдебните такси по всяко дело да се внесат предварително. В противен случай, съдът ще остави молбата без движение.

Как се определят съдебните такси по делата ?

Когато предмет на делото са следните искове

 • Дела за право на собственост или други вещни права върху имот
 • Съдебни исковете за установяване съществуване, унищожаване или за разваляне на договор
 • Съдебни искове за разваляне на договор за вещни права върху имот
 • Иск по чл. 19 ЗЗД за сключване на окончателен договор

Законът има конкретни изисквания към предмета и цената на иска. В този случай размерът на държавната такса се определя върху една четвърт от цената на иска.

По искове за собственост и други вещни права върху имот цената на иска е данъчната оценка, а ако няма такава, то тогава се гледа пазарната цена на вещното право.

Цената по искове за унищожаване или за разваляне на договор и за сключване на окончателен договор е стойността на договора.

Когато договорът има за предмет вещни права върху имот, то тогава размерите са данъчната оценка, съответно пазарната цена.

Затова следва да бъде изяснено къде и кой определя размера на дължимите държавни такси по образувани дела в съда.

Определяне на държавни и съдебни такси по делата ?

Държавните такси са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието.

В Тарифата са очертани включително и съдебни такси по различните видове дела, както и съдебни такси по отделните искове. Основният критерии по който се определят е цената на иска.

По искове за съществуване или прекратяване на договор за наем цената на иска е кумулация на сумата от наем за една календарна година.

При искове за периодични платежи за определено време тя е сборът на всички платежи, а по искове за периодични платежи за неопределено време или за пожизнени платежи – сборът на платежите за три години.

По искове, по които оценката представлява затруднение в момента на предявяване на иска, цената на иска се определя приблизително от съда

В случай, че се окаже в последствие, че е нужна допълнителна такса или се връща надвзетата съобразно цената, която съдът определя при решаване на делото.

Как се освобождава от плащане на държавни такси ?Съдебни такси по делото ?

Законът допуска и възможност за освобождаване от заплащането на държавни такси при наличието на определени предпоставки.

някой категории съдебни дела са освободени от заплащане на държавни такси. Характерен пример за това са  работници, служители и членове на кооперации по искове от трудови правоотношения.

Съдебни такси не се дължат и по искове за издръжка. Държавна такса не се събира и по дела, водени от прокуратурата.

Съдебни такси и разноски по производството не се внасят и от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят.

С изрична писмена молба същите могат да се освободят от заплащане на такси и разноски по делата.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Колко е размера на съдебните такси по делата ?

Размера на съдебните такси се определя от вида на самото дело. Най-общо таксата е процент от размера на иска, ако той е оценяем. Стандартната съдебна такса на съдилищата е в размер на 4 % от стойността на иска, обявен и записан в исковата молба по делото.

Къде е определена съдебната такса по делото ?

Държавните такси са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието. Въпросната тарифа пък се приема от правителството със специално постановление. Там е посочено за какво гражданско дело какви такси се събират.

Какви съдебни такси има по делата пред съд ?

Те могат да бъдат прости или пропорционални. На практика те се плащат върху цената на иска. Според ГПК цената на иска е паричната оценка на предмета на делото. Според чл.69 от кодекса размерът на цената на иска за парични вземания е търсената сума. По искове за собственост и други вещни права върху имот цената на иска е данъчната оценка, а ако няма такава, то тогава се гледа пазарната цена на вещното право

Може ли да не се плати съдебната такса ?

ДА, при определени обстоятелства съдът може да освободи ищеца от съдебна такса. Съдебни не плащат ищците, които са работници, служители и членове на кооперации. Става дума обаче само по водени от тях искове, произтичащи от трудови правоотношения. Такси не плащат и тези, които завеждат искове за издръжка, не се плащат и по искове, водени от прокурор. Такси и разноски по производството не се внасят и от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят.

Как става освобождаване от съдебни такси ?

Освобождаването става от председателя на съответния окръжен или районен съд. За целта обаче трябва да се представи молба за освобождаване от държавна такса, както и декларация за семейно и материално положение и имотно състояние. По молбата за освобождаване съдът взема предвид доходите на лицето и на неговото семейство, имущественото състояние, удостоверено с декларация, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта.

При освобождаване от съдебни такси, кой ги плаща ?

В случай на освобождаване разноските по производството се плащат от сумите, предвидени от бюджета на съда.

 

Как се събират суми по фактура ?

Събирането на задължения в България е разделено в две фази. Първият вариант е начин за бързо събиране на задължението чрез изпращане на покана. Все пак за да Ви изясним материята следва да отговорим на въпроса как се събират суми по фактура ?

Какви етапи минава събирането на задължения по фактура ?Как се събират суми по фактура ?

Едната касае извънсъдебно събиране на задължения в България е разделено в две фази. Целта на това е чрез изпращане на обикновена сравнително удобна нотариална покана да се покани забавилият се длъжник да плати.

Тук всички действия са свързани с опит за извънсъдебно уреждане на спора и събиране на вземания по фактура  без намесата на съд.

Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда.

Коя е втората фаза на събирането на задължения по фактура ?

Втората фаза се изразява в подготовка на документи и внасяне на иск в съдебна зала.

Най-общо тази фаза, обхваща всички легални действия по събиране на дълга.

, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази.

Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза., но все пак трябва да

Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен.

Събирането на неплатени фактури е основен проблем за развитието на малкия и средния бизнес в България.

Всеки е чувал, че междуфирмената задлъжнялост е причината за затрудненията на много фирми в различни браншове.

Тази задлъжнялост води до възникването на спор за просрочени задължения.

В случай на отказ или липса на реакция, въпросът следва да бъде отнесен до съответният Окръжен или Районен съд.

Тази дейност касае множество фирми като складове за стоки на едро, търговски магазини, рекламна агенции и транспортни фирми.

Важни реквизити за събиоране на задължението  по фактураКак се събират суми по фактура ?

Задължително е да имате както самата фактура, така и протокол за приемане на стока или услуга.

Това може да се докаже и чрез писмена корепонденция между страните.  Отделно ще се наложи да представите Заявка за съответната поръчка или  платежно за частични суми по фактурата.

Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази.

Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи рядко се решават в извънсъдебната фаза, затова се налага образуването на съдебно дело.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Колко време можем да чакаме плащане по неплатени фактури

Задължението по неплатени фактури може да се разглежда или като периодично или като еднократно задължение. Ако говорим за неплатени фактури издадени от по-големи бизнеси, пример за периодични задължения са доставката на ток, вода, газ, интернет, телефон и др. В случаите на периодични задължения, правото за събиране на задължението по неплатената фактура трябва да се упражни в три годишен срок от издаването на фактурата. Ако то не се упражни в този срок, Издателят на фактурата губи правото на съдебно събиране на задължението. Ако имаме еднократно задължение т.е. неплатената фактура е издадена за еднократно предоставяне на стока/услуга, тогава задължението по тази фактура може да бъде предявено пред съд в пет годишен срок.

Как да съберем суми по неплатена фактура ?

Първото нещо което трябва да направите е да се опитате доброволно да накарате длъжника да плати.Българското право дава възможност на бизнеса да ползва т.нар. “съдебно производство за плащане”. Някои търговски дела отнемат няколко месеца.

Какво да правите ако спечелите делото за събиране на дълга ?

След като съдебното решение влезе в сила, можете да извадите т.нар. Изпълнителен лист и да пристъпите към принудително събиране на задължението. За целта е нужна и правната помощ на специалист по изпълнителни дела.

Колко са съдебните такси по делата за просрочени задължения по фактура ?

Съдебно дело не може да тръгне, без да е платена предвидената по закон, държавна такса от 4 % . В крайна сметка, когато се завежда съдебно дело, ищецът трябва да плати държавна такса и да представи квитанция за извършване на плащането. Внасянето на държавната такса пък е условие за придвижване на исковата молба и за даване ход на делото. Държавните такси са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието

Какво представлява суперфицията ?

Суперфиция или т.нар. ограничено вещно правото на строеж е право, което собственикът може да отграничи и преотстъпи (прехвърли) на друго лице. За голяма част от хората не е ясно точно какво представлява суперфицията? 

Принципът е, че собственикът на земята е собственик на всички трайни приращения върху нея. Това обхваща т.нар. трайни насаждение и пристроеното.

Същност на суперфицията ?Какво представлява суперфицията ?

Правото на строеж се учредява винаги в полза на лице, което не е собственик на земята и представлява правен способ за разделяне на правото на собственост върху земята и собственост върху постройката в чужд имот.

Правото на строеж е нормативно уредено в няколко закона. Какво представлява суперфицията ?

Част от тях са Закона за собствеността (ЗС), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), подзаконовите нормативни актове, въз основа на тези закони.

Правото на строеж възниква в резултат на двустранна правна сделка

По силата на тази сделка едната страна отделя право на собственост и го прехвърля на другата

По този начин възникват права и задължения за двете страни.

Кога се погасява суперфицията ?

Съгласно закона суперфицията ограничава правомощията на собственика на земята. Налице са правни основания за нейното нейното предсрочно прекратяване.Какво представлява суперфицията ?

Тези основания настъпват с факта, че правото на строеж, учредено на едно лице трайно не се упражнява.

Съгласно текста на чл. 67 ЗС правото да се построи сграда върху чужда земя (чл. 63, ал. 1 ЗС) се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години.

Давност да се надстрои етаж върху съществуваща чужда сграда тече от момента, когато се създаде обективна възможност за одобряването на проекта за етаж.

Важно изключение : петгодишният давностен срок по чл. 67 от Закона за собствеността не тече и не се прилага в случаите когато правото на строеж е получено като обезщетение за отчужден недвижим имот.

За допълнителна информация относно въпроса какво представлява суперфицията, обърнете се на тел. 0897 90 43 91 или по електронната поща office@lawyer-bulgaria.bg.

Как се определя издръжката на дете ?

Въпросът за издръжката на децата след брака е въпрос, който често се задава. Много хора за съжаление не знаят как се определя издръжката на дете ?

Важно е да посочим начинът и размерът, по който се определя издръжката на дете.

Според Семейния кодекс, всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние.

Той е длъжен да осигури условия на живот, необходими за развитието на детето.

Как се определя издръжката на дете ?

Законът позволява да се прави конкретна и индивидуална преценка на нуждите на детето и възможностите на родителя, съобразно доказателствата по делото.

Следва да се очертае, че правото на издръжка принадлежи на детето, независимо, че се упражнява чрез родителя, комуто са предоставени за упражняване родителските права.

Каква е нормативната база за определяне на издръжката ?

Съгласно СК, чл. 142, ал. 1 размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи.

Следва да бъдат преценени както нуждите на детето  – физически и духовни потребности, така и възможностите на родителя, който я дължи.

Съгласно чл. 2 на чл. 142 СК минималния размер на издръжката на дете следва да е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата

Тази заплата се определя всяка година с Постановление на министерския съвет.

Смисълът на издръжката е заплащане на издръжка от родител на своето дете, чрез другия родител, който упражнява родителските права.

Съгласно Постановление №38 на МС от 1.07.1985г. издръжка на ненавършилите пълнолетие деца се определя от нуждите на детето и от възможностите на родителя.

Колко е размерът на издръжката на дете ?Как се определя издръжката на дете ?

Отговорът на този въпрос намираме в разпоредбите на чл.142, ал. 1 от СК, съгласно които, размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи.

Тоест съдът следва да съобрази, както нуждите на детето, така и възможностите на родителя, който дължи плащане.

В качеството си адвокат на множество ищци по дела може да се докаже нужди на детето и възможности на родителя, който ще заплаща.

Когато издръжката е определена по споразумение между родителите  е допустимо изменение на размера на издръжката при изменение на обстоятелствата.

Това се случва в самостоятелно съдебно производство пред Районен съд.

Съгласно чл.142 ал.2 от СК, минималният размер на издръжката на дете е една четвърт от размера на минималната работна заплата.

Считано от 01.01.2020г., минималната работна заплата за страната се определя в размер на 610 лв,

Към 2020 г. актуалният минимален размер на издръжката, считано от 01.01.2020г. е 152,50 лв.

За допълнителна информация, се обърнете за консултация на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Кой следва да плаща издръжка за детето ?

Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Всеки от родителите (осиновителите) дължи издръжка съобразно с това какви са възможностите му да я плаща. Бракът между родителите е без значение. И лишеният от родителски права дължи издръжка. Брачни и извънбрачни, рождени и осиновени деца имат еднакво право на издръжка – до навършване на пълнолетие.

Колко е размерът на издръжката на дете ?

Съгласно СК, чл. 142, ал. 1 размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи. Т.е. съдът следва да цени както нуждите на детето – физически и духовни потребности, така и възможностите на родителя, който я дължи. Съгласно чл. 2 на чл. 142 СК минималния размер на издръжката на дете следва да е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата. Съгласно чл.142 ал.2 от СК, минималният размер на издръжката на дете е равен на една четвърт от размера на минималната работна заплата за страната. За 2020г., минималната работна заплата за страната се определя в размер на 610 лв, следователно актуалният минимален размер на издръжката е 152,50 лв.

Кой има право да търси издръжка ?

Лицето, което има право на издръжка, може да я търси в следния ред от: деца и съпруг; родители; бивш съпруг; внуци и правнуци; братя и сестри; дядо и баба и от възходящи от по-горна степен.

Какъв е реалният размер на издръжката ?

Размерът на издръжката се определя според нуждите ми и възможностите на лицето, което я дължи. В съдебната практика Районните съдилища постановяват различен размер на издръжката в зависимост от отделните казуси.

Как може да увелича размера на издръжката ?

Съгласно нормата на чл.150 от Семейния кодекс, който урежда отношенията в контекста на семейното право, присъдената издръжка може да бъде изменена, при изменение на обстоятелствата. Много често се стига до повишаване на издръжката на детето. Това следва от факта, че децата растат, а с тях се увеличават и разходите за задоволяване на техните потребности и нужди. Изменение на обстоятелствата е налице при трайно съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице. Промяната на присъдената издръжка става по съдебен ред, с гражданско дело, в решението по което, съдът присъжда нов размер на издръжката. Издръжката може да се увеличи, също и когато е била в минимален размер, а той се е повишил в следствие на растеж на минималната работна заплата за страната.

Как се сменя фамилно име и презиме ?

В практика се срещат множество случаи, в които се налага промяна в имената. Затова и към нас като адвокат по граждански дела се отправя въпроса за това как се сменя фамилно име и презиме ?

Материята на този въпрос е уредена в чл.19 от Закона за гражданската регистрация. Съгласно закона както фамилното име, така и презимето може да бъде променено.

Това се случва, когато е обществено неудобно, осмиващо, опозоряващо или други важни обстоятелства налагат това.Как се сменя фамилно име и презиме ?

Текстът на Закон за гражданската регистрация е доста обхватен.  С тази цел са описани достатъчно възможни случаи за промяна в имената.

Каква е процедура по промяна на фамилно име и презиме ? 

Съдебната процедура стартира в Районен съд, като се представят доказателствата за основателност на искането

В този род дела е желателно, ищецът да се снабди със свидетелство за съдимост с оглед отпадане на съмненията, че желае промяна в името си, за да се укрие от наказателно преследване

Важно е ищецът да докаже, че няма налични задължения за издръжка или др.

По делото ще бъде ангажиран както съдът, така и прокуратурата, които следят и за защитата и на общественият интерес.

Съдебното производството е охранително, като искането се подава до Районен съд.

В такива дела се най-често за настъпването на важни обстоятелства, които налагат промяна на фамилното име.

В съдебни решения на ВКС, се възприема, че като важна причина следва да се възприема и „субективното желание на дадено лице да носи определено име“

От своя страна съдът следва да се съобрази с наличието на факти от субективно естество, стига промяната да не е свързана с укриване от наказателно преследване или умишлено заблуждение  на държавни органите и институции.

Какви доказателства за промяна на фамилно име и презиме се допускат ?

В производството за промяна на фамилно име и презиме се допускат всички доказателства.

Най-често използвани са писмени доказателства, експертиза на вещо лице, свидетелски показания.  С тях ищецът ще успее да докаже необходимостта от промяна на промяна на фамилно име и презиме.

За допълнителна информация се обърнете на телефон 0897 90 43 91 или на mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки Ваш въпрос, ще бъде разгледан с оглед на конкретната специфика или образуваният съдебен процес по делба на наследствени имоти.