fbpx
Разноски при прекратяване на делото

Заместване при наследяване съребрена линия

Когато се касае за наследяване по степени, неизменно възниква въпроса за заместване при наследяване по съребрена линия.

В конкретният казус се касае за заместване на починали наследници при наследяване.

Наследяването е именно актът на преминаване на наследството в имуществото на наследника.

Наследяване при братя и сестри на наследодателя, заедно с възходящи от втора и по-горна степен се определят от закона.

Текстът на чл. 8, ал. 4, изр. 2 ЗН не допуска наследяване по право на заместване и за съребрените роднини от III до VI степен включително, а създава правила за подреждането на тези роднини в четвърти ред.

Те са наследници по съребрена линия от трети ред и наследяват само в случай, че наследодателят не е оставил наследници от първи и втори ред.Заместване при наследяване съребрена линия

Какво казва Законът за наследството ?

При хипотезата на чл.8 ал.4 ЗН се предвижда случая, в който починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи
В този случай наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително.
Правото на заместване при наследяване предвижда възможност на едно лице да замести своя непосредствен наследодател, който е умрял преди общия наследодател.
При наследяване по закон на общия наследодател правото на наследника да встъпи в правата на лицето, починало преди наследодателя, е налице и когато това лице се е отказало от наследството на предходния наследодател.
Смисълът на наследяването по закон почива на родствените връзки, основани на произхода, които не се заличават от направения отказ от наследство.
Основен принцип в наследственото право: по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен.”

Когато няма наследници от първите три групи, т. нар наследници от IV-та и по-горна степен наследяват останали съребрени роднини до шеста степен включително.

В тази група влизат и първите братовчеди. Ако някой от тях е починал, той се замества от своите низходящи, ако има такива.

Ако низходящите на починалите първи братовчеди се явяват наследници, то същите наследяват наравно с дела на живи братовчеди от същия ред.

В този случай ще получат дял, който биха получили първите ви братовчедки, ако бяха живи. Размерът на техният дял ще бъде разделен на техния брой.

Правото на заместване при наследяване 

 Под право на заместване при починали братя и сестри се разбира правото на наследник да заеме мястото на починалия брат или сестра по чл. 10 ал.2 ЗН, като встъпи в правата на своя наследодател, като получи частта, която би се паднала на последния, ако той беше жив към момента на откриване на наследството

В Закона за наследството се разглежда хипотеза за заместване на починали преди наследодателя или недостойни от техни низходящи.

В отношенията на заместващия с останалите сънаследници те могат да пЗаместване при наследяване съребрена линияредявят спрямо него искове и възражения във връзка с наследството, основаващи се на права и задължения на замествания.

В този смисъл правото на заместване по-скоро има характер на изключение от общите правила на наследяването по закон.

Наследяването по право на заместване се допуска по реда на чл. 10, ал. 1 ЗН за всички низходящи на починалия преди наследодателя или недостоен негов наследник, като заместването става без ограничение на степените.

Касае за наследяване от починали братя и сестри

Чл.10, ал.2 ЗН допуска заместване да се извършва и по съребрена линия за починалите преди наследодателя или недостойни негови братя и сестри, които могат да бъдат заместени в наследяването само от своите деца или внуци.

Във всички останали случаи наследяването по заместване не следва да се допуска.

Разпоредба на чл. 8, ал. 4, изр. 2 ЗН не установява някакво различие между по-близкия по степен роднина и низходящия на по-близък по степен роднина, а употребява глагола „изключват“ и за двамата.

Щом като както по-близкият по степен роднина така и низходящият на такъв роднина, изключват по-далечния по степен роднина, т.е. изместват го от наследяване, с което законът не допуска конкуренция с по-далечния роднина

При липсата на изрично правило за наследяване „по коляно“ делът на низходящите наследници се определя „по глава“,

Всеки ред наследници наследява на лично основание като наследник по закон. Законът урежда хипотези, в които редът за наследяване се различава от уреденото от Закона за наследството.

Чл.8, ал. 4, изр.2 ЗН говори за „изключване“, т.е. установява правила за изместване от наследяване на по-далечния роднина.  Докато в чл. 10, ал. 2 ЗН има предвид „заместване“, т.е. привличане на по-далечния роднина низходящ.

За допълнителна информация се свържете на тел. 0897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg 

#наследство, #наследници,#наследяване,#правалиния,#наследствен, #имот,#делба,#удостоверение, #завещание,#осиновяване

5/5 - (38 votes)