fbpx

Публикации

Увеличение на издръжка на дете

В последните няколко години, с оглед промяната на икономическата обстановка се налага необходимостта от съдебно дело за увеличение на издръжка на дете.

Съществуват обективни причини за това и най-често това са разходите, инфлацията както и нарастналите нужди на децата от издръжка.

Други причини за това са най-вече увеличени по някаква причина разходи на детето, които могат да бъдат от най-различно естество.

Особен случай е и ситуацията, в която детето страда от заболяване, има нужда от медицинско лечение или образователна потребност.

Делата за издръжка се гледат по бързото производство.

Това означава, че съдът е длъжен да разгледа исковата молба в деня на постъпването й, да даде указания за корекции (ако има нужда) и да изпрати молбата за отговор на ответника, който има 1 месец срок да стори това.

От тези ориентировъчни срокове бихте могли да придобиете представа колко би продължило делото.издръжка 2024 адвокат

Причините за увеличение на издръжката от 2024г. са :Дело за увеличаване на издръжка

А/ прием в учебно заведение изискващо заплащане на такси,

Б/медицински разходи,

В/ посещение на извънкласни занимания, като курсове и тренировки,

Г/увеличени потребности от храна и дрехи в следствие на естествения растеж и т.н.

Самостоятелно основание за изменение на размера на присъдена издръжка би било и увеличаване на размера на минималната работна заплата

В случай, че настоящата издръжка е под този минимум, спокойно може да се пристъпи към нейното изменение само и единствено на това основание.

В този случай, Районният съд, спокойно ще приеме, че предявен иск с това основание е изцяло основателен и като такъв следва да бъде уважен.

Възможно е да се посочи и другата гледна точка 

А/ намалял доход на родител, който се е грижел за детето;

Б/ Заболяване и физическа невъзможност за грижа за детето – съответно – нужда от професионално лечение и помощ;

Родителят може да е останал без работа и по тази причина да среща трудности с отглеждането и възпитанието, които не е имал докато е получавал редовни и сигурни доходи.

За съжаление често срещана практика е дело за увеличаване на издръжка да се води след съвет от форум в интернет, без професионален съвет и помощ на адвокат. издръжка 2024 адвокат

Резултатът в такива случаи е крайно незадоволителен и не покрива дори и разходите по дело за издръжка.

Критерии за изменение на издръжкатаДело за увеличаване на издръжка

В практиката размерът на издръжката се определя както от нуждите на детето

Друг критерии по делата за изменение на издръжка е и възможностите на родителя, даващ издръжката.

Именно затова воденето на дело за увеличаване на издръжка се налага и поради увеличени възможности на родителят, който я дължи

В голяма част от случаите тази възможност е дадена по закон, но реално най-елегантния начин е по взаимно съгласие на страните.

Ако Ви предстои завеждане на дело за увеличаване на издръжка винаги е по-мъдро да се потърси помощ от специалист

Затова в случай на нужда се обърнете към адвокат по семейни дела. издръжка 2024 адвокат

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или на email office@lawyer-bulgaria.bg

Защо се стига до проблем по дело за издръжка ?

най-често майката няма юридическата култура да обоснове пред съдията по разбираем за последния и допустим от закона начин финансовото изражение на нуждите на своето дете. И в следствие на това съда присъжда и минимално увеличение на сумата, при това дори без отсрещната страна да е използвала адвокат.

Защо Ви е нужен адвокат по дело за издръжка ?

Увеличаването на присъдена издръжка е юридически проблем и съответно за разрешаването му се нуждаете от юрист. При това не обикновен юрист, а адвокат със значителен опит в областта на семейното право, в частта издръжка на дете

Колко може да се увеличи издръжката ?

Най-общо това зависи и от критериите посочени по-горе, а именно - Разходите на детето и възможностите на родителя, даващ издръжка. Затова законът не е определил горна граница за размера на издръжката.

Дело за увеличаване на издръжка

Много клиенти не са наясно как настъпва увеличаване на издръжка от 01.01.2024г.

Самото увеличение на присъдената издръжка не става автоматично с увеличението на минималната работна заплата на  933 лв.Дело за увеличаване на издръжка

След като Районен съд е присъдил определен размер на издръжката, този размер остава до последващата промяна на обстоятелствата.

Основание за увеличение е детето да има завишени образователни или медиицнски нужди или са възникнали обстоятелства, налагащи промяна.

Съгласно разпоредбата на чл. 142 от СК размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи.

Нуждите на лицето, което има право на издръжка се определят съобразно обикновените условия на живот за него, като се вземат предвид възрастта, образованието и т.н., а възможностите на дължащия издръжка – според неговите доходи, имотно състояние и квалификация.

Съгласно чл. 142, ал. 2 от СК, минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на МРЗ- минималната работна заплата /933 лв. от 01.01.2024 г./.

Разпоредбата на чл. 150 от СК предвижда възможност за изменение на издръжката при изменение на тези обстоятелства.

При новата нормативна уредба, съдът не е обвързан от определени максимални размери и с оглед на конкретните доказателства по всяко дело за издръжка, може да определи издръжка, която е в интерес на детето и съответства на доходите на родителя.

При изменение на обстоятелствата присъдената издръжка може да бъде изменена.

Изменение на обстоятелствата е налице при трайно съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице, като за изменението на присъдената издръжка е достатъчно наличието на една от алтернативно посочените предпоставки.

Тази промяна може да настъпи след съдебно дело за увеличаване на издръжка.

Самото съдебно производство започва с искова молба от лицето, което желае увеличението.

Съдът се произнася с Решение, с което решава дали са налице обстоятелства за промяна на размера на издръжката и ако се променя, определя конкретния размер на издръжката.

Решението подлежи на обжалване пред съответния Окръжен съд в двуседмичен срок.

Условия за увеличаване размер на издръжката 

Съдебното дело за увеличаване на размера е свързано с увеличените  нужди и разходи на детето. Тези нужди не са регламентирани детайлно от закона и могат да бъдат от най-различно естество:

  • Продължаване на образованието в училище изискващо заплащане на такси
  • Медицински разходи поради болест
  • Занимания свързани с развитието на детето
  • Увеличени потребности от храна и дрехи в следствие на естествения растеж

Едно от най-често срещаните основания е когато се увеличи размера на минималната работна заплата.Дело за увеличаване на издръжка

Това означава, че ако издръжката е присъдена на по-нисък размер от този след увеличението, това е основание да се уважи такъв иск.

Сериозно основание за водене на дело за увеличаване на издръжката, са повишените материални възможности на родителя дължащ такава.

Разбира се в такова дело за издръжка трябва добре да се преценят нуждите на детето спрямо възможностите на родителя.

Какъв е критерия за увеличение на издръжката ?

Основание за водене на съдебно дело за увеличаване на присъдената или договорена издръжка е фактът, че с увеличаване на размера на минималната работна заплата е увеличен и минималният и размер на 233 лв. от 01.01.2024г.

В случай, че първоначално присъденият размер е по-нисък от този, който е след увеличението, то това е достатъчно, за да се приеме, че такъв иск е основателен.

Размерът на издръжката се определя както от нуждите на детето, така и от възможностите на родителя

Воденето на дело за увеличаване на издръжка може да се наложи и в резултат на увеличени възможности на родителят, който я дължи, каквито възможности не е имал при определяне на първоначалния размер преди години.

Обикновено това са увеличени по някаква причина нужди на детето, които могат да бъдат от най-различно естество.

Приемане в учебно заведение изискващо заплащане на такси, медицински разходи, извънкласни занимания, като курсове и тренировки, увеличени потребности от храна и дрехи в следствие на естествения растеж и т.н.

За допълнителни въпроси и информация, можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail office@lawyer-bulgaria.bg

От какво зависи размерът на издръжката ?

размерът на издръжката се определя както от нуждите на детето, така и от възможностите на родителя, то воденето на дело за увеличаване на издръжка може да се наложи и в резултат на увеличени възможности на родителят, който я дължи, каквито възможности не е имал при определяне на първоначалния размер. Естествено, винаги заставам на позицията, че при подобни нараснали възможности винаги е по-добре въпросът за изменение на издръжката да се реши с добра воля посредством преговори, отколкото чрез съда.

Кога може да се води дело за увеличение на издръжка ?

дело за издръжка чрез което се търси увеличаване на размера е свързано с увеличените нужди на детето. Тези нужди не са регламентирани детайлно от закона и могат да бъдат от най-различно естество: Продължаване на образованието в училище изискващо заплащане на такси Медицински разходи поради болест, занимания свързани с развитието на детето, увеличени потребности от храна и дрехи в следствие на естествения растеж. Най-често срещано основание е увеличение размера на минималната работна заплата. Това означава, че ако издръжката е присъдена на по-нисък размер от този след увеличението, това е основание да се уважи такъв иск.

До кой момент може да се претендира издръжка ?

Издръжка следва да се присъди и на навършили пълнолетие деца, които учат и са записани официално във Висше учебно заведение. Съдебно дело за издръжка чрез което се търси увеличаване на размера се води и за увеличаване на нуждите на детето, при: 1. Продължаване на образованието в училище изискващо заплащане на такси 2. Медицински разходи поради болест 3. Занимания свързани с развитието на детето Увеличени потребности от храна и дрехи в следствие на естествения растеж. Ако издръжката е присъдена на по-нисък размер, това е основание да се уважи иск за увеличена издръжка.