fbpx

Публикации

Имот пo време на брака

Придобиването на недвижим имот чрез покупко-продажба от съпруг поставя въпрос относно собствеността на имот пo време на брака.

Дори и под Нотариалният акт за собственост върху този имот да стои подписът на единият от двамата съпрузи, то този имот е общ

Това е така, освен ако не е налице сключен писмен брачен договор за разпределение на собствеността между съпрузите

Тук изниква въпроса нужно ли е и двамата съпрузи да бъдат вписани в графата „КУПУВАЧИ“  на имота ?

ПРИДОБИВАНЕ ИМОТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА

Имот пo време на брака

Дори и само единият от двамата да е посочен като КУПУВАЧ в нотариалния акт за покупко-продажба, то този имот е обща собственост и на двамата съпрузи.

Повечето хора не знаят, че ако имот, придобит по време на брака е обща собственост на съпрузите.

Ако се стигне до прекратяване на брака и СИО на съпрузите, то това води и до прекратяване на съсобствеността.

Закупеният между тях недвижим имот по време на брака е обща собственост, дори да е записан на името на единия съпруг.

Разбира се разводът служебно не води до прекратяване на съсобствеността между съпрузите. Имот пo време на брака

Необходимо е да бъде инициирано съдебно производство пред Районен съд за делба.

Имотът може да бъде поделен след брака между отделните обикновено съсобственици при развод или смърт на някой от тях.

Към момента на придобиването на собствеността на недвижимият имот по време на сключен брак, квотите на съпрузите са равни.

Разбира се много са случаите, в които тази презумпция е оборима.

Всеки един от двамата съпрузи може да поиска при сериозен принос  в закупуването на общото имущество да бъде определен неговият дял за по-голям по чл. 29 СК.

Квоти на придобиване на недвижим имот

Имот пo време на брака

Лични средства на съпруга са тези, които  са придобити преди брака или чрез дарение или наследство.

Пример за такива случай са дарение от близки и , близки и роднини даряват суми на съпрузите за закупуването на имота.

Независимо придобиването на  дял от съсобствеността на недвижим имот в режим на съпружеска имуществена общност имотът не става изключителна собственост на съпруга, който претендира за по-голям дял.

В случай, обаче, че имотът е придобит  на името и на двамата съпрузи, претенцията за по-голям дял от имота, следва да бъде отхвърлена

Дори и по-голяма част да е била придобита чрез лични средства на съпруга, то  с вписването и на другия съпруг се  прием, че съпрузите са придобили имота при равни квоти.

Пътуване на деца в чужбина ?

При развитието на комуникациите и транспорта, съвремието предлага редица въпроси  за пътуване на деца в чужбина. Голяма част от тези въпроси засягат и пътуване на деца в чужбина ?

Органите за гранична полицейска проверка на ГКПП изпълняват значителен обем от дейности, свързани предотвратяване незаконни действия спрямо ненавършили пълнолетие лица.

Приложим е Регламент (ЕС) № 2016/399 на ЕП и на Съвета от 9 март 2016 относно Кодекс на Съюза за движение на лица през границите

Този кодекс за режим на движение на лица през граници изисква граничните контролни органи да се отнасят с особено внимание към пътуванията на ненавършилите пълнолетие лица.

Този кодекс предвижда, че в случай на непълнолетни лица с придружител граничната охрана проверява дали лицата, придружаващи непълнолетното лице, имат родителски права

Контрол при декларация за пътуване в чужбина 

Граничните власти следят особено когато непълнолетните се придружават само от едно възрастно лице и съществуват сериозни основания,

че могат да са незаконно отстранени от попечителството на лица, които законно упражняват родителски права над тях.

Когато граничната охрана извършва допълнително разследване за установяване на всякаква непоследователност или противоречия в предоставената информация.

Когато непълнолетни лица пътуват без придружител, граничната охрана извършва цялостна проверка на документите, че непълнолетното лице не напуска територията против волята на лице, което има родителски права над него.

Малолетните българските граждани (до 14 г. възраст)  напускат страната с  паспорт, по смисъла на чл. 13, ал. 1, т.2 от ЗБЛД.

Непълнолетните български граждани (навършилите 14 год. възраст) напускат страната с паспорт или лична карта по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗБЛД.

Личната карта е документ за пътуване и преминаване през вътрешните граници на Република България с държавите – членки на Европейския съюз, както и в случаите, предвидени в международни договори

Тези въпроси възникват след развода,а именно :Пътуване на деца в чужбина ?

Пътуване на деца в чужбина ?

Това се прави в случай на разделени или разведени родители, както и на такива, които пътуват самостоятелно със своето дете.

Всеки адвокат по семейни дела, ще Ви каже, че е нужно да бъде оформено документално и юридически.

Поводите са различни – екскурзии, обучения, гостувания, състезания

Това също са и международни олимпиади, документите за това пътуване.

В противен случай – гранична полиция ще спре или родителя или детето.

При нужда от пътуване в чужбина на дете, което не е навършило 14 години е необходима.

Непълнолетно дете може да пътува в чужбина с паспорт или лична карта.

Пътуванията на малолетни (до 14 г. възраст) и непълнолетни (до 18 г. възраст) български граждани,  при излизането от България, е регламентирано в Закона за българските лични документи.

Полицейските органи имат специфични контролни функции както в етапа на издаване на паспорт, така и във етапа на самото пътуване /излизане/ от България.

Това дете може да пътува в рамките на Европейския съюз или в държава,  с която България има сключен договор.

При пътуване с малолетно дете в чужбина на граничните органи е нужна декларация за дете в чужбина.

Съгласно чл. 76, т. 9  от ЗБЛД  гранична полиция може да не се разреши напускане на страната на малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица

Най-често това са лица, които притежават валиден паспорт или лична карта, но нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители.

Тази декларация следва да бъде нотариално заверена като съгласие за пътуване от другия му родител.

Освен от български нотариус, декларацията може да бъде заверена и от съдията по вписванията при съответния районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център

Ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник, когато в района няма нотариус.

В чужбина такава декларация може да бъде заверена от българските консулски длъжностни лица, в консулски служби на съответните посолствата.

 В чужбина, такава декларация може да бъде заверена и от местен нотариус, като задължително трябва да бъде заверена с “апостил”

В случай, че в съответната държава е страна по Хагската Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

При пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи от двамата родители. 

В случай, че НЕ постигнат съгласие за пътуване в чужбина,  спорът се решава от Районния съд

Исковата молба по чл. 127 а СК се подава по настоящия адрес на детето.

Целта на закона е да бъде гарантирано, че интересите на детето ще бъдат защитени в пълен обем.

При липса на съгласие спорът се решава от съда.

Изискването за декларация налага разрешението за това да бъде дадено за определен период от време

Това разрешение се дава за определена държава или държави, чийто кръг е определяем.Пътуване на деца в чужбина ?

При предоставяне на декларация, Районен съд извършва преценка.

Проверката обхваща условията при които детето ще пребивава

Районен съд се произнася по искането за конкретно пътуване.

Решението на съда за разрешение за пътуване на дете в чужбина не може завинаги да замени съгласието на родителя.

Това решение не може да се постанови за неограничено по време и територия при пътуване с малолетно дете.

При спор с другия родител на детето следва да потърсите адвокат.

Нашите колеги ще отговорят на телефон 0897 90 43 91, и на email office@lawyer-bulgaria.bg