Бракоразводен адвокат

Пълномощно за недвижим имот

Напоследък често се налага да се изготви писмено пълномощно за разпореждане с недвижим имот, в случаите когато собственикът на даден недвижим имот иска да го продаде или желае да се разпореди с него като го прехвърли срещу гледане и издръжка или пък учреди ограничено вещно право на ползване на трето лице, но поради ред причини няма физическа възможност да присъства в деня на сделката пред нотариуса, който ще я изповяда.Пълномощно за недвижим имот

Съгласно изискванията и утвърдената съдебна практика на ВКС, за този вид пълномощни е необходимо да има както пълно и детайлно описание на всички собствени имоти на упълномощителя за който това пълномощно се отнася,  така и подробно описание на личните данни на упълномощителя и пълномощника.

Посочване на продажната цена в пълномощното ….

Пълномощното за разпореждане с недвижим имот може да бъде срочно или безсрочно.  Същото следва да бъде изготвено в съответствие с изискванията на закона и спазени условията, за да бъде валидно с цел прехвърляне на недвижим имот.

В разпоредбите на  Тълкувателно Решение № 5/14 от 12.12.2016 г. на ОСГТК на ВКС при доброволното представителство от значение за съдържанието на представителната власт е единствено волята на упълномощителя, отразена в този акт, с който то се учредява – пълномощното.

Поради отсъствие на обща правна норма в действащото законодателство, която да установява изрични изисквания за съдържанието на пълномощното, с оглед валидността на упълномощителната сделка или на последващата я правна сделка или действия, извършени чрез пълномощника или да разграничава и квалифицира пълномощните.

Различните видове упълномощаване се отнася според това дали те са дадени за извършването на разпоредителни правни сделки или действия, или за извършването на такива на обикновено управление на имуществото на упълномощителя, обемът и ограниченията на учредената за пълномощника представителна власт за разпореждане изцяло се определят от изявената за това воля на упълномощителя в пълномощното.

Успоредно с него следва да бъдат изготвени и писмени Декларации от страна на продавача по чл.264, ал. 1 ДОПК,  Декларации по чл. 42 ЗМИП, декларация по чл. 66 ЗМИП, Декларация за липсата на непогасени подлежащи на принудително изпълнение данъчни задължения, както и вземания за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски;Пълномощно за недвижим имот

Следващата съществена писмена декларация, която следва да бъде изготвена, заедно с пълномощното е декларацията по чл. 25, ал. 8 от ЗННД е за гражданство и гражданско състояние.

Общото упълномощаване налага тълкуване действителната воля на упълномощителя, съобразно правилото на чл.20 ЗЗД и поражда редица проблеми, свързани с липсата на конкретизация на представителната власт на упълномощеното лице.

Изричното пълномощно обикновено не създава подобни трудности, тъй като волята на упълномощителя и съответно представителната власт се ограничава до ясно и конкретно посочени правни действия.

С оглед свободата на договаряне всеки един от тези два вида може да има различни варианти, но винаги е в зависимост от външно изразената воля на упълномощителя.

Изричното пълномощно в най-простия му вид може да се сведе само до буквално пренасяне на волята на упълномощителя, която пълномощникът единствено възпроизвежда, без да има право да се отклони от указанията.

В други случаи изричното пълномощно позволява известни незначителни отклонения, ако те са лесно обясними с правилата на логиката и интересите на представлявания. Това пълномощно не може да бъде произволно тълкувано и превърнато по този начин в общо пълномощно.

Разбира се двете декларации имат и различна срочност от  пълномощно за разпореждане с недвижим имот, като първата е валидна едва 6 месеца от нейната заверка, а пълномощно за разпореждане с недвижим имот,  в зависимост от волята на упълномощителя, може да се безсрочно или за конкретна сделка. 

За допълнителна информация или въпроси в частта относно пълномощно за разпореждане с недвижим имот, моля обадете се на + 359 897 90 43 91 или оставете съобщение на office@lawyer-bulgaria.bg

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед спецификата и обстоятелствата при които е настъпил.