fbpx
Консултация транспортно право

Консултация транспортно право

Нашата адвокатска кантора предоставя консултации, правна защита и изготвя необходимата документация в сферата правна консултация транспортно право.

Част от съдебната ни практика е свързана с казуси по отношение на пътнически, така и за товарен транспорти и превози.

Съвременният начин на живот изисква от бизнеса, инвеститорите и физическите лица да избират правилния партньор

Това се отнася за всяка сфера на икономиката, особено в динамично развиващи се сектори като този на транспорта.

Обемът на търговията и товарния транспорт постоянно нараства, подчертавайки необходимостта от ефективно и надеждно превозно решение.

От друга страна, България заема стратегическа позиция като транзитна страна между Европа и Близкия изток, което я прави ключов играч в международния транспортен поток.

Консултации спедиция и транспортно право Консултация транспортно право

Със своето развитие и обновяване на транспортната инфраструктура, България продължава да играе важна роля в международния транзит.

В последните години на конфликти все повече се засилва нуждата от експертни правни съвети в транспортно и спедиторско право.

Транспортното и спедиторското право обхващат широк спектър от правоотношения, свързани с национални и трансгранични товарни превози

Консултациите включват правни съвети при извършване на превоз чрез сухопътния, въздушния, железопътния и морския транспорт.

Също така регулират отговорността за щети по време на превоза, взаимоотношенията с застрахователните компании и споразуменията, с които се решават трансгранични спорове.

Адвокатско дружество „Димитър Владимиров партньори“ ще подкрепи вашия бизнес в областта на транспорта и спедицията.

Предоставяме правни услуги, касаещи всички аспекти на съхранението и логистиката, трансграничния товарен транспорт, транспортни такси, застраховане на товари, както и превоз на специфични стоки.

Нашата експертност обхваща и предотвратяването на спорове, подготовка на концептуални решения и съдействие при искове за вреди.

С нас ще получите индивидуално внимание и компетентна правна подкрепа през всички етапи на процесите – от административни производства до съдебни искове.

Цел на кантората е бърза и ефективна защита на вашите интереси във всички въпроси, свързани с транспорта и спедицията.

Какво включва консултация транспортно право ?Консултация транспортно право

Нашите адвокати по транспортно право предоставят правни консултации и услуги във връзка с:
– Изготвяне на договори за обществен превоз на пътници (PSC) в съответствие с Регламент (EC) No 1370/2007
– Консултации по осигуряване на пълно съответствие с нормативните изисквания за превоз на пътници и/или товари в Европейския съюз;
– Придобиване на необходимите разрешения за превозни средства;
– Решения по транспортни казуси и въпроси,  свързани с международен транспорт;
– Изготвяне и изменение на общи условия при договори за превоз; консултация при сключване на такива; извършване на преценка за съответствие на общи условия с действащото законодателство
– Условия относно товарене и обезопасяване на товара
– Сключване на Търговски договори в областта на сухопътния и надземния транспорт;

– Изготвяне на Договори за превоз, Рамкови споразумения и др.
–  Отговорност на превозвачи за настъпили по време на превоза щети;

-Консултации по искови претенции на пътници спрямо превозвачиКонсултация транспортно право

– Регулиране на щети от забавяне на доставка с налагане на финансови претенции срещу възложителя на превоза
– Рекламации и искове за обезщетение за вреди, настъпили за изпращача

-Правни консултации за превозвачи и товародатели при цялостна или частична липса или повреда на товара;

-Подготорка на съдебни искове при забава на извършвания транспорт и неизпълнение на ЧМР договори и споразумения;
– Уреждане на въпроси със застрахователни компании във връзка със сключени застраховки
– Процесуално представителство пред всички инстанции или арбитражен съд по спорове по ЧМР Конвенция;
– Правна помощ и обжалване на административно-наказателни постановления и административни нарушения;

За повече информация във връзка с транспортното и спедиторско право и консултация с опитен адвокат по транспортно право в София

За целта се свържете  с нас на тел. 0897 90 43 91 или email: office@lawyer-bulgaria.bg

Защо е важно да изберем правилния партньор в областта на транспорта?

С оглед на растящия обем на търговския оборот и транспортния трафик, изборът на правилния партньор е от съществено значение за успешно бизнес развитие, особено в динамично развиващи се области като транспорта.

Каква е ролята на Република България в международния транзитен трафик?

Република България играе значима роля като транзитна страна между Европа и Близкия изток, с подобрена инфраструктура и се очаква да продължи да бъде ключова част от международния транспортен трафик.

Какви са основните аспекти, регулирани от транспортното и спедиторското право?

Тези области регулират правоотношенията във връзка с превоза на стоки, обхващайки сухопътния, въздушния, железопътния и корабния транспорт, както и отговорността за щети при осъществяване на транспорта.

Какви услуги предоставя кантората в областта на транспорта и спедицията ?

Дружеството консултира бизнеси в областта на транспорта, предоставяйки правни услуги за съхранение и логистика, трансграничен товарен транспорт, застраховане на товари и други специфични услуги.

Как се регулират транспортните такси и застраховката на товари?

Адвокатското дружество предоставя консултации относно възникването на транспортни такси и предлага услуги за застраховане на товари в съответствие със специфичните изисквания.

Какво включва консултирането относно предотвратяване на спорове в областта на транспорта?

Консултациите включват изготвяне на концептуални решения и предлагат начини за реализация с цел предотвратяване на евентуални спорове пред съд.

Какъв е процесът при подаване на искове за вреди във връзка с транспорта?

Адвокатското дружество предоставя съдействие при подаването на искове за вреди, осигурявайки процесуално представителство в съдебните инстанции.

Как се препоръчва да действаме при възникване на отговорност за щети по време на превоза?

Съветваме клиентите ни да се обърнат за професионална правна помощ незабавно, предприемайки бързи и правилни действия.

Какви са основните предизвикателства при търговията с онлайн търговия и транспорт?

Бързо разрастващата се онлайн търговия предизвиква увеличаване на нуждата от ефективно превозване на различни стоки и изисква подходящи решения в областта на транспорта.

Какво правоотношение регулира отговорността за щети при транспорта?

Транспортното право регулира отговорността за щети при превоза на стоки, взимайки предвид как националните, така и европейските норми и международни спогодби

5/5 - (1 vote)