fbpx
Обезпечение на граждански иск

Какво представлява суперфицията ?

Суперфиция или т.нар. ограничено вещно правото на строеж е право, което собственикът може да отграничи и преотстъпи (прехвърли) на друго лице. За голяма част от хората не е ясно точно какво представлява суперфицията? 

Принципът е, че собственикът на земята е собственик на всички трайни приращения върху нея. Това обхваща т.нар. трайни насаждение и пристроеното.

Суперфиция се означава с правото на строеж. В този случай собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея.

Постройките, трайно прикрепени към земята, винаги са част от правото на собственост, освен ако не е учредено право на строеж.

В случай, че постройката не е трайно прикрепена към земята тя е отделна движима вещ и принадлежи на лицето, което я е закупило/изградило, а не на собственика на земята.

Законодателят дава право на собственика да разполага с право да прехвърля отделно собствеността върху земята и постройката върху нея на трето лице.

При правото на строеж собственикът на земята отстъпва на трето лице право да строи върху нея и да придобие собствеността върху построеното. Правото на строеж може да се учреди преди сградата да бъде построена, както и след това. В практиката се учредява преди изграждане на сградата, с цел такава да бъде построена.

Същност на суперфицията ?Какво представлява суперфицията ?

Правото на строеж се учредява винаги в полза на лице, което не е собственик на земята и представлява правен способ за разделяне на правото на собственост върху земята и собственост върху постройката в чужд имот.

Правото на строеж е нормативно уредено в няколко закона. Какво представлява суперфицията ?

Част от тях са Закона за собствеността (ЗС), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), подзаконовите нормативни актове, въз основа на тези закони.

Правото на строеж възниква в резултат на двустранна правна сделка

По силата на тази сделка едната страна отделя право на собственост и го прехвърля на другата

По този начин възникват права и задължения за двете страни.

Кога се погасява суперфицията ?

Съгласно закона суперфицията ограничава правомощията на собственика на земята. Налице са правни основания за нейното нейното предсрочно прекратяване.Какво представлява суперфицията ?

Тези основания настъпват с факта, че правото на строеж, учредено на едно лице трайно не се упражнява.

Съгласно текста на чл. 67 ЗС правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години.

Давност да се надстрои етаж върху съществуваща чужда сграда тече от момента, когато се създаде обективна възможност за одобряването на проекта за етаж.

Изключение : 5 (пет) годишният давностен срок по чл. 67 ЗС не се прилага, когато правото на строеж е получено като обезщетение за отчужден недвижим имот.

За допълнителна информация относно суперфицията, обърнете се на тел. 0897 90 43 91 или по електронната поща office@lawyer-bulgaria.bg.

5/5 - (43 votes)