fbpx

Жалба оспорване транзакция

С нарастване на онлайн търговията се увеличава и незаконното придобиване на данни и пари, наблюдават от банковия сектор. Рисковете са все повече, а често самият потребител неосъзнато предоставя важна информация.

Жертвите на картови измами по електронен път могат да оспорват неоторизираните от тях транзакции независимо от вида карта.

Процедурата в различните банки е сходна – подава се жалба, ситуацията се анализира и се взима решение. Най-често клиентът получава отговор до месец.  За съжаление рядко тези оспорвания водят до резултат и поради тази причина се налага намесата на специалист в изготвянето на жалба за оспорване на транзакция.

Когато се забележи съмнителна транзакция, клиентът веднага трябва да блокира картата, съветват експерти. Тъй като авторизацията на транзакцията се осъществява на няколко етапа, клиентът може да подаде жалба или писмо за оспорване само когато транзакцията е финансово осчетоводена, т.е. парите са напуснали сметката.

Периодът, в който могат да се оспорват транзакциите, е конфликтен, обясняват от банковия сектор. Докато законът в България позволява на клиентите да оспорват транзакции до 13 месеца след осъществяването им

Съгласно разпоредбата на ал.3 чл. 77 ЗПУПС, срокът не се прилага, ако се докаже, че банката не е уведомила клиента за тези транзакции.

В този случай бихме могли да се ангажираме с изготвянето на съответните жалба за оспорване на нерегламентирани транзакции. В съдебно производство се възстановяват и отнетите суми в банковата сметка на пострадалият картодържател.

Кантората се занимава както с изготвянето на жалби до съответната банка за възстановяване на суми и оспорване на нерегламентирани банкови транзакции. Както и последващо производство пред ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ /ПКПС/, така и пред съд за прилагане на правата очертани в закона (ЗПУПС).

Жертвите на картови измами по електронен път могат да оспорват неоторизираните от тях транзакции независимо от вида карта.

Процедурата в различните банки е сходна – подава се съответната специална жалба за оспорване на нерегламентирани банкови транзакции до  банката, която от своя страна анализира ситуацията. И въз основа на извършена проверка взима решение да уважи или откаже възстановяването на отнети суми от банковата сметка на картодържателя.

Най-често клиентът получава отговор до 1 (един) месец, а в тежест и задължение на банката е да докаже. Че транзакцията по изтеглянето на сумата от банковата сметка е извършена правомерно и със знанието на картодържателя. жалба оспорване транзакция

Когато банката забележи съмнителна транзакция тя е длъжна да сигнализира клиента.

Който е длъжен да поиска от банката незабавно да се блокира използваната карта, за да се установи автентичността на извършената транзакция.Жалба оспорване транзакция

Не са редки случаите, в които банката не успява да открие проблем и съответно препраща въпроса за решаване. Прехвърляйки отговорността за нерегламентираните банкови транзакции към т.нар. ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ /ПКПС/

Важен факт, който следва да псоочим, че авторизацията на една всяка транзакцията се осъществява на няколко етапа. Клиентът може да подаде жалба или писмо за оспорване само когато транзакцията е финансово осчетоводена, т.е. парите са напуснали сметката. Оспорване транзакция.

Периодът, в който могат да се оспорват т.нар. нерегламентирани транзакции, извършени от сметки на клиента, без негово знание или участие е доста спорен.

Новият закон за платежните системи (ЗПУПС) позволява на клиентите да оспорват транзакции до 13 месеца след осъществяването им. Картовите оператори ограничават този период до 45 – 120 дни.

В случаите, когато се установи истинска измама обаче, банката разполага с ограничени правомощия и е длъжна да възстанови открадната сума на клиента.

Съдебна процедура по ЗПУПС

За съжаление, често са налице и съществуват ситуации, в които Решенията на ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ /ПКПС/. Счита, че е налице небрежност на ползвателят на финансовият инструмент, поради което прехвърля неправомерно отговорността към него, без да изложи и опише всички аргументи за това.

Очевидно в повечето случай при констатиране на нерегламентирани транзакции и изтеглени суми от сметки е важно да се спазят изискванията в закона. Всички нерегламентирани транзакции могат да се оспорят по надлежният и предвиден в закона ред в рамките на съдебен процес.

Това е моментът, в който следва да бъде заведено съдебно дело за възстановяване на сумата от банката – издател на платежният инструмент. В противен случай, картодържателят като пострадало лице, ще изпусне възможността да поиска чрез съд възстановяването на сумите. жалба оспорване транзакция

В случай на неразрешена платежна операция доставчикът на платежни услуги възстановява на платеца (клиента) незабавно стойността на неразрешената платежна операция.

Когато е необходимо, възстановява платежната сметка на платеца в състоянието.

В което тя би се намирала преди изпълнението на неразрешената платежна операция, като възстановяването по ал.1 се извършва незабавно след приключване на процедурата.

Съществен елемент и промяна в Закона (ЗПУПС) е фактът, че тежестта по оспорването на една или повече нерегламентирани транзакции с банкова карта е върху БАНКАТА, а не върху притежателя на платежният инструмент (банкова карта).

Съгласно Закона се предвижда, че в случай, че ползвателят на платежна услуга твърди, че не е разрешавал изпълнението на платежна операция или че е налице неточно изпълнена платежна операция.

Доставчикът на платежната услуга носи доказателствената тежест при установяване автентичността на платежната операция, нейното точно регистриране, осчетоводяването. Както и за това, че операцията не е засегната от техническа повреда или друг недостатък.Жалба оспорване транзакция

От тук нататък – основната доказателствена тежест в процеса се носи от страна на банката – издател на платежният инструмент.

Независимо от представените документи и доказателства, в тежест на ответника – банка е да докаже умисъл – небрежност на картодържателя.

В противен случай, съдилищата са длъжни да приложат текста от закона, като постановят съдебно решение. С което уважат искането за връщане на сумата, предмет на извършената нерегламентирана банкова транзакция.

За допълнителна информация се обърнете за съвет към адвокат по банкови съдебни процедури и граждански дела. В кантората на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg.

Всеки Ваш въпрос ще бъде разгледан с оглед конкретната специфика и особености на отделният казус.

Кога имаме право да оспорим плащане?

Основанията за оспорване на плащане не са изчерпателно изброени и могат да бъдат най-различни. В практиката, обаче, най-често една транзакция бива оспорена когато е извършена без участие на картодържателя, неправомерно.

Други причини за оспорване на трансакция ?

Причини за оспорване на транзакция са сумата на транзакцията се различава от сумата, за която е оторизирано плащане валутата на транзакцията се различава от валутата, за която плащането е оторизирано; плащането е за стока/услуга, която не е доставена, или е доставена дефектна и върната на търговеца; не е получена заявената сума при теглене на пари от банкомат.

Каква е процедурата по оспорване на транзакция?

след като установите неоторизирано плащане, надтаксуване или друг вид злоупотреба с вашата карта, при първа възможност посетете най-близкия клон на Вашата банка, поискайте да Ви бъде предоставен формуляр за оспорване на плащане/рекламация, попълнете го и го подайте на място. Запазете входящия номер, който от банката ще Ви дадат при входиране на формуляра за оспорване/рекламация. На следващ етап е препоръчително да представите на адвокат всички налични документи и да образувате дело срещу банката

5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Оспорване транзакция

Referevces

References

Oбезщетение гаранционен фонд