fbpx

Публикации

Подаване заявление в Търговски регистър

Настъпването на промени и промяната на обстоятелства на една фирма, неминуемо водят до вписване по партидата на дружеството. Това се извършва, чрез подаване заявление в Търговски регистър. 

Търговският регистър представлява е електронна база данни, съдържаща множество вписани актовете за следните категории :

  1. търговците и търговски дружества
  2. клоновете на чуждестранни търговци,
  3. юридическите лица с нестопанска цел
  4. клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел.

Всички документи и заявления, които касаят вписване на промени в Търговският регистър са образци, които се попълват с оглед отразяването на тези промени. 
Подаване заявление в Търговски регистър

Какво промени се вписват в дружеството ?

Много са случайте, в които се налага вписване на промени и обстятелства по партидата на дружеството.

Най-често чрез подаване заявление се цели смяна на управител на дружеството или адрес.

Промяната на седалище и адрес на управление се извършва с входирането на Заявление А4 в указан нов адрес на дружеството.

Вписване и заличаване могат да се заявяват от титуляр на дружеството или негов законен представител, който е упълномощен за подаване заявление в Търговски регистър.

Обичайната практика в подобен род случаи е подаване заявление в Търговски регистър за промяна на обстоятелства от адвокат с изрично пълномощно или пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Как може да се подаде заявлението за вписване на промени ?

Заявленията на хартиен носител се подават в териториалните звена на Агенцията по вписванията, които са по седалищата на окръжните съдилища.

При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя.

Заявления могат да се подават по електронен път на електронният адрес на Търговският регистър към Агенцията по Вписванията.Подаване заявление в Търговски регистър

Успоредно с изготвените писмени документи, към отделните Заявления за вписване се представят и изискуемите по закон декларации от подаващите лица.

Целта на тези декларации е да удостовери и задължи подаващите лица да декларират истинността на данните, представени със заявлението за вписване на обстоятелства.

Кога се дават указания ?

Възможно е, ако информацията в Заявлението и представените данни в системата на Търговският регистър се разминават да се стигне до даване на указания.

Тези указания са с цел отстраняване на нередовности в Заявлението.

Всяко едно заявление получава по електронен път уникален входящ номер.

Съществено изискване към всички документи е, че същите следва да се представят в оригинал, заверен от заявителя препис или нотариално заверен препис.

Физическите лица, независимо от различните основания за вписване, могат да имат само една регистрация.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Колко време отнема едно вписване в Търговския регистър?

Вписването на едно заявление отнема различно време, в зависимост от това за какво е предназначено. Отделните заявления влизат в различни потоци и се управляват в зависимост от натовареността на служителите в Търговският регистър. Принципно - в рамките на ден-два следва да получите отговор на Вашето Заявление.

Възможно ли е да се получи забавяне при обработка на Заявление ?

В определени периоди от годината Тъговският регистър се претоварва. Необмислени законодателни промени също биха могли да повлияят негативно върху работата му, вследствие на което да се получи забавяне. В тези моменти, длъжностните лица по регистрацията не успяват да обработят всички заявления достатъчно бързо. Това се случва рядко, но когато се случи, наваксването на заявленията може да отнеме месеци.

Как се следи движение на подадено заявление ?

В случай, че става въпрос за вече регистрирана фирма, всички заявления (вкл. и все още необработените), са достъпни от партидата на фирмата. Когато се следи движението на заявление за регистрация на нова фирма, гореописаният метод за търсене няма да действа, тъй като фирмата все още няма създадена партида. В този случай, можете да ползвте търсачката на Документи без партида

Какво представлява Търговския регистър?

Търговският регистър представлява е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. Регистърът е една електронен указател, в която се съдържат данните и историята на всички фирми и юридически лица с нестопанска цел, както и документите, въз основа на които са регистрирани тези лица, а също и документите, въз основа на които са нанесени промени по партидите им.

Може ли заявлението да се разгледа по-бързо ?

Системата на Търговския регистър не позволява едно заявление да бъде разгледано преди останалите заявления, които са получили входящ номер преди това. По този начин, дори и директорът на Агенция по вписвания не разполага с техническа възможност да придвижи едно заявление преди всички останали. Това е едно голямо предимство на електронната система на търговския регистър.