fbpx
Встъпването на подпомагаща страна

Връчване на призовки и съобщения

Уведомяването за образувано гражданско дело се извършва чрез връчване на призовки и съобщения

  • Когато страна замине за повече от 30 дни в чужбина, тя е длъжна да посочи съдебен адрес;
  • Съдът е длъжен да предупреди страните и свидетелите за последиците, когато връчването на призовки и съобщения не е осъществено;
  • Ако лицето, на което се връчва призовката, откаже да я приеме, с подписа на свидетел – лицето се счита за призовано.
  • Адвокат не може да откаже да получи призовка на свой клиент.
  • В случай, че е призовано лице за свидетел, но не се яви, се налага глоба;
  • Отсъствяието на лице, обвинено в наказателен процес от съдебната зала,води до промяна на мярката за неотклонение;
  • надлежно призован свидетел, който не се яви в съда, се налага парична глоба

В случай, че сте поканен за участие като страна по гражданско дело, ще бъдете призован само за първо съдебно заседание.връчване на призовки и съобщения 

Задълженително е упълномощеният от Вас адвокат по граждански дела, да следи графика на съда за датите на следващите заседания по делото, за да не пропусне съдебното заседание.

Ако сте обвиняем, заедно с призовката Ви се връчва и копие от обвинителния акт.

 Ако лицето, на което се връчва призовка откаже да я приеме се счита за призовано.

Вашият адвокат не може да откаже да получи призовка на свой клиент.

Ако е призован свидетел или вещо лице, но не се яви в съда, без причина съдът се наложи глоба.

Неявяването на обвиняем в съда може да доведе до промяна на мярката за неотклонение  (парична гаранция, задържане под стража, др.).

ВАЖНО:  Целенасоченото укриване от призовкаря или отказа да се приемат съдебните призовки и други книжа на практика води до увреждане на Вашите права.

Съществува законова възможност производството да се проведе във Ваше отсъствие;

Когато присъствието Ви в съдебната зала е наложително, спрямо Вас могат да бъдат наложени принудителни мерки.

На свидетел, който не се яви в съда, може да му бъде наложена парична глоба. Ако откаже да се яви съдът ще постанови принудително довеждане.

Как се връчват съобщения и призовки ?

Връчването на съобщенията и призовките се извършва от служител на съда,нотариуса или съдебния изпълнител, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. Когато в мястото на връчването няма съдебно учреждение, връчването може да се извърши чрез общината или кметството. Има възможност също така по искане на някоя от страните съдът да разпореди връчване на книжа чрез съдебен изпълнител.

Кой може да получи призовка за делото ?

Съобщенията се връчват лично или чрез трето лице. За лично се счита и връчването на пълномощник (все пак той действа от чуждо име), стига правомощията на пълномощника за получаване на съобщения и призовки да са установени и безспорни. Ако получателят откаже да приеме съобщението това обстоятелство се отбелязва в него и се удостоверява с подписа на връчителя. Когато съобщението се предава на трето лице (неупълномощено), то го подписва със задължението да го предаде на адресата. Именно в тези случаи адресатът следва да е наясно с правото си да възстанови срока, който започва да тече от връчването, ако докаже, че е отсъствал от адреса и не е могъл своевременно да узнае за връчването.

Има ли други начини на връчване на съобщения и призовки ?

съобщение може да се връчи валидно и чрез залепване на уведомление лицето да се яви да си получи книжата в двуседмичен срок. След промените през 2017 г. значително бе утежнена процедурата, приложима за валидно залепяне на уведомление при призоваване на ответника. Сега вече е необходимо поне един месец лицето да бъде търсено на посочения по делото адрес, като бъдат удостоверени поне три посещения на място с интервал от една седмица, като най-малко едно от тях е в неприсъствен ден.

Може ли адвокат да приеме призовката ?

Съобщенията и призовките по гражданските дела могат да се връчват и чрез адвокатите на страните, предоставящи правни услуги (в наказателния процес такава възможност има само при изрично заявяване от адвоката). Нещо повече – ако по делото има упълномощен процесуален представител и призовката бъде връчена на страната не чрез адвоката, а чрез трето лице (например съпруг), със задължение да му я предаде, то призоваването е нередовно.

В какъв срок се връчва призовката ?

когато се извършва призоваване на страна по определено дело за явяване в насрочено заседание, призоваването следва да се осъществи най-късно една седмица преди заседанието. В противен случай получателят има право да поиска отлагане на делото.

5/5 - (38 votes)