fbpx

Публикации

Oспорване клауза в банков договор ?

Всички условията за връщане на суми по банков договор следва да бъдат ясно и недвусмислено определени. За съжаление това не е така и често хората питат, кога са налице предпоставки за oспорване клауза в банков договор ?

При подписването на един договор за банков кредит или влог е изключително важно изясняването на всички условия по този кредит.

В клаузите на договора трябва да бъде записано ясно и на разбираем език всички възможности, при които банката може едностранно да измени.

В частност това са въпроси относно размер на договорената възнаградителна лихва по договора, срок или тежести по договора или др.Oспорване клауза в банков договор ?

Всички промени и вкарването на нови изисквания, дори чрез Общите условия, водят до повишаване размерът на дължимите вноски.

Кой клаузи в банков договор са неравнопоставени ?

Това са клаузи в договори за кредит, с които се предоставя възможност на банката по своя субективна преценка да повишава договорен размер на лихвите.

Тези клаузи водят до увеличаване на тежеста по кредита, като законът ги определя като неравноправни.

Като неравноправни, то тези клаузи са нищожни. Те не пораждат правно действие в отношенията между банката и кредитополучателя.

Платеното в повече от потребителя след едностранното изменение на размера на лихвата от банката е платено без правно основание.

Може да се стигне до надлежно оспорване клауза в банков договор ?

Всеки може да иска от съда да прогласи клаузата в договора за нищожна

Това се случва, чрез оспорване клауза в банков договор ?

Той може да поиска осъждане на банката да върне сумата, представляваща надвзетите плащания по завишения размер на лихвата.

Тези вноски са предварително определени съобразно договорения погасителен план. Oспорване клауза в банков договор ?

Трябва да бъдат ясно посочени и всички обективни критерии, от които зависи правото на банката да увеличи такса или лихвен процент.

Как се оспорва клауза в банков договор ?

Значителна част от тези клаузи в договорите за потребителски кредит не са прецизно формулирани.

В тях са посочени абстрактни и субективни критерии за изменение, които потребителят не разбира.

Често пъти договорите се изготвят с цел желанието да увеличи размера на лихвите по кредита едностранно от банката.

Затова когато банката увеличи лихвите или въведе нови такси за печалба или покрива загуби, потребитрелят следва да предприеме защита пред съд.

За допълнителна информация, се обърнете за консултация на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Кои клаузи в договора са неравноправни ?

Общата уредба на неравноправните клаузи в договорите за кредит се намира в чл. 143 от Закона за защита на потребителите, който въвежда изискванията на Директива 93/131 в нашето право. Според него „неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя”.

Как да разпознаем неравнопоставени клаузи в Договор ?

Това са клаузи в договори, с които се предоставя възможност на банка по своя субективна преценка да повишава едностранно първоначално договорения размер на лихвите, са неравноправни по смисъла на чл. 143 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Като неравноправни, то тези клаузи са нищожни и изначално не пораждат правно действие в отношенията между банката и потребителя.

Как се оспорват неравнопоставени клаузи в Договор ?

Потребителят може чрез съдебен иск да поиска от съда да прогласи клаузата в договора за нищожна и да иска осъждане на банката да върне сумата, представляваща надвзетите плащания по повишения размер на лихвата.

Кой може да поиска отмяна на неравнопоставени клаузи в Договора ?

Всеки засегнат от тези клаузи потребител има право да предяви иск по специален закон за да иска да бъдат отменени тези клаузи чрез Съдебно решение, с което ще бъде намалена увеличената лихва или върнати неправомерно събрани суми по Договор с банката.