fbpx

Публикации

Съдебно дело неплатено навло

Все по-честа практика стана, да получаваме запитване за образуване на Съдебно дело за събиране на неплатено навло.

Отношенията между страните по повод изпълнението на Договор за международен автомобилен превоз и дължимото за това възнаграждение /навло/ се регулират от уговорките на заявката за транспорт и разпоредбите на чл. 367 и сл. ТЗ и Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки.

Договорът за международен автомобилен превоз на стоки, какъвто е настоящият, е неформален, реален договор.

Заявката-договор представлява само част от фактическия състав на сделката за международен автомобилен превоз, който за да бъде завършен

Затова е необходимо да бъде съпроводена с предаване на товара.

Товарителницата е само доказателствено средство за сключения договор, а не и условие за неговата действителност.

Тя няма конститутивно значение, а е необходима само за внасяне на яснота в превозните отношения.

С договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар.

Съгласно чл. 374 ТЗ е предвидена възможност превозвачът да извърши превоза изцяло или отчасти с участието на други превозвачи.Дело неплатено навло

Със спедициония договор спедиторът се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име за сметка на доверителя договор за превоз на товар.

Предвид съдържанието на Договорът за превоз на стоки, същият несъмнено има характер на такъв за превоз, като без значение е дали превозвачът е извършил сам транспорта или го е възложил на друг или други превозвачи.

Съгласно чл. 1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) последната се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на стоки.

Важно да се уточни, че превозът на стоки между две различни държави може да бъде осъществен по няколко начина, включително по железопътен, автомобилен, въздушен или морски транспорт.

Всеки вид превоз има своите специфични характеристики и критерии за избор, които трябва да бъдат взети предвид от договарящите страни.

При превоз на стоки срещу заплащане, договорът включва : 

1/ Ясни указания за мястото на приемане на стоката,

2/ Мястото на предаване,

3/ Начина на превоз,

4/ Сроковете за доставка и заплащане и други детайли.

В случай, че мястото на приемане на стоката и мястото на доставянето й се намират в две различни държави, договорът трябва да посочи коя транспортна фирма е отговорен за извършването на превоза.

В случай, че не бъде платена фактурата за превоза е нужно да се води Дело неплатено навло

Съгласно чл. 25, пар. 1 от СМК. в случай на повреда превозвачът заплаща обезценка в размер, изчислен според стойността на стоката

Тази стойност е определена съгласно член 23, пар. 1,2 и 4 от СМК.

В този смисъл разпоредбите на чл. 23, пар. 1,2 и 4 от СМК предвиждат, че когато превозвачът дължи обезщетение за цялостна или частична липса

Обезщетението при наличието на вреди по време на превоза се изчислява според следните критерии, а именно:

А/ стойността на стоката на мястото и по времето, когато е била приета за превоз;

Б/ стойността на стоката се определя по борсовия курс или при «липса на такъв – по текущата цена на пазара,

В/ при липса на такава – по обичайната стойност на стоките от същия вид и качество;

Г/ следва да се връщат изцяло и превозната цена, митническите сборове и другите разноски по превоза на стоката

Това е последица, когато е налице цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса; други обезщетения не се дължат

Неопределеността на престацията я прави неизпълнима до момента на конкретното й определяне, доколкото длъжникът не знае какво следва да изпълни.

Най-често това са Договори, при които мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й

Касае се за Договор за превоз на стоки в  две различни държави, от които поне една е договаряща страна.

Предвид международния характер на договора, към него са приложими и разпоредбите на конвенцията.

За уважаването на иска в тежест на ищеца е да установи наличието на облигационни правоотношения

Става дума за Договор за превоз между праводателя му и ответника по договор за превоз, по силата на който е престирал съобразно уговореното.

За ответника е възникнало задължение за заплащане на навло в претендирания размер, както и изпадането на ответника в забава – настъпване на уговорения
ден за плащане

Превоз на стоки срещу заплащане

При извършването на превоз на стоки срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката и предвиденото място за доставянето й са в различни държави, от които една е договаряща.

Отношенията между страните по повод изпълнението на договора за международен автомобилен превоз и дължимото за това възнаграждение /навло/ се регулират от уговорките на заявката за транспорт

Тук приложими са разпоредбите на чл. 367 и сл.ТЗ и Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки.

Договорът за международен автомобилен превоз на стоки, който е неформален, реален договор.

Заявката-договор представлява само част от фактическия състав на сделката за международен автомобилен превоз, който за да бъде завършен, е необходимо да бъде съпроводен с предаване на товара.

Товарителницата е само доказателствено средство за сключения договор, а не и условие за неговата действителност.

Тази Товарителница няма конститутивно значение, а е необходима само за внасяне на яснота в превозните отношения.

Първо, е важно да се установи дали има нужда от вноски за митнически такси и други разходи, които могат да възникнат по време на транспортирането на стоката.

Тези разходи могат да бъдат поемани както от получателя, така и от изпращача на стоката, в зависимост от условията, посочени в договора.

Важно да се уговорят ясни условия за превозването на стоката, включителноСъдебно дело неплатено навлож

 1. Начин на транспортиране на стоките
 2. Сроковете за доставка и отговорността на страните в случай на загуба, повреда или закъснение на товара.

Всички условия трябва да бъдат посочени в детайли, за да се предотвратят недоразумения и конфликти между страните.

Трето, е важно да се установят ясни начини за

А/ заплащане на превоза на стоката, като се вземат предвид валутните курсове и разходите

Б/ прехвърляне на отговорността за стоката при предаване на товарополучателя.

В заключение, при извършването на превоз на стоки срещу заплащане между договарящи страни в различни държави е важно да се установят ясни условия за транспортирането на стоката, за да се предотвратят недоразумения и конфликти между страните.

Това ще гарантира успешното изпълнение на договора и добрите взаимоотношения между страните.

Важно е да се има предвид, че при превоз на стоки между две различни държави се прилагат специфични международни правни норми

В това число и следните международни актове „

 1. Конвенцията за международен превоз на стоки по пътищата (CMR),
 2. Конвенцията за международен железопътен превоз на стоки (COTIF)

Тези конвенции съдържат правила за отговорността на транспортните оператори, обезщетенията за загуби или повреди на стоките и други важни аспекти.

В заключение, превозът на стоки между две различни държави е сложен процес, който изисква внимание към детайлите и спазване на международните правни норми.

Сключването на договор за превоз на стоки срещу заплащане може да помогне за предотвратяване на възможни спорове

Същевременно добре написан Договор за превоз на стоки и товари ще осигури ефективен иск при претенция.

Дело за неплатено навло

Все по-честа практика стана, да получаваме запитване за образуване на Съдебно дело за събиране на неплатено навло.

За целта следва да изясним, в коя ситуация е дължимо това навло.

С договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар.

Съгласно чл. 374 ТЗ е предвидена възможност превозвачът да извърши превоза изцяло или отчасти с участието на други превозвачи.Дело неплатено навло

Със спедициония договор спедиторът се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име за сметка на доверителя договор за превоз на товар.

Предвид съдържанието на Договорът за превоз на стоки, същият несъмнено има характер на Договор за превоз

В конкретния случай без значение е дали превозвачът е извършил сам транспорта или го е възложил на друг или други превозвачи.

Съгласно чл. 1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) последната се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на стоки.

Важно да се уточни, че превозът на стоки между две различни държави може да бъде осъществен по няколко начина, включително по железопътен, автомобилен, въздушен или морски транспорт.

Всеки вид превоз има своите специфични характеристики и критерии за избор, които трябва да бъдат взети предвид от договарящите страни.

Действия по събиране на навло 

С договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар.

Съгласно разпоредбата на чл.372, ал.1 от ТЗ, товародателят дължи заплащане на превозното възнаграждение при сключване на договора, освен ако е уговорено друго.

Обикновено плащане при сключване на договора е дължимо, поради отсъствие на данни за друга уговорка.

В аспект на горното следва да се заключи, че по правоотношението, възникнало от договора за превоз

В този случай ищецът е изпълнил задълженията си и в тежест на ответника е възникнало насрещно задължение за заплащане на цената.

Съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест в гражданско – процесуалното ни право, ответникът следваше да ангажира доказателства за погасяване от негова страна изцяло на вменяваното му задължение по съглашението.

Договорът за превоз на стоки съдържаДело за неплатено навло

1/ Ясни указания за мястото на приемане на стоката,

2/ Мястото на предаване,

3/ Начина на превоз,

4/ Сроковете за доставка и заплащане и други детайли.

В случай, че мястото на приемане на стоката и мястото на доставянето й се намират в две различни държави, договорът трябва да посочи коя транспортна фирма е отговорен за извършването на превоза.

Отношенията между страните по повод изпълнението на договора за международен автомобилен превоз и дължимо възнаграждение /навло/ се регулират от уговорките на заявката за транспорт.

Въпросът е уреден от разпоредбите на чл. 367 и сл. от ТЗ и Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки.

Договорът за международен автомобилен превоз на стоки, какъвто е настоящият, е неформален, реален договор.

Заявката-договор представлява само част от фактическия състав на сделката за международен автомобилен превоз, който за да бъде завършен, е необходимо да бъде съпроводен с предаване на товара.

Товарителницата е само доказателствено средство за сключения договор, а не и условие за неговата действителност /чл. 4 от СМК/.

Тя няма конститутивно значение, а е необходима само за внасяне на яснота в превозните отношения.

В случай, че не бъде платена фактурата за превоза е нужно да се води Дело неплатено навло

Тук става дума за извършването на превоз на стоки  срещу заплащане

Най-често това са Договори, при които мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й

Касае се за Договор за превоз на стоки в  две различни държави, от които поне една е договаряща страна.

Предвид международния характер на договора, към него са приложими и разпоредбите на конвенцията.

За уважаването на иска в тежест на ищеца е да установи наличието на облигационни правоотношения

Става дума за Договор за превоз между праводателя му и ответника по договор за превоз, по силата на който е престирал съобразно уговореното.

За ответника е възникнало задължение за заплащане на навло в претендирания размер

При изпадането на ответника в забава – настъпване на уговорения ден за плащане

Превоз на стоки срещу заплащане

При извършването на превоз на стоки срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката и предвиденото място за доставянето й са в различни държави, от които една е договаряща.

Отношенията между страните по повод изпълнението на договора за международен автомобилен превоз

По този Договор дължимото за това възнаграждение /навло/ се регулират от уговорките на заявката за транспорт.

Тук приложими са разпоредбите на чл. 367 и сл.ТЗ и Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки.

Договорът за международен автомобилен превоз на стоки, който е неформален, реален договор.

Заявката-договор представлява само част от фактическия състав на сделката за международен автомобилен превоз, който за да бъде завършен, е необходимо да бъде съпроводен с предаване на товара.

Товарителницата е само доказателствено средство за сключения договор, а не и условие за неговата действителност.

Тази Товарителница няма конститутивно значение, а е необходима само за внасяне на яснота в превозните отношения.

Първо, е важно да се установи дали има нужда от вноски за митнически такси и други разходи, които могат да възникнат по време на транспортирането на стоката.

Тези разходи могат да бъдат поемани както от получателя, така и от изпращача на стоката, в зависимост от условията, посочени в договора.

Важно да се уговорят ясни условия за превозването на стоката, включителноДело за неплатено навло

 1. Начин на транспортиране на стоките
 2. Сроковете за доставка и отговорността на страните в случай на загуба, повреда или закъснение на товара.

Всички условия трябва да бъдат посочени в детайли, за да се предотвратят недоразумения и конфликти между страните.

Трето, е важно да се установят ясни начини за

А/ заплащане на превоза на стоката, като се вземат предвид валутните курсове и разходите

Б/ прехвърляне на отговорността за стоката при предаване на товарополучателя.

В заключение, при извършването на превоз на стоки срещу заплащане между договарящи страни в различни държави е важно да се установят ясни условия за транспортирането на стоката, за да се предотвратят недоразумения и конфликти между страните.

Това ще гарантира успешното изпълнение на договора и добрите взаимоотношения между страните.

Важно е да се има предвид, че при превоз на стоки между две различни държави се прилагат специфични международни правни норми

Тук става дума за следните международни актове :

 1. Конвенцията за международен превоз на стоки по пътищата (CMR), ю
 2. Конвенцията за международен железопътен превоз на стоки (COTIF)
 3. Други международни актове за транспортни услуги

Тези конвенции съдържат правила за отговорността на транспортните оператори, обезщетенията за загуби или повреди на стоките и други важни аспекти.

В заключение, превозът на стоки между две различни държави е сложен процес, който изисква внимание към детайлите и спазване на международните правни норми.

Сключването на договор за превоз на стоки срещу заплащане може да помогне за предотвратяване на възможни спорове

Същевременно добре написан Договор за превоз на стоки и товари ще осигури ефективен иск при претенция.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email  office@lawyer-bulgaria.bg

Събиране навло за превоз

В съвременния товарооборот често се стига до съдебни дела за събиране навло за превоз.

За съжаление не са редки случаите, в които товародателят да „забрави“ да плати товар или дължимо навло към превозвач.

Задължително в този случай следва да са налице документи като фактура, товарителница за транспортна услуга, писмена кореспонденция, застраховка.

Събирането на навло за превоз е процедура, която се извършва при наличие на валидно правоотношение и договор за извършен превоз на товари.

 Съществени елементи на иск за събиране на навло са

 1. фактура за разход на транспортната услуга към товародателя,
 2. валидна ЧМР-товарителница и
 3. Писмени доказателства за извършен превоз без забележки и коментар върху документа за доставка на стоката.

При събиране на влошки за превоз е необходимо да има писмена кореспонденция за поръчка – възлагане на превоза на стоки и указания към превозвача, ако става дума за превоз на специални товари по ЧМР Конвенция

 Товарителницата, съдържа предвидените в чл.6 от Конвенцията CMR за дата на приемане на стоката за превоз и уговорен срок за извършване на превоза.

Голяма част от тези случаи, касаят изпълнението на валиден договор за превоз съгласно Заявка за автомобилен превоз на товар.

По тази Заявка Превозвачът следва да е изпълнил задълженията си за превоз, а товародателят да не е заплатил навлото.Събиране навло за превоз

Елементи на иска за събиране на навло

Съществени елементи на иск за събиране на навло са :

 1. Наличието на валидно правоотношение и Договор за извършен превоз на товари;
 2. Фактура за разход на транспортната услуга към товародателя;
 3. Валидна ЧМР-товарителница и доказателства за извършен превоз без забележки и коментар;
 4. Писмена кореспонденция за Поръчка – възлагане превоз на стоки;
 5. Указания към Превозвач, ако се касае за превоз на специални товари по #ЧМР Конвенция;

Съгласно разпоредбата на чл.9 от ЗЗД страните могат свободно да определят съдържанието на Договора за превоз на стоки и товари

Единственото изискване е той да не противоречи на норми на закона и на добрите нрави.

Автономията на волята и свободата на договарянето, включително при постигането на клауза за неустойка

Тези претенции не са неограничени и следва във всички случаи да се подчиняват на добрите нрави. 

Товародателят отговаря за заплащане на навло

Превозвачът отговаря и за неустойка,  ако такава е била уговорена.

ЧМР Конвенцията е Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки, в сила от 19 май 1956 г., а за България – от януари 1978 г..

При приемане на стоката за превоз, превозвачът е длъжен да провери съответствието на данните в товарителницата

Тук той следва да провери броя на пакети и кашони, маркировка и номер.

При извършване на международен автомобилен превоз на стоки се прилагат разпоредбите на ЧМР Конвенцията.

При извършване на международен превоз на стоки, платежите се извършват според условията, посочени в договора.

В случай че не е посочено друго в договора за превоз, платежите се извършват след приключване на превоза.

Отговорността на товародателя обхваща стойността на транспортната услуга, доказана със съответните писмени документи.

Превозвачът или Спедиторът могат да претендират и за неустойка, ако така е изрично уговорена в Договора за превоз.

Според ТР №1 от 15.06.2010 г. по тълк. дело №1/2009 г. на ОСТК на ВКС обстоятелството, че неустойката  е уговорена без краен предел или без фиксиран срок, не води априори до нейната нищожност Събиране навло за превоз

Преценката за нищожност на неустойката поради накърняване на добрите нрави следва да се прави за всеки конкретен случай към момента на сключване на договора.

А/ естеството на задълженията, изпълнението на които се обезпечава с неустойка;

Б/ дали изпълнението на задължението е обезпечено с други правни способи-поръчителство, залог, ипотека;

В/ съотношението между размера на уговорената неустойка и очакваните от неизпълнение на задължението вреди и други.

Договорът за превоз възниква при възложено по силата на заявка-договор за автомобилен превоз извършването на спедиция и международен автомобилен превоз на товари  срещу уговорено възнаграждение.

В практиката си, ВКС приема, че договорът за превоз е реален и се счита за сключен с предаване на товара. 

Увреденият клиент има право да предяви рекламация пред автомобилния превозвач. За целта е нужно да се обърне към адвокат

Превозвач изплатил обезщетение, съгласно разпоредбите на Конвенцията има право на регресен иск за главница, лихви и разноски

Този иск може да насочи към превозвач/и,  участвали в изпълнението на превозния договор, с оглед вина за причинената щета.

За допълни въпроси, обърнете се на тел. 0897 90 43 91 или E-mail : office@lawyer-bulgaria.bg

Събиране навло за извършен превоз

При сключването на Договор за превоз на товари и спедиционен договор често възникват ситуации по събиране на навло за извършен превоз

В този вид Договори се касае за извършен превоз на товари между две различни държави, от които поне една е страна по Конвенцията за международен автомобилен превоз на стоки.

Договорът за спедиция е двустранен, възмезден и неформален – писмената форма не е условие за неговата действителност, с предмет сключване на превозен договор за товари.

Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки  регламентира международния автомобилен превоз с леки и товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета.

Най-важният документ е ЧМР товарителница, която служи като доказателство за доставката на товара в крайната дестинация.

Конвенцията се прилага за всички договори за автомобилен превоз на стоки срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоките и крайната им дестинация се намират в две различни държави, поне едната от които е член на договора, независимо от седалището и националността.

Конвенцията ЧМР се прилага освен при международни сухопътни превози, също и в случаи, в които автомобилите се превозват по море, железопътен транспорт или по въздух и стоките не се разтоварват от превозното средство.

В тези ситуации конвенцията важи за целия период на превоза.

Договор за превоз на товар

Страни по него са превозвачът и товародателят.  За превоза се издава и фактура. Събиране навло за извършен превоз

С договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място товар.

Най-често в практиката, доказателство за сключването на такъв договор е изпращането на заявка за превоз на товар от изпращача на стоката товародателя.

Но такава заявка може да изпрати и спедитор, който професионално се занимава с намирането на товари и осъществяване на превоз на стоки.

При сключване на договор за превоз се издава товарителница за товара. заедно с фактура за навло за извършен превоз.

При сключване на Договора за превоз и фактура за навло следва да бъдат изяснени какви са задължения има превозвача

Съгласно Конвенцията, превозвачът е длъжен да извърши превоза в определения срок;

Превозвачът е длъжен да пази товара от приемане до предаване на стоката като уведоми получателя за пристигането на товара;

Събиране навло за извършен превоз

Регламентацията на договорните отношения, свързани с договора за превоз на товари, се съдържа в чл. 367 и сл. от ТЗ, ЗАП и Конвенцията.

Основни документи за събиране на навло за извършен превоз е ЧМР товарителница и фактура за превоз на товара.

За повече информация, можете да се обърнете за подготовка на дело за събиране навло.

Задължението по неплатени фактури може да се разглежда или като периодично или като еднократно задължение.

Отговорност на страните

ЧМР наподобява договор между три страни – изпращачът, превозвачът и получателят на стоката.

Удостоверяването на договорите за международни автомобилни превози на стоки се извършва с международната товарителница ЧМР. Това е международен документ, използван от шофьори, оператори и изпращачи, който определя отговорностите и задълженията на страните по тези договори.

По тази ЧМР товарителница най-голяма е отговорност се пада на превозвача. От момента на приемане на стоката за превоз до момента на доставката й, той отговаря за цялостната или частична липса или повреда на стоката, както и за евентуалното забавяне на доставката.

Обезщетения

Отговорността на превозвача за цялостни и частични липси е ограничена. Тя не може да надвишава 25 франка за килограм бруто липсващо тегло. Това е близо 10 евро за всеки килограм липсващ товар.

Превозвачът трябва да върне и заплатеното навло за превоза на стоката, митническите и други разноски.

Ако изпращачът е заплатил допълнителна цена и е обявил в товарителницата стойност на стоката, надвишаваща съответните лимити, то превозвачът носи отговорност до обявения размер.

Ако доставката се забави, превозвачът дължи обезщетение за размера на причинените щети, но не повече от цената на превоза, освен ако в товарителницата не е обявена стойността на стоката или особен интерес от доставката – тогава изпращачът заплаща допълнително.

При превоз на стоки и неплатени фактури издадени на основание доставка по ЧМР – се образува дело за събиране на навло !

За информация може да се обърнете към нас за правна помощ на телефон 0897 90 43 91 или mail : office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява процесът на събиране на навло за извършен превоз от адвокат?

Събирането на задължения за навло от адвокат е правно действие, чрез което адвокатската кантора изисква и документира всички необходими данни и информация от клиента си, свързани с извършен превоз. Този процес е важен за изграждане на правилна правна стратегия и защита на правата на клиента по време на съдебни процедури.

Какви документи са необходими за събиране на навло за извършен превоз?

За събиране на задължения по неплатено навло са необходими документи като фактури за превоз, договори, кореспонденция с транспортните компании, свидетелства от водачи и други свързани със случая материали. Тези документи са от съществено значение за правилната оценка на ситуацията и формулирането на адекватна защита.

Какво представлява правната защита при събиране на навло за извършен превоз?

Правната защита при събиране на навло включва изготвяне на правилния правен документ - навло, който ще представлява юридическа основа за обоснованите искове на клиента. Адвокатът трябва да увери, че всички релевантни фактори са взети предвид, за да осигури надеждна защита на интересите на своя клиент.

Каква е ролята на адвоката по време на процеса на събиране на навло за извършен превоз?

Ролята на адвоката включва активно участие в процеса на събиране на навло, включително преговори със заинтересованите страни, анализ на доказателствата, изготвяне на съответните документи и предоставяне на правен съвет на клиента си. Адвокатът е ключов съюзник в осигуряването на правилна и ефективна правна стратегия.

Колко време обикновено отнема процесът на събиране на навло за извършен превоз?

Времето, необходимо за събиране на навло за извършен превоз, може да варира в зависимост от сложността на случая и взаимоотношенията между страните. Най-често този процес може да отнеме няколко седмици до месеци, в зависимост от обстоятелствата и правните процедури, които са необходими.

Какви са разходите за събиране на навло за извършен превоз?

Таксите за адвокатски услуги при събиране на навло за извършен превоз се определят на индивидуален принцип и зависят от сложността на случая, времето, отделено за работа върху него, както и от изискванията на клиента. В този случай за размера на всички разходи клиентът се уведомява предварително.