fbpx

Публикации

Заповедно производство

Тази съдебна процедура цели кредиторът да събере вземането и след издаване на Заповед се нарича заповедно производство.

В повечето случаи се приема, че длъжникът не оспорва задължения, което дава възможност за бързо събиране на тези задължения без исков процес.

Заповедното производство се развива пред районния съд по постоянния адрес и седалището на длъжника.

Заповедното производство е подходящо и предвидено за случаите, при които длъжникът не оспорва дълга си, но не изпълнява – докато не бъдат задействани механизмите за принудително изпълнение.

В повечето случаи производство по „исков процес“ и след това „принудително изпълнение“ би било ненужно разхищение на ресурси.

Разбира се, ако в хода на заповедното производство се установи, че между страните по материалното правоотношение има спор са предвидени възможности за провеждане на исков процес.

Уредбата на заповедното производство е в глава тридесет и седма на ГПК. Уредени са два варианта на заповедно производство – общ вариант, при който издаването на изпълнителен лист и правото на принудително изпълнение е обусловено от влизане в сила на заповедта за изпълнение, издадена по реда на чл. 410 и сл.; и вариант за издаване на „заповед за незабавно изпълнение“.Заповедно производство

Видове заповедно производство 

В законодателството съществуват два вида заповедно производство

 • Заповедно производство по чл. 410 от ГПК;
 • Заповедно производство въз основа на документ по чл. 417 от ГПК.

Тук ще разгледаме внимателно същността и особеностите на първият вид.

Обикновено заповедно производство,което се провежда само и единствено при доказано наличие на задължение въз основа на финансови документи.

В практиката на съдилищата масово използвано е прилагането на фактури за удостоверяване размер и основание за дължимост на задължение.

Заповедно производство по чл. 410 от ГПК.

Съдебната практика и законът допускат, че Заповедно производство може да се иска с издаване на заповед за изпълнение само за сума  до 25 000 лева.

Ако исковата претенция надвишава този праг може да се предяви в исково производство.

Съществена особеност е, че няма конкретно изискване за доказателства.

Приложенията към Заявлението са пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник и документ за внесени държавни такси и разноски.

Естествено, това не важи за заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение въз основа на документ, при което съответният документ по чл. 417 от ГПК следва да бъде приложен към заявлението.

Предимство на Заповедното производство, гарантиращо бързина и ефективност на гражданското правораздаване.

Този съкратен инструктивен срок, който въвежда закона, е обусловен от опростения и стандартизиран вариант на заявлението в сравнение с молбата за издаване на изпълнителен лист и липсата на приложени към него доказателства, които да се обсъждат от съдебния състав.

Съществен момент е  връчването на препис от заповедта за изпълнение на лицата, срещу които се иска издаване на инаследствени дялове. Адвокат наследствени делазпълнително основание.

На пръв поглед това действие може сериозно да усложни цялата процедура и засегне интересите на Кредотора.

Но то създава следните предпоставки за законност на самата процедура, а именно :

А/ длъжникът бива уведомен за претенциите на заявителя представлява своеобразна проекция на принципите на състезателното начало и равенството на страните в гражданския процес

Б/Предоставя се възможност длъжникът да изгради своята защита. Това се случва чрез подаването на възражение срещу Заповедта.

Следва да се има предвид и това, че целта на заповедното производство е създаване на съдебно изпълнително основание за безспорно вземане.

Ако възражение обаче не бъде подадено срещу заповедта, вземането, следва да се счита за безспорно и заповедното производство ще е постигнало целта си.Заповедно производство

В случай че в заявлението липсва надлежна индивидуализация на неговото основание, същото се отхвърля.

В заповедното производство не събират доказателства. Целта е проверка дали задълженията са спорни.

Особеност на това производство е възможност за защита чрез обжалване разпореждането, с което се допуска незабавно изпълнение на заповедта

Родова и местна подсъдност в заповедното производство 

Разпоредбите на закона (ГПК) посочват, че цялото т.нар. Заповедно производство се развива пред районния съд по постоянния адрес (ако е физическо лице) и седалището на дружеството (ако длъжникът е юридическо лице).

Заповедният съд разполага с възможността при постъпване на заявлението служебно да провери дали е местно компетентен.

Липсата на служебна проверка, заедно с издаване на Заявлението по чл. 410 ГПК води до стабилизиране на местната местната подсъдност.

За допълнителна информация, се обадете на тел. 0897 90 43 91  или изпратете директно Вашето запитване на  office@lawyer-bulgaria.bg 

Събиране на задължения

Защо да изберете нас?

 • Опит и експертиза: Нашите адвокати имат богат опит в събирането на задължения, както в България, така и в чужбина. Запознати сме с всички закони и процедури, свързани с този процес, и можем да ви предложим най-ефективното решение за вашия случай.
 • Персонализиран подход: Ние разбираме, че всеки случай е различен, и затова подхождаме индивидуално към всеки клиент. Ще изслушаме внимателно вашата история и ще ви предложим персонализирана стратегия за събиране на вашето вземане.
 • Ефективност: Ние сме решени да ви помогнем да съберете вашето вземане възможно най-бързо и ефикасно. Ще работим упорито и ще използваме всички законни средства, за да защитим вашите права.
 • Успеваемост: Ние имаме висока успеваемост в събирането на задължения. Гордеем се с това, че сме помогнали на много клиенти да получат дължимото им.

Услуги, които предлагаме:Събиране на задължения

 • Правен анализ на вашия случай: Ще преценим вашата ситуация и ще ви предложим най-подходящата стратегия за събиране на вашето вземане.
 • Преговори с длъжника: Ще се опитаме да уредим спора с длъжника по извънсъдебен път, чрез преговори.
 • Съдебни дела: Ако е необходимо, ще ви представляваме в съда, за да защитим вашите права.
 • Изпълнение на съдебни решения: Ще ви помогнем да изпълните съдебното решение и да получите вашето вземане.

Свържете се с нас:

Ако имате проблем със събиране на задължение, не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще ви предложим безплатна консултация, за да обсъдим вашия случай и да ви предложим най-доброто решение.

Защо е важно да се обърнете към адвокат?

Събирането на задължения може да бъде сложен и трудоемък процес. Не е препоръчително да се опитвате да го направите сами, без правна помощ. Адвокат може да ви помогне да:

 • Защитите вашите права: Адвокат ще ви помогне да разберете вашите права и да ги защитите по време на целия процес на събиране на задължения.
 • Използвате всички законни средства: Адвокатът ще ви помогне да използвате всички законни средства, за да съберете вашето вземане.
 • Избягвате грешки: Адвокат може да ви помогне да избегнете грешки, които биха могли да забавят или провалят процеса на събиране на задължения.

Международна адвокатска кантора е вашият надежден партньор в събирането на задължения.

Свържете се с нас днес, за да получите безплатна консултация 

Как се събират парични задължения от длъжник ?Събиране на задължения

Принудителното събиране на просрочени вземания може да се осъществи по няколко различни начина. Всички те имат една цел – събиране на вземането.

Но различните пътища за постигане на целта предопределя различия в разноските, с които това се осъществява, както и в продължителността на процедурите, а така също и в ефективността на действията по отношение на конкретния длъжник.

Най-общо събирането на просрочени вземания (парични или за получаване на определена вещ) се осъщестява по два начина:

1/ чрез заповедно съдебно производство
2/ чрез исково съдебно производство

И в двата случая става въпрос за действия, които се развиват пред съда и от съда, но по различен начин. Кой от двата начина да бъде предпочетен зависи от конкретния случай, размера на дължимата сума, качеството на длъжника и неговия статут, поведението му и пр.

Заповедно производство

Защо да изберете кантората в гр. София :

 • Богат опит: Нашият екип от адвокати има богат опит в дела за събиране на вземания, както в България, така и в чужбина.
 • Ефективност: Ние работим ефикасно и бързо, за да Ви осигурим максимално бързо решение на Вашия проблем.
 • Персонализиран подход: Разбираме, че всяко дело е различно, затова подхождаме към всеки клиент с внимание и персонализираме стратегията си за събиране на вземанията.
 • Гъвкавост: Предлагаме гъвкави решения за плащане, съобразени с Вашите възможности.
 • Успех: Доказали сме висока успеваемост в делата за събиране на вземания.

Услуги, които предлагаме:

 • Преговори за извънсъдебно събиране на вземания:
  • Преговаряме с длъжника, за да Ви помогнем да получите парите си, без да се стига до съд.
  • Постигаме баланс между Вашите права и интереси и бързото събиране на просрочени задължения.
 • Съдебни дела за събиране на вземания:
  • Представляваме Ви в съда, за да защитим Вашите права и интереси.
  • Водим дела по всички видове вземания, включително парични, вещни и облигационни.
 • Заповедно производство:
  • Подготвяме и подаваме заявление за издаване на заповед за изпълнение.
  • Следим за спазване на сроковете и процедурите.
 • Изпълнително производство:
  • Съдействаме Ви при изпълнението на заповедта за изпълнение.
  • Работим с ЧСИ – та , за да Ви помогнем да получите парите си.

Предлагаме професионална първоначална консултация

по време на която ще Ви запознаем с Вашите права и възможности и ще Ви предложим най-подходящото решение за Вашия случай.

Кантората е вашият надежден партньор за успешно събиране на вземания!

Регламент за издаване на Европейска заповед за плащане.Събиране на вземания

Само по себе си  т.нар. заповедно производство представлява опростена съдебна процедура за събиране на спорни и безспорни задължения от длъжници и контрагенти

Процедурата може да се прилага по отношение на вземания по граждански и търговски дела, когато поне една от страните има местоживеене или обичайно пребивава в държава-членка, различна от тази на кредитора.

Извън обхвата на регламента са делата, свързани с приходи, митници или административни въпроси, или отговорността на държавата за действия и бездействия при упражняване на държавната власт (acta iure imperii).

Как е уредено в закона ?

Законодателят е предвидил тези изменения при събирането на вземания и въвеждането на тази опростена процедура в правният ред, защото длъжникът реално не оспорва.

Самото заповедно производство по чл.410 ГПК дава сравнително  бърза възможност за скоростно принудително събиране

С тази процедура именно  отпада необходимостта да се води един дългосрочен исков процес.

Рискът тук за длъжниците е, че в този процес често пъти се случват грешки и страдат хора, които реално не дължат нито тези задължения, а още по-малко са разписвали някакви документи.

Какво предлага кантората ?Събиране на задължения

 • проверка за Вашите вземания и налични задължения на длъжника
 • разглеждане на извънсъдебни претенции
 • изготвяне договор с клаузи за гаранции – Запис на Заповед;
 • провеждане на преговори и сключване на извънсъдебни споразумения
 • Съдебни действия по обезпечаване на вземането
 • съдебни претенции пред всички Районен и Окръжен съд
 • признаване на чуждестранни решения и изпълнителни основания
 • принудително изпълнение пред ЧСИ;

Като адвокати, притежаваме инструменти, за да заставим длъжника да заплати просрочени суми. Ще Ви помогнем в преговори и в съдебното събиране на вземания.

За повече информация и правна помощ моля обадете се на тел. 0897 90 43 91 или e-mail info@lawyer-bulgaria.bg

Защо да избера вашия екип от адвокати за събиране на задължения?

Опит и Експертиза: Нашите адвокати имат обширен опит в събирането на задължения както в България, така и в чужбина. Сме запознати с всички закони и процедури, гарантирайки ви най-ефективното решение за вашия случай.

Какъв подход използваме при събирането на задължения и защо той е важен?

Разбираме, че всеки случай е уникален. Изслушваме внимателно вашата история и предлагаме персонализирана стратегия за събиране на вземането, съобразена с вашите нужди.

Каква е вашата успеваемост в събирането на задължения?

Налице е висока успеваемост в събирането на задължения. Помогнали сме на много клиенти да получат тяхното дължимо.

Какви услуги предоставяте в областта на събирането на задължения?

Правен Анализ, Преговори, Съдебни Дела, Изпълнение на Съдебни Решения: Предоставяме правен анализ, преговори с длъжника, представителство в съда, и помощ при изпълнението на съдебни решения.

Защо е важно да се обърнете към адвокат при събиране на задължения?

Защита на Правата, Използване на Законни Средства, Избягване на Грешки: Адвокатът ви помага да разберете и защитите правата си, използвайки всички законни средства, и предотвратява грешки, които могат да забавят или провалят процеса.

Как се събират парични задължения от длъжник?

Налице са няколко начина - Заповедно и Исково Съдебно Производство: Обясняваме двата основни начина за събиране на задължения и какви са техните разлики.

Какви са основните услуги, които предлагаме ?

Преговори, Съдебни Дела, Заповедно Производство, Изпълнително Производство: Обясняваме основните услуги, включително преговори, представителство в съда, подготовка на заявление за издаване на заповед за изпълнение и помощ при изпълнително производство.

Как мога да се свържа с вас за консултация?

Предоставяме контактна информация за професионална консултация с нас, където можете да обсъдите вашия случай и да получите най-доброто решение.