fbpx

Публикации

Чия е вината за развода ?

Разводът е съдебен процес, който служи за прекратяване на гражданския брак между съпрузите на основания, възникнали след неговото сключване, при което съдът изследва задължително чия е вината за развода

В тази статия ще разгледаме основните характеристики на развода по вина на единия съпруг, който се осъществява по исков ред.

При развод по исков ред, единственото основание е дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

Под „дълбокото“ разбираме липсата на взаимност, уважение и доверие между двамата съпрузи. Най-често се касае за развод по исков ред.

Бракът е само формалност…….

Под „непоправимо“ се има предвид, че конфликтите между двамата съпрузи не могат да бъдат преодолени и възстановени нормалните им отношения. Присъства нефункциониращ брак, който няма основание да бъде запазен.

Когато разводът е поради разстройство на брака (т.е. развод по вина на единия съпруг), се прилага специална съдебна процедура.

В съдебния процес трябва да се докаже обективното състояние на брачната връзка. Изявленията на страните са твърдения, които трябва да бъдат доказвани.

Районният съд следва да се убеди в наличието на дълбоко и непоправимо разстройство на брака.Чия е вината за развода ?

Самите признания на страните не са достатъчни, за да бъде приета молбата за развод.

Съдът трябва да разгледа и обсъди всички обективни и субективни причини за развода и тяхното отражение върху състоянието на брачната връзка между двамата съпрузи.

Причините за разделянето трябва да са сериозни и убедителни.

При развод по исков ред единственото основание е дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Под „дълбоко“ се разбира липса на взаимност, уважение, доверие между двамата съпрузи.

Брачната връзка е само формална. 

Под „непопоравимо“ се има предвид, че противоречията между двамата съпрузи не могат да се преодолеят и да се възстановят нормалните им отношения.

Налице е един нефункциониращ брак, чието запазване е неоправдано.

Когато разводът е поради разстройство на брака, т.е. налице е развод по вина на единия съпруг), реализира се особено исково производство.

Изследване причината и вината за развода 

На доказване в съдебния процес подлежи обективното състояние на брачната връзка.

Изследването на вината за развод по Семейния кодекс е важен процес, който се извършва в съдебните инстанции. Според българското законодателство, разводът може да бъде основан на вина на единия от съпрузите.

Семейният кодекс постановява, че вината за развод може да бъде проявена в следните случаи:

  1. Прекомерно нарушаване на брачните задължения: Това включва небрежност, безразличие или неспазване на задълженията, които са съпътстващи брака. Примери включват липса на грижа за семейството, небрежност в отношенията с децата или отказ да се изпълни семейната роля.
  2. Проява на насилие: Физическото, психическото или сексуално насилие може да бъде основание за развод. Ако единият от съпрузите постоянно причинява вреди или страдания на другия, това може да бъде признато като вина за развод.
  3. Прелюбодеяние: Ако единият от съпрузите има извънбрачни връзки, които нарушават брачната връзка и предизвикват непоправимо разстройство, това може да бъде основание за развод.
  4. Алкохолизъм или наркомания: Ако единият от съпрузите има сериозен проблем с алкохол или наркотици, който води до разрушаване на брака и семейния живот, това може да бъде признато като вина за развод.

Установяване вината за развода

В процеса на изследване на вината за развод, съдът изисква представяне на доказателства и свидетелства, подкрепящи твърденията

Целта е да се усгтанови нарушаване на брачните задължения или други основания за вина.

Районният съд ще прецени представените доказателства и ще вземе решение дали вината е достатъчна за развод.

Важно е да се отбележи, че разводът по вина не е единственият начин за прекратяване на брака.

В България съществува и възможност за безвина развод, при който съпрузите могат да се разделят по взаимно съгласие без да обвиняват един друг в нарушаване на брачните задължения.

Изследването на вината за развод по Семейния кодекс има за цел да установи отговорността на единия съпруг за разстройството на брака и да осигури справедливо решение за раздела на имуществото и регулиране на отношенията между съпрузите след развода.Чия е вината за развода ?

Изявленията на страните са твърдения, подлежащи на доказване.

Съдът трябва да се убеди в наличието на дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Самопризнанията на страните не са достатъчни за уважаване на иска за развод.

Съдът трябва да разгледа и обсъди всички обективни и субективни причини за развода

Тяхното отражение върху състоянието на брачната връзка между двамата съпрузи, довело до разтрогването на брака трябва да сочи сериозни и убедителни причини.

Следва да се вземе под внимание, че дори при това основание за развод, съдът има задължение да предложи на съпрузите възможност за помирение чрез медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.

Защо да ползвате услугите на адвокат за развода по исков ред?

Разводът по исков ред е сложен както от житейска, така и от юридическа гледна точка.

Това е така не само поради обтегнатите отношения между съпрузите, но и от редицата специфики, с които процедурата се характеризира.

Именно заради това, не само е препоръчително, но бихме казали, че е задължително да се доверите на добър бракоразводен адвокат, на когото ще може да разчитате от началото до края на развода.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се към адвокат в кантората на тел. 0897 90 43 91 или на Email office@lawyer-bulgaria.bg

Какво е развод по исков ред?

Разводът по исков ред е един от двата варианта да се разведете с половинката си, като несъмнено е по-непредпочитаният, тъй като процедурата е по-бавна, по-скъпа и по-тежка. Това е така, защото за разлика от развода по взаимно съгласие, при който съпрузите сами постигат съгласие относно развода и последиците от него, при разводът по исков ред, такова съгласие няма, дори напротив - съпрузите се намират в постоянни конфликти и скандали помежду си; единият от тях може да не иска изобщо да се развежда и т.н.

Кога се допуска развод по исков ред пред съд ?

безспорно, децата най-тежко преживяват тези дела. Затова, препоръчваме съпрузите да прибягват до развод по исков ред в краен случай и да положат всички усилия да прекратят брака си по взаимно съгласие. В голям брой от случаите разводът по взаимно съгласие се оказва невъзможно и затова се прибягва до развод по исков ред.

Как протича разводът по исков ред?

Разводът по исков ред започва с искова молба за развод на единия съпруг срещу другия, поради дълбокото и непоправимо разстройство на брака между тях. В исковата си молба, ищецът може да иска от съда да се произнесе по чия вина бракът е разстроен, а именно – по вина на другия съпруг.

Има ли задължение съдът да търси вина на съпруга/съпругата ?

Не е задължително съдът да се произнесе по вината, освен ако сте заявили, че желаете тя да се търси. Тези дела отнемат много време и натоварват емоционално страните и членовете на семейството, все по-често не се търси вината, с цел по-бързото им приключване.

За какво се произнася Районен съд в молба за развод ?

Районният съд, в хода на делото преценява дали бракът наистина е дълбоко и непоправимо разстроен, както и ще реши всички останали горепосочени въпроси във връзка с прекратяването му и последиците от това

Как се определят т.нар. Привременни мерки

Съдебните дела за развод по исков ред продължават дълго, а и съпрузите обикновено не са в особено добри отношения, което още повече затруднява процеса, всеки от тях може да поиска от съда да определи т.нар. „привременни мерки“, които да се прилагат, докато делото е в процес на разглеждане от съда. Привременните мерки могат да засягат: 1. Грижата за децата, т.е. при кого от родителите ще живеят и кога другият родител ще може да ги вижда; 2. Издръжката на децата и/или тази между съпрузите; 3. Ползването на семейното жилище, както и на придобитото по време на брака имущество. Мерките не са окончателни – те могат да бъдат изменяни и допълвани от съда при промяна на обстоятелствата.