fbpx

Публикации

Частна жалба

В работата на съдилищата се стига до издаването на отделни актове за администриране на съдебният процес.

Това са Съдебните определения и Съдебните разпореждания.

Възможно е някой от страните да не е съгласна с постановеното от съда съдебно Определение или Разпореждане, особено що се касае за прекратяването на съдебното производство пред Районен или Окръжен съд. Частна жалба

Какво представлява частната жалба?

Съгласно текста на чл. 279 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) за частните жалби срещу разпорежданията на съда се прилагат разпоредбите на чл. 274-278 от Кодекса. Частни жалби могат да бъдат подавани:

1. Частна жалба, срещу  Съдебно Разпореждането прегражда по-нататъшното развитие на делото.
2. Частна жалба, в случаите, изрично посочени в закона.

Когато разпореждането е постановено от второинстанционна съдебна инстанция, то подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС. Когато разпореждането е постановено от състав на ВКС, то подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на същия съд.

ВАЖНО : Не подлежат на обжалване с частна жалба разпорежданията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.Частна жалба
Частна жалба
Частната жалба се подава в едноседмичен срок от съобщаване на разпореждането и за нея се прилагат разпоредбите за въззивната жалба, а именно чл. 259, ал. 2–4, чл. 260, 261, 262 и 273 от ГПК.

След като приеме частната жалба, съдът изпраща препис на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор. След изтичане на този срок жалбата заедно с отговора и неговите приложения, ако такива са подадени, се изпраща на горестоящия съд. Съдът прилага препис от обжалваното разпореждане.

Частната жалба не спира производството по делото, нито изпълнението на обжалваното разпореждане, освен ако в закон е предвидено друго. Съдът по частната жалба може да спре производството или изпълнението на обжалваното разпореждане до решаването на частната жалба, ако прецени това за необходимо.

Частните жалби се разглеждат в закрито заседание. Съдът, ако прецени за необходимо, може да разгледа жалбата в открито заседание. Ако отмени обжалваното разпореждане, съдът сам решава въпроса по жалбата. Той може да събира и доказателства, ако прецени това за необходимо. Постановеното разпореждане по частната жалба е задължително за долустоящия съд. За производството по частната жалба се прилагат съответно правилата за обжалване на решенията.

Частна жалба срещу Определение, Разпореждане

Срещу издадени от страна на съда съдебни Определения страните могат да бъдат  т.нар. „частната жалба“ в конкретни случай.  Това са случаите, когато постановеното Съдебно Определение прегражда по-нататъшното развитие на делото.

Най-често това са Съдебни Определения,  с които се прекратява и/или спира производството по делото.

Частни жалби се подават и срещу т.нар. Съдебни Разпореждания на съдилищата.  В голям брой от случаите частната жалба срещу постановени Съдебни Определения и Разпореждания се подават при условията изрично посочени в закона. (чл. 274 ГПК и сл.)

Важна подробност, която следва да отбележим е , че не подлежат на обжалване определения / разпореждания на съда по движението на делото (например за насрочване / отлагане на делото), както и такива, които са свързани с произнасянето по доказателствата.Частна жалба

За да се стигне до подаване на частната жалба срещу Определнията е важно да се спазят и правилата в закона – срок и форма. Самата частната жалба се подава в едноседмичен срок от съобщаване на определението / разпореждането.

Ако се обжалва Съдебно определение с  частната жалба, постановено в съдебно заседание, за страната, която е присъствала, този срок тече от деня на самото открито съдебно заседание.

ВАЖНО : навреме подадената частна жалба НЕ СПИРА съдебното производството по делото, нито изпълнението на обжалваното определение / разпореждане, освен ако в закона не е предвидено друго.

Съдът получил подадената навреме частна жалба може да спре производството или изпълнението на обжалваното определение до решаването на частната жалба, ако прецени това за необходимо.

За допълнителна информация или въпроси в частта относно подаване на частна жалба срещу Определение или Съдебно Разпореждане, моля обадете се на + 359 897 90 43 91 или оставете съобщение на office@lawyer-bulgaria.bg

С оглед на гореизложеното Ви Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.  Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед спецификата и обстоятелствата при които е постъпил.