fbpx

Публикации

Събиране на задължение по ЧМР

Голяма част от въпросите, свързани с извършването на транспортна услуга, касаят срок за събиране на задължение по ЧМР.Събиране на задължение по ЧМР

В съвременния търговски оборот, изключително голямо значение има въпроса за изплащането на суми и давностният срок при събиране на задължение по ЧМР.

Според чл.1 от Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) се прилага за договори за автомобилен превоз с превозни средства срещу заплащане

Това се отнася в случаите, когато мястото на приемане на стоката за превоз и място за доставката е в две различни държави, едната е договаряща страна.

Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) урежда отношенията между изпращача, превозвача и товарополучателя във връзка с международния автомобилен превоз на товари

Конвенцията урежда  отговорността на превозвача за вреди при

А/ загубване, повреждане или закъснение при доставянето на товара,

Б/ вреди от непълното, неправилното или неточното посочване на товара и неговото естество,

В/ вреди от липсата, непълнотата или неточността на придружаващите го митнически документи и от недостатък на опаковката.

Спедиционият договор урежда отношенията между доверителя и спедитора във връзка със сключването и изпълнение на договор за превоз на товар.

Когато договорът за превоз е сключен от спедитор, страни по него са спедиторът и превозвача независимо от това, кой е посочен в товарителницата като изпращач.

(Съдебно решение № 38 от 02.03.2017 г. по гр. д. № 60030/2016 г., ГК, ІV ГО на ВКС).

Спедиторът може да прехвърли своите вземания по договора за превоз на доверителя

Без съгласието на превозвача доверителят не може да замести спедитора в неговите задължения по договора за превоз.

Следователно, касае се за международен превоз на товари под режима на Конвенцията, която определя не само извършването на превоза на стоки и товари, но и плащането на този превоз към превозвача.

Какво казва ЧМР Конвенция ?

Съгласно чл. 32, т.3 от Конвенцията спирането и прекъсването на давността се урежда от законите на страната на сезирания съд,

В този смисъл Исковете, свързани с превози, подчинени на тази конвенция, се погасяват с изтичането на едногодишен давностен срок.

В случай на измама или на грешка, приравнена към измама според закона на сезирания съд, давността е 3(три) години. Събиране на задължение по ЧМР

С оглед на краткият срок в чл.32 ал.1 от Конвенция CMR едногодишен давностен срок за предявяване на иск, свързан с превоза, след който се погасява вземането

Разграничение на давностните срокове по ЧМР

Предвиденият в чл.32 ал.1 б.“а“ от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки /Конвенция CMR/ едногодишен срок на погасителната давност не намира приложение при предявен от суброгиралия се застраховател по договор за застраховане на товар срещу рисковете по превоза иск срещу превозвача или неговия застраховател.

В задължителната за съдилищата практика ВКС е възприел становището, че договорът за международен автомобилен превоз е неформален консенсуален договор и за неговото сключване е достатъчно наличието на съвпадение на насрещните волеизявления.

Съгласно чл. 9, т. 1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки /СMR/ товарителницата удостоверява до доказване на условията на договора

В този смисъл получаването на стоката от превозвача съгласно чл. 4 договорът за превоз се установява със самата товарителница.

Следователно сключването на договора за превоз се доказват с всички  доказателствени средства.

За допълнителни въпроси и информация се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail office@lawyer-bulgaria.bg