fbpx

Публикации

Клон на чуждестранен търговец

Съгласно българското законодателство чуждестранен търговец може да открива клон или дъщерно търговско дружество в Република България.

За разлика от дъщерното дружество,клонът не е самостоятелен правен субект и може да се прекратява без производство по ликвидация

Чуждестранните физически и юридически лица, които са регистрирани като търговци в държава, в която се намира седалището им могат да извършват търговска дейност и в Република България

По смисъла на данъчното ни законодателство клонът е „място на стопанска дейност“.

За да регистрира клон, чуждестранното лице трябва да е вписано като търговец в своята страна.

Решението следва да съдържа ясно изразена воля за учредяване на клон и за неговите седалище, адрес на управление, предмет на дейност, начин на управляване.

Управителят на клона се избира от органа, който е компетентен да вземе решение за учредяването на клон.

С решението за избиране се определя и обемът на представителната му власт.

Отношенията с управителя на клон е добре да се уредят с договор за възлагане на управлението, в който да се конкретизират правата и задълженията на управителя.

При вписването на клона управителят следва да представи нотариално заверено съгласие да бъде управител и образец от подписа си.

Регистрация на клон на чуждестранен търговец :Клон на чуждестранен търговец

1.документът, установяващ съществуването на чуждестранното юридическо лице, правото му да извършва търговска дейност според националния си закон, името на лицата, които представляват чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), и начинът на представляване;

2.решението на чуждестранния търговец -фирмата, за откриване на клон;

3.ако предметът на дейност на клона на чуждестранния търговец е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;

4.учредителният акт, договорът или уставът на чуждестранния търговец

5.пълномощното с нотариална заверка на подписа на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец (фирма);

6.нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец;

7.документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон;Клон на чуждестранен търговец

8.другите документи съгласно изискванията на закон.

Регистрацията на клон на чуждестранна фирма

Документите може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз. В този случай документите се представят заедно с превод на български език.

Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи, на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Вписват се промени на клон

Годишен финансов отчет на чуждестранния търговец, както и промени в учредителния акт, дружествен договор или устав или други промени в чуждестранния търговец, както и процедури по ликвидация или несъстоятелност, също се вписват.