fbpx

Публикации

Назначаване особен представител на детe

В съдебната практика и търговския оборот се стига до назначаване на особен представител на дете.

Целта е да бъде защитен изцяло неговият интерес, макар и представлявано от едно непознато лице.  По правило малолетните деца се представляват от законните си представители – родителите или настойниците им.

Съгласно разпоредбата на закона всеки от родителите сам представлява малолетните си деца, като действа винаги в техен интерес. Непълнолетните – лицата от 14 години до навършване на 18 годишна възраст са ограничено дееспособни.

Същност на особения представител на дете Назначаване особен представител на детe

Всички правни действия от името на малолетни/непълнолетни се извършват със съгласието на техен родител или попечител.

Когато обаче, между интересите на законните представители и представлявания съществува противоречие, се налага назначаване на особен представител

Той следва да извърши съответните правни действия от името и за сметка на представлявания и в негов интерес. Всеки от родителите сам представлява малолетните си деца, като действа винаги в техен интерес.

Това означава, че молителите са задължени да представляват дъщеря си пред трети лица, в случая при изповядване на сделката, по която детето е страна.

Съгласно разпоредбата на чл.16, ал.1 от ГПК дееспособните лица могат да извършват лично всички съдопроизводствени действия.

Непълнолетните – лицата от 14 години до навършване на 18 годишна възраст са ограничено дееспособни. Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители.

Изключение от правилото

При дееспособни родители на малолетно лице, чиито интереси на са в противоречие с интересите на детето, съдът да игнорира делегираната им от закона представителна власт.

Затова  вместо тях да назначи особен процесуален представител.

Кога се налага назначаване на особен представител на дете ?

Съгласно разпоредбата на чл. 29 ал. 4 от ГПК, при противоречие на интересите между представляван и представител, съдът назначава особен представител.

Когато обаче, между интересите на законните представители и представлявания съществува конфликт, тогава се налага назначаването на особен представител

Неговата задача е да извърши съответните правни действия от името и за сметка на представлявания и в негов интерес.Назначаване особен представител на детe

Една от хипотезите при които закона приема, че е налице противоречие в интересите е при извършване на сделки с недвижими имоти собственост на непълнолетни.

Такъв именно е случат и със извършването на договор за дарение в полза на малолетно лице.

Страни по него са лицата между които е налице съсобственост върху движима или недвижима вещ или право.

С договора за дарение страните извършват разпореждане с права, които притежават, изисква се те да имат пълна дееспособност.

При дела за оспорване и установяване на бащинство задължително се назначава особен представител на детето. 

Когато страната по договора не е навършила пълнолетие или е запретена, необходимо е разрешение от съда

Освен решението е нужно участие на нейния представител, за да даде съгласие за участие в сделка или съдебен процес. 

Същевременно приобретател по бъдещата сделка ще бъде отново тяхното дете, което означава молителите да договарят със себе си.

Особен представител се назначава и при определен вид сделки – например, когато родителите даряват имот на детето си.

Пример за назначаване на особен представител е случат и със извършването на договор за дарение в полза на малолетно лице. Според обстоятелствата по делото разноските за особения представител следва да се  понесат от представлявания или  от представителя.

Особеното представителство по реда на чл. 29 ал. 4 от ГПК се осъществява на разноски на съответната страна , а не се финансира от държавата.

За допълнителни въпроси се обърнете към адвокат в кантората на 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg