fbpx

Публикации

Назначаване особен представител на детe

В съдебната практика и търговския оборот се стига до назначаване на особен представител на дете.

Целта е да бъде защитен изцяло неговият интерес, макар и представлявано от едно непознато лице.  По правило малолетните деца се представляват от законните си представители – родителите или настойниците им.

Съгласно разпоредбата на закона всеки от родителите сам представлява малолетните си деца, като действа винаги в техен интерес. Непълнолетните – лицата от 14 години до навършване на 18 годишна възраст са ограничено дееспособни.

Същност на особения представител на дете Назначаване особен представител на детe

Всички правни действия от името на малолетни/непълнолетни се извършват със съгласието на техен родител или попечител.

Когато обаче, между интересите на законните представители и представлявания съществува противоречие, се налага назначаване на особен представител

Той следва да извърши съответните правни действия от името и за сметка на представлявания и в негов интерес. Всеки от родителите сам представлява малолетните си деца, като действа винаги в техен интерес.

Това означава, че молителите са задължени да представляват дъщеря си пред трети лица, в случая при изповядване на сделката, по която детето е страна.

Съгласно разпоредбата на чл.16, ал.1 от ГПК дееспособните лица могат да извършват лично всички съдопроизводствени действия.

Непълнолетните – лицата от 14 години до навършване на 18 годишна възраст са ограничено дееспособни. Те извършват правни действия със съгласието на техните родители или попечители.

Изключение от правилото

При дееспособни родители на малолетно лице, чиито интереси на са в противоречие с интересите на детето, съдът да игнорира делегираната им от закона представителна власт.

Затова  вместо тях да назначи особен процесуален представител.

Кога се налага назначаване на особен представител на дете ?

Съгласно разпоредбата на чл. 29 ал. 4 от ГПК, при противоречие на интересите между представляван и представител, съдът назначава особен представител.

Когато обаче, между интересите на законните представители и представлявания съществува конфликт, тогава се налага назначаването на особен представител

Неговата задача е да извърши съответните правни действия от името и за сметка на представлявания и в негов интерес.Назначаване особен представител на детe

Една от хипотезите при които закона приема, че е налице противоречие в интересите е при извършване на сделки с недвижими имоти собственост на непълнолетни.

Такъв именно е случат и със извършването на договор за дарение в полза на малолетно лице.

Страни по него са лицата между които е налице съсобственост върху движима или недвижима вещ или право.

С договора за дарение страните извършват разпореждане с права, които притежават, изисква се те да имат пълна дееспособност.

При дела за оспорване и установяване на бащинство задължително се назначава особен представител на детето. 

Когато страната по договора не е навършила пълнолетие или е запретена, необходимо е разрешение от съда

Освен решението е нужно участие на нейния представител, за да даде съгласие за участие в сделка или съдебен процес. 

Същевременно приобретател по бъдещата сделка ще бъде отново тяхното дете, което означава молителите да договарят със себе си.

Особен представител се назначава и при определен вид сделки – например, когато родителите даряват имот на детето си.

Пример за назначаване на особен представител е случат и със извършването на договор за дарение в полза на малолетно лице. Според обстоятелствата по делото разноските за особения представител следва да се  понесат от представлявания или  от представителя.

Особеното представителство по реда на чл. 29 ал. 4 от ГПК се осъществява на разноски на съответната страна , а не се финансира от държавата.

За допълнителни въпроси се обърнете към адвокат в кантората на 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява брачният договор ?

Все повече клиенти задават въпроса какво представлява брачният договор?

Законодателството въведе начини за уреждане отношенията и като бракоразводен адвокат отчитаме тенденциите и настъпилите промени и различия между съпрузите.

Това наложи необходимостта от регулиране на отношения, възникващи вследствие на брак и съпружеско съжителство.

Предбрачните договори все повече навлизат в живота и на българите. Все повече хора се обръщат към нотариуси и адвокати, преди да сключат брак.

Предбрачният договор е в състояние да ви спести много разправии и нерви в случай на раздяла.

В съвременния свят всичко се изменя бързо, и хората – включително.

В случай, че не е сключен предбрачен договор, при раздяла може да се стигне до много спорове и неприятни ситуации.

Съществуват три възможности за уреждане на междусъпружеските отношения.

Съгласно българският закон, оправомощен да завери подписите и съдържанието на брачен договор е всеки нотариус.

Той притежава пълна материална компетентност да извършва всички  нотариални действия.Какво представлява брачният договор ?

Удостоверявания – на подписите и на съдържанието, могат да бъдат извършени и от помощник-нотариус.

Изключение, в които с брачния договор се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права.

Специалните условия за действителност на брачния договор са следните :

• Пълнолетни страни, непоставени под запрещение;

• договор в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и подписе на страните.

• предмет на брачен Договор могат да бъдат само имуществени отношения между съпрузите;

Условия за  сключване брачен договор :

1. Правата на страните в имуществото, което се придобива по време на брака.

Страните по договора могат да изберат из между три отделни режима

А/ Режим на общност – т.нар. СИО

Б/ Режим на разделност – след сключване на брачен договор

В/ Режим на обикновена съсобственост, при изрична уговорка между съпрузи.

Забраната не прегражда възможност на съпруг да се разпореди с лично имущество в полза на другия съпруг.

Това са сделки на дарение, продажба, замяна, договор за издръжка и гледане и др.

2. Начините за управление и разпореждане с имущество и семейно жилище.

Законът поставя акцент върху правните действия по време на брака.

Правен режим от съпрузите договореното разпореждане със семейно жилище не може да нарушава общата забрана в закона.

В противен случай е налице нищожност на договора в тази част.

3. Участие на страните в семейните разходи и задълженията.

При режимите на общност и разделност съпрузите участват в семейните разходи

За поетите задължения за семейни нужди, двамата съпрузи отговарят солидарно.

Съпрузите обаче не могат да бъдат освободени от солидарната отговорност за семейни задължения към трети лица.Какво представлява брачният договор ?

4. Имуществените последици при развод.

Това е извънредно важна част на брачните договори, която следва да се опише изрично.

Разводът прекратява договора.

Имуществените последици обхващат не само разпределение на имущество, пари, ценности, но и участие в търговски предприятия

Тези уговорки обхващат и ползването на семейното жилище и възникващите наемни отношения и издръжка на съпруга,деца.

При пропуски в брачния договор, се прилагат последици от режима на семейна общност.

5. Издръжка на съпрузите по време на брака и при развод.

Всички уговорките за издръжката на съпруга, в чиято полза е уговорена издръжката могат да бъдат по-благоприятни от предвидените.

Няма пречки да се уговаря издръжка и в полза на съпруг, който може да се издържа сам.

Не може да се уговаря издръжка за съпруг с условието, че задълженият се освобождава от издръжка за децата.

6. Издръжка на децата от брака. Принципите на договаряне на издръжката за съпруга са валидни и за издръжка на децата.

Минимално предвидената в чл.142, ал.2 от СК (четвърт от МРЗ). адвокат бракоразводни дела

С нарастване нуждите на детето, размерът на уговорената издръжка може да бъде променен по съдебен ред.

Брачният договор не може да бъде в ущърб на интересите на децата.

7. Други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на СК.

Поради специфичния си предмет, брачният договор е базата, върху която се развиват имуществените отношения между съпрузите.

Ако с договора не се разпореждат с вещни права, значението е  удостоверяване подпис и съдържание

Всички дипломатически и консулски представители, могат да удостоверят подписите и съдържанието на брачен договор.

Брачният договор, с който се правят разпореждания, се вписва в Имотен регистър.

За повече информация се обърнетена телефон 0897 90 43 91 или на мейл : office@lawyer-bulgaria.bg