fbpx

Публикации

Отговорност управител ООД

Преди да сключите договор за управление и контрол на търговско дружество и да заемете длъжност „управител”, трябва да сте добре запознати с отговорността, която ще поемете.

Ако имате конкретни въпроси и се нуждаете от допълнително тълкуване на Търговския закон, с цел да вникнете в същността на отговорност на управителя в ООД, консултирайте се адвокат търговки дела.

Отговорност управител ООД

Отговорност управител ООД

Може да откриете отлични специалисти в сферата на търговското право в международна правна кантора „Д. Владимиров и партньори”. Всеки един член на нашия екип е с дългогодишен опит в сферата, в която специализира.

Като една от най-утвърдените правни кантори в столицата, разполагаща с компетентни адвокати по търговско право, нашите клиенти често се обръщат към нас с молба да обясним на разбираем език каква е отговорността на управителя в ООД.

Поради тази причина изготвихме тази статия, за да помогнем на всички граждани, които се нуждаят от правно тълкувание на разпоредите на Търговския закон.

Отговорност на управителя в ООД е тема, широко разгърната в Търговския закон.

Там са описани всички отговорности, които поема управителя в това си качество. Съгласно чл. 145 от ТЗ – Управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди.

Длъжност „управител” в търговско дружество, означава отговорност за действия на дружеството с цялото налично имущество. Изискването на закона е настъпилите вреди да са били причинени виновно (умишлено или непредпазливо).В случай, че без съгласие на търговското дружество

  1. от свое или от чуждо име  управителят е извършил умишлено търговски сделки, както и ;
  2. е участвал в други събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и ;
  3. управителят е заемал длъжност в ръководни органи на други дружества

Той (управителят) дължи на дружеството сериозно обезщетение за причинените вреди.

Освен тези отговорности, може управителят да поеме и други, които да бъдат подробно описани в договора за управление и контрол. Ако не изпълните някоя от поетите отговорности, то тогава дължите обезщетение, поради неизпълнение на договора.

При управлението на дружеството – отговорност на управителя ООД/ЕООД е заложена в ДОПК. Управителят носи отговорност за:

  • Несъбраните от дружеството задължения за данъци
  • Несъбраните от дружеството задължителни осигурителни вноски
  • Укриване на факти и обстоятелства, които е бил длъжен да обяви пред НАП или публичен изпълнител

Отговорността е равносилна на размера на несъбраните задължения. За нея управителя на дружеството отговаря с цялото си имущество.

Управителят носи отговорност за:

Отговорност управител ООД

Отговорност управител ООД

  • Недобросъвестни извършени плащания в натура;
  • Отчужди имущество от задължено лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски;

В този случай управителят отговаря за задължението до размера на извършените плащания (арг. чл. 19, ал. 2 ДОПК). Управителят отговаря с цялото си имущество.

Управителят на търговско дружество носи и наказателна отговорност.

Той подлежи на наказание лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева, ако в 30-дневен срок от спиране на плащанията не е поискал от съда да открие производство по несъстоятелност (арг. чл. 227б от НК).

Управителят на търговско дружество може да бъде наказан с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева, ако потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства (арг. чл. 313 от НК).