fbpx

Публикации

Виновна отговорност за неизпълнение

В един двустранен договор, сключен с оглед права и задължения възниква виновна отговорност за неизпълнение.

Едната страна – изпълнява, а другата се задължава да стори нещо или да предаде нещо за  изпълнение.

В практиката, често се срещат случай, в който длъжникът отговаря за виновното неизпълнение на задълженията си по сключен двустранен договор.

Виновна отговорност за неизпълнениеКогато длъжникът не изпълни и/или не осъществи задължението, което е поел по договора, то за него възникват вредни последици.

В случай, че е налице неизпълнение на задължението, то длъжника ще поправи вредите, които виновно е причинил.

Неизпълнението може да бъде два вида – пълно и неточно.

Пълното неизпълнение настъпва, когато длъжникът не е изпълнил нищо по договора.

Неточното изпълнение пък от своя страна може да бъде неизпълнение в качеството отношение или още лошо  изпълнение, изпълнение със забава или частично изпълнение.

В гражданско правните отношения между страните тежестта на правните последици зависят изцяло от степента и вината от това виновно неизпълнение на длъжника по договор.

Само при положение, че неизпълнението на договора се дължи на виновното поведение на длъжника, то той ще отговаря за вредите.

Вина от неизпълнение на задължение Виновна отговорност за неизпълнение

А/ Съществен момент е очертаване на недобросъвестността на длъжника, чиято форма следва да се различава и санкционира различно.

В този случай относно недобросъвестността на длъжника следва да се носи по-тежка отговорност, отколкото за неговата обикновена небрежност.

Когато е налице неизпълнение на двустранен договор, неизправната страна (длъжник), не е изпълнил задълженията си умишлено, то същия отговаря за всички преки и непосредствени вреди от своето неизпълнение, които са пряка последица от него.

При т.нар. обикновена небрежност длъжника отговаря за вредите следва да бъде ограничена само и единствено до тези възникнали вреди за кредитора, които са могли да бъдат предвидени

Б/ длъжникът не може да се ползва от клаузата за отпадане на своята отговорност при неизпълнение

Това се дължи когато това неизпълнение на задълженията му по договор с другата (изправна страна) са породени от умисъл или груба небрежност.

И двата случая, при които е налице отговорност за изпълнението на задълженията на едната страна по двустранен договор, вследствие  пряк умисъл или груба небрежност.

Тежест за доказване на вина при неизпълнение

С оглед пълното и недвусмислено доказване на вина следва да се разгледат :

А/ Длъжникът трябва да докаже невъзможността си за точното и надлежно изпълнение на своите задължения

Той може да посочи обстоятелства, „спомогнали“ да се освободи от нея.Виновна отговорност за неизпълнение

Чисто юридически това позоваване на невъзможността за изпълнение на своите задължения става чрез писмено възражение.

Б/ Вината на длъжника се предполага и той следва да докаже, че не е виновен или че не е могъл изпълни.

Кантората води активно граждански и търговски дела пред Районен съд и Окръжен съд с оглед неизпълнение на двустранни договори и претенции за неизпълнени договори и неустойка по чл. 92 ЗЗД.

В случай на допълнителна информация можете да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано индивидуално и с оглед на всички особености на конкретният правен случай.