fbpx

Публикации

Какво представлява дребно хулиганство ?

Напоследък често се налага да се занимаем с действия на лица за това какво представлява дребно хулиганство.

Дребното хулиганство, чиято уредба е поместена в Указ № 904/ 28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство

Към настоящия момент, въпреки, че няма престъпен характер, то представлява административно нарушение.

Разбира се, следва да отбележим и особености на този вид деяние в обществените отношения.

Указ № 904/ 28.12.1963г. за борба с дребното хулиганство не се прилага: 

1. за извършени прояви на спортно хулиганство при провеждането на спортно мероприятие; 

2. при нанесена телесна повреда на служител на Министерството на вътрешните работи при или по повод изпълнение на служебните му задължения.

За констатирана проява на дребно хулиганство органите на МВР, кмет, зам. кмет, съставят акт, в който описват подробно случая

В случай, че нарушителят откаже или не е в състояние да подпише акта, това се отбелязва в същия акт.

В него се вписват и възраженията на нарушителя, ако той направи такива.

Въз основа на съставения акт и на събраните сведения за личността на нарушителя началникът на съответното структурно звено на МВР /оправомощено лице/, не по-късно от 24 часа, когато се налага събиране на допълнителни сведения предприема следните действия :

а) внася преписката за решаване от районния съдия, като лицето може да бъде задържано до 24 часа, когато не може да бъде представено веднага на съдията; 

б) изпраща преписката за разглеждане от съответната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Това са случаите, когато нарушителят е непълнолетен и с оглед на характера на деянието и на личността му може да бъде поправен с мерки за обществено въздействие; 

в) прекратява преписката, когато не са налице условията за налагане на административно наказание или на мярка за обществено въздействие. 

За внасянето на преписката в районния съд и за задържането на нарушителя се уведомява съответният прокурор.

Какво гласи съдебната практика ?

С оглед на устойчивата практика на Европейския съд по правата на човека, в мотивите на решение № 3/ 2011 г. на КС на РБ е прието, че деянието дребно хулиганство представлява наказателно обвинение по смисъла на КЗПЧОС.

Съгласно Тълкувателно решение № 3/ 2015 г. на ОСНК на ВКС, производството по УБДХ по същността си съставлява наказателно производство

Това производство се развива почл. 4, пар. 1 от Протокол № 7 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Дребно хулиганство, по смисъла на УБДХ еКакво представлява дребно хулиганство ?

  • непристойна проява,
  • изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място
  • пред повече хора,
  • в оскърбително отношение и държане към гражданите,
  • отношение към органите на властта или на обществеността или
  • в скарване, сбиване или други подобни действия,
  • с които се нарушава общественият ред и спокойствие

С оглед своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 НК

За дееца, съгласно Наказателния кодекс, който извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, се наказва за хулиганство.

Още в реш. № 432/ 1972 г., ВС, е посочена основната диференциация между дребното хулиганство и нормата на чл. 325, ал. 1 НК

Основно изиксване в този случай е не само непристойно поведение, буйство, скарване и сбиване или други непристойни прояви, но и реално засягане на обществените отношения

Най-често се касае за грубо нарушение на обществения ред, явно неуважение към обществото.

Разграничение между дребно и престъпно хулиганство

Разграничението между дребното и престъпното хулиганство е важно за правилното прилагане на закона.

Дребното хулиганство обикновено включва действия, които са по-малко агресивни и не водят до значителни вреди за обществото

От друга страна престъпното хулиганство се отличава с по-сериозни последици и грубо нарушение на обществения ред.

Престъпното хулиганство по чл. 325 Наказателния кодекс

Това деяние изисква доказване на намерение за извършване на действия, които явно показват неуважение към обществото

Тук следва да се докаже, че извършените действия грубо нарушават обществения ред.

Това включва не само физически, но и психологически агресивни действия, които могат да доведат до сериозни смущения и дестабилизация на обществения ред.

Преглед на фактическия състав на ДХКакво представлява дребно хулиганство ?

Исторически, борбата с дребното хулиганство в България започва с издаването на Указ № 904/ 28.12.1963г.,

УБДХ цели да регулира и контролира проявите на непристойно поведение, които не достигат нивото на престъпление, но все пак нарушават обществените норми и ред.

През годините, практиката на съдилищата и различни правни актове са доразвивали и уточнявали критериите за разграничение между дребното и престъпното хулиганство

Съдебната практика сочи случай, в които съдилищата налагат справедливо и пропорционално наказание за различните видове нарушения.

С какво можем да сме полезни  ? 

В заключение, дребното хулиганство представлява административно нарушение

Това нарушение , което обаче, в контекста на Европейската конвенция за правата на човека, може да бъде разглеждано като наказателно обвинение.

Разграничението между дребното и престъпното хулиганство е от съществено значение за правилното прилагане на закона и осигуряване на справедливост.

Развитие на уредбата на дребното хулиганство показва постоянните усилия на правната система в България да регулира тези прояви по начин, който защитава обществения ред и правата на гражданите.

Какво представлява дребното хулиганство според Указ № 904/ 28.12.1963 г.?

Дребното хулиганство е административно нарушение, което не представлява престъпление. Това включва непристойни прояви като употреба на ругатни, псувни и други неприлични изрази на публично място, скарване, сбиване и други подобни действия.

Как се разглежда дребното хулиганство от Конституционния съд на Република България?

В мотивите на решение № 3/ 2011 г. на Конституционния съд е прието, че дребното хулиганство представлява наказателно обвинение по смисъла на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Какви са административните наказания за дребно хулиганство?

За лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, се налагат следните наказания: задържане до 15 денонощия в структурно звено на Министерството на вътрешните работи или глоба от 100 до 500 лв.

Кога не се прилага Указът за борба с дребното хулиганство?

Указът не се прилага за прояви на спортно хулиганство по време на спортни мероприятия и при нанесена телесна повреда на служител на Министерството на вътрешните работи при изпълнение на служебните му задължения.

Как се съставя акт за дребно хулиганство?

Органите на Министерството на вътрешните работи, кметовете или заместник-кметовете съставят акт, описващ подробно случая и данните на нарушителя и свидетелите. Ако нарушителят откаже да подпише акта, това се отбелязва в същия акт.

Какво се случва след съставянето на акта за дребно хулиганство?

Въз основа на акта и събраните сведения, началникът на съответното структурно звено на МВР може да внесе преписката за решаване от районния съдия, да изпрати преписката за разглеждане от комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните или да прекрати преписката.

Какви права има нарушителят по време на съдебното заседание?

Нарушителят има право на адвокатска защита и може да присъства на заседанието, където могат да бъдат призовани или доведени свидетели.

Какви са възможните решения на районния съдия по преписката за дребно хулиганство?

Районният съдия може да наложи административно наказание, да прекрати преписката и да я изпрати на съответната комисия или да оправдае лицето. Ако се установят признаци на престъпление, материалите се изпращат на съответния прокурор.

Какво е положението на административно наказание в бюрата за съдимост?

Наложеното административно наказание не се счита за осъждане и не се вписва в бюрата за съдимост.

Какво е неизбежната отбрана и как се прилага при деяние по УБДХ?

Неизбежната отбрана е деяние, извършено за защита от непосредствено противоправно нападение, което не се счита за общественоопасно. Превишаването на пределите на неизбежната отбрана не води до наказание, ако е вследствие на уплаха или смущение.