fbpx

Публикации

Адвокат документи покупко-продажба

Предоставяме на нашите клиенти адвокат документи покупко-продажба.

Налице са документи, които биха улеснили процеса на подготовката на сделката.

Все пак не забравяйте, че винаги можете да разчитате на нашите правни услуги и подкрепа.

Кантората разполага с добър екип от опитни адвокати. Професионалисти, които ще Ви помогнат като да подготвите Вашите документи.

Документите за прехвърляне на недвижим имот:

 1. Удостоверение за сключен граждански брак, ако продавачът–собственик на недвижимия имот е семеен. Удостоверението може да бъде предоставено лично на лицето, заявило неговото издаване.
 2. В случай че недвижимият имот не е придобит по време на брака, той не е СИО (семейна имуществена общност). Tой е изцяло собственост на единия съпруг. Имайте предвид, че ако другият съпруг е регистриран с постоянен адрес там, е необходимо попълването на декларация по смисъла на чл.26 от СК за съгласие за продажбата. Същото правило важи за недвижими имоти, които са придобити по наследство, дарение или чрез друг правен способ, които не представляват СИО.
 3. Ако за имота има учредено и вписано ограничено вещно право на ползване, за да се извърши покупко-продажба на недвижим имот, следва ползвателят да се откаже от учреденото му вещно право. Отказът се извърша с подаването на декларация за отказ от право на ползване. Декларацията се подписва пред нотариус и се вписва в Служба по вписванията. При положение, че ползвателят е починал, се представя извлечение от акт.адвокат документи покупко-продажба
 4. В случай, че за недвижимия имот е извършвана делба – съответен документ – може да бъде договор или съдебно решение. Трябва да е вписан надлежно в Агенция по вписванията.
 5. Скица на имота, когато се прехвърля земя (поземлен имот, дворно място, върху което е построен имота/апартамента).

Документът се издава от техническата служба на района към общината по местонахождение на недвижимия имот.

Валидна е 6 месеца от датата на издаването. Когато недвижимият имот е наследствен се предоставя Удостоверение за наследници.

Също и акт за смърт на наследодателя, завещание.

Ще ви трябват и следните документи:

 1. Ако собственикът на недвижимия имот е разведен, се представя съдебно решение за прекратяване на брака с развод.
 2. В специални случаи се изискват допълнителни документи, проследяващи историята на недвижимия имот. Целта е категорично и несъмнено доказване правото на собственост.
 3. Удостоверение за тежести върху имота. Издава се от Агенция по вписвания. Прилагат се всички документи за собственост, при наследство и удостоверения за наследници. Ако към недвижимия имот има земя или идеална част от земя, се прилага и скица на имота. Ако се извършва покупко-продажба на недвижим имот, който е урегулиран от кадастрална карта, скицата/ схемата се издава от СГКК (Служба по геодезия, картография и кадастър). Ако имотът се намира на адрес, който не е урегулиран от кадастрална карта, тогава скицата се издава от съответната техническа служба към общината.
 4. В случай че продавачът няма физическата възможност да присъства лично на сделката за покупко-продажба, той има право да упълномощи трето лице, което да го представлява с нотариално заявено пълномощно. Пълномощното се заверяват нотариално, заедно с Декларация по чл. 25, ал.8 от ЗННД и Декларация по чл. 264, ал.1, от ДОПК. Това лице може да бъде Вашият адвокат документи прехвърляне на имоти. Документ за самоличност, други документи, индивидуализиращи купувача и продавача.

Адвокат документи покупко-продажба

 1. Когато се извършва покупко-продажба на недвижим имот в новопостроена сграда – трябва да бъдат представени съответни документи от строителя/инвеститора – разрешение за строеж, архитектурен проект и разпределение на площите, Разрешение за ползване – Акт, обр 16 и други.
 2. Други документи в зависимост от конкретните специфики на сделката за покупко-продажба. Предвид на многообразието от документи, е препоръчително същите бъдат надлежно проверени от адвокат документи прехвърляне на имоти, специализиран в сферата на покупко-продажба на недвижими имоти.

Свържете се с нас

Ако искате да получите бърза консултация от имотен адвокат с дългогодишен опит при сделки с недвижими имотисвържете се с адвокат

Нашите данни за контакт са:  тел. 0897 90 43 91 или на имейл office@lawyer-bulgaria.bg.

Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси и да Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

Какъв е ролята на адвоката при сделките за покупко-продажба на имоти?

Адвокатът играе ключова роля в осигуряването на правната сигурност на сделката. Той преглежда всички необходими документи, проверява законността на собствеността и предоставя правна консултация по отношение на всички аспекти на сделката.

Какви документи са необходими при покупко-продажба на имот?

Обичайно са необходими документи като договор за покупко-продажба, нотариално заверен акт за сделката, документ за удостоверение на личност, декларации за данъци и други. Адвокатът ви помага да се уверите, че всички документи са правилно приготвени и изпълнени.

Как да избера подходящ адвокат за сделката ми за покупко-продажба?

Изборът на подходящ адвокат е ключов за успешната сделка. Препоръчително е да търсите професионал с опит в сделки с недвижими имоти и добра репутация. Преговорете тарифите и ясно определете услугите, които ще получите.

Каква е ролята на адвоката при преговорите за цената и условията на сделката?

Адвокатът ви може съдейства да преговаряте по условията и цената на сделката. Той предоставя правни съвети, гарантиращи, че всички аспекти са правилно отразени в договора и защитават интересите ви.

Какви са рисковете при покупко-продажба на имоти и как адвокатът може да ги намали?

Рисковете включват неправомерни претенции към собствеността, скрити бремена и други. Адвокатът извършва подробни правни проверки, за да идентифицира и реши такива проблеми преди сделката.

Какъв е разходът за услугите на адвоката при сделки за покупко-продажба на имоти?

Разходите за услугите на адвоката варират и обикновено се определят в зависимост от сложността на сделката. Преди да започнете сътрудничество, се консултирайте с адвоката и уточнете тарифите и условията му.

Какво правно представлява законността на договора за покупко-продажба?

Договорът за покупко-продажба е правно задължение, което определя правата и отговорностите на страните. Адвокатът ви гарантира, че всички клаузи са законност и вашият интерес е предвиден в документа.