fbpx

Публикации

Прехвърляне на земеделски земи

След увеличение цената на арендата, много хора ни питат за условията за прехвърляне на земеделски земи.

В конкретният случай става дума за сделки с наследствени земи, оставени от наследодател или наследници в чужбина.

Кантората се занимава активно с процеса на прехвърляне на земеделски земи, както и организира всички дейности по делба на земеделски земи.

„През последните години инвестицията в земеделска земя носи устойчиви доходи на тези, които са решили да инвестират в нея.

Често обаче те са объркани от сложната законодателна уредба и последващите казуси.

Съгласно чл. 33, ал. 1 ЗС съсобственик може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице след като представи пред нотариус писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част

Същественото в случая е, че това следва да се осъществи при същите условия и декларира писмено пред него.

Второто условие на чл.33 ЗС е , че никой от тях не е приел това предложение.Прехвърляне на земеделски земи

Целта на нормата е да се предвиди възможност за прекратяване на съществуващата съсобственост върху недвижим имот.

Нуждата от прекратяване възниква поради затрудненията, свързани със съвместното упражняване на правомощията на ползване и разпореждане с подобни имоти.

Уреденото в нея задължение относно реда за предлагане за продажба на притежавана част от недвижим имот ползва останалите съсобственици

В този случай, законът им дава възможност за окрупняване на дяловете им или ликвидиране на съсобствеността.

Нормата е императивна и не е възможно лицата по договорен път предварително да се окажат от упражняване на предоставените от нея права.

В случай че съсобственикът не представи необходимите доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 33 ЗС при извършване на продажбата, нотариусът отказва да изповяда сделката.

В случай, че сделката бъде сключена в нарушение на горните правила, чл. 33, ал. 2 ЗС урежда иск в полза на заинтересования съсобственик

Касае се за изкупуване на частта на продавача при действително уговорените условия.

Законовите изисквания при продажба на земеделски земи са уредени от чл. 4а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Той предвижда право за ползвателя, с когото собственикът има сключен договор за аренда или договор за наем за срок пет и повече години

За уважаване иска по чл.33 ал.1 ЗС е и съсобственикът е ползвал имота една и повече години, да купи земеделската земя при същите условия

Става дума за условия, при които земята би следвало да се продава на третото лице.

Алинея 5 от същата разпоредба съдържа изрична препратка, съгласно която при съсобствена земеделска земя правото на изкупуване на ползвателите по чл. 4а ЗСПЗЗ.

Тук следва да се прилага след правото на изкупуване на съсобствениците по чл. 33 ЗС. 

С професионални консултации искаме да помогнем за разрешаване на въпросите, за да могат собствениците да печелят от покупка или продажба на земеделски земи.

Кантората предлага следните услуги:

– проучване на състоянието и парцел или нива в населено място ;Прехвърляне на земеделски земи
– подробна проверка на правното състояние на избрания от клиента недвижим имот;
– организиране на преговорите по сделката;
– изготвяне на предварителен и окончателния договор за сделката, при внимателен анализ на всички юридически аспекти и условия по договора;
– консултации за предвижданията на Общия устройствен план и Подробния устройствен план относно конкретния парцел, обект на сделка;
– извършване на проверки в Дирекция „Архитектура и градоустройство“, както и в съответната Общинска администрация;
– съдействие при промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с Общия устройствения план на общината;
– компетентна юридическа помощ при изготвяне и подписване на предварителен договор за покупко-продажба или договор при учредяване право на строеж срещу обезщетение;
– изготвяне на нотариални актове, пълномощни и различни видове декларации;
– изготвяне на договори за наем и аренда;
– изготвяне на данъчни и други писмени становища и консултации, свързани с имота и данъчното му облагане.
– консултации и представителство по публични търгове

Същевременно при евентуална продажба е налице и нуждата от подготовка на документи.

 За да се продаде един имот са нужни следните документи:

 • Документ за собственост – оригинал (Решение на Поземлена комисия, Договор за делба, Нотариален акт)
 • Удостоверение за наследници – оригинал. Удостоверението ви трябва само в случай, че собственикът на имотите е починал. Трябва да е издадено в период от последните 6 месеца
 • Лична карта
 • Скица на имота – актуална – изготвя се или от Кадастралната агенция или от Общинска служба по земеделия в общината, в зависимост от землището
 • Данъчна оценка на имота – актуална – изготвя се от отдел Местни данъци и такси при съответната общината
 • Удостоверение за IBAN – в случай, че искате да получите сумата по банков път (задължително е при суми над 10 000лв.)

При съответните сделки се ангажираме с изготвянето на Предварителен договор и проект за Нотариален акт, заедно с документите, нужни за продажбата.

Това става като ни упълномощите чрез нотариално заверено пълномощно с правата да се разпореждаме с наследствените имоти.Прехвърляне на земеделски земи

При подписване на това пълномощно вие получавате договорената сума и нямате повече ангажимент относно сделката.

Кантората изготвя документите и прехвърляме имота на купувачите, който превеждат сумите във Вашата банкова сметка.

При този вариант на продажба можем да Ви съдействаме за прехвърляне на имота на посочен купувач при сделка пред Нотариус в населеното място.

При изготвени документи, можем да се явим директно на сделка.

В този случай при изготвени документи за продажба е нужно известно технологично време, което ни е нужно за да подготвим сделката

Най-често за срок от седмица, всички документи за сделката са говоти преди явяване пред нотариус в съответния район за прехвърляне на имота

В този случай, Вие като клиент, получавате и договорената сумата от продажбата по Ваша банкова сметка – в банка в България или чужбина.

За допълнителни съвети се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или на email:  office@lawyer-bulgaria.bg 

Какво се случва, ако почине ответника ?

Често пъти по дела се случва, да се зададе въпроса Какво се случва, ако почине ответника ?

Законът предвижда, че „когато страната умре или юридическото лице престане да съществува, делото продължава с участието на правоприемник“

Законът приема, че когато страна – физическо лице почине в хода на делото, съдът конституира нейните правоприемниците.

Наследяването по завещание е с приоритет пред наследяването по закон, затова когато починалата страна е оставила общо завещание, като страна по делото се конституира назначеният с него универсален наследник, който измества наследниците по закон.

Правна регламентация на случая с починал ответникКакво се случва, ако почине ответника ?

Когато предмет на делото е право, което е предмет на завет починалата страна се замества от заветника“

Съдебната практика приемаше, че в случай на предявен иск срещу ответник, който е починал към момента на завеждане на делото, делото бъде спряно

Законът сочи, че наследниците издирени и делото продължено срещу тях по реда на чл. 227 ГПК.

Т.е. приема се, че е налице нередовност на исковата молба, която може да бъде отстранена.

В някои становища когато има данни за неговите наследници или ответникът е  починал още преди завеждане на делото и бъдат издирени наследниците му, се касае за нередовна искова молба.

Какво казва законът ? 

Правото на иск е средство за защита на материалното право чрез разрешаване на гражданския спор със сила на пресъдено нещо.

За да породи задължение за съда да предприеме необходимите процесуални действия и да разреши конкретния гражданскоправен спор

Правото на иск, като всяко субективно право, трябва да е възникнало, да съществува в полза на лицето, от чието име се предявява искът и да бъде надлежно упражнено.

Законът следва да отговори еднозначно на въпроса Какво се случва, ако почине ответника ?

Възникването, съществуването и надлежното упражняване на правото на иск се обуславя едновременно от наличието на определени

А/ положителни условия (процесуални предпоставки) и от

Б/ липсата на отрицателни (процесуални пречки), които са уредени в закона

Съдът е длъжен да следи служебно както при предявяването на иска, така и в хода на производството до приключването му със съдебен акт.

В случай на смърт на ответник, делото следва да продължи срещу тях при условията на чл. 227 ГПК.

Съдебната практика приема, че правоприемство в процеса по реда на чл. 227 ГПК настъпва само ако и двете страни са притежавали процесуална правоспособност към момента на предявяване на иска.

В постановеното по реда на чл. 290 ГПК Решение № 58/22.04.2010 г. по гр. д. № 124/2009 г. по описа на ВКС, IV ГО, се приема, че правоприемството в процеса по реда на чл. 227 ГПК, настъпва само при висящо производство,Какво се случва, ако почине ответника ?

Това се отнася за случаите, когато и двете страни са притежавали процесуална правоспособност.

В случай, че е предявен иск срещу юридическо лице, загубило своята правосубектност преди подаване на исковата молба, поради вливането му в друго юридическо лице  няма качество надлежна страна по закон.

В този случай провеждането на исковото производство при първоначална липса на правен субект е недопустимо, като е прието че при липса на възникнало процесуално правоотношение между ищеца, ответника и съда

ВКС е приел, че не се касае до нередовност или поправка на исковата молба, която може да бъде отстранена по реда на ГПК, а до липса на първоначална процесуална легитимация

Удостоверение за наследници

В последните няколко години са налице множество казуси по имотните дела за възстановяване на наследствени имоти.

Най-често проблемите се появяват вследствие неправилно или грешно издадени Удостоверения.

Какво пише в Удостоверението за наследници?

В удостоверението за наследници се вписват  всички живи и починали наследници на починалия, определени съгласно закона.
 
Наследниците се вписват с пореден номер, като се посочва връзката им с наследодателя (съпруг или родство).
 
В случай че някой от наследниците е починал, неговите наследници се вписват с подномер

Издаване на удостоверение за наследници

Удостоверение за наследници се издава само от общината, района или кметството по последния постоянен адрес на починалото лице.

Когато починалото лице не е български гражданин, но е вписано в регистъра без съставен акт за смърт, трябва да се представи препис или извлечение от акта за смърт

Когато в регистъра на населението не се съдържат всички необходими данни за издаване на удостоверението, се представя официален документ, удостоверяващ семейното му положение.

В повечето случаи грешките са от издателя  – отдел Административно обслужване“ – ЕСГРАОН в съответната общинска служба.Удостоверение за наследници

Удостоверение за наследници се издава след смъртта на едно лице – наследодател.  

Съгласно текста на чл.1 Закона за наследството „наследството се открива в момента на смъртта, в последното местожителство на починалия“.

Самото приемане на наследството, както и последващият отказ се извършват в съдебна процедура пред Районен съд, където е открито това наследство.

Приемането или отказът от наследство се вписа в Особена книга на Районен съд, с което се удостоверява официално извършеният отказ.

Ако наследникът недвусмислено е приел наследството, отказът му може да бъде отменен като незаконосъобразен.

Ако наследникът впише на свое име в данъчната служба наследствен имот, то той недвусмислено е приел наследството и отказ от такова е недействителен.

Съществува и схващането, че ако наследникът извади удостоверение за наследници, се счита, че е приел наследството, което не може да бъде подкрепено.

Началният момент на приемането  на самото наследство е издаването на Удостоверение за наследници, с което от този момент, всички  държавни служби ще признаят съответното лице за наследник.

Вписване на останалите наследници …

В голяма част от случаите умишлено НЕ СЕ ВПИСВАТ всички наследници, тъй като в някой населени места, процедурата е сравнително опростена.

Длъжностните лица в техническата служба на общината, не винаги извършват последващата проверка за легитимност

Често те издават едно Удостоверение за наследници, което реално не включва всички наследници.

Това води до много проблеми по делата за наследство и възстановяване собствеността върху наследствени имоти и земеделски земи.Удостоверение за наследници

Съществува и др. гледна точка в процедурата по издаване на официални документи за наследяване.

Голяма част от лицата, наследници по закон, не знаят кои и какъв е броят на наследниците на техният наследодател.

Вписват само имената и броя на тези, които са им известни или от които имат полза.

Длъжностните лица в общинските служби „ЕСГРАОН“ не винаги следят и рядко извършват надлежна проверка върху легитимността на всички наследници

Когато това Удостоверение за наследници попадне в съдебната зала между дебелите корици на делбеното дело вече е твърде късно

Именно от тук броят на наследниците е удостоверен и трудно може да бъде оспорен.

ВАЖНО в процедурата по изваждане на Удостоверение за наследяване е факта, че не всеки наследник знае и може да разбере кой от известните му сънаследници е починал. Удостоверение за наследници

Това трудно се контролира особено ако живеят в различно др. държава или др. населено място.

Същесвременно, за да се  издаде Удостоверение за наследници от общинската служба Административно обслужване „ЕСГРАОН“ се изисква Заявителя да посочи и другите наследници, с точен адрес и ЕГН.

Длъжностното лице следва да извърши служебна проверка, включително и в архива и гражданският регистър на починалите лица.

Самите длъжностните лица, които издават Удостоверение , са длъжни да проверят обстойно и надлежно цялата налична информация.Удостоверение за наследници

ВАЖНО: В делата за делба наследствени имоти е задължително участието на всички наследници.

За тези и др. въроси относно издаването на документи за наследяване можете спокойно да се обърнете на телефон 0897 90 43 91 или на mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки Ваш въпрос, ще бъде разгледан с оглед на конкретната специфика или образуваният съдебен процес по делба на наследствени имоти.

Какво пише в удостоверението за наследници?

В удостоверението за наследници се вписват всички живи и починали наследници на починалия, определени съгласно закона. Наследниците се вписват с пореден номер, като се посочва връзката им с наследодателя (съпруг или родство). В случай че някой от наследниците е починал, неговите наследници се вписват с подномер.

За какво ще ми послужи Удостоверението за наследници ?

Удостоверението за наследници ще ми позволи да уредя имотните въпроси във връзка с наследствените права, които придобивам след смъртта на наследодателя, при наследяване на наследствен имот, пенсии, при прехвърляне на наследствен имот, при извършване на делба, при издаване на нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка, или тъй наречения констативен нотариален акт. Също и при подаване на данъчна декларация за данък върху наследството, която трябва да подам в 6 – месечен срок след смъртта му.

Какво още трябва да знам за Удостоверението за наследници ?

Във всички страни от ЕС, този документ се издава от нотариус или от съд. В България засега продължава да важи правилото, че компетентен да го издаде е определен от кмета служител на общинска администрация. NB! Не трябва да забравям да подам декларация за открито наследство до общината (Декларация по чл. 32 от ЗМДТ, която мога да изтегля от Национална агенция по приходите, в раздел – “Закон за местни данъци и такси”, като към нея добавя и копие от удостоверението за наследници. При попълването има специална графа, в която ще посоча също останалите наследници на починалия. Така автоматично и те ще се ползват от подадената от мен данъчна декларация и няма да е нужно да подават такава от свое име.

Как да извадя и получа Удостоверение за наследници ?

Удостоверението за наследници е най-важният документ за удостоверяване на родствените връзки след смъртта на едно лице – наследодател. С този документи официално всички органи в странта признават вписаният за реален наследник.
Самото Удостоверението за наследници се издава след подадено писмено Заявление – формуляр от съответната общинска служба ЕСГРАОН
В Удостоверението за наследници задължително се записват всички останали наследници, като реално това е начинът едно лице да разбере дали има и др. наследници.

Колко струва удостоверение за наследници ?

Всяка община определя размера на таксите, които взема за извършване на административни услуги, затова таксата, която дължа, се определя с Решение на общинския съвет на общината по постоянния адрес на починалия.
Като най-груб пример ще дадем информация за Столична община където таксата е сегментирана в зависимост от срочността на издаване на Удостоверението на наследници и варира в следният диапазон :
За обикновена услуга – издаване на удостоверение за наследници в срок от 7 дни – 5 лева.
За бърза услуга – издаване на удостоверение за наследници в срок от 3 дни – 7, 50 лева.
За експресна услуга – издаване на удостоверение за наследници в срок от един работен ден – около 10 лева.
Посочените суми – не включват дължимите банкови такси при внасянето на сумите по сметка на Общинската служба ЕСГРАОН.

Документи прехвърляне на имот

При голяма част от сделките, повечето клиенти не са наясно относно списъкът с документи, необходими при прехвърлянето на недвижим имот. Често пъти този списък зависи от ситуацията с документи по сделка с недвижим имот.

Основен момент е документацията по сделката, именно осигуряването и обработката на документите отнема най-много време и може да бъде критична за успешния завършек на всяка сделка.

Стъпки за проверка на имот при прехвърляне

Добра идея е да посетите избрания адвокат отново дни преди изповядването на сделката, за да уточните цялостната документация, необходима за Нотариуса.

Желателно е да имате конкретна представа за отделните стъпки по сделката, които да доведат до успешен завършек при прехвърляне на собствеността

Всяка една сделка означава промяна на собственост, а за да се промени собствеността, първо трябва по неоспорим начин да се докаже, кой е собственик на имота

Съществени документи са най-общо те биват няколко –  нотариален акт, договор за покупко- продажба или съдебно решение.

Всеки един от тези документи точно описва имота, неговите собственици, площ, тип и граници.

При извършване на сделка с нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост на недвижим имот са необходими следните документи:

Документи прехвърляне на имот

Някой Нотариуси изискват и Удостоверение за тежести (УВТ).

Удостоверение за тежести документ, който доказва, че върху имота няма вписвания, отбелязвания, заличавания на тежести и права върху имота към момента на издаването му.

Важно да уточните размера на нотариалните такси.

Практиката е те се заплащат от купувача, но това не е задължително. В зависимост от типа сделка и начина на плащане могат да варират, като сума.

Желателно е да бъде уточнено кой плаща разходите преди самата сделка. Най-общо размерът им се определя от размера на материалния интерес.

От страните по сделката зависи дали това е данъчна оценка или продажна цена

Съгласно закона таксите и местния данък се дължат върху по-високата сума от продажната цена и данъчната оценка, ако сделката е под нея.

Проверката за тежести на имота и един от най-важните моменти предхождащи сделката и трябва да се направи много задълбочено.

За повече информация можете да се обърнете към наш адвокат на телефон  + 359 897 90 43 91  или  info@lawyer-bulgaria.bg

Специалистите в кантора ще ВИ предоставят адекватна правна консултация за интересуващите Ви въпроси.

Приемане и отказ от наследство

След смъртта на едно лице, при откриването на наследството се открива и възможност за избор на неговите наследници за приемане и отказ от наследство.

Това до голяма степен се обуславя от факта и на възникналите и наследствени права и задължения.

Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.

Наследникът не е обвързан от срок, в който следва да заяви своя отказ от наследство.

Съгласно Закона за наследството наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.

Наследникът не е обвързан от срок, в който следва да заяви своя отказ от наследство.

Ако  наследник се забави твърде дълго, всеки, който има интерес, може да поиска от съда да определи срок, в който наследникът следва да заяви дали приема или се отказва от наследството.

Отказ от наследство се прави преди наследството да бъде прието

Ситуацията възниква най-често при смърт на едно лице или дете, починело и оставило на своите родители финансови задължения.Приемане и отказ от наследство

Отделно в случай на смърт на единият от съпрузите, другия може да се окаже неподготвени за приемане и отказ от наследство, с оглед делата и задълженията на починалия.

Как се приема наследство ?

По правило наследството включва както имуществените права (активите) на наследодателя, така и неговите задължения (пасивите).

По тази причина наследниците при приемане и отказ от наследство, винаги наследяват както имотите, влоговете, ценните книжа, движимото имущество и т.н. на наследодателя

Това се отнася и до негови задължения – банкови кредити, неплатени сметки към монополисти, заеми от частни лица и др.

Приемане и отказ от наследство

В случай, че бъде открито наследство, винаги първо трябва да се проверят активите и пасивите на наследодателя

Като адвокат по наследствени дела, съветваме клиентите да се направи справка за задълженията на наследодателя и връзка с  кредиторите, ако те са известни на наследниците.

Важното в този случай при решението за приемане на наследство е да се установи дали наследодателят е имал задължения и непогасени вноски по кредитни позиции.

Всички тези проверки стават с представяне на удостоверение за наследство. Ситуацията ще се усложни когато наследниците не знаят за дълга.

Законът за наследството дава два начина за да се гарантира срещу кредиторите на наследодателя – отказ от наследство и приемане на наследството по опис.

Най-важно е да се уточни,  кои са преки наследници.

Наследяването възниква като резултат от родствената близост и степен на родство

Със смъртта на наследодателя се открива наследството за определена от закона група лица.Приемане и отказ от наследство

Действия при приемане наследство

Приемането на наследството може да стане изрично – с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито то.

В този случай приемането се вписва в  т.нар. Особена книга на Районен съд.

 1. Действия по приемане на наследството са :
 2. Деклариране наследения недвижим имот
 3. откриване партиди за ток, вода и др. на имота
 4. Изваждане удостоверение за наследници
 5. Плащане данъци, и др. задължения на наследодателя

Важно е да се знае, че щом веднъж наследникът е приел наследството – изрично или с конклудентни действия, той отговаря за всички задължения.

Отказ от наследство

Приемане и отказ от наследство

Един от вариантите за действие на наследника е да се откаже от наследството. Така той ще се освободи и от задължението да изплаща кредита на наследодателя.

Ако наследникът не желае да приеме наследството или узнае за откриването му, след като е изтекъл срокът за приемане по опис, не желае да поеме риска да приеме наследство, той може да се откаже.

Отказът се извършва със съдействието на адвокат по наследствени дела, който може да подготви всички необходими документи и впише това обстоятелство съгласно изискванията на закона.

Законът не допуска частичен отказ от наследство

Законът определя тази последователност като посочва, че първият ред наследници по закон са деца, внуци, втори ред – родители и други възходящи, трети ред – братя, сестри и техни деца, внуци, и четвърти ред – други роднини по съребрена линия до шеста степен включително.

Особена позиция при наследяване съгласно Закона за наследството заема и преживелият съпруг.

Според закона, съпругът наследява с всеки от тях, а ако няма други наследници, получава цялото наследство.

В тази ситуация – при отказ на наследници от първи ред, обикновено следват откази от останалите редове и се стига до придобиване от държавата

В закона е предвидено, че когато няма наследници по закон или всички се откажат от наследството.

Движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и парцелите и имотите, предназначени за жилищно строителство на починалия

За повече информация можете да се обърнете на телефон  + 359 897 90 43 91  или  info@lawyer-bulgaria.bg

Кога се прави отказ от наследство ?

Отказ от наследство може да направи лице, имащо качеството наследник, което желае да отграничи отговорността на своя наследодател и откаже да приеме наследството му.

Как се прави отказ от наследство ?

Отказ от наследство може да се направи с писмено заявление до районния съд, в района на който е открито наследството. Наследството се открива в момента на смъртта по последния постоянен адрес на починалото лице

Правни последици при отказ от наследство?

След вписване на отказа се счита, че наследникът не е имал права върху наследството и не е бил наследник. Последица от така направения отказ от наследство е уголемяване на дяловете на останалите наследници, които са от същото коляно като отказалия се. Важно е да се знае, че при отказ от наследство кредиторите на лицето, което се е отказало от него, могат да искат унищожаване на отказа в своя полза, доколкото не могат да се удовлетворят от имущество на наследника.

Може ли дете да извърши отказ от наследство?

1. Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. 2. Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни. Отказът от наследство може да има много сериозни последици за имуществото на детето. Налице е необходимостта интересите на детето да бъдат охранявани чрез извършване на преценка от независим правораздавателен орган, тъй като малолетното дете не извършва действието лично, а чрез законния си представител. Именно интересите на детето са водещи и са основна ценност, а за да се вземе решение по такъв казус районният съд следва да съпостави стойността на активите на наследството, ако има такива, със стойността на задълженията на наследодателя.

Как се наследяват идеални части ?

В последните години често се поставя въпроса за това как се наследяват идеални части ? 

Законът за наследството се посочва, че съпруг наследява поравно с дела на всяко едно дете. При наследяването е важно, че то става в идеални части, а не в реални.

Това автоматично ги класира в хипотезата на съсобственост, а това, от своя страна, означава, че един наследник не може просто да си вземе дела.

Разпределението и определянето на дяловете на наследството в реални части става чрез делба. Съгласно чл. 69 от Закона за наследството всеки наследник може да поиска по всяко време делба.

Законът му дава това право, дори и ако има противно разпореждане на наследодателя.  Как се наследяват идеални части ?

Принципи на наследяване

Законът за наследството очертава ясно и примерни изключения от принципа на равно делба на наследствен имот.

Най-честият вариант, при който възниква ситуация на наследяване на имот, е случаят при смърт на съпруг.

Неравенството на дяловете се изравнява с пари, а имотите, които не могат да се поделят удобно, се изнасят на публична продан.

При делбата трябва да участват всички наследници. В противен случай тя ще е нищожна.

Цялото имущество което отделните съпрузите са придобили по време на техният брак се включва в т.нар. „съпружеска имуществена общност“.

При прекратяването на сключеният брак, както или смърт на единия съпруг, преживелият съпруг по закон съпругът придобива половината от наследственият имот.

За останалата едва втора същият наследява заедно с децата или негови наследници от по-горен ред.

Наследниците, които наследяват с преживелият съпруг получават идеални части от наследственият имот.

НАСЛЕДЯВАНЕ НА ПРЕЖИВЯЛ СЪПРУГ

Законът за наследството е предвиди значителна част от наследството и наследствените имоти, в това число и банкови сметки, да получи преживелия съпруг.

Затова преживелият съпруг ще получи идеална част целия имот, заедно с отделна част от идеалните части на втората половинка от наследственият имот останал в наследство след смъртта .

В случай, че починалият съпруг има и други имоти, то преживелият съпруг и  техните общи наследници ще наследят по равни части.

Преживелият съпруг няма преимуществени права при разпределението на наследствените имоти, който НЕ са придобити по време на брака

Важно При наследяването се получават на идеални части, които не могат да бъдат прехвърлени чрез продажба без съгласие от другите наследници.

При наследяването между съпруг и низходящи винаги се стига до образуване на идеална съсобственост.Как се наследяват идеални части ?

Законът посочва, че съсобственик може да служи с общата вещ съобразно нейното предназначение, по такъв начин, че да не пречи на другите.

Но съществуват ситуации в който тази обща вещ се използва лично само от отделни съсобствениците.

Това обезщетение се дължи само след писмена покана и уведомяване на тези заинтересовани лица.

Законът е предвидил отделните съсобственици да прекратят съсобствеността при предвиденият законов ред за това.

Като адвокат по наследствени дела, консултираме запитвания, за прекратяване на съсобствеността чрез делба, а именно :

1. Прехвърляне на идеални части от недвижим имот чрез продажба.

2.Замяна и дарение на идеални части от недвижим имот

3. Доброволна делба на недвижими имоти

4. Съдебна делба на наследствени имоти и имуществото на наследодателя

При съдебната делба е задължително да участват всички съсобственици.

В първото съдебно заседание всеки може да възрази против правото на някого да участва в делбата или против размера на неговия дял.

Съдебната делба минава през две фази.

Първата фаза на делбата пред Районен съд е по нейното допускане и определяне на дяловете на отделните съделители.

Ако съдът приеме, че тя е допустима, в решението трябва да се запише изрично между кои лица и за кои имоти ще се извърши, каква е частта на всеки.

Втората фаза се нарича „уравняване по сметки“.

При нея се извършва реалното и окончателно разделяне на имуществото.

В случай, че в наследствената маса има имот, то в тази фаза той бъде възложен на един от наследниците, а за останалите да има изравняване с пари.

Актуална информация за наследствени дела, лесно може да получите на тел. + 359 897 90 43 91 или office@lawyer-bulgaria.bg