fbpx

Публикации

Предварителен договор имот в строеж

Предварителният договор относно закупуването на недвижим имот в строеж съдържа всички уговорки на бъдещия окончателен договор, който страните желаят да сключат.

Потърсете навреме правна консултация относно закупуването на недвижим имот в строеж, както и правни консултации в процес на строителството,

Предмет на продажбата е имот в строеж, който следва да бъде детайлно и подробно описан, като окончателното прехвърляне съгласно закона може да се извърши само в нотариална форма

Това е условие за валидност на предварителния договор е той да бъде сключен в писмена форма.

В случай че срокът или условията за сключване на окончателен договор са налице, изправната страна има право да предяви иск

С този иск, ще поиска прогласяване на сключения предварителен договор за окончателен при условията на закона.

Влязлото в сила съдебно решение, с което се уважава такъв иск, замества нотариалния акт.

Важно е в предварителния договор за закупуването на недвижим имот в строеж, да бъдат конкретизирани и параметрите на имота, който се купува.

В интерес на купувача е да се предвиди колкото е възможно по-конкретна информация относно площта, и материалите, които ще се използват.

Неспазването на тези условия би могло да бъде основание както за намаляване на цената, така и за разваляне на договора в случай на съществени отклонения от договорените параметри.Предварителен договор имот в строеж

Защита и гаранция за купувача при закупуването на имот в строеж

Гарантиране на капарото, платено от купувач по сключен Предварителен Договор за закупуването на недвижим имот в строеж, при евентуално неизпълнение от строителя, е особено важно.

Инвеститорът разчита на авансово получените пари за финансиране на строителството и за погасяване на задълженията си към банки.

Това затруднява използването например на т.нар. доверителна сметка, в която платените суми стоят блокирани и продавачът не може да се разпорежда с тях до изпълнение на задълженията си.

Добра възможност за купувача е учредяването в негова полза на ипотека върху друг имот.

Това би противопоставило и състоянието на продавача да предостави имот като обезпечение

Това би го натоварило и с дължимите такси за учредяване на ипотека.

Друга опция е учредяването на банкова гаранция в полза на купувача, но и тя е свързана с разходи за продавача.Предварителен договор право на строеж

Възможно е и издаването на запис на заповед в полза на купувача

Този документи се издава до размер на платената авансово част

Проблем тук е, че тя предполага наличие на достатъчно имущество от издателя.

Възможен вариант е и гаранцията за купувача да бъде предоставена от трето лице, като типичен пример в този смисъл е т.нар. поръчителство.

Варианти за прехвърляне на недвижимият имоти и уреждане на правоотношенията:

  1. Предварителен договор за продажба на обект в сграда „ново строителство“ след построяването на бъдещия имот, при което е възможно:
  • прехвърляне на собствеността след достигнат етап „груб строеж“ – след издадено Удостоверение за завършен груб строеж (Акт образец 14)
  • прехвърляне на собствеността след получаване на разрешение за ползване на сградата;- след издадено Удостоверение за въвеждане в експлатация на сграда
  1. Продажба, чрез учредяване на право на строеж на самостоятелен обект в сграда „ново строителство“ след завършване на етап „груб строеж“ на сградата.

За допълнителна информация или справка можете спокойно да се обърнете за специалист по строителни дела в  кантората на тел. 0897 90 43 91 или mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

Защо се сключва предварителен договор ?

По закон продажбата на недвижим имот се осъществява под формата на нотариален акт. Нотариалният акт е вид договор, който се изготвя и подписва пред нотариус. Страните обаче не винаги са готови веднага да подпишат нотариален акт. Възможно е самите условия да не са налице или да имат други съображения. В такъв случай може и е особено препоръчително да се използва предварителен договор, който се определя като договор с подготвителен характер. Той дава необходимата сигурност в отношенията между продавача и купувача на имота преди изповядването на сделката пред нотариус.

Как се сключва предварителен договор при покупко-продажба на имот?

Предварителният договор се сключва в обикновена писмена форма, а страните могат да са пълнолетни физически или юридически лица. Договорът задължително трябва да съдържа описание на имота и неговата цена. Страните могат допълнително да уговорят срок за сключване на окончателен договор, начина на плащане, както и други задължения. Важно е всичко да е описано точно и ясно - какво уговарят и желаят да постигнат страните. Както във всеки договор, и тук основните елементи са правата и задълженията на страните. Задължението е сключването на окончателен договор, а правото - да се изисква изпълнение на това задължение. Определя се и срок за покупко-продажбата на недвижимия имот.

Кои са елементи на предварителен договор ?

Предварителният договор трябва да включва всички съществени условия на окончателния договор и следва да са включени клаузите, които точно индивидуализират прехвърляемия недвижим имот. Тук следва да бъдат описани детайлно имота, срокове за сключване на окончателен договор и др.

Какви са предимствата на предварителния договор ?

Фактът, че договорът се нарича предварителен, не означава, че не съществен. Той е вид застраховка, така че никоя от страните да не бъде ощетена. Обвързва законово двете страни и е задължителен за изпълнение. Ето защо купувачът и продавачът трябва да са запознати с правата си преди да сключат предварителен договор. Сключването на предварителния договор има значителни ползи както за купувача, така и за продавача на имота, например: Допълнителен срок за набиране на средства Договорът осигурява на купувача допълнителен срок да се сдобие с необходимата за покупката сума. В периода до сключване на окончателния договор купувачът може да кандидатства за отпускане на ипотечен кредит или да продаде свой собствен недвижим имот. Възможно е да се уговори и разсрочено плащане. Допълнителен срок за завършване на строеж*

Последици от неизпълнение на Договора

В такъв случай изправната страна има няколко възможности. Първо може да отправи покана до другата страна да изпълни доброволно задълженията си в разумен срок. Обичайно страните уговарят част от продажната цена да се плати при сключване на предварителния договор - най-често в размер от 10% от крайната сума. Тази сума служи като задатък (капаро). Ако една от страните не изпълни договора, другата страна може да иска задатъка в двоен размер.