fbpx

Публикации

Документи прехвърляне на имот

При голяма част от сделките, повечето клиенти не са наясно относно списъкът с документи, необходими при прехвърлянето на недвижим имот. Често пъти този списък зависи от ситуацията с документи по сделка с недвижим имот.

Основен момент е документацията по сделката, именно осигуряването и обработката на документите отнема най-много време и може да бъде критична за успешния завършек на всяка сделка.

Стъпки за проверка на имот при прехвърляне

Добра идея е да посетите избрания адвокат отново дни преди изповядването на сделката, за да уточните цялостната документация, необходима за Нотариуса.

Желателно е да имате конкретна представа за отделните стъпки по сделката, които да доведат до успешен завършек при прехвърляне на собствеността

Всяка една сделка означава промяна на собственост, а за да се промени собствеността, първо трябва по неоспорим начин да се докаже, кой е собственик на имота

Съществени документи са най-общо те биват няколко –  нотариален акт, договор за покупко- продажба или съдебно решение.

Всеки един от тези документи точно описва имота, неговите собственици, площ, тип и граници.

При извършване на сделка с нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост на недвижим имот са необходими следните документи:

Документи прехвърляне на имот

Някой Нотариуси изискват и Удостоверение за тежести (УВТ).

Удостоверение за тежести документ, който доказва, че върху имота няма вписвания, отбелязвания, заличавания на тежести и права върху имота към момента на издаването му.

Важно да уточните размера на нотариалните такси.

Практиката е те се заплащат от купувача, но това не е задължително. В зависимост от типа сделка и начина на плащане могат да варират, като сума.

Желателно е да бъде уточнено кой плаща разходите преди самата сделка. Най-общо размерът им се определя от размера на материалния интерес.

От страните по сделката зависи дали това е данъчна оценка или продажна цена

Съгласно закона таксите и местния данък се дължат върху по-високата сума от продажната цена и данъчната оценка, ако сделката е под нея.

Проверката за тежести на имота и един от най-важните моменти предхождащи сделката и трябва да се направи много задълбочено.

За повече информация можете да се обърнете към наш адвокат на телефон  + 359 897 90 43 91  или  info@lawyer-bulgaria.bg

Специалистите в кантора ще ВИ предоставят адекватна правна консултация за интересуващите Ви въпроси.

Обжалване строителни процедури

В съвременните условия при развитието на строителството и инфраструктурата голяма част от строителните фирми използват услугите на ‎адвокат при обжалване строителни процедури

В такива ситуации, дейностите и строителните процедури, при заявка за закупуване на обект в строеж, следва да се консултират своевременно с адвокат за дела в строителството.

Правилно подбраният специалист в подходящият момент, може да Ви спести време и пари, с които вие не разполагате.

Правна помощ при oбжалване строителни процедури
Адвокат строителни процедури

Преди подписване на договор, всеки опитен ‎адвокат по строителни дела ще Ви помогнат да постигнете съгласие по важни въпроси, включени в договора.

Кантората разполага с адвокат по строителни процедури, с опит в областта на строителното право и процедури.

При избора на адвокат съществено значение има приемането на СМР дейностите от страна на Възложителя.

Двустранно подписаният между страните технически протокол за изпълнени СМР дейности, в които са посочени количествата, единичната цена и общата стойност на видовете СМР.

Двустранният приемно – предавателен протокол е частен документ, който не се обвързва страните с отразените в него факти.

Истината е, че именно този двустранен приемно предавателен протокол може да бъде оспорен от всяка от страните с всички доказателствени средства по закон.

Възложителят подписал издадена от изпълнителя фактура и същата отразена в счетоводните регистри на търговското дружество-възложител, следва че възложителят е ползвал правото на данъчен кредит.

Какво предлага кантората по договори в строителството ?Адвокат строителни процедури

В това отношение съдействието на адвокат строителни процедури в кантората включва:

– правна помощ при градоустройствени казуси, свързани със съдействие пред държавни органи и проблеми по Закона за устройство на територията,

– съдействие и правна помощ при одобряване на всички инвестиционни проекти и получаване на съответните разрешения за строеж,

Правна защита при обжалване на индивидуални административни актове свързани със строителни процедури, във всеки отделен етап на строителният процес.

Адвокат строителни процедури

– комплексни адвокатска помощ при подготовка на документи за отделните административни процедури, правни съвети и подготовка при получаване на разрешение за строеж, адвокат при СМР дейности в защитените територии по програма „Натура 2000”;

– Правна помощ и консултации относно правни процедури и актове в строителство, издаване на на Удостоверение за груб строеж, надлежно официално Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект и др.

– Правно съдействие при регистрация на строителни дружества в Централен професионален регистър на строителите

  • Подготовка на документи и сертификати  за осъществяване на строителна дейност в България;

– Правна помощ и съдействие на адвокат при преговори и обжалване строителни процедури, договаряне със собственици на земя

Правно съдействие при сключване на Предварителни и окончателни договори с подизпълнители

Подготовка на договори съобразени с правилата на „Договорните условия за строителство”, Договорните условия за технологично оборудване, проектиране и строителство”

– Правна помощ и съдействие при изготвяне на договори за проектиране, участие и правни съвети при  съставяне на протоколи в строителството,

-Подготовка на документи и  изготвяне на Договор  за строителен надзор, подизпълнители, доставчици на материали и др.;

– правна помощ по съдебни и арбитражни производства относно строителни казуси,

Спиране на работата по строежа, забавяне заплатите на работниците, теглене на заем за строителство – проблеми, които възникват, когато има несъгласие по строителен проект.

Необходим е натрупан опит и добро образование, за да знаете как да преминете през процеса на разрешаване на строителни спорове.

Съдебен процес при строителни процедури:

Съдебните спорове в строителството могат да има тежки последици.

Изпълнител, който не е платил своевременно, може да не бъде в състояние да изпълни задълженията си към доставчици и подизпълнители.

Следователно те могат да откажат да предоставят допълнителни стоки и услуги за проекта.

В нашия опит много строителни спорове могат да бъдат избегнати чрез решаване на следните въпроси:

  • На първо място, трябва да имате подготвен изключително подробен писмен договор.
  • Писмено предложение или поръчка може да бъде законно достатъчна, но често в договора липсват подробности, за да се избегнат строителни спорове.
  • Всеки договор за строителство, съдържащ оценка, трябва да бъде внимателно премислен, за да посочи, че оценката не е гаранция за крайна цена и подлежи на промяна.адвокат строителни процедури

В някои договори има заложена максимална стройност на проекта, която не трябва да бъде надвишена.

Ако се нуждаете…от адвокат строителни процедури

свържете се с наш адвокат строителни процедури.

Кантората ще Ви съдейства и за съдебни дела в строителството при предаването на обекти, получаване документи за етапи на строителството.

Правно съдействие ще бъде оказано и за издаване на Удостоверение за груб строеж, надлежно официално Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект и др.

No Fields Found.