fbpx

Публикации

Удостоверението за семейно положение

В правната работа, особено по съдебни дела и сделки с недвижими имоти се изисква да бъде Удостоверението за семейно положение.

В повечето сделки с недвижими имоти пред Нотариус това е един от важните писмени документи.

С него се удостоверява наличието или липсата на семейни връзки или роднински отношения с друго лице.

Удостоверение за семейно положение, съпруг и деца е необходимо при продажба на недвижим имот и прехвърляне на идеални части към трето лице или съсобственик.Удостоверението за семейно положение

Правна регламентация на Удостоверението за семейно положение

Удостоверенията за семейно положение, съгласно Наредба Нр. РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа регистъра на населението, се издават от общините.

Най-общо в този смисъл се прилагат текстове от следните закони:

  • Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 6
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 13

Съгласно Наредба Нр.РД-02-20-6 от 24.04.2012г.  не е задължително  да бъде издавано Удостоверение за семейно положение от общината, в която сте регистрирани по лична карта

Това може да стане във всяко населено място, където има съответната общинска служба ЕСГРАН (ГРАО). Удостоверението за семейно положение

В случай, че в общината, районът или кметството има достъп до Национална база данни „Население“, удостоверения се издават за всички лица.

В случай на продажба на недвижим имот, издаването на  Удостоверението за семейно положение е задължително и ще бъде изисквано по сделката от

В случай, че продавате имот, нотариусът е задължен да ви изповяда сделката, след като предоставите надлежно актуално Удостоверение за семейно положение

То него ще е видно кой е собственик на имота и какви семейни връзки има с трети лица.

Във всяка една сделка пред Нотариус, продавачът, като собственик или съсобственик на един недвижим имот е длъжен да декларира  своето семейното положение

Целта на това е да се установят и елиминират евентуални претенции на трети лица (най-често съпрузи) след прехвъурляне на собствеността.

В случай, че се нуждаете от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на mail office@lawyer-bulgaria.bg, или на телефон 0897 90 43 91.