fbpx

Публикации

Ограничаване на властта на управител

Напоследък зачестиха случаите и запитванията от чуждестранни собствеици на юридически лица за ограничаване властта на управител.

Тези въпроси идват от чужбина на чуждестранни собственици, избрали веднъж български управител. Напоследък много чужденци избират управители в България за техните дружества.

В течение на търговската им дейност възникват казуси, в които се  налага тази представителна власт да бъде ограничена по отношение на някой сделки на дружеството.Ограничаване на управител

Целта е да се ограничи  управителя да извършва специални сделки, които обаче попадат в кръга на учредените му  правомощия.

Веднага бързаме да отбележим, че тук не се касае за изключенията по чл. 141 ТЗ.

Тези изключения не касаят сделки за които е необходимо потвърждението на ръководният орган в дружеството.

Под ръководни се има в предвид ОС или ЕСК.

В повечето случай се касае за легално ограничаване представителната власт на законно избран управител на търговско дружество. Вариантите за това ограничаване правомощията на законно избран управител са доста.

За съжаление такова изрично ограничаване на представителната власт на управителя е невъзможно. Това ограничение е и в противоречие с чл.141 ТЗ.

Истината е, че като страна -членка, Република България брани интереса на третите добросъвестни лица, като същевременно им гарантира, че по всяка сделка, в която тези лица са участвали, е непротивоставима за тях.

Създадена е правна сигурност за тяхни действия спрямо трети на дружеството лица.

Противопоставимост на трети лица – вписване

В този смисъл вписаният по партидата на дружестовото и надлежно избран управител има право да извършва всички действия описани в Дружественият договор.

Правомощият на управителят са изрично формулирани и Договор за назначаване на управител, включително и правата посочени в чл. 141 ТЗ.

За съжаление Тълкувателното решение на ВКС №3/2013 от 15.11.2013 г. изрично дефинира че управителят може да продаде дружествените имоти.

Предварително държим да посочим, че всички вътрешни уговорки с управителя да не извършва и се въздържа от конкретни действия не важат.

Ограничаване на управителТези уговорки, ако не са вписани, нямат действие за пред трети лица.

С това е изпълнено изискването на законодателя да гарантира сигурност в търговският оборот, като предостави управлението на избраният и назначен управител на дружеството.

Важното което следва да кажем, е фактът, че управителят носи договорна отговорност.

Това съответно не възпрепятства или изключва деликтната  отговорност по чл. 45 ЗЗД.

Търговският закон  изрично определя основанията, извършени  чрез управителя от име и за сметка на дружеството,  които са недействителни.

Практиката на съда по множеството съдебни казуси по фирмени дела, откриха редица правни възможности за ограничаване на тази представителна власт

В конкретният случай се касае за представителната власт на управителите на български дружества с чуждестранен собственик.

Търговският закон е пределно ясен, че никакви други ограничения в представителната власт на управителите не може да съществова.

Варианти за това огранение нямат действие по отношение не третите лица.

Поради тази причина ТР не вписва подобни ограничения, макар и да са заявени от търговеца.

Все пак има скорошни изолирани случаи на вписване на ограничения в представителната власт на управителите в ТР след успешно проведени обжалвания на първоначално постановени откази от вписване.

В тези казуси Съдът е преценил, че заявените ограничения в представителната власт на управителите макар и непротивопоставими, са подлежащи на вписване обстоятелства в ТР.

Как може да се ограничи властта на управителя

Властта на избран и вписан управил може да се ограничи,чрез назначение на втори такъв или прокурист на дружеството с оглед конкретна дейност, която ще извършва избраният управител.

Трябва ли собственикът на фирмата да е управител?

Собственикът на ЕООД както и всеки от съдружниците в ООД може да бъде управител, но това не е задължително. Най-често в практиката фирмата се управлява от нейния собственик или от някой от съдружниците, но няма пречка да се предвиди и друг начин на управление.

Може ли управителят да не е съдружник или собственик на фирмата?

Управител може да бъде всяко лице, за което това не е забранено със закон. Забраната най-често е свързана с участието във фирма, която е била обявена в несъстоятелност, но такива случаи са рядкост. Няма правна пречка фирмата да се управлява от лице, което не е собственик или съдружник.

Може ли да има повече от един управител ?

С оглед ограничаване на правомощията на управителя, най-често се назначава втори управител. Възможно е да се предвиди, че фирмата ще се управлява от повече от един управители. В този случай задължително трябва да се определи по-какъв начин фирмата ще се представлява в отношенията си с трети лица, т.е. как ще се сключват договорите. Възможни са следните варианти: Заедо от всички управители. Това означава, че винаги договорите на фирмата трябва да се подписват от всеки един от управителите. Ако някой подпис липсва, няма сключена сделка; Поотделно. При избор на тази опция всеки от управителите ще може да задължава фирмата с подписа си. Договорите ще се сключват, когато бъдат подписани от който и да е от управителите. Заедно и поотделно. Тук сделките на фирмата ще бъдат сключвани както само от единия от управителите, така и заедно от всички. И в двата случая договорите ще бъдат действителни. По друг начин. Тази хипотеза е рядка в практиката, но все пак някои фирми прибягват до нея. Може да се предвиди, например, че фирмата ще има трима управители и ще бъде представлявана от поне двама от тях. Това означава, че, за да бъде сключен един договор с фирмата, той трябва да се подпише от които и да е двама от тримата управители.

Управителят трябва ли да получава възнаграждение?

Не е задължително управителят да получава възнаграждение. Ако той получава такова, то трябва да бъде уговорено в договор за управление и контрол на фирмата. Управителят може да получава както твърдо възнаграждение, така и отчисления от печалбата (тантиеми) или процент от цената по сключени сделки.

Управителят трябва ли да се осигурява?

Управителят задължително се осигурява. Ако получава възнаграждение за дейността си като управител, той се осигурява от фирмата. В противен случай управителят се осигурява като самоосигуряващо се лице.

Може ли да се ограничи дейността на управителя чрез Учредителният акт ?

Да, може.Такива ограничения най-често са свързани с желанието управителят да бъде ограничен при сключването на големи сделки и да е необходимо първо да иска разрешение от Общото събрание или едноличния собственик на капитала. Подобни уговорки обаче имат сила само във вътрешните отношения във фирмата, т.е. тези между управителя и съдружниците или собственика. Те могат да са причина за санкциониране на управителя. Със сигурност обаче няма да имат действие спрямо трети лица, тъй както доколкото те са заинтересовани, представителната власт на управителя се определя от закона

Как можем да сменим управителя на фирмата?

Управителят на фирмата може да бъде сменен по всяко време с решение на общото събрание на съдружниците в ООД или собственика на фирмата при ЕООД. Ако искаш да смениш управителя на своята фирма, можеш да използвате услугите на кантората.