fbpx

Публикации

Тълкуване на неясно решение

Съобразно съдебната практика се стига до случай, в които се налага Тълкуване на неясно решение. 

Тълкуването на съдебните решения се извършва по реда на  чл. 251 от Гражданския процесуален кодекс.

Съгласно разпоредбата на чл.251, ал. 1 ат ГПК, споровете по тълкуване на влязло в сила решение се разглеждат от съда, който го е постановил.

Когато страните, спрямо които е налице влязло в сила съдебно решение, относно неговия текст в различен смисъл, е налице нужда по тълкуване на решението.

Такъв спор следва да се отнесе към съдебния състав, който го е постановил, а той да изясни действителната си воля.Тълкуване на неясно решение

Важно е обаче да имате предвид, че едно съдебно решение се подлага на тълкуване, когато волята на съда действително е останала неясна или недоизяснена.

Тълкуването не означава нова преценка на доказателствата или извеждане на нов правен извод на съда, различен от вече възприетия със съдебното решение!

Целта е е да се изведе ясно и недвусмислено формираната и изразена правна воля на съда по разрешения правен спор.

Защо е нужно тълкуване на съдебно решениеТълкуване на неясно решение

На тълкуване подлежат неясните и противоречиви решения, тези, от които не може да се разбере какъв е смисълът на решението.

Необходимостта от тълкуване на съдебното решение е налице, когато с решението неясно или двусмислено е изразена волята на съда

Тази неяснота или двусмислие могат да породят спорове във връзка с прилагането на правните последици на решението.

Неяснотата, респ. двусмислието на решението, следва да е обективирана в диспозитива на съдебното решение.

В тази връзка в случай, че някоя от страните по делото депозира молба за тълкуване на мотивите, а не на диспозитива на съдебното решение, същата ще бъде отхвърлена като неоснователна.Тълкуване на неясно решение

Недопустимо е, когато е налице ЯФГ нейното отстраняване да се реализира от страната с молба за тълкуване на решението,

Също така процесуално недопустимо е съдът да отстранява ЯФГ по реда на тълкуване на решението.

По искането за тълкуване съдът се произнася с решение, с което допуска, респ. отхвърля тълкуването на постановеното решение.

Същото подлежи на обжалване по реда, по който се обжалва решението, което се тълкува.

Нуждата от тълкуване на едно съдебно решение възниква в случаите, когато е налице неяснота или двусмислие при изразяване волята на съда в него

Най-често се касае за неяснота или двусмислие относно спорове по изпълнението му.

При прилагане на неговите правни последици следва да се зачете силата му на пресъдено нещо.

Целта е да се проведе принудително изпълнение на решението, като се приложат конститутивните му правни последици.

На тълкуване подлежи само диспозитивът на решението, когато той е неясен и поражда съмнение.

Няма определен срок за подаване на искането, след влизането на решението в сила.

Като крайна възможност обаче е предвиден моментът на изпълнението му, т.е. тълкуване не може да се иска, след като решението е изпълнено доброволно от страните или чрез съдебен изпълнител.

В случай на нужда от подаване на молба за тълкуване, моля обърнете се към нас на 0897 90 43 91 или на mail: office@lawyer-bulgaria.bg

Какво означава тълкуване на съдебно решение?

Когато страните, спрямо които има едно влязло в сила съдебно решение, разбират неговия текст в различен смисъл, е налице спор по тълкуване на решението. Такъв спор следва да се отнесе към съдебния състав, който го е постановил, а той да изясни действителната си воля.

Кога се налага тълкуване на съдебно решение ?

Важно е да имате предвид, че едно съдебно решение се подлага на тълкуване, когато волята на съда действително е останала неясна или недоизяснена. Тълкуването не означава нова преценка на доказателствата или извеждане на нов правен извод на съда, различен от вече възприетия със съдебното решение !

Какво Ви е необходимо, за тълкуване на Решение ?

Необходимо е да се обърнете към специалист по дела за да бъде изготвена молба за тълкуване на съдебното решение по делото пред Районен или Окръжен съд.

Има ли срок за тълкуване на Съдебно решение ?

Няма определен срок за подаване на искането, след влизането на решението в сила. Като крайна възможност обаче е предвиден моментът на изпълнението му, т.е. тълкуване не може да се иска, след като решението е изпълнено доброволно от страните или чрез съдебен изпълнител

Какво се случва след подаване на молба за тълкуване на Съдебно решение ?

Съдът съобщава на страните за исканото тълкуване и им указва да представят отговор в едноседмичен срок. Обикновено съдът се произнася в закрито заседание, но може да призове страните в открито заседание, когато прецени това за необходимо. Съдът се произнася с допълнително решение и го връчва на страните. То може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му.