fbpx

Публикации

Тъжба за лека телесна повреда

Често пъти клиентите идват с увредане от лек инцидент или спречкване по междусъседски, когато се налага изготвяне на тъжба.

Целта на настоящата статия е да опише в детайли, стъпките при подаване тъжба за лека телесна повреда.

Затова тук ще дадем отговор на въпроса какво се прави при лека телесна повреда.

Какво представлява лека телесна повреда ?

Частен тъжител може да бъде само физическо лице, което е претърпяло имуществени и/или неимуществени вреди от престъплението.

Юридическо лице също може да е пострадало  от престъпление от частен характер

В този случай в съдебното производство то може да бъде конституирано като граждански ищец, но не и като частен тъжител.

Частният тъжител можа да участва в  инициираното от него наказателно производство и като граждански ищец, в случай че предяви срещу  дееца граждански иск в наказателния процес, но не може да бъде едновременно и свидетел по делото.

За разлика от тежките престъпления, при които се стига до сериозни последствия и вреди, в ежедневието често идват пострадали с лека телесна повреда.

Какво се прави при лека телесна повреда?

Леката телесна повреда пък се изразява или в причиняване на болка. Тъжба за лека телесна повреда

Най-често се касае за краткотрайно преживяване на неприятно усещане, произтичащо от физическо въздействие върху пострадалия

Тук говорим за страдание без разстройство на здравето – което съдебната практика определя като продължаваща болка.

Затова законодателят е предвидил ефективно наказание лишаване от свобода до две години или с пробация

В случая предпоставка за това наказание е разстройство на здравето.

Разбира се, наказанието за причиняване на лека телесна повреда, може да бъде заменено с лишаване от свобода до шест месеца или пробация

Законът предвижда и имуществена санкция за извършителя като глоба в размер до до 300(триста) лева.

Правни действия при ЛТП

При леката телесна повреда пострадалият се конституира като частен тъжител по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс.

Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от извършване на деянието спрямо пострадалия.

Веднага след подаване на тъжба, частният тъжител има право да се запознае с делото и направи извлечения

С помощта на адвокат законът дава право на пострадалия да представи и доказателства, както и да участва в съдебното производство, като направи искания и възражения

След постановяване на съдебния акт, пострадалия може да обжалва тези актове пред горестоящия съд

Това се допуска само в случаите, когато Съдебното решение на наказателния състав, накърняват правата и и интереса на пострадалия.

Срок за подаване на тъжбата

Срокът е 6 месечен от деня, в който пострадалият е узнал за извършване на престъплението или от деня, в който е получил съобщение за  спиране на наказателното производство

Тези действия може да бъдат предприети когато на досъдебното производство е установено, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.

Законът (НПК) дава възможност частният тъжител да се установи в съдебното производство и като граждански ищец.

Именно тук следва да отбележим, че различните съдилища обаче присъждат различни обезщетения дори при близки и сходни случаи.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат в кантората на тел. 0897 90 43 91 или email: office@lawyer-bulgaria.bg

Кой може да бъде частен тъжител?

Частен тъжител може да бъде лице, пострадало от престъпление от частен характер като обида, клевета, причиняване на лека телесна повреда, закана за убийство и др. Само физически лица, претърпели имуществени и/или неимуществени вреди от престъплението, могат да бъдат частни тъжители.

Може ли юридическо лице да бъде частен тъжител?

Юридическо лице не може да бъде частен тъжител, но може да бъде конституирано като граждански ищец, ако е пострадало от престъпление от частен характер.

Може ли частният тъжител да бъде свидетел по делото?

Частният тъжител не може да бъде свидетел по делото, но може да участва като граждански ищец, ако предяви граждански иск в наказателния процес.

Какви са изискванията за формата и съдържанието на частната тъжба?

Тъжбата трябва да бъде писмена и да съдържа данни за подателя, лицето срещу което се подава, обстоятелствата на престъплението, и документ за внесена държавна такса от 12 лв. Тя трябва да бъде подписана от подателя.

Необходимо ли е в тъжбата да се посочва правната квалификация на деянието?

Не е необходимо да се посочва правната квалификация на деянието, но от тъжбата трябва да става ясно, че пострадалият иска образуване на съдебно производство срещу конкретно лице.

Какви данни трябва да съдържа тъжбата за лицето, срещу което се подава?

Тъжбата трябва да съдържа трите имена и адреса на лицето, срещу което се подава, за да може то да бъде призовано за делото. Ако пострадалият не знае тези данни, може да поиска съдействие от органите на МВР.

Какво се случва, ако тъжбата не съдържа задължителните реквизити?

Ако тъжбата не съдържа задължителните реквизити, описани в чл. 81, ал. 1 и ал. 2 от НПК, производство не се образува, а образуваното се прекратява.

Какви са сроковете за подаване на тъжбата?

Срокът за подаване на тъжбата е 6 месеца от деня, в който пострадалият е узнал за извършване на престъплението или от деня на получаване на съобщение за спиране на наказателното производство.

Каква е функцията на частната тъжба в съдебния процес?

Тъжбата не е доказателство, а частен документ, който очертава предмета на доказване и е средство за повдигане на обвинение пред съда от пострадалия от престъпление от частен характер.