fbpx

Публикации

Съдебно дело неплатено навло

Все по-честа практика стана, да получаваме запитване за образуване на Съдебно дело за събиране на неплатено навло.

Отношенията между страните по повод изпълнението на Договор за международен автомобилен превоз и дължимото за това възнаграждение /навло/ се регулират от уговорките на заявката за транспорт и разпоредбите на чл. 367 и сл. ТЗ и Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки.

Договорът за международен автомобилен превоз на стоки, какъвто е настоящият, е неформален, реален договор.

Заявката-договор представлява само част от фактическия състав на сделката за международен автомобилен превоз, който за да бъде завършен

Затова е необходимо да бъде съпроводена с предаване на товара.

Товарителницата е само доказателствено средство за сключения договор, а не и условие за неговата действителност.

Тя няма конститутивно значение, а е необходима само за внасяне на яснота в превозните отношения.

С договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар.

Съгласно чл. 374 ТЗ е предвидена възможност превозвачът да извърши превоза изцяло или отчасти с участието на други превозвачи.Дело неплатено навло

Със спедициония договор спедиторът се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име за сметка на доверителя договор за превоз на товар.

Предвид съдържанието на Договорът за превоз на стоки, същият несъмнено има характер на такъв за превоз, като без значение е дали превозвачът е извършил сам транспорта или го е възложил на друг или други превозвачи.

Съгласно чл. 1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) последната се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на стоки.

Важно да се уточни, че превозът на стоки между две различни държави може да бъде осъществен по няколко начина, включително по железопътен, автомобилен, въздушен или морски транспорт.

Всеки вид превоз има своите специфични характеристики и критерии за избор, които трябва да бъдат взети предвид от договарящите страни.

При превоз на стоки срещу заплащане, договорът включва : 

1/ Ясни указания за мястото на приемане на стоката,

2/ Мястото на предаване,

3/ Начина на превоз,

4/ Сроковете за доставка и заплащане и други детайли.

В случай, че мястото на приемане на стоката и мястото на доставянето й се намират в две различни държави, договорът трябва да посочи коя транспортна фирма е отговорен за извършването на превоза.

В случай, че не бъде платена фактурата за превоза е нужно да се води Дело неплатено навло

Съгласно чл. 25, пар. 1 от СМК. в случай на повреда превозвачът заплаща обезценка в размер, изчислен според стойността на стоката

Тази стойност е определена съгласно член 23, пар. 1,2 и 4 от СМК.

В този смисъл разпоредбите на чл. 23, пар. 1,2 и 4 от СМК предвиждат, че когато превозвачът дължи обезщетение за цялостна или частична липса

Обезщетението при наличието на вреди по време на превоза се изчислява според следните критерии, а именно:

А/ стойността на стоката на мястото и по времето, когато е била приета за превоз;

Б/ стойността на стоката се определя по борсовия курс или при «липса на такъв – по текущата цена на пазара,

В/ при липса на такава – по обичайната стойност на стоките от същия вид и качество;

Г/ следва да се връщат изцяло и превозната цена, митническите сборове и другите разноски по превоза на стоката

Това е последица, когато е налице цялостна липса и пропорционално, когато има частична липса; други обезщетения не се дължат

Неопределеността на престацията я прави неизпълнима до момента на конкретното й определяне, доколкото длъжникът не знае какво следва да изпълни.

Най-често това са Договори, при които мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й

Касае се за Договор за превоз на стоки в  две различни държави, от които поне една е договаряща страна.

Предвид международния характер на договора, към него са приложими и разпоредбите на конвенцията.

За уважаването на иска в тежест на ищеца е да установи наличието на облигационни правоотношения

Става дума за Договор за превоз между праводателя му и ответника по договор за превоз, по силата на който е престирал съобразно уговореното.

За ответника е възникнало задължение за заплащане на навло в претендирания размер, както и изпадането на ответника в забава – настъпване на уговорения
ден за плащане

Превоз на стоки срещу заплащане

При извършването на превоз на стоки срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката и предвиденото място за доставянето й са в различни държави, от които една е договаряща.

Отношенията между страните по повод изпълнението на договора за международен автомобилен превоз и дължимото за това възнаграждение /навло/ се регулират от уговорките на заявката за транспорт

Тук приложими са разпоредбите на чл. 367 и сл.ТЗ и Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки.

Договорът за международен автомобилен превоз на стоки, който е неформален, реален договор.

Заявката-договор представлява само част от фактическия състав на сделката за международен автомобилен превоз, който за да бъде завършен, е необходимо да бъде съпроводен с предаване на товара.

Товарителницата е само доказателствено средство за сключения договор, а не и условие за неговата действителност.

Тази Товарителница няма конститутивно значение, а е необходима само за внасяне на яснота в превозните отношения.

Първо, е важно да се установи дали има нужда от вноски за митнически такси и други разходи, които могат да възникнат по време на транспортирането на стоката.

Тези разходи могат да бъдат поемани както от получателя, така и от изпращача на стоката, в зависимост от условията, посочени в договора.

Важно да се уговорят ясни условия за превозването на стоката, включителноСъдебно дело неплатено навлож

  1. Начин на транспортиране на стоките
  2. Сроковете за доставка и отговорността на страните в случай на загуба, повреда или закъснение на товара.

Всички условия трябва да бъдат посочени в детайли, за да се предотвратят недоразумения и конфликти между страните.

Трето, е важно да се установят ясни начини за

А/ заплащане на превоза на стоката, като се вземат предвид валутните курсове и разходите

Б/ прехвърляне на отговорността за стоката при предаване на товарополучателя.

В заключение, при извършването на превоз на стоки срещу заплащане между договарящи страни в различни държави е важно да се установят ясни условия за транспортирането на стоката, за да се предотвратят недоразумения и конфликти между страните.

Това ще гарантира успешното изпълнение на договора и добрите взаимоотношения между страните.

Важно е да се има предвид, че при превоз на стоки между две различни държави се прилагат специфични международни правни норми

В това число и следните международни актове „

  1. Конвенцията за международен превоз на стоки по пътищата (CMR),
  2. Конвенцията за международен железопътен превоз на стоки (COTIF)

Тези конвенции съдържат правила за отговорността на транспортните оператори, обезщетенията за загуби или повреди на стоките и други важни аспекти.

В заключение, превозът на стоки между две различни държави е сложен процес, който изисква внимание към детайлите и спазване на международните правни норми.

Сключването на договор за превоз на стоки срещу заплащане може да помогне за предотвратяване на възможни спорове

Същевременно добре написан Договор за превоз на стоки и товари ще осигури ефективен иск при претенция.

Дело за неплатено навло

Все по-честа практика стана, да получаваме запитване за образуване на Съдебно дело за събиране на неплатено навло.

За целта следва да изясним, в коя ситуация е дължимо това навло.

С договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар.

Съгласно чл. 374 ТЗ е предвидена възможност превозвачът да извърши превоза изцяло или отчасти с участието на други превозвачи.Дело неплатено навло

Със спедициония договор спедиторът се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име за сметка на доверителя договор за превоз на товар.

Предвид съдържанието на Договорът за превоз на стоки, същият несъмнено има характер на Договор за превоз

В конкретния случай без значение е дали превозвачът е извършил сам транспорта или го е възложил на друг или други превозвачи.

Съгласно чл. 1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) последната се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на стоки.

Важно да се уточни, че превозът на стоки между две различни държави може да бъде осъществен по няколко начина, включително по железопътен, автомобилен, въздушен или морски транспорт.

Всеки вид превоз има своите специфични характеристики и критерии за избор, които трябва да бъдат взети предвид от договарящите страни.

Действия по събиране на навло 

С договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място лице, багаж или товар.

Съгласно разпоредбата на чл.372, ал.1 от ТЗ, товародателят дължи заплащане на превозното възнаграждение при сключване на договора, освен ако е уговорено друго.

Обикновено плащане при сключване на договора е дължимо, поради отсъствие на данни за друга уговорка.

В аспект на горното следва да се заключи, че по правоотношението, възникнало от договора за превоз

В този случай ищецът е изпълнил задълженията си и в тежест на ответника е възникнало насрещно задължение за заплащане на цената.

Съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест в гражданско – процесуалното ни право, ответникът следваше да ангажира доказателства за погасяване от негова страна изцяло на вменяваното му задължение по съглашението.

Договорът за превоз на стоки съдържаДело за неплатено навло

1/ Ясни указания за мястото на приемане на стоката,

2/ Мястото на предаване,

3/ Начина на превоз,

4/ Сроковете за доставка и заплащане и други детайли.

В случай, че мястото на приемане на стоката и мястото на доставянето й се намират в две различни държави, договорът трябва да посочи коя транспортна фирма е отговорен за извършването на превоза.

Отношенията между страните по повод изпълнението на договора за международен автомобилен превоз и дължимо възнаграждение /навло/ се регулират от уговорките на заявката за транспорт.

Въпросът е уреден от разпоредбите на чл. 367 и сл. от ТЗ и Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки.

Договорът за международен автомобилен превоз на стоки, какъвто е настоящият, е неформален, реален договор.

Заявката-договор представлява само част от фактическия състав на сделката за международен автомобилен превоз, който за да бъде завършен, е необходимо да бъде съпроводен с предаване на товара.

Товарителницата е само доказателствено средство за сключения договор, а не и условие за неговата действителност /чл. 4 от СМК/.

Тя няма конститутивно значение, а е необходима само за внасяне на яснота в превозните отношения.

В случай, че не бъде платена фактурата за превоза е нужно да се води Дело неплатено навло

Тук става дума за извършването на превоз на стоки  срещу заплащане

Най-често това са Договори, при които мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й

Касае се за Договор за превоз на стоки в  две различни държави, от които поне една е договаряща страна.

Предвид международния характер на договора, към него са приложими и разпоредбите на конвенцията.

За уважаването на иска в тежест на ищеца е да установи наличието на облигационни правоотношения

Става дума за Договор за превоз между праводателя му и ответника по договор за превоз, по силата на който е престирал съобразно уговореното.

За ответника е възникнало задължение за заплащане на навло в претендирания размер

При изпадането на ответника в забава – настъпване на уговорения ден за плащане

Превоз на стоки срещу заплащане

При извършването на превоз на стоки срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката и предвиденото място за доставянето й са в различни държави, от които една е договаряща.

Отношенията между страните по повод изпълнението на договора за международен автомобилен превоз

По този Договор дължимото за това възнаграждение /навло/ се регулират от уговорките на заявката за транспорт.

Тук приложими са разпоредбите на чл. 367 и сл.ТЗ и Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки.

Договорът за международен автомобилен превоз на стоки, който е неформален, реален договор.

Заявката-договор представлява само част от фактическия състав на сделката за международен автомобилен превоз, който за да бъде завършен, е необходимо да бъде съпроводен с предаване на товара.

Товарителницата е само доказателствено средство за сключения договор, а не и условие за неговата действителност.

Тази Товарителница няма конститутивно значение, а е необходима само за внасяне на яснота в превозните отношения.

Първо, е важно да се установи дали има нужда от вноски за митнически такси и други разходи, които могат да възникнат по време на транспортирането на стоката.

Тези разходи могат да бъдат поемани както от получателя, така и от изпращача на стоката, в зависимост от условията, посочени в договора.

Важно да се уговорят ясни условия за превозването на стоката, включителноДело за неплатено навло

  1. Начин на транспортиране на стоките
  2. Сроковете за доставка и отговорността на страните в случай на загуба, повреда или закъснение на товара.

Всички условия трябва да бъдат посочени в детайли, за да се предотвратят недоразумения и конфликти между страните.

Трето, е важно да се установят ясни начини за

А/ заплащане на превоза на стоката, като се вземат предвид валутните курсове и разходите

Б/ прехвърляне на отговорността за стоката при предаване на товарополучателя.

В заключение, при извършването на превоз на стоки срещу заплащане между договарящи страни в различни държави е важно да се установят ясни условия за транспортирането на стоката, за да се предотвратят недоразумения и конфликти между страните.

Това ще гарантира успешното изпълнение на договора и добрите взаимоотношения между страните.

Важно е да се има предвид, че при превоз на стоки между две различни държави се прилагат специфични международни правни норми

Тук става дума за следните международни актове :

  1. Конвенцията за международен превоз на стоки по пътищата (CMR), ю
  2. Конвенцията за международен железопътен превоз на стоки (COTIF)
  3. Други международни актове за транспортни услуги

Тези конвенции съдържат правила за отговорността на транспортните оператори, обезщетенията за загуби или повреди на стоките и други важни аспекти.

В заключение, превозът на стоки между две различни държави е сложен процес, който изисква внимание към детайлите и спазване на международните правни норми.

Сключването на договор за превоз на стоки срещу заплащане може да помогне за предотвратяване на възможни спорове

Същевременно добре написан Договор за превоз на стоки и товари ще осигури ефективен иск при претенция.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email  office@lawyer-bulgaria.bg