fbpx

Публикации

Разпореждане детски влог

Съгласно чл. 130 Семеен кодекс теглене на суми и разпореждане от детски спестовен влог, се допуска само и единствено с изрично Съдебно решение на местният Районния съд. 

В случая е необходимо това влогът да е учреден в полза на малолетно или непълнолетно дете.Разпореждане детски влог

От съществено значение е правилно да се обосноват нуждата и очевидната полза за детето.

Необходима е и внимателна преценка какви доказателства ще се приложат към молбата. 

Районен съд, след като се увери, че тегленето на суми от детския влог е в интерес на детето издава нужното Разрешение от сметката на детето да бъдат изтеглени средствата.

За теглене на суми от банкова сметка на дете е необходимо разрешение на районния съд по настоящия му адрес.

Съдебно разрешение се изисква за:

А/ Разпореждане със суми по детски влогове,

Б/ Разпореждане на срочни или безсрочни депозити, спестовни сметки и др., открити на името на дете или които това дете е наследило.

В/ Разпореждане с недвижими имоти на дете, наследило свои родител, след неговата смърт;

Сам родител не може да изтегли средства от банкова сметка, открита в полза на дете.

В този случай  всички средства да са внасяни от родителите, задължително трябва да се поиска разрешение от Районен съд

Това се отнася и за случаи на теглене в брой или превеждане на суми от сметка на детето към друга банкова сметка. 

Предпоставка за Разрешение за теглене от детски влог

Условието за издаване на това Разрешение в Съдебното решение е важни нужди на детето да налагат теглене на сумите

За да бъдат изтеглени суми от влог на детето или лице, поставено под запрещение, е необходимо разрешение на съда.

Съдът допуска тегленето на парите, след като се увери, че това е в интерес на детето, респ. поставения под запрещение или важни нужди на семейството налагат това.

Самото теглене от влог на малолетен/непълнолетен е процедура, която е уредена в Семейния кодекс.

Съгласно чл. 130 ал. 1 от СК родителите са тези, които управляват имуществото на децата си до навършване на тяхното пълнолетие. Разпореждане детски влог. Разпореждане детски влог

Тегленето на суми не става свободно, тъй като чл. 130 ал. 3 СК урежда процедурата за това. 

Тегленето на суми и за разпореждане на недвижимо, движимо имущество, както и влогове се извършва след разрешение от Районен съд.

Съдебното производство е охранително и започва по изрична писмена молба по чл. 130 ал.3 СК на заинтересованата страна.

Районният съд взема окончателно решение дали разпореждането не противоречи на интереса на детето

След като получи нужните документи и бъдат ясно и точно очертани в доклад на АСП – Дирекция Социално Подпомагане.  Разпореждане детски влог

Необходимо е да убедя съда, че разпореждането наистина е необходимо и то е в интерес на детето.

При постановяване на решение за теглене на суми от влог на малолетни, Районният съд е изключително стриктен по отношение на обосноваността на искането.

След подаване на документите, съдът е длъжен да се произнесе незабавно.

Той обаче може да поиска становище от Дирекция „Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”.

Тук се изследва налице ли са твърдените в молбата нужди и дали разпореждане със средства е в негов интерес.

Това е така, защото няма  изграден механизъм за последващ контрол относно изпълнението на заявените намерения.

По делото е възможно е да бъдат изискани и допълнителни документи с оглед установяване и доказване на посочените в молбата цели и нужди на детето или имотното състояние на родителите.

В случай че Районният съд отхвърли молбата, отказът за даване на разрешение за теглене на суми от сметка на дете подлежи на обжалване пред окръжен съд.

За повече информация по Вашия конкретен казус, позвънете в кантората на телефон  + 359 897 90 43 91

Вие можете да зададете Вашите въпроси на office@lawyer-bulgaria.bg

Кой може да подаде искането до съда?

Теглене на суми от влог на дете (или лице, поставено под запрещение със съдебно решение) се допуска само с разрешение на Райония съд по настоящия адрес на детето от страна на неговият родител или законен представител. Ако лицето е поставено под пълно запрещение – това право има неговрият законен представител или настойник

Какви документи е необходимо да се приложат към молбата до съда?

За удовлетворяване на искането за издаване на Разрешение за теглене на суми от влог на малолетен/ непълнолетен се прилагат документи за лицето, доклад на социална служба към Агенция по Закрила на детето и доказателства за неотложни нужди.

Какви са основанията за теглене на суми от влог на малолетен ?

Разпореждането с имущества, които са собственост на малолетни и непълнолетни, се извършва само и изрично в техен интерес.
Т.е. следва да има един контролен орган, какъвто в случая се явява съдът, който да осъществи преценка има ли противоречие между интересите на родителите и децата. Детският влог е дарение, което родителите или близките доброволно правят в полза на детето. Всяко нарушение на банковият депозит на малолетен преди навършването му на пълнолетие е по скоро изключение, за което съдът изисква специално основание.

Как се теглят суми от детски влог ?

За тази цел е необходимо да се подаде молба до Районния съд по настоящия адрес на детето, респ. поставения под запрещение. Съдът допуска тегленето на парите, след като се увери, че това е в интерес на детето, респ. поставения под запрещение или важни нужди на семейството налагат това.

Кой може да подаде молбата до съда?

Най-често съдебната процедура минава през Искова молба и дело чрез адвокат. Лица, които могат да теглят суми са следните : – детето е малолетно (не е навършило 14 години) – това обикновено е неговият родител или настойник; – лицето е поставено под пълно запрещение – това може да е неговият родител, съпруг или др. Титуляр на влога, когато: – той е непълнолетен (навършил 14 години, но ненавършил 18 години); – поставен е под ограничено запрещение.

Какво се изисква за да се изтегли сума от детски влог ?

Съгласно чл. 130 ал. 1 от СК родителите са тези, които управляват имуществото на децата си до навършване на тяхното пълнолетие. Това обаче не става свободно, тъй като ал. 3 на същия член урежда процедурата за това – всяко разпореждане на недвижимо, движимо имущество, както и влогове се извършва от родителите след разрешение от районния съд по настоящ адрес на детето (например ако адреса на детето