fbpx

Публикации

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Правната материя на въпроса е уредена в чл. 79-94 ЗЗД и съобразно тези разпоредби всеки кредитор  или страна по сключен двустранен договор би могъл да търси своите права при нарушението на същия или кратно казано поради неговото т.нар. „НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР“

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Изпълнението на един двустранен писмен договор е точно, когато това изпълнение на страните отговаря на уговореното качество, количество и цена.

Като категория изпълнението  подлежи и на допълнителни критерии и разграничения

Това са срок, местоизпълнение и др. Всички тези отделни критерии обуславят надлежното спазване на договора.

В съдебната практика, като адвокати по договорно право, често се случва да попаднем на ситуации в който е налице т.нар. „неизпълнение на договора

Законът държи изпълнението да бъде извършено в предвиденият за това срок, да съответства на качеството и количеството на договора, да бъде изпълнено на уреченото между страните място и по начина уговорен в договора между тях.

Във всеки един случай, когато изпълнението на задълженията и ангажиментите по един договор се отклоняват от уговореното по него е налице отговорност на някоя от страните за това изпълнение.

Неустойка по договора възниква само когато е налице неизпълнение на същия, причинено от забавено или неточно изпълнение и пр.

Съгласно чл. 63 ал.1 ЗЗД всяка една от страните по договора следва да го изпълнява добросъвестно и с грижата на добър стопанин.

Предпоставки за неизпълнение 

В случайте на неизпълнение на един договор е налице правната възможност изправната страна да предяви претенции и поиска изпълнение на същия пред съответният граждански съд.

При дело пред съд искът за реално изпълнение се съединява с обезщетение за забава, или обезщетение от неизпълнение на договор.

Правни възможности за кредитора при неизпълнениеНЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Целта на всички сключени договор е да се постигне определен резултат.

За да се стигне до изпълнение на договора, всяка от страните е длъжна да извърши определени действия

НЕ го ли стори, изправната страна има следните правни възможности, а именно :

А/ Да предяви иск за реално изпълнение на договора по чл. 79 ал.1 ЗЗД,

Б/ Да иска обезщетение вместо изпълнение по сключения между страните договор

В/ Да се включи в самото изпълнение на задължението на длъжника, като прекрати своето бездействие и се заеме самостоятелно да си реши въпроса.

Г/ Да извърши и изпълни задълженията на длъжника по договора, като бъде междувременно овластен от страна на компетентният Районен съд да премахне това, което представлява отклонението;

Д/ Да иска разваляне на договора и връщане на всичко,  дадено по него.

Това се допуска ако неизпълнената част е незначителна с оглед интереса и обема на договора.

Е/ Когато изпълнението на договор е станало невъзможно -зависи от интереса на кредитора, който може и да липсва при тази ситуация.

Ж/ Съществуват случаи, в  договорът не може да бъде изпълнен, не само поради бездействие или вина на другата страна, а  поради отказ или нежелание на поръчващият или този комуто се дължи изпълнението да приеме това изпълнение от длъжника.

Кантората води активно граждански и търговски дела пред районен съд и Окръжен съд с оглед неизпълнение на двустранни договори и претенции за  неустойка

В случай на допълнителна информация можете да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или mail : office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано индивидуално и с оглед на всички особености на конкретният правен случай.