fbpx

Публикации

Съставяне и връчване на АУАН

Често пъти клиенти ни търсят най-вече след процеса по съставяне и връчване на АУАН.

При констатиране на нарушение по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) от оправомощените полицейски служители, на водача се съставя (АУАН).

С това се поставя начало на административно-наказателното производство, което има за цел да установи и санкционира нарушението.

Права на нарушителя при съставяне на акта

При съставянето на акт за административно нарушение, нарушителят има следните права:Съставяне и връчване на АУАН
– **Запознаване със съдържанието**:

Нарушителят има право да се запознае със съдържанието на акта преди да го подпише, за да бъде наясно с описаните нарушения и доказателства.

**Отбелязване на възражения**:

Нарушителят може да отбележи своите възражения още при съставянето на акта. Тези възражения се вписват в акта и могат да бъдат взети предвид при по-нататъшното разглеждане.

Отказ да подпише АУАН*:

Нарушителят има право да откаже да подпише акта. Това не спира административно-наказателното производство, но в акта се отбелязва, че лицето е отказало да го подпише.

Получаване на екземпляр:

Нарушителят има право да получи екземпляр от акта. Ако обаче откаже да подпише, не получава веднага екземпляр от акта.

Права след връчване на актаСъставяне и връчване на АУАН

След връчване на акта, нарушителят има следните права:
– **Представяне на възражения**:

В срок от три дни от връчването на акта, нарушителят може да представи писмени възражения пред административно-наказващия орган.

Тези възражения трябва да бъдат подкрепени с доказателства.

Връчване на Наказателно постановление**:

Нарушителят има право да получи екземпляр от наказателното постановление, което трябва да бъде издадено в срок не по-късно от шест месеца след съставянето на акта.

Действия при отказ за подписване на акта

При отказ на водача да подпише АУАН:
– На същия не се предоставя екземпляр от акта на място.
– В последствие, на водача може да бъде предоставено заверено копие от съставения АУАН, след подаване на писмена молба и заплащане на такса съгласно Тарифа № 4 на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Тази процедура е създадена с цел да осигури справедливост и прозрачност в административно-наказателното производство, както и да гарантира правата на всички участници в процеса.

За допълнителна информация се свържете с нас на тел. 0897 90 43 91 или  email:  office@lawyer-bulgaria.bg

Какво е АУАН?

АУАН е акт за установяване на административно нарушение, съставен при констатиране на нарушение по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) от оправомощени полицейски служители.

Какво се случва след съставяне на АУАН?

След съставяне на АУАН започва административно-наказателното производство, което има за цел да установи и санкционира нарушението.

Какви са правата ми при съставяне на АУАН?

Вие имате право да се запознаете със съдържанието на акта, да отбележите възраженията си, да откажете да подпишете акта и да получите екземпляр от акта.

Какво става ако откажа да подпиша АУАН?

Ако откажете да подпишете АУАН, това не спира административно-наказателното производство. В акта се отбелязва, че сте отказали да го подпишете и няма да получите екземпляр на място.

Какви права имам след връчване на АУАН?

Имате право в срок от три дни да представите писмени възражения, подкрепени с доказателства, пред административно-наказващия орган. Също така, имате право да получите екземпляр от наказателното постановление, издадено до шест месеца след съставянето на акта.

Как да подам възражения срещу АУАН?

Можете да подадете писмени възражения пред административно-наказващия орган в срок от три дни от връчването на акта. Тези възражения трябва да бъдат подкрепени с доказателства.

Какво да правя ако не получа екземпляр от акта?

Ако сте отказали да подпишете акта и не сте получили екземпляр на място, можете да подадете писмена молба за заверено копие от съставения АУАН. Трябва да заплатите такса съгласно Тарифа № 4 на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Колко време отнема издаването на наказателно постановление?

Наказателното постановление трябва да бъде издадено в срок не по-късно от шест месеца след съставянето на акта.

Какво включва съдържанието на АУАН?

АУАН съдържа описание на нарушението, доказателства за него и информация за правата на нарушителя.

Мога ли да получа екземпляр от наказателното постановление?

Да, имате право да получите екземпляр от наказателното постановление, което трябва да бъде издадено в срок до шест месеца след съставянето на АУАН.