fbpx

Публикации

Клауза за евикция в нотариалният акт

Най-важното задължение на Продавача в Договор за продажба на недвижим имот е да прехвърли собствеността върху имота. В този случай Купувачът може да бъде съдебно отстранен от имота. Затова изясняваме какво е клауза за евикция в нотариалният акт

Най-важното задължение на продавача при договор за продажба на недвижим имот е прехвърлянето на собствеността върху вещта.

Продавачът отговаря, ако трети лица имат право на собственост или други права по отношение на вещта, които могат да противопоставят на купувача.

Това правило не се прилага ако се докаже, че последният е знаел това.

Евикция представлява отстраняване на владелеца чрез съд от владението върху вещта, предпоставки за съдебно отстранение.

Клаузата за евикция е важна част от Договора за покупко – продажба на недвижим имот, за да бъдат защитени правата на купувача при евентуално отстраняване от имота.

Най-често правата се предявяват от трето лице, което има претенции към имота.

Какво означава Евикция ?Клауза за евикция в нотариалният акт

В нотариалните актове за прехвърляне на недвижими имоти се записва т.нар. клауза за евикция (съдебно отстранение).

Като собственик, продавачът на недвижимият имот  отговаря, в случай, че трето лице има претенции или предяви искове за собственост

Това трето лице може да предяви и вещни права по отношение на имота, които вещни права бъдат противопоставени на купувача, освен ако  се докаже, че последният е знаел това.

Определение на понятието ЕВИКЦИЯ ?

С терминът „евикция“ се означават всички онези действия на съдебно отстранение на купувача по един нотариален договор

В този смисъл КУПУВАЧЪТ бъде по съдебен ред отстранен от владението върху имота, предмет на сделката с продавача.

Това основание е налице, когато се създадат условия за неговото съдебно отстранение от този недвижим имот.

В текста на нотариалният акт, клаузата за евикция е важна част от Нотариалният договор при прехвърляне собствеността на недвижим имот.

С цел да бъдат защитени правата на купувача при евентуални претенции или искове на трети лица, купувачът трябва да разполага.

В текста на ЗЗД, купувачът има право да:

  • развали продажбата, като в този случай, продавачът е длъжен да върне на купувача платената цена и да му заплати разноските по договора, както и необходимите и полезни разноски за вещта.
  • да поиска разваляне на продажбата като предяви иск по съдебен ред ако продаденият недвижим имот принадлежа на трето лице
  • в случай, че купувачът по Нотариален акт бъде съдебно отстранен, той може да иска от продавача още и плодовете, които е осъден да върне и разноски по делото.

Какви са правата на отстраненият КУПУВАЧ ?Клауза за евикция в нотариалният акт

Съгласно разпоредбата на чл. 87 ал.3 ЗЗД развалянето на договорите за недвижими имот, договор с които се учредяват прехвърлят вещни права върху недвижими имоти, става единствено и само по съдебен ред.

В случай, че правата на Купувача са нарушени е допустимо при предварителен договор да бъде развален по съдебен ред.

От своя страна, продавачът по Нотариалният акт не отговаря за съдебното отстранение, ако не е бил привлечен в съдебният процес.

За всички казуси, сме на ваше разположение на телефон  0897 90 43 91, както и  office@lawyer-bulgaria.bg

В случай на съдебна евикция на купувач при продажба на недвижим имот е важно да имате адвокат по недвижими имоти, който ще защити правата ви.