fbpx

Публикации

Намаляване възнаграждение особен представител

Съгласно нормата на чл.47,ал.6 от ГПК когато съобщението до ответника е връчено по реда на чл.47 от ГПК, за да се гарантират правата му, се назначава особен представител,който да го представлява в процеса.

Разноските за възнаграждението на особения представител се поемат от ищеца.

Хонорарът се определя от съда,при съобразяване на правната и фактическа сложност на делото и лимитите,определени в Наредба №1/2004г.на ВАС.

Преценката какво да бъде възнаграждението следва да се направи при назначаване на особения представител.

Към този момент съдът вече има яснота за предмета на делото-правните и фактически основания и цената на иска.

Основания за намаляване на възнаграждениетоНамаляване възнаграждение особен представител

Въз основа на тях може да съобрази какъв ще бъде вероятният обем на вложен труд за защита на интересите на ответника и съответно да прецени размера на дължимо възнаграждение.

В случай,че спорът се укаже комплициран, може да увеличи размера на първоначално определеното възнаграждение.

В чл.47,ал.6 от ГПК е предвиденото в изр.2-ро законово средство за адаптиране на възнаграждението към размера на защитата интересите на страната.

За да се определи възнаграждение в намален размер следва да се съобрази с Наредба №1/2004г.на ВАС за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Преценката за намаляване възнаграждение особен представител следва да се направи при първоначалното определяне на възнаграждението.

Намаление се постановява изначално,а не  накрая на процеса,тъй като в противен случай се създава несигурност за особения представител за отплатата за положения от него труд.

По изложените съображения съставът намира,че ако първоинстанционният съд е считал,че казусът не се отличава с особена правна и фактическа сложност

Затова следва да приложи правилото на чл.47,ал.6,изр.2-ро от ГПК за намаление на възнаграждението. В процесуалния закон не е предвидено служебно намаление на определения хонорар.

Затова следва да се направи изрично възражение за прекомерност на определеното възнаграждение.