fbpx

Публикации

Съдебно дело срещу Гаранционен фонд 

Съвсем отделна категория са делата, заведени от пострадали лица срещу държавния „Гаранционен фонд“

Когато водачът на МПС, причинил пътно-транспортното произшествие и не е имал застраховка „Гражданска отговорност“, обезщетение се търси от Гаранционен фонд.

Практиката познава искове за обезщетения при злополука и обезщетения за застраховано недвижимо имущество, свързани с непълно изплащане на претърпени вреди от застрахователно събитие.Съдебно дело срещу Гаранционен фонд 

При дело застраховател, застрахователят е склонен дори да води делата с цел да отложи изплащането на застрахователното обезщетение с години.

Откази на застраховател да изплати обезщетение е станало официална практика. Тук е ролята на адвокат по  застрахователни дела.

Съществуват хипотези, на които застрахователите използват незнанието на пострадалите, тяхната неосведоменост.

Съществен въпрос в материята е дали Гаранционен фонд е активно материално правно легитимиран да претендира обезщетение на лица извън посочените в закона

Решение на този въпрос е обусловено от произнасянето на ОСГНТК на ВКС по тълк. д.№1/2016 г.

С решението на Общото събрание на колегиите на ВКС е приело, че материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на близък са лица, посочени в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд

По изключение всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания

Обезщетение се присъжда при доказани особено близка връзка с починалия и действително претърпени от смъртта му вреди.

Съгласно традиционните за българското общество семейни отношения братята и сестрите, съответно бабите/дядовците и внуците, са част от най-близкия родствен и семеен кръг, а връзките помежду им се характеризират с взаимна обич, морална подкрепа, духовна и емоционална близост.

Кога възниква отговорност за Гаранционен фонд ?

Съгласно разпоредбата на чл.288, ал.12 КЗ /отм./, след изплащане на обезщетението по ал. 1 и 2, фондът встъпва в правата на увреденото лице до размера на платеното и разходите по ал. 8.

Встъпването се осъществява по деликтното правоотношение, част от съдържанието на което е задължението на причинителя на вредата да заплати обезщетение на увредения.

Причинител на вредата е лицето, управлявало МПС при настъпване на ПТП, което именно е „виновният водач“ по смисъла на закона.

Често пъти представителите на ГФ принуждават близките за Споразумение за изплащането на незначителни суми.

След което пострадалите без нужната консултация с адвокат по застрахователни дела се лишават от възможността за претенция и получаване на по-високи застрахователни обезщетения, въпреки, че законът и съдебната практика позволяват това.

Затова в случай, че получите отказ от застраховател, във връзка с неплащане на обезщетение по дадена щета,  молим да потърсите консултация с адвокат по застрахователни дела.

За да бъде уважена претенцията на ищеца, е необходимо по делото да бъде установено наличието на определените в закона предпоставки, а именно – А/ настъпилото ПТП по вина на ответника,

Б/ Водач, управлявал МПС без задължителна отговорност „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

В/ причинени вреди и определен размер,

Г/ причинната връзка между механизма на ПТП и нанесените щети

Д/ Гаранционен фонд да е изплатил застрахователно обезщетение в полза на увредения.

Като адвокат ще защитим Вашите права при възможност за изплащане на застрахователно обезщетение от Гаранционен фонд.

 За повече информация, можете да се обърнете към нас на тел. + 359  897 90 43 91 или на mail info@lawyer-bulgaria.bg