fbpx

Публикации

Съдебните такси и разноски

След приключване на едно съдебно производство неминуеми се стига и до въпроса за съдебните такси и разноски.

Съдебните такси и разноски са разходите към съда, които участник в съдебния процес може да бъде принуден да заплати.

Определяне такси и съдебни разноски

Таксите и разноските по делото се определят въз основа на цената иска.

Цената на иска по дела за неимуществени вреди се определя като фиксиран размер. Съдебните такси и разноски

Този размер се определя от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата,прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, които се събират от съдилищата по ГПК

Съдебните такси и разноски са разходите към съда, които участник в съдебния процес може да бъде принуден да заплати.

Разходите могат да бъдат две групи – държавни такси и съдебни разноски.

Таксите и разноските по делото се определят въз основа на цена на предявеният иск.

Цената на иск по дела за неимуществени вреди са конкретен размер на вземането.

Определяне на размер на съдебните такси 

Законът сочи, че при водене на делото се събират суми цената на иска и разноски за производството.

Когато искът е неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда.

В същото време, когато предмет на делото е право на собственост или други вещни права върху имот, размерът на държавната такса се определя върху една четвърт от цената на иска.

Най-често държавните такси са прости и пропорционални.

Простите такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по производството.

Пропорционалните такси се определят върху интереса.

За допълнителни въпроси оставаме на Ваше разположение на  0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Какви са държавните такси?

В зависимост от вида на предявения иск, държавната такса е различна – в едни случаи е твърда сума (проста такса), а в други е процент от материалния интерес по делото (пропорционална такса). Задължение на съда е да определи дължимите такси и да укаже на страната да ги внесе.

Какво ще стане, ако не внеса държавна такса?

В едни случаи може да се стигне до неизвършване на съответното действие от съда, за което се дължи такса. В други случаи може да се стигне, например до прекратяването на делото за ищеца или недопускане на насрещния иск – за ответника.

Какво ще стане, ако не внеса разноските?

Разноските представляват разходи, свързани с воденето на делото, които също се определят от съда. Най-често те биват депозити за съдебни експертизи, за разпити на свидетели, за особен представител, за гаранция и други. Последица от тяхното невнасяне най-често е неизвършване на съответното действие, за което не е внесен определеният от съда депозит. Разноските се понасят от страната, в чийто интерес е събирането на доказателството. Например, ако ищецът е поискал да бъде назначена съдебна експертиза за доказване на механизъм на пътно транспортно произшествие, но не е внесъл депозита за нея, съдът няма да укаже на вещото лице да работи по поставените от ищеца задачи. Това може да доведе до отхвърляне на иска като недоказан.

Мога ли да се освободя от такси и разноски?

с изрично искане до съда. До момента на приключване на производството по подаденото искане за освобождаване от държавна такса, включително и чрез обжалване на акта, с който искането е прието за неоснователно, съдът не разполага с правомощието да изисква от лицето внасяне на дължимата държавна такса, респ. да връща подадената искова молба или жалба поради неизпълнение на указанието за внасяне на такса. По молба на страната, като във всеки конкретен случай, съдът взема предвид определени предпоставки, в това число и здравословното състояние на лицето, подало молбата.