fbpx

Публикации

Съдебно дело при дете в чужбина

Все по-често клиенти ни отправят запитване за образуване на Съдебно дело при дете в чужбина.

Въпреки че изглежда сложен, съдът е длъжен да откаже разглеждане, в случаите когато  при образуване на производство пред българския съд е налице липса на подведомственост.

Именно поради това, според настоящата практика и приложимите правила, определящи международната компетентност, съдебният състав излиза с важно заключение.Съдебно дело при дете в чужбина

В случай обаче, че детето живее извън България, от значение  за определяне на компетенцията на съда е дали детето живее в страна от Европейския съюз или не.

Ако детето живее  извън България, в друга страна от ЕС, компетентен по иска за определяне на режим  за лични контакти е съдът по постоянно местопребиваване  на детето в съответната страна от ЕС

Българският съд не компетентен да се произнесе по този въпрос, независимо, че родителите живеят в България и са български граждани, ако детето не се намира на територията на страната.

Ако детето живее  извън България, в страна, която не е членка на ЕС, се прилагат принципите  на международното частно право.

В този случай българският съд може да се произнесе по въпроса за определяне на режим за осъществяване на  лични контакти

Какво гласи законът когато детето е в чужбина ?

Съдебният орган установява, че определителни за този случай са правилата на Регламент (ЕС) № 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г.

Този регламент обхваща въпроси, свързани с

А/ компетентността,

Б/ признаването и

В/ изпълнението на решения по брачни въпроси,

Г/ въпроси, свързани с родителската отговорност, както и

Д/ въпроси, свързани с международното отвличане на деца.

В този контекст, нормите му относно компетентността се налагат задължително и изключват приложението на националните ГПК и КМЧП.

Националният съд е задължен да отдаде приоритет на уредбата на материята на регламента пред вътрешното право.

Според чл. 7, § 1 от Регламент (ЕС) № 2019/1111, съдилищата на държава членка са компетентни по въпроси, свързани с родителската отговорност

В случая се касае за дете, ако то има обичайно местопребиваване в съответната държава членка към момента на съдебното производство.Съдебно дело при дете в чужбина

Ако детето живее в чужбина е налице практика на Съда на Европейския съюз относно тълкуването на понятието „обичайно местопребиваване“.

Това се дефинира като място, което отразява определена интеграция на детето в социална и семейна среда.

Според изложеното, съдът взема предвид, че приложимите правила на Регламент (ЕС) № 2019/1111 определят международната компетентност в случая.

Именно затова, ако детето не е на територията на Република България не се касае за подведомственост на националния съд по въпроса.

Именно поради това за възникналия правен спор ще се приложат и задължителните правила на Регламент (ЕС) № 2019/1111 определят международната компетентност.

Този юридически анализ служи като основа за продължаване на делото

Съдът е длъжен да вземе решение, което съответства на предвидените от закона норми и принципи.

За допълнителни въпроси, моля обадете се на тел. 0897 90 43 91 или изпратете email : office@lawyer-bulgaria.bg

Какво определя допустимостта на правния спор пред българския съд?

Допустимостта на правния спор пред българския съд е обусловена от въпроса за подведомственост, свързан с обичайното местопребиваване на детето.

Кой определя правилата за международна компетентност в българския съд?

Правилата за международна компетентност в българския съд се определят съгласно Регламент (ЕС) № 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г.

Какви въпроси обхваща Регламент (ЕС) № 2019/1111?

Регламентът обхваща въпроси, свързани с компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси, родителска отговорност и международно отвличане на деца.

Какво е приоритетното значение на Регламент (ЕС) № 2019/1111 пред националните закони?

Регламентът има приоритет пред националните ГПК и КМЧП, като националният съд трябва да го зачете и приложи общностното право.

Кои са компетентните съдилища в държава-членка по въпроси за родителска отговорност?

Съдилищата са компетентни, ако детето има обичайно местопребиваване в съответната държава членка към момента на съдебното производство, съгласно Чл. 7, § 1 от Регламент (ЕС) № 2019/1111.

Какво е обичайното местопребиваване на дете според Съда на ЕС?

Обичайното местопребиваване е място, отразяващо интеграцията на детето в социална и семейна среда, както тълкува Съдът на ЕС.