fbpx

Публикации

Преобразуване на лично имущество

Критерият за преобразуване на лично имущество в закупения през време на брака имот е изцяло обективен. Законът изследва се характерът на вложените в придобиването средства.

Преобразуване на лично имущество 

Най-често имуществените отношения се подчиняват именно на т.нар. законов режим на общност.

Семейният кодекс изрично определя, че в условията на СИО вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи

Това положение се запазва независимо от това на чие име са придобити.

Съгласно чл.23 от СК едно имущество или право, което е лично запазва този си характер.

Законът приема, че щом вещ е придобита с лично имущество на съпруг/а  т.е. с изцяло личен принос на единия съпруг, тя е лично имущество на този съпруг.

Иск по чл.23, ал.1 СК се предявява за имущество, придобито по време на брака е получено от името на единия съпруг

Tрансформация на лично имущество по чл. 23, ал. 1 и 2 СК

В конкретния случай, процесният имот действително е придобит само на името на съпруга твърдящ трансформацията.

За да бъде уважен този иск е необходимо придобиването на имота да е станало по време на брака, с лични средства, без другият съпруг да е учавствал  при закупуването.

Искът по чл.23 СК  е положителен установителен иск за собственост и  иск за трансформация в резултат на вложени лични средства.Преобразуване на лично имущество 

Искът по  чл.23 СК е  правна възможност предоставена на всеки един от съпрузите.

Съдебна практика при преобразуване

Правото на собственост върху имот в режим на СИО, чрез покупко-продажба, е лична собственост ако цената му е платена с пари от продажба на лично имущество.

Когато средствата от продажба на лично имущество са по паричен влог на съпруг, а влогът е открит по време на брак, в негова тежест е да оспори съвместен принос.

Правилото е, че при прекратяване на СИО дяловете на съпрузите са равни.

При развод съдът определя по-голям дял от общо имущество на съпруг, на когото е предоставено упражняване на родителски права.

При прекратяване на общността поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на единия съпруг

Тази ситуация е налице ако приносът в придобиване значително надхвърля приноса на другия съпруг.

Моментът на придобиването е решаващ за спора относно имуществените отношения между съпрузите по повод вещните права върху недвижимия имот.Преобразуване на лично имущество

За средствата от влога, вложени при придобиването на недвижимия имот, § 4 от ПЗР на СК 2009 г. не се прилага, дори когато бракът е заварен.

Презумпция за съвместен принос

За да се приеме, че установената в чл.21,ал.3 СК презумпция за съвместен принос е оборена е необходимо да се установи пълно или частично преобразуване на лично имущество на някой от съпрузите

Това е в основата на иска относно придобиването по смисъла на чл.23,ал.1 и ал.2 СК.

Следва да се установи, че средствата са дарени на един от съпрузите.

При развод всеки от съпрузите има право да получи част от стойността на вещи за упражняване на професия или на занаят и вземания на другия съпруг по време на брака

Горното е налице ако вещите са на значителна стойност и е допринесъл за придобиването им с труд, средства, както и с грижа за деца или домакинство.

Отделно следва да се провери че именно дарената сума е действително вложена при покупката на делбения имот.

Необходимо е доказване на произхода на средствата, с които е платена цената на имота при неговото придобиване.

За допълнителна информация можете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg