fbpx

Публикации

Съдебно дело неплатени фактури

Много често идват клиенти за събиране на задължения, както и нуждата от консултация за съдебно дело неплатени фактури.

Често пъти това е сериозен проблем за много бизнеси в България.

Съдебното дело, свързано с тези дългове, е един от начините за защита на бизнес интересите и възстановяване на заслужените средства.

Задължител ще разгледаме какво включва съдебното дело за неплатени фактури в България

С оглед на дългогодишната ни практика ще Ви помогнем да разберете как бизнесът могат да се защитят и възстановят несъбраните си задължения.

Какво гласи законът ? Съдебно дело неплатени фактури

В България, законовата рамка за съдебните дела, свързани с неплатени фактури, се основава на гражданското право.

Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) предоставя основни правила и процедури за вземане на дългове.

При спорове за неплатени фактури, важно е да се обърне внимание на сроковете за искане на възстановяване, както и на изискванията за документация.

Подготовка за съдебно дело

Много са случаите, в които преди да образуваме съдебно дело, следва да се предприемат някой стъпки за събиране на дълга.

Тук става дума за изготвянето на документи, в които се стига до уведомяване на длъжника и уреждане на Споразумение за изплащане на дълга.

В случай, че се прецени, че събирането на задължения не може да бъде постигнато извънсъдебно, следва да се пристъпи към подготовка на дело.

Този процес включва подготовка на документи и доказателства, преглед на договори и доказателства за събиране на задълженията.

Кога е наложителен съдебен процес:

След подаването на съдебен иск, съдебният процес започва за събиране на задълженията

Правоотношението,от което  произтича спора между страните по делото има договорен произход.Съдебно дело неплатени фактури

Това отношение между страните се основава на сключен между тях договор за покупко-продажба

Често пъти съдържанието на Договора обхваща многократни престативни действия на продавача към купувача за една и съща стока.

Всички претенции,свързани със заплащането на отделните доставки не са самостоятелни искове

Това е така, защото те произтичат от един и същи – общ правопораждащ факт – сключената между страните сделка.

Трайна е съдебната практика на ВКС по въпроса,че когато вземанията  произтичат от едно правоотношение по договор за доставка,претенцията за вземания относно цената във връзка с неговото изпълнение

За предмет на този иск са финансови задължения, чиято стойност може да бъде предмет на отделни фактури.

Именно тогава се представлява съдебен иск.

Характерен пример за това е Съдебно определение № 114/04.03.2014г.на ВКС по т.д.№ 2401/2013г.,II т.о.,ТК.Съдебно дело неплатени фактури

С оглед правосубектността на страните,които са търговци по смисъла на чл.1 от ТЗ и  вида на сключения от тях договор

Това е така защото този Договор обслужва предмета на дейност на всяко от дружествата от което следва извода,че се касае за търговска продажба.

Когато делото приключи ???

След като съдът направи своето решение, процесът на събиране на задължението включва изпълнителна процедура пред ЧСИ/ДСИ.

ВАЖНО: Съхранявате всички документи, свързани с транзакциите и фактурите. Добре подготовената документация може да улесни съдебния процес.

В случай, че имате въпроси, консултирайте се с адвокат, специализиран в търговското право

Адвокатът винаги ще Ви предостави ценен съдебен съвет и подкрепа.

Съдебното дело за неплатени фактури в България е важен инструмент за бизнесите, стремящи се към възстановяване на дългове.

Спазването на правилата и съдебните процедури е от съществено значение, за да се гарантира успешно дело за събиране на задължения.

Каква е законовата рамка в България относно съдебните дела за неплатени фактури?

В България, законовата рамка се основава на гражданското право, като Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) предоставя основни правила и процедури за вземане на дългове. Важно е да се обърне внимание на сроковете за искане на възстановяване и изискванията за документация при спорове за неплатени фактури.

Какви са предварителните действия, които бизнесът трябва да предприеме преди съдебното дело?

Преди да започне съдебното дело, бизнесът трябва да предприеме стъпки за възстановяване на дълга извънсъдебно. Това включва изпращане на уведомление за плащане и уреждане на договорености с длъжника.

Какво включва процесът на подаване на искане за съдебно дело?

Процесът на подаване на искане за съдебно дело включва подготовка на документи и доказателства, които подкрепят вземането на дълга. Този етап е критичен за успешното провеждане на съдебния процес.

Как се развива съдебният процес за неплатени фактури?

След подаването на искането, съдебният процес започва и може да включва изслушвания, представяне на свидетели и представяне на доказателства от страните. Този етап установява факти и аргументи, които съдът използва за вземане на решение.

Какви са процедурите за изпълнение на решение след завършване на съдебния процес ?

След като съдът направи решение, процесът на възстановяване на дълга може да включва изпълнителски процедури, като запечатване на имущество на длъжника или банкова изпълнителска нареждане.

Какви документи е важно да се съхраняват при спорове за неплатени фактури?

Важно е да се съхраняват всички документи, свързани с транзакциите и фактурите. Добрата документация може да бъде от съществено значение за успешното водене на съдебния процес.

Защо е важно консултирането с адвокат, специализиран в дела по събиране на фактури ?

Консултирането с адвокат, специализиран в съдебни дела за събиране на задължения по фактури предоставя ценен съдебен съвет и подкрепа, които са от съществено значение за успешното провеждане на съдебното дело.