fbpx

Публикации

Дело за родителски права

Независимо дали родителите са в граждански брак или не, след развода, често се стига до дело за родителски права.

Когато липсва граждански брак между родителите и няма да има развод, споровете за родителските права се разглеждат в отделно производство.

Съдебното дело се налага за да бъде постановен Съдебно решение от съда за уреждане на родителските права по чл.127 ал.2 СК.

На родител, на който са предоставени упражняване на родителските права, съдът преценя всички обстоятелства с оглед интересите на децата

Децата се изслушват в съда по дела за родителски права, ако са навършили десет години.Дело за родителски права

Възлагане на родителските права

Въпросът с упражняване на родителските права при раздяла се възлага на единия от родителите.

Върховният съд в Тълкувателно решение на ВКС от 03.07.2017 год. по тълк. дело № 1/2016 г. ОСГК съдът приема, че:

„Разпоредбата на чл.59, ал.2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се постигне споразумение по упражняването им.”

В някой от случаите, родителските права се предоставят за упражняване на единия родител, но ако има съгласие между страните е възможно да се утвърди споразумение с елементи за съвместното им упражняване.

Определяне издръжка за дете – 2023г. 

Законът сочи, че при възлагане упражняването на родителските права на единия родител, другият родител следва да поеме задължение за плащане на издръжка.

Съгласно чл. 142, ал. 1 СК размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка

Друг критерии за определяне на издръжката са възможностите на лицето, което я дължи.

Конкретната преценка на нуждите на детето и възможностите на плащащият издръжка се прави от съда.

За да не се допуска накърняване интересите на детето законът е предвидил минимален размер на издръжката, под който не може да се присъжда.

За едно дете издръжката е в размер на ¼ от минималната работна заплата за страната, която за 2023г. е в размер на 780 лв.

Възлагане на родителски праваДело за родителски права

В съдебното решение по чл. 127 ал.2 СК  се определят

А/ на кого от родителите се възлага упражняването на родителските права

Б/къде ще бъде местоживеенето на детето;

В/какъв ще е режима на лични отношения с другия родител

Д/ каква издръжка ще плаща.

Съдебната практика сочи възлагане упражняване на родителските права преимуществено да се предоставя на майката.

Семейният кодекс не предвижда привилегия за майките.

В този смисъл упражняване правата над детото, следва  да бъде възложено на родител, който може да осигури и докаже по делото за родителски права по-добри условия за неговото отглеждане и възпитание.

Истината е, че в по-ранна детска възраст с оглед нуждата от полагане на конкретни фактически грижи, майката има по-голямо значение.

Не така стои въпросът за отглеждане на големи деца – там възможностите за грижите на двамата родители са еднакви.

Привременни мерки

Докато е висящ спора пред съда всеки от родителите може да поиска постановяване на привременни мерки.
Тези съдебни мерки касаят въпроси относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права и издръжката.

Районният съд се произнася по въпроса в Съдебно определение, което не подлежи на обжалване.

За допълнителни въпроси, обърнете се към нас на 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Съдебно дело за родителски права

Спор за права над детето e срещан казус в практиката като за решаването му се стига до съдебно дело за родителски права.

В повечето случаи, при образувано съдебно дело за родителски права, въпросите се решават в рамката на бракоразводния процес.

Не са рядко случаите, когато брак няма, но следва да се реши въпроса за родителските права по време на делото.

Съдебните дела за родителски права са от решаващо значение за децата и техния бъдещ живот.

Те често са сложни и изискват внимателно разглеждане от страна на съдилищата, за да се вземе най-доброто решение за благополучието на детето.

В България, съдебните процеси, свързани с родителските права, се провеждат в съответствие със законодателството и винаги се стремят да защитят интересите на детето.Съдебно дело за родителски права

Обикновено съдебните дела за родителски права възникват в контекста на развод или разделение на родителите.

Тези дела включват и други обстоятелства, като например насилство в семейството или нездравословни условия за отглеждане на детето.

Един от основните въпроси, които съдилищата трябва да разглеждат, е с кой родител или каква комбинация от родители детето ще живее и как ще се регулира достъпът на другия родител.Съдебно дело за родителски права

Това включва оценка на семейната среда, в която детето ще живее, способността на родителите да се грижат за него и взаимоотношенията между родителите и детето.

Освен решенията относно мястото на пребиваване на детето, съдилищата също така вземат решения относно други важни въпроси, свързани с неговото благополучие, като например родителска отговорност, възпитание и образование.

Важно е да се отбележи, че при вземането на решения съдилищата винаги трябва да се ръководят от принципа на най-доброто интерес на детето.

Това означава, че решенията трябва да се вземат в контекста на неговото благополучие, развитие и безопасност.

За да се гарантира справедливост и обективност в съдебните процеси за родителски права, съдилищата могат да се консултират с експерти от различни области, като психолози, социални работници или детски педиатри.

Тези експерти могат да предоставят ценни становища и информация, които да помогнат на съдилищата да вземат по-добри и информирани решения.

В крайна сметка, съдебните дела за родителски права са от изключително значение за децата и тяхното бъдеще.

Какво предлагаме в кантората ?

Докато е висящ спора пред съда всеки от родителите може да поиска :Съдебно дело за родителски права

 1. Постановяване на привременни мерки относно местоживеенето на детето;
 2. Постановяване на привременни мерки относно упражняването на родителските права
 3. Постановяване на привременни мерки относно издръжка на детето

Районният съд се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.

Разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители

Изключение от това е случая, в който се постигне споразумение по упражняването им.

От текста следва, че по принцип родителските права се предоставят за упражняване на единия родител

Ако има съгласие между страните е възможно да се утвърди споразумение с елементи за съвместното им упражняване.

Това определение за постановяване на т.нар. привременни мерки има сила до окончателното решение по делото.

В случай ,че  родителите не живеят заедно то те могат да се споразумеят за това къде ще живее детето им, кой ще упражнява родителските права, какъв ще е режимът на лични отношения и размера на издръжката. След като родителите постигнат споразумение, се пристъпва към входиране на това споразумение в съда за одобрение.

Защо е необходимо дело за родителски права ?Съдебно дело за родителски права

Затова се налага производство по едно т. нар бракоразводно дело от възникнало фактическо съжителство, за определяне на родителските права на родените деца.

Упражняването на родителските права е съществен въпрос  при определяне на попечителство над дете или осигуряване на неговата издръжка.

При сезиране на съда с молба за уреждане на родителските права, същите се възлагат на единия от родителите.

В българското право не съществува изрична уредба на т.нар „споделено родителство”, при което двамата родители успоредно упражняват правата, въпреки раздялата си.

Разбира се, възлагането на правата на единия родител не означава, че достъпът на другия родител до детето се преустановява.

За него се регламентира т.нар. „режим на лични отношения с детето„.

Все пак ако родителите постигнат някакво споразумение за споделяне на отглеждането на децата съвместно съдът може да го одобри.

Не са редки случаите, в които бащата е чужденец или майката работи в чужбина.

Съдебно дело за попечителство и определянето на справедлива издръжка, би помогнало да се уредят легално всички тези въпроси.

Критерии за родителските права 

Важен въпрос на дело за родителски права е определяне размер на издръжка на дете след развода.

Въпросът за родителските права е най-честата пречка за успешно провеждане за развод по взаимно съгласие между страните.

Нуждата от дело за родителски права е и поради факта от регламентиране на следните въпроси, а именно:Съдебно дело за родителски права

 • издръжка на детето,
 • ползване на семейно жилището за родител,
 • режим на лични контакти за другия родител
 • при особени здравословни и образователни нужди – евентуално лечение на детето.
 • възпитателските качества на всеки от родителите,
 • полаганите грижи до момента и отношението на всеки към децата,
 • желанията на родителите по отношение на всяко от децата,
 • привързаността на децата към родителите
 • кой от родителите каква помощ може да осигури от трети лица (роднини и нероднини),
 • социална среда на родителя
 • материални възможности, с които родителят разполага

Районен съд оценява нуждите на детето – разходи, физически и духовни потребности, както и финансовите възможности на родителя, плащащ издръжката.

Правата за детето до голяма степен се определят от неговата възраст, пол, условия за отглеждане и след определена възраст и желанието на детето.

Определяне права на родител с детето не значи липса на достъп на другия родител.

Упражняването на родителските права при раздяла се разпределя единия родител. Приложимо е Тълкувателно решение на ВКС от 03.07.2017 год. по тълк. дело № 1/2016 г. на ОСГК за чл.59 ал.2 СК

Законът изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители.

Само при взаимно  съгласие между страните е възможно споразумение с елементи за съвместно упражняване на родителски права, но това е много рядък случай.

Дело за родителски права пред Районен съд 

Всички обстоятелства, които се разглеждат, се анализират с оглед интересите на децата. Именно от тяхна гледна точка следва да се преценят:

 1. възпитателските качества на всеки от родителите,Съдебно дело за родителски права
 2. полагани грижи до момента
 3. отношението на всеки от тях към децата,
 4. желанията на родителите по отношение на всяко от децата,
 5. привързаността на децата към родителите и обратното,
 6. пола на децата и възрастта им,
 7. кой от родителите каква помощ може да осигури
 8. в каква социална среда преобладаващо живее съответния родител
 9. с какви материални възможности разполага.
 10. По дела за раздяла и родителски права разпределянето на родителските права и задължения е от съществено значение за детето.

Не са редки и казусите на тежки съдебни спорове и конфликти, които накрая рефлектират върху самите деца.

В делото пред Районен съд изброените факти и обстоятелства трудно могат да бъдат установени в съвкупност от съда

В случаите на контакт с деца, в който влиза с родителите по време на процедурите, съдът изисква от Дирекция „Социално подпомагане” да представи социален доклад, чрез който социалните работници да предоставят информация за описаните обстоятелства.

Не са редки и случаите на отвличане на деца и умишлена злоупотреба с правата дадени от закона или съда.

Именно затова е редно да се изяснят позицията на страните преди да се пристъпи към дело за родителски права.

За допълнителни въпроси и информация, можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail: office@lawyer-bulgaria.bg

Кой може да заведе дело за родителски права ?

Съдебното дело за родителски права може да се води само от името на двамата записани в акта за раждане като родители.При наличието на спор за родителските права, след развод по взаимно съгласие или исков ред, или когато родителите нямат брак, но не живеят заедно, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, личните отношения с него и издръжката му.

Какво ще се реши в дело за родителски права ?

В дело за упражнаване на родителските права се решават въпросите за местоживеене на детето, неговата издръжка и режима на лични отношения с родителя, който няма да упражнява правата.

Къде следва да се заведе дело за родителски права ?

Всеки един от родителите може да предяви иск пред Районния съд, по настоящия адрес на детето за определяне на упражняването на родителските права за местоживеене на детето, неговата издръжка и режима на лични отношения с родителя, който няма да упражнява правата.

Може ли да се заведе дело за родителски права при родител в чужбина

Да може да се заведе дело при родител в чужбина, отнема малко повече време за уведомяване и връчване на съдебните книжа. както и с превод на документи и подготовката на иска пред Районен съд.

Колко време отнема дело за родителски права

Времетраенето на процеса зависи от много неща - дали са налични документите, дали ще се прави експертиза за детето, ако има специални образувателни или медицински нужди и потребности, както и пред кой съд се разглежда делото