fbpx

Публикации

Имуществени отношения с брачен партньор

Режимът на имуществени отношения с брачен партньор продължава да е преимуществено в рамките на т.нар. съпружеска имуществена общност.

В правната сфера вече бяха въведените и други два режима –  на разделност и на брачния договор

Докато при разделността и договора нещата изглеждат повече от ясни то при т.нар. СИО нещата не са особено изяснени.

Особеното в този случай следва да се разгледа от гледна точка на това кой какво и колко получава след развод, то при СИО изобщо не е така.

Брачните договори и приложимият законов режим се регистрират в централен електронен регистър към Агенцията по вписванията.

Регистрацията се извършва служебно въз основа на уведомление от общината или кметството, в чийто регистър по гражданско състояние се съхранява актът за сключен граждански брак. Уведомлението се изпраща незабавно до териториалното звено на Агенцията по вписванията по седалището на съответния окръжен съд, в района на който се намира общината.

Промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния договор се отбелязват в акта за сключване на граждански брак и се регистрират въз основа на определени по закон документи.

Регистърът е публичен. За справки и удостоверения по регистъра се събират такси по тарифа, приета от Министерския съвет.

Редът за воденето и съхраняването на регистъра се определя с наредба на министъра на правосъдието.

Защита на третите лица

При сделка между единия или двамата съпрузи с трето лице, когато в регистъра няма вписан режим на имуществени отношения, се прилага законовият режим на общност.

Какво гласи законът за имуществените отношения ?

При съпружеската имуществена общност вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос

Тези вещни права при спор за Имуществени отношения с брачен партньор, принадлежат на двамата съпрузи

Законът определя този принцип независимо от факта, на чие име са придобити.Имуществени отношения с брачен партньор

Съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството.

Семейният кодекс изрично сочи, че съвместният принос се предполага до доказване на противното.

Правилата в този смисъл са изключително важни, тъй като могат да бъдат използвани както за да бъде изравнено имуществото в случай на развод .

Най-важното правило е, че при прекратяване на съпружеска имуществена общност при развод всеки от съпрузите получава по половината от имуществото.

Кога е налице семеен принос ?

В чл. 28 от Семейния кодекс изрично е записано, че „при прекратяване на имуществената общност дяловете на съпрузите са равни“.

Изключения от правилото при имуществени отношения

„При прекратяване на съпружеската имуществена общност поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения“

Имуществени отношения с брачен партньорТова е основния принцип при имуществени отношения с брачен партньор описан в чл.29 СК.

Законът сочи, че съпруг, на когото е предоставено упражняване на родителски права на ненавършили пълнолетие деца, получава извън дела си движимите вещи, предназначени за отглеждане и възпитание.

Именно тук законодателят е предоставил определянето на по-голям дял само от съда, при това с негово изрично решение.

За целта трябва всички претенции да бъдат доказвани пред съда – при прекратяване на общността поради развод съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на единия съпруг, ако приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на другия съпруг.

За допълнителна информация, се обърнете към адвокат в кантората на тел. 0897 90 43 91 или Email: office@lawyer-bulgaria.bg